De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BE3GER EN 8TERBAKS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BE3GER EN 8TERBAKS."— Transcript van de presentatie:

1 BE3GER EN 8TERBAKS

2 JEZUS

3 We zingen samen Aan uw voeten Heer
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

4 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U..

5 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U.

6 Laten we samen bidden

7 We gaan in groepje’s Nadenken over verleidingen

8 We kunnen de Duivel verjagen door te zingen psalm 36 vers 1
Het trots gedrag des bozen doet Mij spreken in 't beklemd gemoed: " Gods vrees is uit zijn ogen," Wijl hij zolang zichzelven vleit, Tot God zijn ongerechtigheid Niet langer kan gedogen. Bedrog en onrecht spreekt zijn mond: 't Verstand laat na, den waren grond Van 't weldoen op te merken; Des nachts is 't kwaad zijn overleg. Hij stelt zich op een bozen weg, En schuwt geen snode werken

9 We lezen uit de bijbel 1 Petrus 5 vers 8 en 9a
Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof,

10 WE DENKEN NA OVER: BRULLENDE LEEUW GROTE AANKLAGER VERLEIDING HOE WEERSTAAT JEZUS DIE?

11 We lezen Matheus 4 vers 1 tm 11
De verzoeking van Jezus Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden. Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens Zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels; En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen,

12 opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen
Aanstoot. Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet Verzoeken. Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.

13 VERLEIDING HOE WEERSTAAT JEZUS DIE IN DIT BIJBELGEDEELTE?
BIJBELVAST MACHT HEBBER

14 WE DENKEN NU NOG NA OVER:
BANG MAKERIJ NUCHTER ZIJN

15 We zingen tot slot ik bouw op U
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

16 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens weer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

17 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.

18 MEDEDELINGEN JEZUS 1: naw 2: € 25,- contributie 3: Afmelden bij Jan als je een X niet kan


Download ppt "BE3GER EN 8TERBAKS."

Verwante presentaties


Ads door Google