De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MR De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders MR Van Damschool bestaat uit: Inge Blok Ria van der Meijden Wijnand van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MR De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders MR Van Damschool bestaat uit: Inge Blok Ria van der Meijden Wijnand van."— Transcript van de presentatie:

1 MR De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders MR Van Damschool bestaat uit: Inge Blok Ria van der Meijden Wijnand van der Velden Giel van Driel

2 MR Het doel van de Medezeggenschapsraad (MR) is:
Het behartigen van de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders Stem geven aan het personeel dat in dienst is en aan ouders van leerlingen die op school zitten Meedenken voor goed, christelijk onderwijs in een veilige omgeving

3 MR De MR denkt mee met de school en het schoolbestuur over o.a.: Onderwijskundige doelstellingen Schoolplan en zorgplan Schoolreglement Schoolgids Ondersteunende werkzaamheden door ouders Arboregels Beëindiging, inkrimping of uitbreiding (incl. beleid ter zake) Overdracht/omzetting of fusie (incl. beleid ter zake) Organisatie Beleid inzake aanstelling/ontslag leiding en personeel Aanstelling/ontslag leiding Beleid inzake toelating/verwijdering leerlingen Vakantieregeling Nieuwbouw/verbouw Inzet/samenstelling van de formatie Nascholing Klachtenregeling Beleid inzake voorzieningen t.b.v. leerlingen De MR kan zelfstandig voorstellen doen op alle gebieden die zich in en rond de school afspelen. Zij is hierbij de spreekbuis voor ouders en personeel

4 MR Om de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders goed te kunnen behartigen heeft MR advies- of instemmingsrecht Adviesrecht, recht om voorafgaand aan een besluit advies uit te brengen, op b.v. aanschaf leermiddelen schoolreis schoolbegroting nieuw- &verbouw Instemmingsrecht, recht om voorafgaand aan een besluit instemming te verlenen, op b.v. jaarplan inzet & formatie veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid

5 MR Waarmee is de MR afgelopen schooljaar 2013 / 2014 bezig geweest?
Afronding renovatie Nieuwe rekenmethode ‘’Pluspunt’’, leerlingvolgsysteem “DORR”, nieuwe materialen als woordenboeken en atlassen Pestprotocol, update en aanpassing Protocol ziekmelding Schooljaarplan 13/14, Formatieplan 14/15 Reglement (G)MR, periodieke update Wordt vastgelegd in een jaarverslag Zie hiervoor het jaarverslag 2013 / 2014 op site

6 MR Waarmee gaat de MR zich het komende schooljaar o.a. bezig houden?
O.a. met de formatieplan, zorgplan, schoolplan aan de hand van ‘’jaarschema’’

7 MR Concept agenda overleg 23 september 1. Opening door Giel
Jaarschema terugkerende agendapunten MR overleg September rapportage opbrengsten vorig schooljaar managementverslag school vorig schooljaar taakverdeling/taakbeleid team nieuw schooljaar nascholingsplan nieuw schooljaar schooljaarplan nieuw schooljaar projecten nieuw schooljaar Oktober November resultaten inspecties December / Januari invulling sport-/speldag of schoolreis schoolveiligheidsplan / veiligheidsthermometer Februari schooljaarplan lopend schooljaar overzicht schoolfonds Maart vakantierooster volgend schooljaar April formatieplan volgend schooljaar Mei aanvraag methodevervanging / projecten volgend schooljaar Juni definitief formatieplan volgend schooljaar Juli schoolgids volgend schooljaar Concept agenda overleg 23 september 1. Opening door Giel 2. Goedkeuring notulen van 24 juni 2014 3. Vaststellen agenda en rondvraag 4. Jaarverslag MR 5. Terugblik Informatieavond 6. Mededelingen 7. Vanuit team 8. Actiepuntenlijst 9. Periodiek Procesplan : 10. Vanuit de OC 11. Vanuit de GMR 12. Ingekomen stukken 13. Uitgaande stukken 14. Rondvraag 15. Sluiting door Giel

8 MR Waarvoor kunt u bij de MR terecht?
alles wat met de school te maken heeft schoolveiligheid Via of zie schoolgids voor contactgegevens van de MR-leden

9 MR Hoe kunt u de MR volgen?
Bijwonen vergaderingen, vergaderfrequentie is ca. 9x per schooljaar Website voor agenda aankomende vergadering notulen vergaderingen MR Nieuwsbrief voor kort verslag vergaderingen MR


Download ppt "MR De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders MR Van Damschool bestaat uit: Inge Blok Ria van der Meijden Wijnand van."

Verwante presentaties


Ads door Google