De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

hebben jullie heilige Geest ontvangen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "hebben jullie heilige Geest ontvangen?"— Transcript van de presentatie:

1 hebben jullie heilige Geest ontvangen?
Handelingen 19:1-12

2 1 En terwijl Apollos te Korinte was...
Handelingen 19 1 En terwijl Apollos te Korinte was...

3 Handelingen 19 geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond.

4 Handelingen 19 geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatie en Frygie om al de discipelen te versterken. Handelingen 18

5 1 ... en daar enige discipelen vond.
Handelingen 19 en daar enige discipelen vond. Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de Farizeeen wel, maar uw discipelen niet? Marcus 2

6 Handelingen 19 2 En hij zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? ?? 13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, Efeze 1

7 Handelingen 19 Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is. 39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want DE GEEST WAS ER NOG NIET, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Johannes 7

8 Johannes 20 (in de avond van de opstandingsdag
Handelingen 19 Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is. 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. Johannes 20 (in de avond van de opstandingsdag

9 Handelingen 19 3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. 31 En zelf wist ik (=Johannes) niet van Hem, maar opdat Hij aan ISRAEL zou geopenbaard worden, DAAROM kwam ik dopen met IN WATER. Johannes 1 >>

10 Handelingen 19 4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. IK doop u met WATER, doch HIJ komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met IN de HEILIGE GEEST en met vuur. Lucas 3

11 Handelingen 19 4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met IN de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Handelingen 1

12 NIET: in water MAAR: in heilige Geest!
Handelingen 19 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen WERDEN ZIJ GEDOOPT in de naam van de Here Jezus. NIET: in water MAAR: in heilige Geest!

13 Handelingen 19 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen WERDEN ZIJ GEDOOPT in de naam van de Here Jezus. want door IN één GEEST zijn wij allen tot ÉÉN LICHAAM gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen... 1Korinthe 12

14 Handelingen 19 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over OP hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 21 In de wet staat geschreven: Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot DIT VOLK spreken, en toch zullen zij naar Mij NIET luisteren, zegt de Here. 1Korinthe 14

15 Handelingen 19 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over OP hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 8 ... profetieen, zij zullen AFGEDAAN hebben; tongen, zij zullen VERSTOMMEN; kennis, zij zal afgedaan hebben. 9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 10 Doch, als het volmaakte (lett. de volwassenheid) komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. 1Korinthe 13

16 7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.
Handelingen 19 7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

17 wordt vervolgd...


Download ppt "hebben jullie heilige Geest ontvangen?"

Verwante presentaties


Ads door Google