De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Leidse regio 20 november 2014. SITE BC  Wij gaan de site van bestuurlijk aanpassen met een tekstblok waarin we nieuwe ontwikkeling gaan zetten. Vb.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Leidse regio 20 november 2014. SITE BC  Wij gaan de site van bestuurlijk aanpassen met een tekstblok waarin we nieuwe ontwikkeling gaan zetten. Vb."— Transcript van de presentatie:

1 11 Leidse regio 20 november 2014

2 SITE BC  Wij gaan de site van bestuurlijk aanpassen met een tekstblok waarin we nieuwe ontwikkeling gaan zetten. Vb zodra de productcodes definitief zijn zullen we een melding maken in het tekstblok en het document plaatsen. Wij zullen u als er een melding is via de mail informeren. 2

3 Inhoud presentatie  Sociale wijkteams  HO en HHT  Beschermd Wonen  Innovatiebudget  Implementatie Wijze van aanmelding Gemeente/Zorgaanbieder (iWmo) Facturatie Eigen bijdrage Hoofdaannemer met onderaannemers Werkgroep implementatie  Evaluatie 3

4 Samenwerking sociale wijkteams en zorgaanbieders in Leiden 20 november 2014 Nadine van der Sluis

5 Opbouw  Doel van dit voorstel  Ervaringen Noorderkwartier  Voorstel voor samenwerking  Kennisdelen 55

6 Doel voorstel  Delen goede ervaringen samenwerking transitieteam en swt en bijpraten nieuwe partijen  Een werkproces, of werkafspraken, over samenwerking sociale wijkteams Leiden met aanbieders gecontracteerde zorg (maatwerkvoorziening)  Afspraken over optimaal benutten van wederzijdse kennis en netwerken 6

7 Achtergrond van dit voorstel  In 2013 ‘pilot Noorderkwartier’- zorgaanbieders op basis van casuïstiek voorbereiden op decentralisatie Awbz (transitieteam)  Opdracht transitieteam: besparen, innoveren en werken vanuit collectief  In 2014 in Leiden Noord: samenwerking transitieteam met sociaal wijkteam: kennis delen en verantwoordelijkheden afstemmen.  Besproken in overleg sociaal wijkteam – transitieteam op 10 november 7

8 Lessen uit de samenwerking  Elkaar kennen is essentieel!  Samen sparren & nadenken over wat werkt  Leren van wat goed gaat én wat beter kan  Duidelijke afspraken vooraf en tijdens over wie welke rol/verantwoordelijkheid heeft (zoals: ‘regie’) 8

9 Voorstel voor bewoners die nu zorg ontvangen 1. Zes weken voor indicatie afloopt, nemen zorgaanbieder en swt contact op met elkaar. Voor bewoners wiens indicatie na 2015 afloopt – aparte planning maken 2. Zorgaanbieder (kent bewoner) en sociaal wijkteam stemmen wat geschikte manier is om gesprek met bewoner te starten 3. Sociaal wijkteam is leidend in herbeoordeling, zorgaanbieder kan aansluiten bij gesprek als ondersteuning indien bewoner dat wenst NB daar waar meerdere indicaties lopen (inclusief huishoudelijke ondersteuning) is de eerst aflopende indicatie leidend voor datum gesprek. 9

10 Voorstel voor bewoners met nieuwe zorgvraag 1. Bewoner krijgt gesprek met medewerker sociaal wijkteam. 2. Ook wanneer vraag eerst bij derde partij (zorgaanbieder, huisarts) komt  gesprek met medewerker sociaal wijkteam 3. Sociaal wijkteam kan zorgaanbieders om consultatie vragen, of om meedenken of vraag bewoner past in aanbod organisatie. Bij maatwerkvoorziening begeleiding is er voordat plan wordt vastgesteld, contact tussen bewoner, sociaal wijkteam en zorgaanbieder. 4. Bewoner kiest in principe van welke aanbieder hij zorg wil ontvangen 5. Sociaal werker stelt plan op met daarin maatwerkvoorziening 6. Backoffice stelt beschikking op en formaliseert afspraken binnen het contract 10

11 Voorstellen voor delen van kennis en opbouwen netwerk 1. Begin 2015 ‘informatiemarkt’ per wijk (of combinatie van wijken) waarin zorgaanbieders zich voorstellen aan de sociale wijkteams (en vv!) 2. Elke zorgaanbieder stelt een vast contactpersoon voor de sociale wijkteams aan: een ambassadeur 3. Sociale wijkteams werken met vaste contactpersonen voor de aanbieders, bijvoorbeeld op doelgroep 4. Ambassadeur adviseert sociaal werker bij vragen over aanbod van zijn organisatie 5. Ieder jaar komen ambassadeurs en vertegenwoordigers van de sociale wijkteams bij elkaar om casuïstiek te bespreken en de samenwerking te versterken. Dat doen we ofwel op stedelijk niveau, ofwel op clusters van wijkteams 6. Leerervaringen en verbetervoorstellen worden teruggebracht op de overlegtafel van het bestuurlijk contracteren. 11

12 Zoeterwoude  Het 0-100 team is vervallen. Het huidige loket is de toegang geworden.  Vanaf heden kunnen burgers terecht bij het loket Zorg, werk en inkomen bij de Gemeente en/of Rijndijk. In 2015 wordt dit verder ontwikkeld. 12

13 13 HO en HTT

14 Resultaatsovereenkomst HO  Een paar wijzigingen noemen wij hier even speciaal:  Artikel 14.1: De ingangsdatum voor bestaande cliënten hebben we gewijzigd van 1 juli naar 13 juli  In bijlage 2 onder 2.2 is toegevoegd: Het hanteren van de alfahulp of vergelijkbare constructie is hierbij niet toegestaan  In bijlage 2 is onder 3.1 beschrijving van de resultaatgebieden verhelderd  In bijlage 2 onder 4.4 is het aantal rapportage-items verkleind  Het tarief voor maaltijdvoorbereiding en kindverzorging is gewijzigd van € 25 naar € 25,20, zodat het deelbaar is door 60 minuten 14

15 Plannen HHT ingediend bij VWS  Verwachting is dat 27 november het besluit van VWS wordt ontvangen.  Gemeente Oegstgeest dient voor 1 december het aangepaste plan in. De verwachting is dat medio december het besluit van VWS wordt ontvangen. 15

16 16 Beschermd Wonen

17  Ondertekening Resultaatsovereenkomst op 26 november  Op dit moment zijn er 15 partijen, aanmelding gesloten.  Alleen sectorvreemde instellingen kunnen nog aanmelden, dit doen er meer dan verwacht.  Centrale toegang bij de gemeente Leiden is 1 januari klaar  Wmo loketten/wijkteams in de hele regio zijn daar tijdig over geïnformeerd  Screeningsinstrument landelijk is dan nog niet beschikbaar, we zorgen voor een tijdelijke oplossing. 17

18 Vanaf 1 januari 2015 wordt gewerkt aan….. 18 Zvw Ambulante behandeling Intramurale behandeling tot 3 jaar Wlz Intramurale behandeling na 3 jaar In toekomst ook toegang voor overige cliënten (mensen met GGZ-C pakket) Wmo 2015 Oggz Maatschappelijke opvang Ambulante ondersteuning (begeleiding) Beschermd wonen

19 19 Innovatiebudget

20 Doel is stimuleren van innovatie en gezamenlijk initiatieven om de zorg anders te organiseren. Hierbij wordt vanuit de gemeenten gedacht aan:  Een verdere ontwikkeling van niet-doelgroepgebonden Dagbesteding Basis;  Een verdere ontwikkeling van dagbesteding waarbij de ene groep van de Wmo een andere groep van de Wmo helpt, waardoor de inzet van andere (maatwerk)voorzieningen niet of minder nodig wordt (bv onderdelen was/strijk en maaltijdvoorbereiding van HO). 20

21 Innovatiebudget (2)  De concrete innovatie onderwerpen (kan door een of meerder partijen) qua inhoud agenderen op de Overlegtafel.  De uitvoering daarna met x partijen gaan uitvoeren.  Procedure voor het indienen volgt in februari 2015.  De gelden zijn bedoeld voor opstart en/of éénmalige projectkosten en niet voor een verhoging van het tarief per cliënt.  Heeft u nog aanvullingen?  Graag uw reactie voor 30 november 2014. 21

22 22 Implementatie

23 Actie voor aanbieder  Met softwareleverancier aansluiten met eigen systemen bij de landelijke standaarden  Uitwerken gebruik standaarden (meer info volgende dia)  Aansluiten op VECOZO (directe aansluiting of portaalfunctionaliteit)  Eén (AGB-)code aanvragen: Aanbieders registreren als Wmo-aanbieder bij Vektis. Graag op instelling niveau (= 1 AGB-code per organisatie).  Testen  N.B. iWmo-berichten zijn veel minder rigide dan AWBZ- ketenberichten (minder bedrijfsregels) 23

24 Gemeente en aanbieders geven gezamenlijk invulling aan de iWmo- standaarden  Er komt een werkinstructie voor de gegevensuitwisseling met nadere afspraken over:  Eventueel optionele berichten (voorlopig niet wachtlijst/indicatie/aanvraag indicatie)  optionele velden in Wmo-berichten  operationalisering van het berichtenverkeer (zoals reactietermijnen en testmoment)  Periodiciteit Voorstel declaratiebericht: batchgewijs, 4 wekelijks  Gebruik van de gemeente specifieke productcodelijst (concept ter bespreking)  Noodprocedure 24

25 Productcode lijst of optionele velden Nu in productcodes, maar eventueel in optionele velden:  Incl. vervoer / exclusief vervoer (of apart product zoals maaltijd)  HO - Speciaal / speciaal plus  Begeleiding - Normaal/ intensief/ offerte  Beschermd wonen - Intramuraal / extramuraal  Incl. dagbesteding / exclusief dagbesteding Deze lijst is nog in ontwikkeling. 25

26 Uitzondering  In principe kan een algemene voorziening niet via dit systeem lopen. Er volgt nadere informatie volgt over facturatiestroom algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning.  In de volgende sheet een richting van concept verdeling in productcodes. Deze nog niet in te voeren!  Moet nog afstemming gezocht worden met CAK. Hierover hebben we op 3 december een afspraak met het CAK. 26

27 27

28 iWmo Ketenpartijen hebben gekozen voor gestandaardiseerd digitaal berichtenverkeer: de iWmo en iJw-standaard: iWmo-agenda Voor uitwisseling gemeenten – aanbieder, maar ook voor CAK (eigen bijdrage), SVB, (PGB) en CIZ (Wlz-indicatie checken) Via 2 knooppunten: Vecozo en GGK (gemeentelijk gegevensknooppunt) Gefaseerde oplevering Alle partijen dienen zich aan te sluiten bij iWmo Als het goed gaat met het opleveren en testen van het GGK en de voorzieningen van Vecozo. Dat is medio december bekend. Aansluiten en voorbereiden kan al wel. 28

29 iWmo & iJw

30 iWmo (2)  Vanaf 1 /1 kan gemeente digitaal dienstverlening toewijzen bij aanbieder  Wat minimaal regelen: Werkafspraken gemeenten en aanbieder over gebruik berichten bij toewijzen (productcodering ed.). De productcodering is nog niet gereed  Wat is hiervoor beschikbaar: Handreiking iWmo-standaard Productcodetabel en verwijsindex Zorginstituut Conversietool bericht  Excelversie  december 30

31 CAK CAK kan nog niet werken met periodetarieven.. Voor het werken per periodetarieven i.p.v. uurtarieven zijn er drie administratieve opties volgens CAK : - Aanbieder geeft uren door; - Aanbieder geeft 1 uur door - Gemeente geeft cliënt door als zijnde van een pgb-houder. - Voor Zoeterwoude en Oegstgeest gaat dat via het WMO Kantoor en hoeft er niet bij het CAK te worden aangeleverd 31

32 Verder  Bij Begeleiding zijn er hoofd- en onderaannemers. Vanaf 1 januari is de rol van onderaannemers komen te vervallen. Beide hebben de resultaatsovereenkomst ondertekend Graag willen wij van uw organisatie die nu AWBZ Begeleiding nu levert weten waar de cliënt vanaf 1 januari wordt ondergebracht (m.u.v. beschermd wonen).  Graag voor 5 december uw reactie via de site.  CIZ geeft ook in januari en februari 2015 nog indicaties af. Deze cliënten komen met ‘indicatie onder de arm’ naar gemeente. 32

33 33 Doorontwikkeling

34  Door ontwikkelen door evalueren, leren en verder bouwen aan de transformatie.  In december individuele gesprekken met alle partijen (overlegtafel, fysiek en virtueel). U kunt zich hiervoor opgeven, via de site voor 30 november 2014.  Donderdagmiddag 22 januari brede werkgroep voor alle partijen (tijdstip en locatie volgt later).  2015 Februari eerste overlegtafel.  Laatste overlegtafel 2014 donderdag 11 december 10.00 uur tot 11.30 uur, Raadszaal Oegstgeest. 34

35 Vragen 35


Download ppt "11 Leidse regio 20 november 2014. SITE BC  Wij gaan de site van bestuurlijk aanpassen met een tekstblok waarin we nieuwe ontwikkeling gaan zetten. Vb."

Verwante presentaties


Ads door Google