De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 4 januari 2015 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst! Voorganger:ds. P.L.D. Visser Ouderling:Cors Visser Pianist:Nanne Kamerbeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 4 januari 2015 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst! Voorganger:ds. P.L.D. Visser Ouderling:Cors Visser Pianist:Nanne Kamerbeek."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 4 januari 2015 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst! Voorganger:ds. P.L.D. Visser Ouderling:Cors Visser Pianist:Nanne Kamerbeek

3 Sing-in Welkom Gezang 1: 1, 3, 4 Stil gebed, votum en groet Psalm 84: 1, 2 Tien geboden Gebed des Heren: 6, 8, 9 Gebed Schriftlezing Lucas 2: 39-52

4 Psalm 119: 1, 4, 30 Kinderen naar bijbelklas Verkondiging Psalm 111: 1, 6 Gebeden Kinderen komen terug uit bijbelklas Collectes Psalm 71: 2,14 Zegen

5 SingiN

6 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.' Opwekking 672

7 U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het uw heerlijkheid. Opwekking 672

8 In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is. Opwekking 672

9 Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.' Opwekking 672

10 Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid. Van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. (2x) Opwekking 672

11 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. Opwekking 717

12 God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank’len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. Opwekking 717

13 Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. Opwekking 717

14 God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank’len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. Opwekking 717

15 Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. Opwekking 717

16 God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank’len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. Opwekking 717

17 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Opwekking 123

18 Groot is uw trouw, o Heer Groot is uw trouw, o Heer, Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig hebt, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Opwekking 123

19 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Opwekking 123

20 Groot is uw trouw, o Heer Groot is uw trouw, o Heer, Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig hebt, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Opwekking 123

21 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig, Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Opwekking 277

22 Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig. Stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Opwekking 277

23 Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid. Opwekking 277

24 Welkom en mededelingen

25 1 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. Gezang 1: 1, 3, 4

26 3 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord. Gezang 1: 1, 3, 4

27 4 God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. Gezang 1: 1, 3, 4

28 Stil gebed Votum en groet

29 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, H EER, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet. Psalm 84: 1, 2

30 2 Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof. Psalm 84: 1, 2

31 Tien Geboden

32 6 Vergeef ons onze schulden, HEER! Wij schonden al te snood Uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan: Wie onzer zou voor U bestaan, had Jezus niet voor ons geleên? Wij schelden kwijt, die ons misdeên. Gebed des Heren: 6, 8, 9

33 8 Verlos ons uit des bozen macht; bescherm, en sterk ons door Uw kracht: wij zijn toch zwak, Zijn sterkt' is groot; dus zijn w' elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij, ai, sterk ons dan, en maak ons vrij. Gebed des Heren: 6, 8, 9

34 9 Want uw is 't Koninkrijk, o H EER, uw is de kracht, Uw is al d' eer! U, die ons helpen wilt en kunt, die in Uw Zoon verhoring gunt, die door Uw Geest ons troost en leidt, u zij de lof in eeuwigheid. Gebed des Heren: 6, 8, 9

35 Gebed

36 We lezen uit de Herziene Statenvertaling Lukas 2: 39-52 Schriftlezer: Netty Jongkind Schriftlezing

37 Lukas 2: 39-52 39 En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. 40 En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem. 41 En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. 42 En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren,

38 Lukas 2: 39-52 43 en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten. 44 Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver, en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder de bekenden. 45 En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar.

39 Lukas 2: 39-52 46 En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. 47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden. 48 En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.

40 Lukas 2: 39-52 49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader? 50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak. 51 En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. 52 En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

41 Psalm 119: 1, 4, 30 1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganser harte zoeken naar zijn vrede. Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

42 Psalm 119: 1, 4, 30 4 Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer hij zich door God en zijn gebod laat raden. Ik zoek U met mijn ganse hart, o H EER, leid mij niet af ter zijde en ten kwade.

43 Psalm 119: 1, 4, 30 30 Ik overpeins de diepten van uw wet, laat hen tot mij zich wenden die U vrezen! In alles wat uw geest heeft ingezet moge mijn hart één ondeelbaar wezen! Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet uw naam in heel mijn leven laten lezen.

44 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over: Opdracht van de HEER aan Jozua (Jozua 1)

45 Verkondiging

46 Psalm 111: 1, 6 1 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem, den H EER in 't midden der getrouwen. Groot zijn de daden van den H EER, Hij doet wie lust heeft aan zijn leer de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

47 Psalm 111: 1, 6 6 Van alle wijsheid het begin is: vrees den H EER met ziel en zin, aanbid zijn wil met vrees en beven. Dit is het helderste verstand. Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

48 Dankzegging en voorbeden

49 De kinderen komen terug uit de bijbelklas.

50 Collectes We staan onze gaven af voor: 1. Emeritikas 2. Kerk

51 Psalm 71: 2, 14 2 Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, waarin ik nacht en dag mij veilig bergen mag. Mijn Rots, bij U is niets te duchten, Gij hebt in al mijn noden redding en heil geboden.

52 Psalm 71: 2, 14 14 Ja, mijn verloste hart zal juichen en met mijn lippen saam verheffen 's Heren naam. Mijn tong zal van uw trouw getuigen, mijn lied zal hen beschamen die mijn verderf beramen.

53 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

54 Vanmiddag begint de dienst om 17:00 uur. Voorganger: ds. A. van der Heijden


Download ppt "Zondag 4 januari 2015 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst! Voorganger:ds. P.L.D. Visser Ouderling:Cors Visser Pianist:Nanne Kamerbeek."

Verwante presentaties


Ads door Google