De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 9 november 2014 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. C.T. de Groot Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 9 november 2014 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. C.T. de Groot Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 9 november 2014 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. C.T. de Groot Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen

3 Welkom Zingende gezegend 213 Stil gebed Bemoediging en groet Gezang 255: 1 Gebed Schriftlezing: Genesis 37: 11-36 (NBV) Psalm 69: 2, 3

4 Verkondiging Psalm 42: 5, 7 (o.b.) Gezang 429: 1-3 Gebed Collectes Geloofsbelijdenis Ev. Liedbundel 341 Zegen Gezongen amen

5 Welkom

6 Zingende Gezegend 185 Zingende gezegend 213 1. Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald in heg en steg geen rust, geen ruimte meer kon vinden, een toevluchtsoord in de woestijn voor wie met olie en met wijn pijnlijke wonden liet verbinden, dit huis, waarin met smarten deelt, weet hoe Gods liefde harten heelt.

7 Zingende Gezegend 185 Zingende gezegend 213 2. Dit huis, waarin een gastheer is wiens zachte juk geen last meer is, dit huis is ons tot heil gegeven: een herberg voor wie moe en mat terzijde van het smalle pad struikelt en langer niet wil leven- plaats tegen de neerslachtigheid, een pleister van barmhartigheid.

8 Zingende Gezegend 185 Zingende gezegend 213 3. Dit huis, met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase; hier kan men putten nieuwe kracht, hier is beschutting voor de nacht, hier is het elke zondag Pasen! Gezegend al wie binnengaat en hier zijn lasten liggen laat.

9 Stil gebed Bemoediging en groet

10 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drieëen'ge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieëen'ge in zijn troon! Gezang 255: 1

11 Gebed

12 We lezen Genesis 37: 11-36 uit de Nieuwe Bijbelvertaling Schriftlezing

13 11 De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. 12 Toen Jozefs broers er eens op uit getrokken waren om de kudden van hun vader bij Sichem te laten grazen, 13 zei Israël tegen Jozef: ‘Zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ga jij eens naar hen toe.’ ‘Goed,’ zei Jozef, 14 en Jakob vervolgde: Genesis 37: 11-36

14 ‘Ga kijken hoe je broers het maken en hoe het met het vee staat, en breng mij dan verslag uit.’ Zo stuurde Jakob hem vanuit de Hebronvallei naar Sichem. 15 Toen Jozef daar in het veld ronddwaalde, kwam hij iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht. 16 ‘Ik ben op zoek naar mijn broers,’ antwoordde hij. ‘Kunt u me zeggen waar zij het vee aan het weiden zijn?’ 17 ‘Ze zijn hier niet meer,’ zei de ander, ‘ Genesis 37: 11-36

15 ‘ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dotan wilden.’ Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dotan aan. 18 Zijn broers zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. 19 ‘Kijk daar eens,’ zeiden ze tegen elkaar, ‘daar komt die meesterdromer aan. 20 Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. Genesis 37: 11-36

16 We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.’ 21 Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. ‘Nee, laten we hem niet om het leven brengen,’ zei hij. 22 ‘Er mag geen bloed vloeien! Gooi hem in die put hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om.’ Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten Genesis 37: 11-36

17 gaan. 23 Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, 24 en gooiden hem in de put; de put was leeg, er stond geen water in. 25 Daarna gingen ze zitten eten. Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met Genesis 37: 11-36

18 gom, balsem en cistushars. 26 Toen zei Juda tegen zijn broers: ‘Wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer zien uit te wissen. 27 Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen; hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed.’ De anderen stemden hiermee in. 28 Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, trokken de broers Genesis 37: 11-36

19 Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig sjekel, en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. 29 Toen Ruben weer bij de put kwam en ontdekte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. 30 Hij ging naar zijn broers terug. ‘De jongen is weg!’ riep hij. ‘Wat nu, wat moet ik nu!’ 31 Toen slachtten ze een bokje, pakten Jozefs veelkleurige gewaad en dompelden dat in het bloed. Genesis 37: 11-36

20 32 Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap: ‘Dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon?’ 33 Jakob herkende het en riep uit: ‘Het kleed van mijn zoon! Hij moet verslonden zijn door een roofdier! Hij is verscheurd, Jozef is verscheurd!’ 34 Jakob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon, dagenlang. Genesis 37: 11-36

21 35 Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost worden en zei: ‘Ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal.’ Zo treurde Jakob om zijn zoon. 36 De Midjanieten brachten Jozef naar Egypte en verkochten hem aan Potifar, een hoveling van de farao en commandant van zijn lijfwacht. Genesis 37: 11-36

22 2 Zij zijn ontelbaar, die uit kwade trouw zonder erbarmen totterdood mij jagen en, zonder recht, voldoening van mij vragen. Gij kent mijn dwaasheid en uw oog ziet nauw. Laat niet te schande worden wie U zoekt, laat niet hun moed versagen mijnentwege en laat uw hoge naam niet zijn gevloekt, o H EER des hemels, hoed mij door uw zegen. Psalm 69: 2, 3

23 3 Het is om U dat ik word afgeweerd, om U draag ik het brandmerk van de schande, verbroken zijn de broederlijke banden, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie U smaadt kwam op mij neer en met de vinger word ik nagewezen. Mijn rouw en tranen keren tot mij weer. In aller oog moet ik verachting lezen. Psalm 69: 2, 3

24 Verkondiging

25 Pijnlijke stilte Herkauw als het stil is Gods beloften Hoe om te gaan met stilte van Gods kant?

26 Pijnlijke stilte Jozefs liefde herkauw als het stil is Gods beloften Jozef vergeldt geen kwaad met kwaad, maar wil het kwade door het goede overwinnen

27 Pijnlijke stilte Jozefs liefde Jozefs moeiten herkauw als het stil is Gods beloften Jozef werd lichamelijk mishandeld, geestelijk gekleineerd, leed honger, was eenzaam en voor zijn eigen broers niet meer dan een beest

28 Pijnlijke stilte Jozefs liefde Jozefs moeiten Jozefs vragen herkauw als het stil is Gods beloften God waar bent U?

29 Pijnlijke stilte Jozefs liefde Jozefs moeiten Jozefs vragen Beloften herkauwen herkauw als het stil is Gods beloften In de moeite hield Jozef alleen Gods beloften nog over.

30 Pijnlijke stilte Jozefs liefde Jozefs moeiten Jozefs vragen Beloften herkauwen Ruilen? herkauw als het stil is Gods beloften

31 Pijnlijke stilte Jozefs liefde Jozefs moeiten Jozefs vragen Beloften herkauwen Ruilen? Zingen herkauw als het stil is Gods beloften

32 5 Psalm 42: 5, 7 (o.b.)

33 5. Maar de H EER zal uitkomst geven, Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 'k Zal in dit vertrouwen leven, en dat melden in mijn lied; 'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht zingen, daar ik Hem verwacht; en mijn hart, wat mij moog' treffen, tot den God mijns levens heffen. Psalm 42: 5, 7 (o.b.)

34 7. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? Waartoe zijt g' in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder; zoek in 's Hoogsten lof uw lust. Menigwerf heeft Hij uw druk doen verand'ren in geluk. Hoop op Hem, sla 't oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Psalm 42: 5, 7 (o.b.)

35 1. Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Gezang 429: 1-3

36 2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden en zwijg de Heer ootmoedig stil; Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 't is goed en heilig wat Hij wil. God die ons uitverkoren heeft, kent alle zorg die in ons leeft. Gezang 429: 1-3

37 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet. Gezang 429: 1-3

38 Gebed

39 We staan onze gaven af voor: 1)Emeritikas 2)Kerk Collecte

40 Geloofsbelijdenis

41 Evangelisch lied 341 Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. Vader in eeuwigheid, zingt 't gans heelal uw naam. Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer, heel uw schepping door, eeuwig met 't engelenkoor: …

42 Evangelisch lied 341 Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zebaoth. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Halleluja, Amen.

43 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

44 Wel thuis en een goede week gewenst. Diensten D.V. zondag 16 november 10:00 uur: ds. B. Witzier (Houten) 17:00 uur: br. Cors Visser


Download ppt "Zondag 9 november 2014 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. C.T. de Groot Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google