De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over ladders en engelen Gods wegen kennen Engelen - OT Genesis 3:24 24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over ladders en engelen Gods wegen kennen Engelen - OT Genesis 3:24 24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Over ladders en engelen
Gods wegen kennen

4 Engelen - OT Genesis 3:24 24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken. Exodus 23:20-21 Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht …Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet weerspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. (Zie ook Ex.33:2 & 15) Numeri 22:22-23 … de Engel des HEREN stelde zich op de weg als zijn tegenstander; (Bileam) reed op zijn ezelin … Toen de ezelin de Engel des HEREN op de weg zag staan, met getrokken zwaard in de hand, boog zij van de weg af…

5 Engelen - NT De ommekeer = Jezus!!!
Hand.7:53 ... gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden. Gal.3:19 Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is op last van (God) door engelen in de hand van een middelaar gegeven. 1 Tim.3:16 En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. De ommekeer = Jezus!!!

6 Genadetijd Tot dan toe: Engelen – strijdend voor God & tegen de draak
Strijdend op basis van de wet – zie de cherubim op de ark! Openb. 12:9 de draak en zijn engelen op aarde geworpen NU verandert er wat: Jezus is gepresenteerd aan de engelen als rein offerlam De wet door de engelen is in Jezus handen gegeven? Daarom scheurde het doek van de tempel...

7

8 De geopende hemel Gen.28:12-13 Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neer. En zie, de HERE stond bovenaan... Joh.1:51-52 Gij zult grotere dingen zien dan deze … u zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen OP DE ZOON DES MENSEN. Lukas 12:8 Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods; Hebr.1:14 Zijn engelen (vs.13) niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven?

9 De hemel open… Hoe het nu is: De engelen dalen nu neer op Jezus
Jezus is nu de onderkant van de Ladder Hebr.1:14 Zijn zij (zie vs 13: engelen) niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven? Dat ben jij (als je Jezus eert)? Jes.61:10 Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld…

10

11 Wat moet je ermee? Ons gebed is (zoals Jezus je leerde):
UW KONINKRIJK KOME, UW WIL GESCHIEDDE, OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL! Ik ben de wijnstok, gij de ranken … zonder Mij kunt je niets doen. Joh.15:15 Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij uw wegen bekend, zodat ik U ken; opdat ik genade vinde in uw ogen. Ex 33:13

12 Wat moet je ermee? Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij uw wegen bekend, zodat ik U ken; opdat ik genade vind in uw ogen. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij nu zei: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan… Ex 33:13 & 18-19 Stappen: Jezus wat ziet U en wat wilt U doen (Jezus eren)? Jij vertelt dat aan de mensen (Jezus eren voor de mensen)! Dan spreekt Hij met de engelen! Dan komt de hemel in beweging…

13


Download ppt "Over ladders en engelen Gods wegen kennen Engelen - OT Genesis 3:24 24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs."

Verwante presentaties


Ads door Google