De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Je staat niet alleen. KINDERMISHANDELING Een werkbare definitie voor de hulpverlening Kindermishandeling en –verwaarlozing is iedere situatie waarin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Je staat niet alleen. KINDERMISHANDELING Een werkbare definitie voor de hulpverlening Kindermishandeling en –verwaarlozing is iedere situatie waarin."— Transcript van de presentatie:

1 Je staat niet alleen

2 KINDERMISHANDELING

3 Een werkbare definitie voor de hulpverlening Kindermishandeling en –verwaarlozing is iedere situatie waarin een kind het slachtoffer is van geweld van fysieke, psychische of seksuele aard en dit passief of actief

4 Vormen van kindermishandeling 1.Mishandeling: Lichamelijk en emotioneel 2.Verwaarlozing: Lichamelijk en emotioneel 3.Seksueel misbruik en seksueel ongewenste intimiteiten

5 Cijfergegevens 2013

6

7 DE DRIELEDIGE WERKING VAN HET VERTROUWENSCENTRUM Het meldpunt 1712 Het VK als gemandateerde voorziening Het VK binnen de probleem- gebonden hulp

8 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Verontrusting Burger Professioneel Informatie Advies Doorverwijzing VK binnen probleemgebonden hulp VK als gemandateerde voorziening 1712 Advies Ondersteuning HV Actieve tussenkomst Consult Onderzoek MANO

9 Meldpunt 1712 Opgericht op initiatief van de Minister van Welzijn. Samenwerkingverband tussen het CAW en het VK op provinciaal niveau. Alle burgers kunnen contact opnemen met 1712 bij vragen over geweld, misbruik of kindermishandeling.

10 Opdrachten 1712 Informatie. Advies. Doorverwijzing naar de meest gepaste hulpverlening. Gratis en discreet. Telefonisch (elke werkdag van 9u tot 17u) of per émail. www.1712.be

11 Het VK binnen de probleem gebonden hulp

12

13 Algemeen Wie kan hier terecht? Alle professionelen die zich zorgen maken over de psychische, fysieke of seksuele integriteit van een minderjarige. Voornamelijk situaties van intra- familiaal geweld!

14 Cijfergegevens 2013 In 2013 kreeg het VK 1096 meldingen over 1682 kinderen. In 2013 waren 60 % van de melders professionelen.

15 Cijfergegevens 2013

16 Algemeen De hulpverlening is: -Vrijwillig (niet justitieel) -Aanklampend -Vertrouwelijk -Gezinsgericht -Multidisciplinair -Respectvol voor alle betrokkenen -Houdt rekening met het Decreet Rechtspositie Minderjarigen -Gratis

17 De opdrachten Advies geven over de aanpak van de verontrusting en inschatting van de veiligheid. Coaching van hulpverleners. Coördinatie van de bestaande hulpverlening. Actieve tussenkomst voor: – verdere diagnostiek. – installeren van de nodige beveiliging voor de minderjarige. – onderzoek welke vorm van begeleiding de minderjarige en zijn gezin nodig hebben. – organisatie en opvolging van deze hulpverlening

18 Sensibiliseren Signaleren knelpunten en evoluties aan overheid Meldpunt Anoniem vs niet anoniem 1 ste inschatting vermoeden/ernst Draagkracht tgo draaglast Nagaan steunfiguren in omgeving HV Evaluatie motief van waaruit gemeld wordt 1ste opvolging Advies Objectiveren Coördinatie/ Coaching Actieve tussenkomst Maandelijkse vorming aan studenten/stagiairs, ROK, voordrachten Alle vormen van info- verzameling die relevant zijn om een inschatting te maken van de AARD, de ERNST en de OMVANG van de gemelde mishandelingsproblematiek. Inschatting derden – HV Inschatting tussenkomst VK -Verdere diagnostiek a.d.h.v. gesprekken -Installeren van de nodige beveiliging voor de minderjarige -Onderzoek welke vorm van begeleiding de minderjarige en zijn gezin nodig hebben -Organisatie en opvolging van deze hulpverlening GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID HV Meldingsteam D OO R VE R W IJ Z E N MULTIDISCIPLINAIR INTAKETEAM MULTIDISCIPLINAIR OPVOLGTEAM

19 Multidisciplinair team DIRECTEUR Luk Steemans ARTS PSYCHOLOOG- ORTHOPEDAGOOG- CRIMINOLOOG MAATSCHAPPELIJK WERK Roos Vergote SECRETARIAAT Luk Steemans Jan De Keyser Lindsey Depauw Jozefien Calcoen Liesbet Tijsebaert Marie Vanhoutte Nathalie Ketels Lies Deryckere Virginie Devoogdt Léonie Dujardin Julie Lybeer Ginny Kerckhof Valérie Van den Steen Christel Depaepe

20 Het hulpverleningsproces Objectiveren Het contacteren of samenbrengen van hulpverleners die rond het gemelde gezin staan: -Inschatting maken -Rekening houden met het (gedeeld) beroepsgeheim -Identificatiegegevens en adres: 30 werkdagen

21 Het hulpverleningsproces Kind-onderzoek 1. Medisch onderzoek Lichamelijke vaststelling van de mishandeling 2. Psychologisch onderzoek: Het persoonlijk verhaal van een kind.  Diagnostisch materiaal

22 Het hulpverleningsproces Motiveren tot verandering en aanvaarden van hulp Drie kernprocessen: -Benoemen van de mishandeling -Aanklampende houding -Het responsabiliseren en uitputten van de verantwoordelijkheid

23 Het hulpverleningsproces Begeleiden en doorverwijzen Het VK biedt geen langdurige begeleiding. Uitzondering: wanneer effectief een meerwaarde in de hulpverlening Doorverwijzen naar de meest gepaste hulp!

24 Het Vertrouwenscentrum als gemandateerde voorziening

25

26 Het VK als gemandateerde voorziening Verontrustende situaties Situaties waar de ontwikkelingskansen van de minderjarige bedreigd zijn Situaties waar de integriteit van de minderjarige aangetast is. Maatschappelijke noodzaak De kwalificatie die na onderzoek door een gemandateerde voorziening aan een verontrustende situatie wordt gegeven en die de noodzaak vastlegt om jeugdhulpverlening in te schakelen

27 Het VK als gemandateerde voorziening Werken in en met verontrustende situaties is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle jeugdhulpverleners Inschatten of hulp maatschappelijk noodzakelijk is en desgevallend opvolgen is de verantwoordelijkheid van de gemandateerde voorziening

28 Het VK als gemandateerde voorziening Mandaat van de overheid – Onderzoeken of hulp noodzakelijk is – Om de ontplooiingskansen van de jongere te waarborgen – Opvolgen en vanuit het mandaat blijven meekijken Binnen de buitengerechtelijke jeugdhulp – Als scharnier op het continuüm vrijwillig – gedwongen. – Buffer voor toegang tot het gerecht: prioriteit is om vrijwillige hulpverlening mogelijk te maken.

29 Het VK als gemandateerde voorziening Twee gemandateerde voorzieningen: – Het ondersteuningscentrum jeugdzorg. – Het vertrouwenscentrum kindermishandeling. Dezelfde opdrachten: – Ondersteuning van hulpverleners en voorzieningen in hun omgaan met verontrusting middels consult. – Aanspreekbaar voor aanmeldingen van hulpverleners wanneer deze tegen grenzen aanlopen. – Aanmelden bij het parket wanneer de kansen van de jongere niet meer gegarandeerd kunnen worden in het buitengerechtelijke kader.

30 Consult MANO Enkel voor professionele hulpverleners. Op anonieme basis: de consultvrager is gekend maar geeft de identiteitsgegevens van de cliënt(en) NIET door. Kan gevraagd worden door iedere individuele hulpverlener; het hoeft niet vanuit een teambeslissing (i.t.t. een aanmelding)

31 Inhoud consult MANO Analyse van de verontrustende situatie: hoe beter de vraag gedocumenteerd is, hoe gerichter het consult (voorbereiden met het team?). Formuleren van werkhypothese. Mogelijkheden en beperkingen tot verdergaande diagnostiek/hulpverlening. Mogelijkheden en beperkingen om anderen in te schakelen. Kennis, mogelijkheden en grenzen van het deontologisch/juridisch kader. Anticiperen op eventuele hindernissen/belemmeringen in de uitvoerbaarheid van het advies en voorzien van alternatieven indien nodig.

32 Resultaat consult MANO De reeds lopende hulp wordt voortgezet of uitgebreid (binnen de eigen voorziening en/of via inschakeling van derden) De consultvrager wordt geadviseerd om: Het cliëntsysteem door te verwijzen naar andere hulpverlening Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening Niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (via een A-document in te dienen bij de toegangspoort) Een melding te doen voor een actieve tussenkomst binnen de werking van het VK in de probleemgebonden hulp. Een aanmelding te doen bij een gemandateerde voorziening (OCJ of VK). Een aangifte te doen bij de Procureur de Konings (gebruik makend van art. 458bis van het SWB)

33 Het onderzoek MANO Drie manieren van aanmelding: 1.Aanvraag via M-document *. 2.Interne doorstroming vanuit VK binnen de probleemgebonden hulp naar VK als gemandateerde voorziening. 3.Kennisgeving van het Parket. * Binnen de 10 dagen na ontvangen van het M- document wordt het document al dan niet ontvankelijk verklaard!

34 Het onderzoek MANO Aantal aangemelde kinderen van 1maart tot op vandaag in de procedure ‘onderzoek MANO’: Via een M-document: 13 (vooral CLB en K&G) Via een interne doorschuiving: 19 Via een kennisgeving door het parket: 9

35 Het onderzoek MANO

36 Geen vrijwilligheid mogelijk onderzoek case management triade Uitnodigen cliënt en aanmelder Inschatten maatschappelijke noodzaak Teambeslissing over hulpvoorstel en maatschappelijke noodzaak Interveniërend Observerend Procesvoering bij de gemandateerde voorziening aanmelding Motivatiedocument: Wat zijn de krachten/lasten Wat heb je zelf al gedaan Waarom meld je aan Teambeslissing Cliënt geïnformeerd consult Advies Handvatten aanreiken Parket kennisgeving parket/cliënt

37 VK West-Vlaanderen 00800/97079 (gratis) of 050/34.57.57 Hoofdzetel Blankenbergsesteenweg 112 8000 Brugge Regiohuis Kortrijk Louis Robbeplein 5 2 e verdieping, bus 22 8500 Kortrijk Regiohuis Roeselare Welzijnscentrum ‘Het Binnenhof’ Hoogstraat 98 8800 Roeselare – Rumbeke Regiohuis Veurne Dienstencentrum ‘De Zonnebloem’ Zuidstraat 67 8630 Veurne

38 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen www.vertrouwenscentrum.be info@vertrouwenscentrumwvl.be Vertrouwenscentra Kindermishandeling Vlaanderen www.kindermishandeling.be


Download ppt "Je staat niet alleen. KINDERMISHANDELING Een werkbare definitie voor de hulpverlening Kindermishandeling en –verwaarlozing is iedere situatie waarin."

Verwante presentaties


Ads door Google