De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Galaten 4:21-31. het voorgaande in de Galaten-brief… 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Galaten 4:21-31. het voorgaande in de Galaten-brief… 2."— Transcript van de presentatie:

1 Galaten 4:21-31

2 het voorgaande in de Galaten-brief… 2

3 21 Zegt mij, gij, die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? Zij die “onder de wet” willen staan zijn blind voor ‘typologie’… 3

4 22 Er staat immers geschreven, dat Abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije. > de predikers in Galatië beroemde zich erop “kinderen van Abraham” te zijn… 4

5 23 Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt… 1 Sarai nu, de vrouw van Abram, schonk hem geen kinderen, en zij had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. 2 En Sarai zeide tot Abram: Zie toch, de HERE heeft mij niet vergund te baren; ga toch tot mijn slavin; misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram luisterde naar Sarai. Genesis 16 5

6 23 … doch die van de vrije door de belofte. 6

7 24 Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. lett. allegorisch > een metafoor 7

8 24 … Want dit zijn twee bedelingen (lett. verbonden): de ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar. 8

9 25 Het (woord) Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. 9 Het woord ‘Hagar’ verwijst in Arabië naar de berg Sinai 1

10 10 De berg Sinai ligt in… Arabië 2

11 25 … Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. 11

12 Ismaël 1.geboren ná de Belofte; 2.kwam vóór het “zaad van Abraham”; 3.geboren uit ongeloof 4.vervolgde de “zoon der belofte” wet 1.430 jaar ná de Belofte; 2.kwam vóór het “Zaad van Abraham”; 3.“Al wat de HERE gebiedt zullen wij doen…” (Ex.19 8 ) 4.vijanden van het Evangelie 12

13 26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij… lett. opwaarts 41 En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. Johannes 11 = het Jeruzalem dat op GODS belofte georiënteerd is 13

14 26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij… 15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. 16 En allen, die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid kome over hen, en ook over het Israel Gods. Galaten 6 14

15 26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder. = voortgekomen uit en gevoed door… 15

16 27 Want er staat geschreven*: Verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeën kent; want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar, die een man heeft. > Sara * Jesaja 54:1 > na de belijdenis van Jesaja 53!! 16

17 28 En gij, broeders, zijt, evenals Isaak, kinderen der belofte. 29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. Galaten 3 17

18 29 Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. 6 En Sara zeide: God heeft gemaakt, dat ik lach; ieder die het hoort, zal om mijnentwil lachen. Genesis 21 >> 18

19 29 Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. 7 En zij zeide: Wie had aan Abraham durven toezeggen: Sara zoogt kinderen? Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Genesis 21 >> 19

20 29 Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. 8 En het kind groeide op en werd gespeend, en Abraham richtte een grote maaltijd aan op de dag dat Isaak gespeend werd. Genesis 21 >> 20

21 29 Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. 9 Toen zag Sara, dat de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spotte… Genesis 21 * Egypte spreekt van slavernij… 21

22 29 Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. 30 En de gehele stad (=Jeruzalem) kwam in rep en roer, het volk liep te hoop en zij grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit; en terstond werden de poorten gesloten. Handelingen 21 >> 22

23 30 Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije. 23 10 zij zeide tot Abraham: Jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon, met Isaak. Genesis 21

24 30 Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije. 9 Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Galaten 3 >> 24

25 30 Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije. 14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. Galaten 3 >> 25

26 30 Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5 26

27 31 Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen ener slavin, maar van de vrije. 27

28 5 1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. 28


Download ppt "Galaten 4:21-31. het voorgaande in de Galaten-brief… 2."

Verwante presentaties


Ads door Google