De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteuningsaanbod Meetbureau Overzicht aangeboden diensten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteuningsaanbod Meetbureau Overzicht aangeboden diensten"— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Overzicht aangeboden diensten
Procesanalyse n.a.v. RIA Procesanalyse m.b.t. regelgeving: onderzoeken van nuloptie en alternatieven n.a.v. RIA-rapportering Impactmeting Meten van efficiëntiewinsten: Meten administratieve lasten Meten van beheerskosten Meten van wachttijden Meten beleving stakeholders Consultatie van stakeholders Effectenbeoordeling Bijdragen tot kwaliteitsvolle RIA’s: Omgevingsanalyse Effectevaluatie Beleidsevaluatie Beleidsevaluatie bestaande regelgeving Aanpak op maat “Blijvend streven naar kwaliteitsvoller beleid en regelgeving binnen de Vlaamse Overheid” 100% financiering Dienst Wetsmatiging Cofinanciering Dienst Wetsmatiging - entiteit 100% financiering door entiteit Nieuwe methodieken, samenwerking meerdere beleidsdomeinen, strategische prioriteit Dienst Wetsmatiging

2 Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Wanneer het Meetbureau gebruiken?
Proces-analyse n.a.v. RIA Wat is het probleem? Wat is de nuloptie? Wat zijn alternatieven? Impact-meting Effect-beoordeling 1 2 Nieuwe regelgeving Aanpassing bestaande regelgeving Verplicht opstellen van RIA Evaluatie van bestaande maatregelen Impact op vlak van administratieve lasten, beheerskosten en wachttijden? Wat zijn de kosten en baten van opties? Raadpleeg het overzicht raamcontracten:

3 Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Recente voorbeelden
Meten van de administratieve lasten en beheerskosten Kind & Gezin n.a.v. het nieuwe ontwerp van decreet voorschoolse kinderopvang op basis van een bevraging van de sector en medewerkers Kind & Gezin: vergelijking huidige met toekomstige situatie (Kind & Gezin i.s.m. Dienst Wetsmatiging, 2012) Analyseren realisatie reductiedoelstelling administratieve lasten van alle departementen Vlaamse Overheid (Dienst Wetmatiging, 2013) Inschatten op hoog niveau van de impact van de invoering van het kaderdecreet complexe investeringsprojecten: vergelijking huidige met toekomstige situatie (Departement RWO en MOW i.s.m. Dienst Wetsmatiging, 2013) Bepalen van KPI’s die toelaten de effecten te beoordelen van het nieuwe archiefdecreet (Dep. Bestuurzaken i.s.m. Dienst Wetmatiging) Evaluatie van de adviesverlenende taak van de Vlaams Bouwmeester (Vlaams Bouwmeester i.s.m. Dienst Wetsmatiging)

4 Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Toelichting – Meten administratieve lasten
Doelstellingen Toegevoegde waarde Bepalen van administratieve lasten op basis van de beproefde SKM methodiek Bevraging van stakeholders Bepalen van reductievoorstellen administratieve vereenvoudiging In kaart brengen “irriterende” administratieve lasten tijdens bevraging van stakeholders In kaart brengen van administratieve lasten in het kader van 1/ nieuwe regelgeving of projecten (ex ante) of 2/ bestaande regelgeving of gerealiseerde projecten (ex post) Opportuniteit om regelgeving in ontwikkeling bij te sturen Opvolging en evaluatie van de reductiedoelstelling per beleidsdomeinen Aanpak Voorbeelden Beproefde methodiek Dienst Wetsmatiging Quick scan (zonder bevraging van actoren – op basis van ramingen interne medewerkers) Full scan: bevraging van 2-3 actoren per informatieverplichting, waarbij meetbureau optreedt in coachende of uitvoerende modus Rapportering in Sambal Externe communicatie Meten administratieve lasten decreet Voorschoolse Kinderopvang (Kind & Gezin) Analyseren reductiedoelstelling per departement Vlaamse Overheid (Dienst Wetsmatiging)

5 Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Toelichting – Meten beheerskosten
Doelstellingen Toegevoegde waarde Analyseren van de beheerskosten voor interne medewerkers op basis van een beproefde methodiek Bevraging van interne medewerkers Bepalen van reductievoorstellen interne beheerskosten In kaart brengen “irriterende” interne lasten tijdens bevraging van interne organisatie In kaart brengen van beheerskosten in het kader van 1/ nieuwe regelgeving of projecten (ex ante) of 2/ bestaande regelgeving of gerealiseerde projecten (ex post) Opportuniteit om regelgeving in ontwikkeling bij te sturen Aanpak Voorbeelden Beproefde methodiek Dienst Wetsmatiging Quick scan (zonder bevraging van actoren – op basis van ramingen van experten) Full scan: actieve bevraging van stakeholders waarbij het meetbureau optreedt in coachende of uitvoerende modus Rapportering in Sambal Externe communicatie Meten beheerskosten decreet Voorschoolse Kinderopvang (Kind & Gezin)

6 Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Toelichting – Meten wachttijden
Doelstellingen Toegevoegde waarde Meer inzicht krijgen in de uitgaven of het verlies aan inkomsten dat rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het wachten op een antwoord van de betrokken administratie en waardoor geplande activiteiten niet kunnen ontplooid worden. Inzicht verkrijgen in de reële wachttijden van verschillende processen vanaf de aanvraag tot de notificatie van de aanvrager (gemiddelde + mediaan) Inzicht verkrijgen in de oorzaken en concrete gevolgen voor de aanvragen (“blokkerende elementen”) Vervolledigen totaaloverzicht administratieve lasten / problematieken ondernemingen Aanpak Voorbeelden Verzamelen van generieke data Inschatten of/hoe de wachttijd door de aanvrager kon geanticipeerd worden Berekenen kosten die het gevolg zijn van de administratieve wachttijden kwantitatief (vb: kosten lening, daling omzet,…) en kwalitatief (vb: hoe groot is de impact op de onderneming, …) Analyse van de resultaten Identificeren van “blokkerende” mechanismen Evaluatie op hoog niveau van de impact ontwerp kaderdecreet complexe investeringsprojecten (Departement RWO en MOW i.s.m. Dienst Wetsmatiging)

7 Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Toelichting – Omgevingsanalyse
Doelstellingen Toegevoegde waarde Consolidatie van omgevingsanalyse in SWOT-analyse: analyse van de interne organisatie (sterke/zwakten), analyse van de omgeving (kansen/bedreiging) n.a.v. RIA-rapportering Bepalen van het juridisch kader (wat is minimaal en dwingend vs. vrijheidsgraden) Bepalen van het effect bij nuloptie (geen verandering) n.a.v. RIA-rapportering De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van de RIA-rapportering Meer inzicht in de eigen organisatie (sterktes, zwaktes,…) Meer kennis over het juridisch kader waarin het probleem zich situeert In kaart brengen van de effecten indien de overheid niet optreedt Aanpak Voorbeelden Analyse van de eigen organisatie op basis van een SWOT-analyse n.a.v. RIA-rapportering Analyse van het juridisch kader: bestaat er een hogere en dwingende rechtsnorm en wat is de bevoegdheid van de Vlaamse regering om regelgevend op te treden? Analyse van de effecten bij ongewijzigd beleid n.a.v. RIA-rapportering

8 Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Toelichting – Effectenanalyse
Doelstellingen Toegevoegde waarde Calculeren van mogelijke kosten en baten n.a.v. RIA-rapportering Vergelijken verschillende beleidsopties naargelang implementatie- en beheerskosten en uiteindelijke resultaten/voordelen De kostenbatenanalyse is een verplicht onderdeel van de RIA-rapportering Meer inzicht in de verwachte voor- en nadelen van elke beleidsoptie Draagt bij tot het nemen van een weloverwogen beslissing inzake nieuw of gewijzigd beleid Meer inzicht in de geaffecteerde doelgroepen/betrokken partijen Aanpak Voorbeelden Identificatie van opties, waaronder de nuloptie Identificatie van doelgroepen en betrokken partijen Bepalen van effecten (cfr. directe effecten, verdelingseffecten en indirecte effecten) Inschatten van risico’s Verduidelijken van onzekerheden en hypothesen Identificeren van (kans op) mogelijke resultaten

9 Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Toelichting – Beleidsevaluatie
Doelstellingen Toegevoegde waarde Uitvoeren van een effectbeoordeling van huidig beleid, eventueel in functie van het aanpassen van bestaande regelgeving Verantwoording van de bestaande beleidsmaatregel Inzicht verkrijgen in het verband tussen het maatschappelijk probleem, de beleidslogica en de resultaten ervan Inzicht verkrijgen in mogelijke alternatieve beleidsopties Aanpak Voorbeelden Analyse beleidslogica: is het project een goed antwoord op de gestelde beleidsvragen? Analyse doelbereiking van het project: werden de doelstellingen bereikt? Analyse efficiëntie: werden deze bereikt op een efficiënte manier? Analyse effectiviteit: werden bepaalde effecten gerealiseerd? Analyse bekendheid en positionering: in hoeverre is het project binnen het beleid bekend en gepositioneerd? Op basis van interviews/bevragingen en een analyse van beschikbare beleidsdocumenten en analyserapporten.

10 Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Beleidsevaluatie
Het verband tussen beleidsevaluaties ex ante, tussentijds en ex post.

11 Ondersteuningsaanbod Meetbureau 2012-2015 Interesse?
Dienst Wetsmatiging Sarah Spiessens – Projectmanager Tel.: 0485/ Voorbeeldprojecten Projectinitiatiefiche Aanvragen van een verkennend gesprek


Download ppt "Ondersteuningsaanbod Meetbureau Overzicht aangeboden diensten"

Verwante presentaties


Ads door Google