De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De school van Tyrannus Handelingen 19:1-12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De school van Tyrannus Handelingen 19:1-12."— Transcript van de presentatie:

1 de school van Tyrannus Handelingen 19:1-12

2 de vorige keer...

3 Handelingen 19 1 En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. 2 En hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest is.

4 Handelingen 19 3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.

5 7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.
Handelingen 19 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

6 samenvatting vorige keer:
de twaalf discipelen waren gedoopt in doop van Johannes (=in water); wanneer ze horen van de opstanding van Christus worden ze gedoopt... in Geest; de beginnen te spreken in vreemde talen (= Israël buiten spel) en profeteren (=Woord Gods nog niet compleet).

7 Gr. > parrhesia = lett. alles uiten/vertellen
Handelingen 19 8 En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op... Gr. > parrhesia = lett. alles uiten/vertellen

8 Concordant Version: argumenteren (zie ook Judas:9)
Handelingen 19 om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods. Concordant Version: argumenteren (zie ook Judas:9)

9 Handelingen 19 om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods. Het zij u (=Joodse mannen) dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is WERD... Handelingen 28:28

10 Handelingen 19 9 Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg...

11 > vrije tijd, ontspannen
Handelingen 19 maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. Gr. scholé = school > vrije tijd, ontspannen

12 Handelingen 19 maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. > tiran

13 10 En dit ging twee jaar lang zo voort...
Handelingen 19 10 En dit ging twee jaar lang zo voort... Na verloop van twee volle jaren (= van Jozef in de gevangenis) droomde Farao... Genesis 41:1

14 10 En dit ging twee jaar lang zo voort...
Handelingen 19 10 En dit ging twee jaar lang zo voort... Maar toen de termijn van twee jaar voorbij was (...) liet hij (=Felix) Paulus in gevangenschap achter (= in Caesarea). Handelingen 24:27

15 10 En dit ging twee jaar lang zo voort...
Handelingen 19 10 En dit ging twee jaar lang zo voort... En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. Handelingen 28:30

16 Handelingen 19 zodat allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken.

17 11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,
Handelingen 19 11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. 9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10 Maar DOOR DE GENADE GODS ben ik, wat ik ben... 1Korinthe 15

18 11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,
Handelingen 19 11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, De tekenen van een APOSTEL zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten. 2Korinthe 12:12

19 Handelingen 19 12 zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. ... zodat de Joden met eigen ogen konden zien, dat Paulus' getuigenis door God Zelf werd bevestigd.


Download ppt "De school van Tyrannus Handelingen 19:1-12."

Verwante presentaties


Ads door Google