De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 10 augustus 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 10 augustus 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 10 augustus 2014 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. H.J. Selderhuis
Ouderling: Egge Groenewold Organist: Wim Brunsveld

3 Psalm 5: 1, 3 en 6 Psalm 5: 7 Psalm 15: 1 – 4 Gezang 310: 1, 2 en 3 Psalm 111: 1, 2 en 6 Gezang 444: 3 Lucas 4: 14 – 30

4 Welkom en mededelingen

5 1 Laat mij, mijn Koning, tot U spreken.
Psalm 5: 1, 3 en 6 1 Laat mij, mijn Koning, tot U spreken. Vroeg in de morgen kom ik, Heer, en leg mijn noden voor U neer. Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: ik wacht uw teken!

6 3 Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid
Psalm 5: 1, 3 en 6 3 Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven.

7 6 Maar die uw lieve naam belijden,
Psalm 5: 1, 3 en 6 6 Maar die uw lieve naam belijden, vinden een schuilplaats aan uw hart: zij zullen vrij van zorg en smart juichende zich in U verblijden te allen tijde.

8 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

9 7 Want Gij vervult wat Gij beloofde, die vromen met uw zegen dekt:
Psalm 5: 7 7 Want Gij vervult wat Gij beloofde, die vromen met uw zegen dekt: o Heer, uw sterke vrede strekt tot schild en schutse voor de hoofden van die geloofden.

10 Tien geboden Tien geboden

11 1 Wie zult Gij noden in uw tent, wie op uw heilge berg doen wonen?
Psalm 15: 1, 2, 3 en 4 1 Wie zult Gij noden in uw tent, wie op uw heilge berg doen wonen? Hem die, o Heer, uw recht niet schendt, in heel zijn wandel U erkent, die zult Gij U een gastheer tonen.

12 2 Wie wordt er in uw huis geëerd? Wiens hart niet overlegt ten kwade,
Psalm 15: 1, 2, 3 en 4 2 Wie wordt er in uw huis geëerd? Wiens hart niet overlegt ten kwade, wiens tong geen goed in kwaad verkeert, die van zijn naaste onheil weert en hem nooit krenken zal of smaden.

13 3 Slechts zij die U verwerpen, Heer,
Psalm 15: 1, 2, 3 en 4 3 Slechts zij die U verwerpen, Heer, die zijn verwerplijk in zijn ogen; maar wie U vrezen geeft hij eer, hij breekt zijn eden nimmermeer, hij woekert niet met zijn vermogen.

14 4 Wie mag te gast zijn in uw tent,
Psalm 15: 1, 2, 3 en 4 4 Wie mag te gast zijn in uw tent, wie zult Gij drank en voedsel reiken? Die onomkoopbaar 't recht erkent van ieder die zich tot hem wendt. Nooit zal hij wanklen en bezwijken.

15 Gebed Gebed

16 We lezen uit de Herziene Statenvertaling:
Lucas 4: 14 – 30

17 Het begin van Jezus' prediking
Lucas 4: 14 – 30 Het begin van Jezus' prediking 14 En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. 15 En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.

18 Jezus in Nazareth verworpen
Lucas 4: 14 – 30 Jezus in Nazareth verworpen 16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. 17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:

19 Lucas 4: 14 – 30 18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid,

20 om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
Lucas 4: 14 – 30 om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. 20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

21 Lucas 4: 14 – 30 22 En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Dit niet de Zoon van Jozef? 23 Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden:

22 Lucas 4: 14 – 30 Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad. 24 Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.

23 Lucas 4: 14 – 30 25 Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land, 26 en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfath bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe.

24 Lucas 4: 14 – 30 27 Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër. 28 En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,

25 30 Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.
Lucas 4: 14 – 30 29 en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. 30 Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.

26 1 Bewaar ons, Here, bij uw woord, betoom des vijands roof en moord.
Gezang 310: 1, 2 en 3 1 Bewaar ons, Here, bij uw woord, betoom des vijands roof en moord. Hij trok ten strijde om uw Zoon te stoten van uw hoge troon.

27 2 Heer Jezus Christus, toon uw macht,
Gezang 310: 1, 2 en 3 2 Heer Jezus Christus, toon uw macht, Heer aller heren, kom met kracht. Bescherm uw arme christenheid, dat zij U love te allen tijd.

28 3 O Geest, die onze Trooster zijt, geef dat uw volk één Heer belijdt,
Gezang 310: 1, 2 en 3 3 O Geest, die onze Trooster zijt, geef dat uw volk één Heer belijdt, wees bij ons in de laatste nood, leid ons ten leven uit de dood.

29 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over Jezus die over het meer loopt (Matteüs 14: 22 – 33).

30 Preek Preek

31 1 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem,
Psalm 111: 1, 2 en 6 1 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem, den Heer in 't midden der getrouwen. Groot zijn de daden van den Heer, Hij doet wie lust heeft aan zijn leer de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

32 2 Zijn doen is louter majesteit, zijn luister, zijn gerechtigheid
Psalm 111: 1, 2 en 6 2 Zijn doen is louter majesteit, zijn luister, zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. Genadig en barmhartig is de Heer, en zijn gedachtenis eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

33 6 Van alle wijsheid het begin is: vrees den Heer met ziel en zin,
Psalm 111: 1, 2 en 6 6 Van alle wijsheid het begin is: vrees den Heer met ziel en zin, aanbid zijn wil met vrees en beven. Dit is het helderste verstand. Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

34 Dankzegging en voorbeden

35 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor:
Geestelijke verzorging varenden Kerk

36 neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan
Gezang 444: 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

37 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

38 Vanmiddag begint de gezamenlijke dienst met de Jeruzalemkerk om 17
Vanmiddag begint de gezamenlijke dienst met de Jeruzalemkerk om uur. In deze dienst gaat dominee K.T. de Jonge uit Nieuwegein voor.


Download ppt "Zondag 10 augustus 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google