De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stemmingsvergadering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stemmingsvergadering"— Transcript van de presentatie:

1 Stemmingsvergadering
2 JULI 2014 Welkom!

2 Dubbeltal bestaat uit:
Br. Karel Aanen Tiendweg 9 Tienhoven Br. Arie de Zeeuw Achthoven 79 Ameide

3

4 Afsluiting

5 Koffie en gelegenheid om de hand te schudden

6 Gemeenteavond 2 JULI 2014 Welkom!

7 AGENDA Welkom Opening – zingen – meditatie
Uitkomst besluit Generale Commissie voor Ambtsontheffing Toelichting op het proces en de rol van de Classis Preses Ds. L. Lammers/scriba dhr. H. van’t Pad PAUZE Vragen Pastorale woorden door Ds. J. Holtslag Woorden van spijt en vergeving Zingen De financiële gevolgen van de losmaking Sluiting

8 OPENING Lezen: Psalm 51 Gebed Zingen: Psalm 95 vers 4 en 5
Ds. J. Holtslag Lezen: Psalm 51 Gebed Zingen: Psalm 95 vers 4 en 5

9 LEZEN Psalm 51 1 Een psalm van David, voor de koorleider; 2 toen de     profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij     Bathseba was gekomen. 3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid. 4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. 5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. 6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen,     zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt. 7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. 8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend. 9 Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. . 10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt 11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit. 12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. 13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. 14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. 15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren. 16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid. 17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen. 18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen. 19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten. 20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op. 21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar

10 Meditatie & Gebed

11 ZINGEN Psalm 95:4 Want Hij is onze God, en wij Zijn 't volk van Zijne heerschappij, De schapen, die Zijn hand wil weiden; Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden.  .

12 ZINGEN Psalm 95:5 Verhardt u niet; neemt Zijn genâ Ootmoedig aan". "Laat Meriba, Laat Massa u ten afschrik wezen, Waar 'k door uw vaders ben verzocht, Toen alles, wat Mijn almacht wrocht, Hen niet bewoog, om Mij te vrezen. 

13 Uitkomst besluit

14 Uitkomst van besluit dd. 26 juni 2014
Bestaat uit de hoofdstukken: Procedure De feiten Het verzoek en het verweer De beoordeling Aanbeveling Beslissing Beroepsmogelijkheid

15 Uitkomst van besluit Beoordeling

16 Uitkomst van besluit Beoordeling

17 Uitkomst van besluit

18 Toelichting op het proces en rol van de Classis
Preses van de Classis Ds. L. Lammers Scriba van de Classis dhr. H. van ‘t Pad

19 Structuur van de kerk De gemeente De classis De kerk in haar geheel
Gestalte van kerk zijn in een bepaald gebied Ieder eigen ambtelijke vergadering

20 Structuur van de classis
Classicale vergadering: per (wijk)gemeente twee afgevaardigden (Klein) moderamen: dagelijks bestuur Breed moderamen: eigen taken

21 Taken van de classis Bevorderen van saamhorigheid tussen gemeenten
In alle verscheidenheid onderlinge saamhorigheid bevorderen Daarom voeren van kerkelijk gesprek Bevorderen en ondersteunen van missionaire werk Kerkvisitatie (Classicaal Regionaal Overlegorgaan) Opzicht (CRO) Voorleggen van zaken aan synode Synode legt zaken voor aan classis (wijzigingen kerkorde)

22 Taken van breed moderamen
Grenzen van gemeenten Fusies van gemeenten Vorming van gemeenten Beroepingswerk Consulenten aanwijzen Vrijstelling van werkzaamheden van predikanten Een verzoek tot ontheffing Ontheffing van werkzaamheden op eigen verzoek Losmaking Bijgestaan door een regionaal classicaal adviseur Classicale vergadering kan in sommige zaken verzoeken om heroverweging

23 Ordinantie 3-20-1 Het ambt en de andere diensten
Indien door oorzaken gelegen bij de gemeente of door oorzaken gelegen in de persoon van de betrokken predikant of door andere oorzaken in een gemeente zulke spanningen rijzen, dat de vraag rijst of de predikant deze gemeente nog langer met stichting kan dienen, kan het breed moderamen van de classicale vergadering op verzoek van de predikant, op verzoek van de kerkenraad of uit eigen beweging, gehoord het regionale college voor de visitatie aan het generale college voor de ambtsontheffing vragen een oordeel uit te spreken.

24 Generale college ambtsontheffing
Het college spreekt zijn oordeel uit gehoord: De predikant De kerkenraad en voor zover nodig het regionale college voor de visitatie.

25 Hoorzitting 23 mei 2014 Gehoord zijn in deze volgorde:
Breed moderamen classis Gorinchem (ds. Lammers, preses en H. van ‘t Padt, scriba) Regionaal/generaal college visitatie Kerkenraad Ameide Predikant bijgestaan door raadsman In verschillende ronden zonder mogelijkheid om direct op elkaar te reageren

26 Samengevat Predikant heeft verzoek tot losmaking ingediend bij het breed moderamen van de classis Breed moderamen van de classis heeft gevraagd om bijzondere visitatie Visitatoren nemen kennis van diverse stukken en hebben predikant(enechtpaar) gehoord alsmede de kerkenraad Op grond van het visitatierapport dient het breed moderamen bij het generale college voor de ambtsontheffing verzoek tot losmaking in Generale college voor de ambtsontheffing heeft hoorzitting belegd Generale college voor de ambtsontheffing besluit tot losmaking van de predikant

27 Tenslotte Accent gelegd op de losmakingsprocedure
Voor verzoek losmaking heeft breed moderamen contacten/gesprekken gehad met De predikant en zijn vrouw De kerkenraad De visitatoren De interimpredikant

28 Vragen

29 Pastorale woorden door Ds. J. Holtslag.

30 Woorden van spijt en vergeving Theo Willemse.

31 OTH 125 “Groot is Uw trouw o Heer”
Zingen OTH 125 “Groot is Uw trouw o Heer”

32 ZINGEN Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

33 ZINGEN Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

34 ZINGEN Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

35 ZINGEN Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

36 Financiële consequenties losmaking ds. J. Alma
Gemeenteavond 2 juli 2014

37 Financiële consequenties losmaking ds. Alma
Gemeenteavond 2 juli 2014

38 Uitspraak PKN - Kosten voor A/T
Ds. Alma krijgt vanaf wachtgeld 1e jaar 100 % voor rekening van A/T 2e – 4e jaar 15 % (indien vacature Alma vervuld is) 2e – 4e jaar 100 % (indien vacature Alma niet vervuld is) Wachtgeld vervalt als ds. Alma een nieuwe gemeente heeft

39 Wachtgeldregeling PKN
Eerste 6 maanden 100 % Volgende 12 maanden 85 % Volgende 12 maanden 80 % Resterende maanden 70 % Wachtgeld wordt berekend over het salaris van ds. Alma (niet over de bezettingsbijdrage)

40 2013 2014 2015 2016 Predikantsplaats 1 Ds. Alma 75.000 79.000 66.000 9.000 Nieuwe predikant Predikantsplaats 2 Vertrekregeling 16.000 Vacaturebijdrage 8.000 Ds. Van Dijk / Ds. Van Duijn 15.000 36.000 7.000 Henco de Bruijn 35.000 25.000 Gastpredikanten 20.000 10.000

41 Vragen?

42 Afsluiting

43 Gemeenteavond 2 JULI 2014 Bedankt voor uw komst!


Download ppt "Stemmingsvergadering"

Verwante presentaties


Ads door Google