De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Na afloop is er koffie!!. Gezang 143:1 Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Na afloop is er koffie!!. Gezang 143:1 Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn."— Transcript van de presentatie:

1 Na afloop is er koffie!!

2

3 Gezang 143:1 Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen! De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen!

4

5 1.Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. 2.Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. 3.Prijst de Vader, Prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

6

7 Intro orgel-piano zang: Vaste Rots van mijn behoud, Tussenspel zang: als de zonde mij benauwt, Tussenspel zang: laat mij steunen op uw trouw, laat mij schuilen in Uw scha’uw, Tussenspel zang: waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt.

8

9

10

11

12 Optreden Henk Alkema & Derk Rouwhorst David Farao De Bruidegom Friese liederen van Fedde Schurer

13

14 Heer God, wij allen loven U met engelen en machten nu. Zij zingen in het hemelblauw rondom uw troon zoals vanouds. Zoals de zee het land begroet in wisselzang van eb en vloed, zo houden zij uit alle macht de lofzang gaande dag en nacht.

15 Zij spelen voor Gods aangezicht Een heilig spel van klank en licht. Zij gaan ter aarde uit, hun oor geeft aan Gods stem altijd gehoor Maar meer dan list en overmoed is engeltrouw, de Heer behoedt Die onder zijn bescherming staan: Gods kind'ren kunnen veilig gaan.

16 Aan God de Vader gloria, aan Christus, Lam van Golgotha, en aan de Trooster alle eer. Glorie aan God, de ene Heer.

17

18 Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon Halleluja, Halleluja De Drie-eenge in zijn troon!

19 Halleluja, lof aanbidding brengen eng'len U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

20

21 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe.

22 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van u alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

23 Abba Father, let me be, Yours and Yours alone May my will forever be Evermore Your own Never let my heart grow cold Never let me go. Abba Father let me be Yours and Yours alone

24

25 Optreden Ans Uneken & Tonnie Barelds

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 THESE ARMS Tekst en muziek Ans Aarden feb. 2000

59 These arms open wide see these hungry eyes Deze armen wijd open Zie de hongerige ogen

60 pain and scars all around as if love was never found Pijn en littekens overal Alsof er nooit liefde is gevonden

61 I need You Jesus,as my Savior Ik heb U nodig Jezus Als mijn Verlosser

62 I can't handle on my own I can't cope all alone Ik kan het niet aan alleen Ik red het niet alleen

63 Will You be by my side Will You be my guide Wilt U bij mij blijven Wilt U mijn Leider zijn?

64 In those hard lies I see the soul die In de harde leugens Zie ik de ziel sterven

65 All around the world broken hearts full of hurt Overal ter wereld Gebroken harten vol verdriet

66 Where do we have to begin In a world full of sin? Waar moeten we beginnen In een wereld vol zonde?

67 They might have been down all these years People surch for you every where! Ze zijn misschien al jaren depressief Mensen zoeken naar U overal!

68 Show Your Allmightyness Come back, bring happyness Laat Uw Heerlijkheid zien Kom terug, breng geluk

69 These arms open wide see these hungry eyes Deze armen wijd open Zie de hongerige ogen

70 We need You Jesus, as our Savior we hebben U nodig Jezus Als onze Verlosser

71 Show Your Allmightyness Come back, bring happyness Laat Uw Heerlijkheid zien Kom terug, breng geluk

72

73

74

75 Medley “De dag van de Koning”

76

77 Psalm 21:1 O Heer, de Koning is verblijd. Hoe juicht hij om uw sterkte, het heil dat U bewerkte. Zijn hartenwens werd werk’lijkheid, de bede van uw knecht hebt U hem niet ontzegd

78 Psalm 21 : 3 Hij heeft het leven U gevraagd. U hebt aan hem gegeven een onvergank'lijk leven. U zorgt dat hem een toekomst daagt, vol eer en majesteit, vol vreugd en Heerlijkheid

79

80 Gezang 101 : 3 De Vader stelt Hem in de troon, als Christus en als Here, bekleed met macht en ere. De heerschappij is aan de Zoon, Wiens goddelijk geweld de laatste vijand velt.

81 Gezang 101 : 5 O Heer, die onze Koning zijt, laat iets uw rijk verhindren, en open voor uw kindren: de poorten van uw woning wijd. Laat, met uw feestkleed aan, ons tot uw bruiloft gaan.

82

83 Psalm 21 : 7 O Heer, verhef U in uw kracht. Wij zullen U dan prijzen, U altijd eer bewijzen. Bezingen zullen wij U macht, U loven levenslang met psalm en lofgezang

84

85 Opwekking 674 Zie de stroom van Jezus liefde Zie de stroom van Jezus’ liefde Overstelpend als een vloed. Toen de mensenzoon ons vrijkocht Met zijn eigen kostbaar bloed. Wie kan zwijgen van zijn liefde Of vergeten wat Hij deed? Jezus’ naam zij steeds geprezen, Tot in alle eeuwigheid!

86 Aan het kruis werd Jezus’offer tot een bron die altijd blijft. Door de sluizen van Gods goedheid stroomde zijn barmhartigheid. Een rivier van diepe liefde daalde uit de hemel neer, bracht ons vrede met de Vader, schonk de wereld leven weer.

87 Het is uw volmaakte liefde, Die mijn diepste angst verdrijft. Vol vertrouwen mag ik komen, Waar uw rechterstoel verrijst. Want mijn rechter is mij redder, Mijn verlosser pleit voor mij. Hij heeft zelf mijn straf gedragen; Jezus, mijn gerechtigheid! Wie kan zwijgen van zijn liefde Of vergeten wat Hij deed? Jezus’ naam zij steeds geprezen, Tot in alle eeuwigheid!

88

89 Psalm 146 : 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja prijs de Heer. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd 2x

90 Psalm 146 : 3 Zalig hij die in dit leven Jacobs God tot helper heeft, hij die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft, die zijn hoop in 't moeilijkst lot vestigt op de Heer, zijn God 2 x

91 Psalm 146 : 8 't Is de Heer van alle heren, Sions Koning, groot in macht, Die voor eeuwig zal regeren tot het laatste nageslacht. Sion, zing uw God ter eer, Halleluja, loof de Heer. 2 x

92

93 Lof, aanbidding, alle dank in mij stroomt over uit mijn hart; U maakt mij blij. Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw naam. U geeft regen, zon en overvloed. Vader, U bent het geheim van het leven, dat U bloeien doet.

94 U doorgrondt mij en U houdt van mij, wat een wonder, Heer, U bent heilig, hoogverheven maar ook heel dichtbij. Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is Zijn naam. Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is Zijn naam

95 U schiep de zon en maan en sterrenpracht. Vader, U bent het geheim van het leven, alles toont Uw macht. U bent alles wat mijn hart verlangt. U bezielt mij Heer. U houdt heel mijn leven veilig in Uw sterke hand.

96

97 Opwekking 407 O Heer mijn God O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voort gebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

98 Opwekking 407 O Heer mijn God Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam. Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

99 Opwekking 407 O Heer mijn God Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

100

101 Zegenlied De zegen van God onze Vader Zij met ons waar wij ook gaan, Hij zal ons behoeden, bewaren En legt over ons Zijn Naam. Sjaloom, sjaloom, Jaweh is Zijn Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan. Genade van Christus de Here, Zijn waarheid zij ons tot licht, Om steeds meer Zijn liefde te leren, Te leven op Hem gericht.

102 Sjaloom, sjaloom, Jaweh is Zijn Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan. Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, Met kracht zal Hij naast ons staan, Door vrede en hoop ons verblijden, Zo zendt Hij ons in Zijn Naam. Sjaloom, sjaloom, Jaweh is Zijn Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan.(2X)


Download ppt "Na afloop is er koffie!!. Gezang 143:1 Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google