De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overwinnend leven, vandaag en morgen Bijbelstudies over de Romeinenbrief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overwinnend leven, vandaag en morgen Bijbelstudies over de Romeinenbrief."— Transcript van de presentatie:

1 Overwinnend leven, vandaag en morgen Bijbelstudies over de Romeinenbrief

2 1 Het fundament van de overwinning: Het evangelie Rom.1:1-15 & 16:25-27

3 In de rechtszaal Inleiding: in de rechtszaal Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot Hoe kan een mens rechtvaardig staan voor God? Deze mensen zijn rechtvaardig!

4 Inleiding: in de rechtszaal Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot 1 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, 2 dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften – 3 aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, 4 naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here – 5 door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, 6 tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus – 7 aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Romeinen 1:1-7

5 Inleiding: in de rechtszaal Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot 8 In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. 9 Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk, 10 biddende, of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand moge worden om tot u te komen. 11 Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, 12 dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij. 13 Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen – waarin ik tot nu toe verhinderd ben – om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen. 14 Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. 15 Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Romeinen 1:8-15

6 Inleiding: in de rechtszaal Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot 25 Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, 26 maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken – 27 Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. Romeinen 16:25-27

7 De schrijver Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot De schrijver (A)Paulus: de apostel (1:1,5) (B)Paulus bediening (1:5-7) (C)Paulus gebed (1:8-15) (A)Paulus: mijn evangelie (16:25) (B)Paulus bediening (16:26) (C)Paulus lofprijs (16:27) De heerlijkheid van Paulus bediening Romeinen 11:13 verg. Deut.32:21

8 De schrijver Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. 9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. 11 Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen. De schrijver 1 Korintiërs 15:7-11

9 De geadresseerden Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot De geadresseerden •Geroepenen van Jezus Christus •Geliefden Gods •Geroepen heiligen Die te Rome zijn Zie ook Rom.8:27

10 De boodschap Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot De boodschap Het evangelie van God Niet de zondaar centraal,maar de Zoon. 1 Timotheus 1:11 Meerdere evangeliën? •Evangelie van God •Eeuwig evangelie •Evangelie van het Koninkrijk •Het geheimenis van het Evangelie

11 De boodschap Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot De boodschap 6Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, 7 en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! Galaten 1:6-9

12 De boodschap Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot De boodschap Letterlijk: dat u… overgaat naar een andersoortig (heteros) evangelie, dat geen ander (evangelie) van dezelfde soort is (allos). Heteros – Iets anders/ een ander van een ander soort Allos – Iets anders / een ander van dezelfde soort Galaten 1:6,7

13 De boodschap Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot De boodschap Eeuwig Evangelie Openbaring 14:6,7 Evangelie van God. Romeinen 1:1-4 Evangelie van het Koninkrijk. Mattheüs 24:13,14 Het geheimenis van het Evangelie. Efeziërs 6:19 Schema verschillende bouwstenen (evangeliën)

14 De boodschap Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot De boodschap Fundament van alle verkondiging Eeuwig evangelie en het Evangelie van God

15 De boodschap Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot De boodschap Verschil Koninkrijk en Geheimenis Evangelie van het Koninkrijk. Mattheüs 24:13,14 Uitwerking op aarde Israël & Volkeren Het geheimenis van het Evangelie. Efeziërs 6:19 Uitwerking in hemel Het Lichaam van Christus

16 Het doel van de verkondiging Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot Doel verkondiging Geloofsgehoorzaamheid onder de heidenen / volkeren Romeinen 1:5 & Romeinen 16:26

17 Sleutelwoorden: geloof Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot Sleutelwoord: geloof Wat is geloof? Luisteren naar God en geloven in wat Hij zegt Ons geloof rust in de waarheid van dat wat gezegd is Geloof rust op dat wat we horen; en datgene wat we horen is het fundament waarop ons geloof rust Het geloof is gericht tot in Hem van wie wij het horen

18 Tot slot Inleiding: in de rechtszaal – De schrijver – De geadresseerden– De boodschap – Het doel van de verkondiging – Sleutelwoorden: geloof – Tot slot Tot slot Geloven wij de Rechter?


Download ppt "Overwinnend leven, vandaag en morgen Bijbelstudies over de Romeinenbrief."

Verwante presentaties


Ads door Google