De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Overzicht aangeboden diensten Effectenbeoordeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Overzicht aangeboden diensten Effectenbeoordeling."— Transcript van de presentatie:

1 1 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Overzicht aangeboden diensten Effectenbeoordeling  Bijdragen tot kwaliteitsvolle RIA’s:  Omgevingsanalyse  Effectevaluatie  Beleidsevaluatie  Beleidsevaluatie bestaande regelgeving Impactmeting  Meten van efficiëntiewinsten:  Meten administratieve lasten  Meten van beheerskosten  Meten van wachttijden  Meten beleving stakeholders  Consultatie van stakeholders “ Blijvend streven naar kwaliteitsvoller beleid en regelgeving binnen de Vlaamse Overheid ” Aanpak op maat 100% financiering Dienst Wetsmatiging Cofinanciering Dienst Wetsmatiging - entiteit 100% financiering door entiteit Nieuwe methodieken, samenwerking meerdere beleidsdomeinen, strategische prioriteit Dienst Wetsmatiging Procesanalyse n.a.v. RIA  Procesanalyse m.b.t. regelgeving: onderzoeken van nuloptie en alternatieven n.a.v. RIA-rapportering

2 2 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Wanneer het Meetbureau gebruiken? Proces- analyse n.a.v. RIA Impact- meting Effect- beoordeling Nieuwe regelgeving Aanpassing bestaande regelgeving Verplicht opstellen van RIA Wat is het probleem? Wat is de nuloptie? Wat zijn alternatieven? Impact op vlak van administratieve lasten, beheerskosten en wachttijden? Wat zijn de kosten en baten van opties? Evaluatie van bestaande maatregelen 1 2 Raadpleeg het overzicht raamcontracten: http://www.bestuurszaken.be/raamcontracten

3 3 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Recente voorbeelden 1.Meten van de administratieve lasten en beheerskosten Kind & Gezin n.a.v. het nieuwe ontwerp van decreet voorschoolse kinderopvang op basis van een bevraging van de sector en medewerkers Kind & Gezin: vergelijking huidige met toekomstige situatie (Kind & Gezin i.s.m. Dienst Wetsmatiging, 2012) 2.Analyseren realisatie reductiedoelstelling administratieve lasten van alle departementen Vlaamse Overheid (Dienst Wetmatiging, 2013) 3.Inschatten op hoog niveau van de impact van de invoering van het kaderdecreet complexe investeringsprojecten: vergelijking huidige met toekomstige situatie (Departement RWO en MOW i.s.m. Dienst Wetsmatiging, 2013) 4.Bepalen van KPI’s die toelaten de effecten te beoordelen van het nieuwe archiefdecreet (Dep. Bestuurzaken i.s.m. Dienst Wetmatiging) 5.Evaluatie van de adviesverlenende taak van de Vlaams Bouwmeester (Vlaams Bouwmeester i.s.m. Dienst Wetsmatiging)

4 4 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu •In kaart brengen van administratieve lasten in het kader van 1/ nieuwe regelgeving of projecten (ex ante) of 2/ bestaande regelgeving of gerealiseerde projecten (ex post) •Opportuniteit om regelgeving in ontwikkeling bij te sturen •Opvolging en evaluatie van de reductiedoelstelling per beleidsdomeinen Toegevoegde waarde •Bepalen van administratieve lasten op basis van de beproefde SKM methodiek •Bevraging van stakeholders •Bepalen van reductievoorstellen administratieve vereenvoudiging •In kaart brengen “irriterende” administratieve lasten tijdens bevraging van stakeholders Doelstellingen •Beproefde methodiek Dienst Wetsmatiging •Quick scan (zonder bevraging van actoren – op basis van ramingen interne medewerkers) •Full scan: bevraging van 2-3 actoren per informatieverplichting, waarbij meetbureau optreedt in coachende of uitvoerende modus •Rapportering in Sambal •Externe communicatie Aanpak  Meten administratieve lasten decreet Voorschoolse Kinderopvang (Kind & Gezin)  Analyseren reductiedoelstelling per departement Vlaamse Overheid (Dienst Wetsmatiging) Voorbeelden Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Toelichting – Meten administratieve lasten

5 5 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu  In kaart brengen van beheerskosten in het kader van 1/ nieuwe regelgeving of projecten (ex ante) of 2/ bestaande regelgeving of gerealiseerde projecten (ex post)  Opportuniteit om regelgeving in ontwikkeling bij te sturen Toegevoegde waarde  Analyseren van de beheerskosten voor interne medewerkers op basis van een beproefde methodiek  Bevraging van interne medewerkers  Bepalen van reductievoorstellen interne beheerskosten  In kaart brengen “irriterende” interne lasten tijdens bevraging van interne organisatie Doelstellingen  Beproefde methodiek Dienst Wetsmatiging  Quick scan (zonder bevraging van actoren – op basis van ramingen van experten)  Full scan: actieve bevraging van stakeholders waarbij het meetbureau optreedt in coachende of uitvoerende modus  Rapportering in Sambal  Externe communicatie Aanpak  Meten beheerskosten decreet Voorschoolse Kinderopvang (Kind & Gezin) Voorbeelden Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Toelichting – Meten beheerskosten

6 6 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu •Inzicht verkrijgen in de reële wachttijden van verschillende processen vanaf de aanvraag tot de notificatie van de aanvrager (gemiddelde + mediaan) •Inzicht verkrijgen in de oorzaken en concrete gevolgen voor de aanvragen (“blokkerende elementen”) •Vervolledigen totaaloverzicht administratieve lasten / problematieken ondernemingen Toegevoegde waarde •Meer inzicht krijgen in de uitgaven of het verlies aan inkomsten dat rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het wachten op een antwoord van de betrokken administratie en waardoor geplande activiteiten niet kunnen ontplooid worden. Doelstellingen •Verzamelen van generieke data •Inschatten of/hoe de wachttijd door de aanvrager kon geanticipeerd worden •Berekenen kosten die het gevolg zijn van de administratieve wachttijden kwantitatief (vb: kosten lening, daling omzet,…) en kwalitatief (vb: hoe groot is de impact op de onderneming, …) •Analyse van de resultaten •Identificeren van “blokkerende” mechanismen Aanpak  Evaluatie op hoog niveau van de impact ontwerp kaderdecreet complexe investeringsprojecten (Departement RWO en MOW i.s.m. Dienst Wetsmatiging) Voorbeelden Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Toelichting – Meten wachttijden

7 7 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu  De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van de RIA-rapportering  Meer inzicht in de eigen organisatie (sterktes, zwaktes,…)  Meer kennis over het juridisch kader waarin het probleem zich situeert  In kaart brengen van de effecten indien de overheid niet optreedt Toegevoegde waarde  Consolidatie van omgevingsanalyse in SWOT-analyse: analyse van de interne organisatie (sterke/zwakten), analyse van de omgeving (kansen/bedreiging) n.a.v. RIA-rapportering  Bepalen van het juridisch kader (wat is minimaal en dwingend vs. vrijheidsgraden)  Bepalen van het effect bij nuloptie (geen verandering) n.a.v. RIA-rapportering Doelstellingen  Analyse van de eigen organisatie op basis van een SWOT-analyse n.a.v. RIA- rapportering  Analyse van het juridisch kader: bestaat er een hogere en dwingende rechtsnorm en wat is de bevoegdheid van de Vlaamse regering om regelgevend op te treden?  Analyse van de effecten bij ongewijzigd beleid n.a.v. RIA-rapportering Aanpak Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Toelichting – Omgevingsanalyse Voorbeelden

8 8 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu  De kostenbatenanalyse is een verplicht onderdeel van de RIA-rapportering  Meer inzicht in de verwachte voor- en nadelen van elke beleidsoptie  Draagt bij tot het nemen van een weloverwogen beslissing inzake nieuw of gewijzigd beleid  Meer inzicht in de geaffecteerde doelgroepen/betrokken partijen Toegevoegde waarde  Calculeren van mogelijke kosten en baten n.a.v. RIA-rapportering  Vergelijken verschillende beleidsopties naargelang implementatie- en beheerskosten en uiteindelijke resultaten/voordelen Doelstellingen  Identificatie van opties, waaronder de nuloptie  Identificatie van doelgroepen en betrokken partijen  Bepalen van effecten (cfr. directe effecten, verdelingseffecten en indirecte effecten)  Inschatten van risico’s  Verduidelijken van onzekerheden en hypothesen  Identificeren van (kans op) mogelijke resultaten Aanpak Voorbeelden Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Toelichting – Effectenanalyse

9 9 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu •Verantwoording van de bestaande beleidsmaatregel •Inzicht verkrijgen in het verband tussen het maatschappelijk probleem, de beleidslogica en de resultaten ervan •Inzicht verkrijgen in mogelijke alternatieve beleidsopties Toegevoegde waarde •Uitvoeren van een effectbeoordeling van huidig beleid, eventueel in functie van het aanpassen van bestaande regelgeving Doelstellingen •Analyse beleidslogica: is het project een goed antwoord op de gestelde beleidsvragen? •Analyse doelbereiking van het project: werden de doelstellingen bereikt? •Analyse efficiëntie: werden deze bereikt op een efficiënte manier? •Analyse effectiviteit: werden bepaalde effecten gerealiseerd? •Analyse bekendheid en positionering: in hoeverre is het project binnen het beleid bekend en gepositioneerd? Op basis van interviews/bevragingen en een analyse van beschikbare beleidsdocumenten en analyserapporten. Aanpak Voorbeelden Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Toelichting – Beleidsevaluatie

10 10 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Beleidsevaluatie Het verband tussen beleidsevaluaties ex ante, tussentijds en ex post.

11 11 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Interesse? Dienst Wetsmatiging Sarah Spiessens – Projectmanager E-mail : sarah.spiessens@bz.vlaanderen.be Tel.: 0485/97.16.42 www.bestuurszaken.be/wetsmatiging www.bestuurszaken.be/raamcontract-meetbureau Voorbeeldprojecten Projectinitiatiefiche Aanvragen van een verkennend gesprek


Download ppt "1 © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Overzicht aangeboden diensten Effectenbeoordeling."

Verwante presentaties


Ads door Google