De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

"Saulus, anders gezegd Paulus" Handelingen 134-12.

Verwante presentaties


Presentatie over: ""Saulus, anders gezegd Paulus" Handelingen 134-12."— Transcript van de presentatie:

1 "Saulus, anders gezegd Paulus" Handelingen

2 Antiochië 2

3 4 Dezen dan, door de heilige Geest uitgezonden…
“…zondert mij nu Barnabas en Saulus af…” (vers 2) 3

4 4 … trokken naar Seleucië …

5 4 … en voeren vandaar naar Cyprus;
5

6 5 en te Sálamis gekomen… Famagusta 6

7 5 … verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot helper. 7

8 6 En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Pafos…
8

9 6 … troffen zij een zekere tovenaar (lett
6 … troffen zij een zekere tovenaar (lett. magiër) aan, een valse profeet, een Jood… 9

10 6 … wiens naam was Barjezus…
= zoon van Jezus/ Jozua… 10

11 7 hij hield zich op bij de landvoogd…
= stadhouder van een Romeinse provincie 11

12 7 … Sergius Paulus, een verstandig man.
naam ‘Paulus’ ± 160x in het NT dit is de eerste vermelding… 12

13 7 … Deze begeerde (lett. zocht) het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen.
13

14 8 Maar Elymas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald…
Elymas = magiër, wizard 14

15 8 … verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken.
15

16 8 … verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken.
Elymas Jood afkerig van het geloof = zocht indruk te maken met eigen werken Sergius Paulus ‘heiden’ (geen proseliet) zocht het Woord Gods te horen 16

17 9 Doch Saulus, anders gezegd Paulus…
HIER vindt de naamsverandering van Saulus naar Paulus plaats… 17

18 9 … vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide:
18

19 10 Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid…
19

20 10 … zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien?
pausé paulos 20

21 11 En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u….
21

22 11 … en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien….
= TOT OP de gestelde tijd 22

23 11 … En terstond viel op hem donkerheid (lett
11 … En terstond viel op hem donkerheid (lett. mist) en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. 23

24 8… God gaf hun (=Israël) een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden. Romeinen 11 24

25 10… Laten HUN OGEN VERDUISTERD WORDEN, zodat zij niet zien…
Romeinen 11 25

26 10… en doe hun rug voorgoed (=voortdurend) zich krommen. Romeinen 11
26

27 12 Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof (lett. geloofde hij), zeer getroffen door de leer des Heren. 27

28 11… Door hun val (> Elymas) is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken.
Romeinen 11 28

29 12… Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! Romeinen 11 29

30 Paulus => Latijn => ‘kleintje’
8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen… Efeze 3 Paulus => Latijn => ‘kleintje’ 30

31 Paulus => Latijn => ‘kleintje’ Paulus => Grieks => pauze
8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen… Efeze 3 Paulus => Latijn => ‘kleintje’ Paulus => Grieks => pauze 31

32 Saulus => Paulus Paulus => Latijn => ‘kleintje’
Paulus => Grieks => pauze Paulus => Hebreeuws… 32


Download ppt ""Saulus, anders gezegd Paulus" Handelingen 134-12."

Verwante presentaties


Ads door Google