De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwalitatieve bevraging van de stakeholders van het FAVV-AFSCA 2014 Presentatie Raadgevend Comité 24 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwalitatieve bevraging van de stakeholders van het FAVV-AFSCA 2014 Presentatie Raadgevend Comité 24 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Kwalitatieve bevraging van de stakeholders van het FAVV-AFSCA Presentatie Raadgevend Comité september 2014

2 Agenda Doelstelling, scope en methodiek
1 Doelstelling, scope en methodiek 2 Resultaten van de stakeholderbevraging 2.1 Overzicht van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en dreigingen van het FAVV 2.2 Evolutie gevoeligheid thema’s 2008 – 2011 – 2014 2.3 Focus op de drie meest gevoelige thema’s 3 Aanbevelingen van de stakeholders

3 1. Doelstelling, scope en methodiek
In het kader van het nieuwe business plan wil het FAVV haar strategische visie bijstellen en verdiepen. Ervaringen en verwachtingen van stakeholders moeten hierbij in kaart worden gebracht via een kwalitatieve stakeholderbevraging. De doelgroepen binnen deze bevraging zijn enerzijds de leden uit het FAVV Raadgevend Comité en anderzijds personen representatief voor de voedingssectoren (operatoren). De bevraging werd gestructureerd volgens 12 thema’s: (1) FAVV, een organisatie in beweging; (2) Verantwoordelijk voor de voedselveiligheid / Taakverdeling; (3) Controlebeleid- en programma; (4) Controles, inspectie en keuring; (5) Certificaten, Export, Toelatingen,…; (6) Crisispreventie en crisisbeheer; (7) Financiering; (8) Communicatie; (9) FAVV en andere overheden; (10) FAVV en administratieve lasten; (11) Beleid, regelgeving en internationale relaties en (12) Autocontrole. Het kwalitatieve aspect van de bevraging werd aangevuld door een analyse waarbij op een semi-kwantitatieve manier de conclusies van de respondenten werden gerangschikt naar gevoeligheid. Methodiek Diepte-interviews Diepte-interviews met personaliteiten van het Raadgevend Comité en operatoren uit verschillende sectoren. Online Survey Bevragen van operatoren en federaties via online survey Eerste inzichten rond opinies over verschillende thema’s Focusgroepen 2 focusgroepen met operatoren uit verschillende sectoren.

4 2. Resultaten van de stakeholderbevraging
2.1 Overzicht van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en dreigingen van het FAVV. De SWOT analyse tracht een geconsolideerd overzicht te verschaffen van de belangrijkste bevindingen uit de stakeholderbevraging. Deze SWOT is opgesteld op basis van de interpretaties van de interviewers betrokken in deze opdracht. Sterktes FAVV wordt aanschouwd als een performante overheid die geldt als een internationaal voorbeeld. De doorgevoerde veranderingen zijn voelbaar in het veld en worden positief onthaald (vb. checklists, communicatie en informatie, bereikbaarheid PCE’s, etc.). FAVV biedt ruimte voor samenwerking en overleg via meerdere kanalen en formats. Zwaktes Onvoldoende in staat om via communicatie haar imago te valoriseren in binnen- en buitenland m.b.t. de efficiënte en effectieve werking van het FAVV om voedselveiligheid te borgen in België. Perceptie van gebrek aan uniformiteit in de toepassing en interpretatie van wetgeving bij controles, regelen van export, toepassen van sectorgidsen, etc. zowel op het niveau van de PCE als de controleur. Opportuniteiten Stakeholders, zowel operatoren als federaties, staan open voor overleg en samenwerking. Potentieel om administratieve lasten voor operatoren (KMO’s) verder te verlagen. Het uitwerken van een holistische, conceptuele communicatiestrategie voor het FAVV, doelgroepgericht en niet gefragmenteerd. Bedreigingen Bijkomende besparingsrondes binnen de overheid mogen een efficiënte werking van het FAVV niet in de weg staan. Fragmentatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden creëert onduidelijkheid. Toenemend belang aan export in de sector staat niet in verhouding tot de inspanningen die door FAVV worden doorgevoerd wat betreft deze sector. S W O T Een gedetailleerd overzicht van de voornaamste conclusies en aanbevelingen is beschikbaar in het eindrapport.

5 2. Resultaten van de stakeholderbevraging
2.2 Evolutie gevoeligheid thema’s Deze tabel geeft een inschatting naar de mate van gevoeligheid van de behandelde thema’s bij de respondenten en dit in vergelijking met de mate van gevoeligheid bij voorgaande bevragingen. Thema’s waarbij de gevoeligheid is afgenomen FAVV, een organisatie in beweging Verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid Controlebeleid en –programma Administratieve lasten Crisispreventie en crisisbeheer Thema’s waarbij de gevoeligheid is toegenomen Certificaten, Export en Toelatingen Financiering Controle/inspectie/keuring Thema’s waarbij de mate van gevoeligheid status quo is gebleven Analyses * Communicatie FAVV en andere overheden Beleid, regelgeving en internationale relaties FAVV: mensen en werkmethodes * * = niet van toepassing, thema’s werden niet meer afzonderlijk bevraagd in 2014.

6 2. Resultaten van de stakeholderbevraging
2.3 Focus op de drie meest gevoelige thema’s Conclusies Algemene aanbevelingen van de stakeholders Toenemend aantal inspanningen m.b.t. export door FAVV worden erkend door stakeholders echter nog onvoldoende wegens toenemend belang van export. Proces van digitalisering positief onthaald, echter noodzaak aan versnellen van dienstverlening (vb. indienen en bekomen van een erkenning verloopt traag). Uitbreiden aandacht en middelen rond export. FAVV moet meewerken om bestaande - en nieuwe markten van derde landen open te houden / maken. Verbeteren van de administratieve procedures m.b.t. export: versterken capaciteit en kennis Cel Import, Export & Notificaties binnen FAVV; verhogen traceerbaarheid dossier / vraag van operator; versnellen en/of uitbreiden huidige verbeterprojecten (vb. BECERT). Versterk de ondersteuning aan de voedingssector in hun export (vb. investeren in specifieke exportproblemen). Versterken van de samenwerking tussen FAVV - andere overheidsinstanties (FIT, AWEX, etc.) - derde landen. Export, certificaten,. Controles gepercipieerd als nuttig, procedures en methoden m.b.t. controle zijn duidelijk voor respondenten. Perceptie naar ongelijke behandeling bij controles (selectie, implementatie, interpretatie, opvolging) binnen en tussen PCE’s. Perceptie naar onvoldoende kennis bij controleurs (sectorspecifieke activiteiten, dierlijke vs. plantaardige). Perceptie dat sterk imago op vlak van controle en voedselveiligheid een concurrentieel voordeel is, mits een pragmatische houding. Versterken kennis / vaardigheden van controleurs in specifieke domeinen (sectorspecifieke activiteiten en handelingen, dierlijk en plantaardige producten, etc.) die men controleert, samen met de federaties. Uniformiseren van de controles op niveau van de verschillende PCE’s voor de volledige ketting: preventie, selectie controles, uitvoeren van controles, opvolging, inning, contentieux: richtlijnen, opleiding, monitoring, interne controle, …. Tracht operator meer feedback te geven of hen door te verwijzen naar specifieke informatiebronnen of contactpersonen bij vaststelling problemen/inbreuken. Versterken van omkadering en procedures inzake vervolgingsbeleid. Introduceer meer pragmatisme/duidelijkheid in het boetesysteem: nadruk op coaching, echter strenger bestraffen van recidivisten; systeem waarbij boetes kunnen vervangen worden door opleidingen of coaching; betere koppeling inbreuk en boete (transparant overzicht inbreuk -> boete). Controle, Inspectie,. Financieringsregeling door merendeel als duidelijk gepercipieerd echter… …vraagt men zich af waarom men moet betalen om gecontroleerd te worden en pleit men voor de afschaffing van de heffing indien men over een gevalideerd/gecertificeerd ACS beschikt. Het bonussysteem verschaft onvoldoende incentives voor KMO’s om te kiezen voor een gevalideerd/gecertificeerd ACS. Evalueer bonussysteem met focus op sterkere incentives voor kleine(re) operatoren: Grotere financiële incentive (nulheffing); Toepassen van autocontrolesysteem dat internationaal erkend is in de sector; Beperkt aantal voorwaarden of administratieve verplichtingen; Aanpassing frequentie controles / audits (verlagen bij gevalideerd/gecertificeerd ACS). Administratief vereenvoudigen en transparanter maken van het basisheffingsysteem en facturatie (perceptie complexe opeenstapeling van kortingen en toeslagen). Financiering

7 3. Voornaamste aanbevelingen van de stakeholders gelinkt aan de SWOT-analyse
Zwaktes Onvoldoende in staat om via communicatie haar imago te valoriseren in binnen- en buitenland m.b.t. de efficiënte en effectieve werking van het FAVV om voedselveiligheid te borgen in België. Perceptie van gebrek aan uniformiteit in toepassing en interpretatie van wetgeving bij controles, regelen van export, toepassen van sectorgidsen, etc. zowel op niveau van PCE als controleur. Uniformiseren van controles op niveau van verschillende PCE’s Versterk kennis van controleurs in de specifieke domeinen die men controleert, samen met de federaties. Meer gerichte communicatie en feedback naar operatoren m.b.t. controleprogrammering alsook uitgevoerde activiteiten. Versterken van ondersteuning aan operatoren, in het bijzonder KMO’s Adviesfunctie ten behoeve van operatoren versterken. Verder inzetten op gerichte communicatie Versterk FAVV profiel in binnen- en buitenland in haar capaciteiten om voedselveiligheid te borgen in België. Balanceer communicatie bij crisissen. Een gedetailleerd overzicht van de voornaamste aanbevelingen is beschikbaar in het eindrapport.

8 3. Voornaamste aanbevelingen van de stakeholders gelinkt aan de SWOT-analyse
Versterken van ondersteuning aan operatoren, in het bijzonder KMO’s Huidige inspanningen administratieve vereenvoudiging en digitaliseren van processen behouden. Verdere ondersteuning van operatoren in de implementatie en uitvoering van autocontrolesysteem. Verder inzetten op gerichte communicatie Optimaliseer structuur en kanalen van informatiebedeling. Verder inzetten op interactie/overleg met federaties. Opportuniteiten Stakeholders, zowel operatoren als federaties, staan ook open voor overleg en samenwerking. Potentieel om administratieve lasten voor operatoren (KMO’s) verder te verlagen. Het uitwerken van een holistische, conceptuele communicatiestrategie voor het FAVV, doelgroepgericht en niet gefragmenteerd. O Een gedetailleerd overzicht van de voornaamste aanbevelingen is beschikbaar in het eindrapport.

9 3. Voornaamste aanbevelingen van de stakeholders gelinkt aan de SWOT-analyse
Uitbreiden van aandacht en middelen rond export Verbeter administratieve procedures m.b.t. export en versnel dienstverlening m.b.t. export gerelateerde dossiers. Versterk ondersteuning aan de voedingssector in hun export alsook meewerken om bestaande markten van derde landen open te houden en nieuwe markten mogelijk te maken. Verder inzetten op gerichte communicatie Verduidelijk rollen en bevoegdheden FAVV en andere overheden naar operatoren. Bedreigingen Bijkomende besparingsrondes mogen een efficiënte werking van het FAVV niet in de weg staan. Fragmentatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden creëert onduidelijkheid. Toenemend belang aan export in de sector staat niet in verhouding tot de inspanningen die door FAVV worden doorgevoerd wat betreft deze sector. T Een gedetailleerd overzicht van de voornaamste aanbevelingen is beschikbaar in het eindrapport.

10 Over Deloitte Deloitte verwijst naar een of meer entiteiten van Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), een vennootschap overeenkomstig het recht van het Verenigd Koninkrijk (“private company limited by guarantee”), en naar haar netwerk van verbonden vennootschappen die allen juridisch onafhankelijke en zelfstandige entiteiten zijn. Raadpleeg voor een gedetailleerde beschrijving van de juridische structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar verbonden vennootschappen. Deloitte verleent advies in verschillende domeinen zoals audit, fiscaliteit, consultancy en financiële diensten aan overheids- en privéklanten in verschillende sectoren. Met een wereldwijd netwerk van verbonden vennootschappen in meer dan 150 landen verstrekt Deloitte topvaardigheden en diepgaande plaatselijke expertise om haar klanten, waar ook ter wereld, te helpen succesvol te zijn. Deloitte telt ongeveer professionele medewerkers die zich volledig inzetten om uitmuntendheid na te streven. Deloitte in België Deloitte, een toonaangevend audit- en consultancybedrijf in België, verleent diensten met een meerwaarde in verschillende domeinen, zoals audit, accountancy, fiscaliteit, consultancy en financieel advies.  In België telt Deloitte meer dan werknemers in meer dan 10 kantoren verspreid over heel het land. Haar cliënteel behelst zowel nationale als internationale bedrijven, kleine en middelgrote bedrijven alsook overheidsbedrijven en non-profitorganisaties. De Belgische praktijk maakt deel uit van het netwerk van de vennootschap Deloitte Touche Tohmatsu Limited. © 2014 Deloitte Belgium


Download ppt "Kwalitatieve bevraging van de stakeholders van het FAVV-AFSCA 2014 Presentatie Raadgevend Comité 24 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google