De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OCSG 22 SEPT 2014 WELKOM. SPLITSING SG Gevolgen voor het personeel : Belofte maakt schuld : brief eind schooljaar TABD’ers TABD’ers die één jaar langer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OCSG 22 SEPT 2014 WELKOM. SPLITSING SG Gevolgen voor het personeel : Belofte maakt schuld : brief eind schooljaar TABD’ers TABD’ers die één jaar langer."— Transcript van de presentatie:

1 OCSG 22 SEPT 2014 WELKOM

2 SPLITSING SG Gevolgen voor het personeel : Belofte maakt schuld : brief eind schooljaar TABD’ers TABD’ers die één jaar langer moeten wachten Plaatsing TADD’ers die niet meer konden geplaatst worden 10 dossiers 1 verliep minder vlot, aanstelling tot eind 2014, in ‘eigen’ SG. Aanpakken afsprakennota personeel : Wat gaat voor ? Aanstelling in school/SG waar je eind schooljaar aan het werk bent ? Aanstelling in een ‘onbekende’ school in de SG waar je TADD bent ?

3 SPLITSING SG Gevolgen voor de scholen : LOC/OR + schoolraad : antwoord advies negatief (via schoolbestuur) Langer wachten op lt AN Opbouw TADD goed in de gaten houden Verdeling stimuluspunten : Zie schema Aanwerving van 2 HT loopbaancoaches (mentoren) Extra 90 ptn zijn verdeeld over de scholen (gemotiveerde vragen) Volgend jaar : opvangen gevolgen M-decreet

4 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Even kort doornemen = hoofdagendapunt volgende bijeenkomst Belangrijkste rode draad : huidige samenwerking blijft onverkort behouden Verankering evaluatie samenwerkingsovereenkomst Verantwoording uiteindelijk bij RvB GAP (zie verder) : verankering ook in wg personeelsbeleid Al wat wettelijk mag, gebeurt samen : Personeelsbeleid Begroting Vergaderingen Vertegenwoordiging

5 GAP VZW SGSNBAO Even kort doornemen = hoofdagendapunt volgende bijeenkomst Zo is er tijd om dit rustig door te nemen + eerste in het eigen LOC/OR te bespreken… Hoofdpunten : Identiteit SGn Opvolgen schaalvergroting Samenwerkingsovereenkomst SGn evalueren

6 GAP VZW SGSNBAO Hoofdpunten : Inhoudelijk aanbod : Meer en betere samenwerking DPB (= investering !) Uitbouw orthotheek dure materialen Stimulerend opvoedingsklimaat Inzetten op een degelijk personeelsbeleid ! Mentorenwerking Betere opvolging evaluatietraject op de eigen school Opvolgen uitstroom startende lkrn Bezoeken starters door DPB/codi/loopbaancoaches Onderwijscafé ervaren lkrn Organiseren eigen nascholingen

7 GAP VZW SGSNBAO Hoofdpunten : Ontplooiing scholen Opvangen gevolgen M-decreet Onderzoek naar ‘noden’ van scholen Organisatie en structuur Geen bijzondere wijzigingen GRAAG TEGEN VOLGENDE KEER VOLLEDIGE INTERNE BESPREKING,

8 MEERSPORENCURRICULUM Lkrn MET bevoegdheid RK-godsdienst : Kleuterschool : titularis = eindverantwoordelijke realisatie werkplan Lagere school : titularis = eindverantwoordelijke realisatie leerplan Lkrn ZONDER bevoegdheid RK-godsdienst : Kleuterschool : titularis = mee-verantwoordelijk ! Enkel via vormen van team-teaching Lagere school : titularis = mee verantwoordelijk ! Enkel via vormen van team-teaching samen met lkrn met bevoegdheid RK-godsdienst

9 M-DECREET Stand van zaken : Treedt in werking op 1 januari 2015 Voor inschrijvingen die betrekking hebben op 2015-2016 Rol van het CLB Type 9 Afwachten, mag –mits goedkeuring- opgericht worden sept 2015 Werk maken van brede basiszorg Expertise aanwezig ! Aangepast zorgvademecum Aparte inforonde : directies, zorgco’s,…

10 VACANTVERKLARING Geen nieuwe vacantverklaring nodig Wel nieuwe legislatuur SGn Ook : splitsing SGn Maar : Alle schoolbesturen hebben aan ALLE personeelsleden van ALLE instellingen die op 1 september deel uitmaken van de nieuwe SG de vacante betrekkingen meegedeeld !

11 PERSONEELSFORMATIE Overdracht lestijden tussen scholen : Ook mogelijk tijdens het schooljaar voor organisatie taalbadklas. Onderwijs aan huis Nieuw formulier terugvordering reiskosten,

12 VERPLAATSINGSVERGOEDING Opgetrokken naar 0,3468 euro

13 SPLITSING WERO Vanaf 1 sept 2015 Geen nieuwe eindtermen op komst, dus ook voorlopig geen nieuw leerplan : alle vereisten zijn aanwezig. Scholen worden geadviseerd hier wijs mee om te springen; Splitsing zal wel zichtbaar moeten zijn in lessenroosters, rapporten,…

14 MEDEX Herinschakelen definitief arbeidsongeschikt personeelslid (na beslissing Medex)) : Principes en procedures : Def ongeschikt gewone werkzaamheden, maar wel geschikt voor specifieke functies die door Medex worden bepaald : Overleg tussen schoolbestuur, preventieadviseur-geneesheer, personeelslid. Formulering advies door PAG Advies naar Medex Medex gaat mee in het verhaal = nieuw overleg met één van de volgende conclusies : Tewerkstelling in ambt VB Tewerkstelling in ander ambt dan ambt VB Geen mogelijkheid tot tewerkstelling Schriftelijke overeenkomst

15 MEDEX Procedure tot re-integratie = def arbeidsongeschikt verklaard, maar dagen ziekteverlof nog niet uitgeput Attest resterende dagen aangetekend naar schoolbestuur Recht op re-integratie inroepen Ingevuld formulier naar PAG Overleg onderzoek arbeidsmogelijkheden : schoolbestuur, PAG en personeelslid Formuleren van een advies door PAG Indien geschikt bevonden voor een andere functie : Tewerkstelling in vaste benoeming na aanpassing FB Tewerkstelling in ander ambt dan vaste benoeming

16 BEPERKING BPT-UREN Maximaal 3% van het aantal toegekende lestijden Agodi deelt het maximum aantal BPT-uren mee. Nadien (tweede week november) : controle. Indien hoger dan 3% : procedure. Intussen meer lestijden Protocol van akkoord met LOC/OR Geen protocol = aanpassen.

17 PLAGELESTIJDEN Wettelijke verplichting om onder 10% te blijven. In onze SG voor dit schooljaar : SGSNBaO noord : … % SGSNBaO zuid : Samen : Vergelijking vorige schooljaren : 2013-2014 : 7,90 % 2012-2013 : 7,96 % 2011-2012 : 8,35 %

18 NIEUW VERLOFSTELSEL Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische reden Omzendbrief nog niet verschenen ! Ingangsdatum : 1 januari 2015 Goed om weten : Voor personeelsleden die na langdurige afwezigheid (30d) wegens ziekte/arbeidsongeval/… hun opdracht niet meer voltijds kunnen opnemen. Aanvraag via medisch controleorgaan via vraag van een arts, Controle door controlearts, Maximaal 50% vermindering

19 PARTICIPATIEDECREET Schoolraad :  Schoolbestuur wordt vanaf september 2014 terug volwaardig lid van de schoolraad.  Behalve wanneer de andere delegaties apart willen vergaderen om een advies te formuleren.  Minder kandidaten dan toe te wijzen mandaten ?  Geen aparte verkiezingen meer nodig.  Verplichte adviesbevoegdheden worden omgezet in overlegbevoegdheden.

20 PARTICIPATIEDECREET Medezeggenschapscollege  Verplichting dit op te richten valt weg.  Wel nog wanneer ten minste 1 schoolraad hier om vraagt.

21 PARTICIPATIEDECREET Onderliggende raden :  Iets andere omschrijving van de manier waarop de raden worden samengesteld, advies uitbrengen,…  Omwille van deze reden is ons verbond voorstander van het oprichten van de onderliggende raden !  Er zijn niet steeds verkiezingen nodig (enkel bij eerste oprichting). Raden mogen zelf hun samenstelling regelen via HR.  Meer duidelijkheid over de vertegenwoordiging vanuit deze raden naar de schoolraad.

22 SCHAALVERGROTING Staat opgenomen in het regeerakkoord Vlaamse Regering. Ons verbond dringt aan op schaalvergroting : professionalisering schoolbesturen ! Regiogebonden oplossing, geen uniform opgelegd model Gelijkwaardigheid betrokken schoolbesturen Geen streven naar mastodontscholen Bestuurskracht schoolbesturen vergroten In onze regio : Eerste verkennende gesprekken zijn aan de gang. Nog geen enkele concrete afspraak of richting.

23 TALENNOTA Frans : Eindtermen zullen wijzigen. Daarom nog geen wijzigingen van het leerplan ! Wero : idem

24 TOELATINGSVOORWAARDEN Taalproef valt weg voor kleuters <220 halve dagen aanwezigheid Wordt vervangen door taalscreening : = verplicht In kaart brengen bijzondere taalbehoeften Eventueel : aangepast taaltraject Eventueel : taalbad

25 KOSTENBEHEER Aanpassing kosten minder scherpe maximumfactuur Wordt opgetrokken naar 410 euro. Voor meerdaagse extra muros activiteiten Niet voor de kleuterschool Voor de ganse lagere schoolcarrière

26 INSCHRIJVINGSRECHT Wijziging in de contingentering : Enkel voor de instroomklassen : Peuterklas 1 e kleuterklas 1 e leerjaar Verplicht communiceren van de vrije plaatsen Voor start van elke nieuwe periode AN Kleine scholen <100 lln = 4 AN Andere scholen = 8 AN Capaciteitsbepaling : Scholen op één campus = samen capaciteit bepalen

27 BEDANKT ! TOT 19 JANUARI 2015


Download ppt "OCSG 22 SEPT 2014 WELKOM. SPLITSING SG Gevolgen voor het personeel : Belofte maakt schuld : brief eind schooljaar TABD’ers TABD’ers die één jaar langer."

Verwante presentaties


Ads door Google