De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Na afloop is er koffie!!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Na afloop is er koffie!!."— Transcript van de presentatie:

1 Na afloop is er koffie!!

2

3 Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!
Gezang 143:1 Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen! De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen!

4

5 1. Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. 2. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. 3. Prijst de Vader, Prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

6

7 zang: Vaste Rots van mijn behoud, Tussenspel
Intro orgel-piano zang: Vaste Rots van mijn behoud, Tussenspel zang: als de zonde mij benauwt, zang: laat mij steunen op uw trouw, laat mij schuilen in Uw scha’uw, zang: waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt.

8 Jezus niet mijn eigen kracht, niet het werk dat ik volbracht,
niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.

9 Zie, ik breng voor mijn behoud, geen wierook, mirre of goud,
Moede kom ik , arm en naakt, Tot de God die zalig maakt, Die de arme kleedt en voedt, Die de zondaar leven doet!

10 Eenmaal als de stonde slaat Dat dit lichaam sterven gaat,
Als mijn ziel uit aardse woon, Opklimt tot des Rechters troon, Rots der eeuwen in uw schoot, Berg mijn lichaam voor de dood  

11

12 Optreden Henk Alkema & Derk Rouwhorst
David Farao De Bruidegom Friese liederen van Fedde Schurer

13

14 Heer God, wij allen loven U met engelen en machten nu.
Zij zingen in het hemelblauw rondom uw troon zoals vanouds. Zoals de zee het land begroet in wisselzang van eb en vloed, zo houden zij uit alle macht de lofzang gaande dag en nacht.

15 Zij spelen voor Gods aangezicht Een heilig spel van klank en licht.
Zij gaan ter aarde uit, hun oor geeft aan Gods stem altijd gehoor Maar meer dan list en overmoed is engeltrouw, de Heer behoedt Die onder zijn bescherming staan: Gods kind'ren kunnen veilig gaan.

16 aan Christus, Lam van Golgotha, en aan de Trooster alle eer.
Aan God de Vader gloria, aan Christus, Lam van Golgotha, en aan de Trooster alle eer. Glorie aan God, de ene Heer.

17

18 eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon
Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon Halleluja, Halleluja De Drie-eenge in zijn troon!

19 Halleluja, lof aanbidding brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

20

21 U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen Abba, Vader, U alleen

22 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van u alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. slechts van U alleen.

23 Never let my heart grow cold
Abba Father, let me be, Yours and Yours alone May my will forever be Evermore Your own Never let my heart grow cold Never let me go. Abba Father let me be

24

25 Optreden Ans Uneken & Tonnie Barelds

26 U doet mij herleven Heer
You revive me, You revive me Lord. U doet mij herleven U doet mij herleven Heer

27 And all my deserts U maakt mijn dorre woestijnen

28 are rivers of joy rivieren van vreugde

29 You are the treasure I could not afford U bent de schat die ik niet kon betalen

30 Dus zal ik mijzelf geven tot ik leeg en arm ben.
So I'll spend myself, till I'm empty and poor, all for you. Dus zal ik mijzelf geven tot ik leeg en arm ben. Alleen voor u

31 U doet mij herleven Heer.
YOU REVIVE ME, LORD U doet mij herleven Heer.

32 Lord I have seen Your goodness. And I know the way You are.
God, ik heb gezien hoe goed u bent voor ons. En ik weet ook hoe u bent .

33 Wilt U mij geven dat ik U zie als het donker is.
Give me eyes to see You in the dark Wilt U mij geven dat ik U zie als het donker is.

34 And Your face shines a glory That I only know in part
En Uw gezicht straalt van heerlijkheid Die ik maar gedeeltelijk ken

35 And there is still a longing A longing in my heart
Maar er is steeds een verlangen een verlangen in mijn hart

36 U doet mij herleven Heer
You revive me, You revive me Lord. U doet mij herleven U doet mij herleven Heer

37 And all my deserts U maakt mijn dorre woestijnen

38 are rivers of joy rivieren van vreugde

39 You are the treasure I could not afford U bent de schat die ik niet kon betalen

40 Dus zal ik mijzelf geven tot ik leeg en arm ben.
So I'll spend myself, till I'm empty and poor, all for you. Dus zal ik mijzelf geven tot ik leeg en arm ben. Alleen voor u

41 U doet mij herleven Heer.
YOU REVIVE ME, LORD U doet mij herleven Heer.

42 My soul is thirsty Only You can satisfy Mijn innerlijke dorst Kunt u alleen wegnemen

43 You are the well that never will run dry
U bent de bron die nooit op zal drogen

44 And I'll praise You for the blessing For calling me Your friend
En ik zal u prijzen om de zegen Dat U mij Uw vriend noemt

45 And in Your name I'm lifting I'm lifting up my hands
En in uw naam hef ik Hef ik mijn handen op naar U.

46 U doet mij herleven Heer
You revive me, You revive me Lord. U doet mij herleven U doet mij herleven Heer

47 And all my deserts U maakt mijn dorre woestijnen

48 are rivers of joy rivieren van vreugde

49 You are the treasure I could not afford U bent de schat die ik niet kon betalen

50 Dus zal ik mijzelf geven tot ik leeg en arm ben.
So I'll spend myself, till I'm empty and poor, all for you. Dus zal ik mijzelf geven tot ik leeg en arm ben. Alleen voor u

51 U doet mij herleven Heer.
YOU REVIVE ME, LORD U doet mij herleven Heer.

52 I'm alive I'm alive IK LEEF IK LEEF

53 You breathe on me U ADEMT OP MIJ

54 YOU REVIVE ME. U doet mij herleven.

55 I'm alive I'm alive IK LEEF IK LEEF

56 You breathe on me U ADEMT OP MIJ

57 YOU REVIVE ME. U doet mij herleven.

58 THESE ARMS Tekst en muziek Ans Aarden feb. 2000

59 These arms open wide see these hungry eyes
Deze armen wijd open Zie de hongerige ogen

60 pain and scars all around as if love was never found
Pijn en littekens overal Alsof er nooit liefde is gevonden

61 I need You Jesus, as my Savior
Ik heb U nodig Jezus Als mijn Verlosser

62 Ik kan het niet aan alleen
I can't handle on my own I can't cope all alone Ik kan het niet aan alleen Ik red het niet alleen

63 Will You be by my side Will You be my guide Wilt U bij mij blijven Wilt U mijn Leider zijn?

64 In those hard lies I see the soul die In de harde leugens Zie ik de ziel sterven

65 All around the world broken hearts full of hurt Overal ter wereld Gebroken harten vol verdriet

66 Where do we have to begin Waar moeten we beginnen
In a world full of sin? Waar moeten we beginnen In een wereld vol zonde?

67 They might have been down all these years
People surch for you every where! Ze zijn misschien al jaren depressief Mensen zoeken naar U overal!

68 Show Your Allmightyness Come back, bring happyness
Laat Uw Heerlijkheid zien Kom terug, breng geluk

69 These arms open wide see these hungry eyes
Deze armen wijd open Zie de hongerige ogen

70 we hebben U nodig Jezus Als onze Verlosser
We need You Jesus, as our Savior we hebben U nodig Jezus Als onze Verlosser

71 Show Your Allmightyness Come back, bring happyness
Laat Uw Heerlijkheid zien Kom terug, breng geluk

72

73

74

75 Medley “De dag van de Koning”

76

77 O Heer, de Koning is verblijd. Hoe juicht hij om uw sterkte,
Psalm 21:1 O Heer, de Koning is verblijd. Hoe juicht hij om uw sterkte, het heil dat U bewerkte. Zijn hartenwens werd werk’lijkheid, de bede van uw knecht hebt U hem niet ontzegd

78 Hij heeft het leven U gevraagd. U hebt aan hem gegeven
Psalm 21 : 3 Hij heeft het leven U gevraagd. U hebt aan hem gegeven een onvergank'lijk leven. U zorgt dat hem een toekomst daagt, vol eer en majesteit, vol vreugd en Heerlijkheid

79

80 Gezang 101 : 3 De Vader stelt Hem in de troon,
als Christus en als Here, bekleed met macht en ere. De heerschappij is aan de Zoon, Wiens goddelijk geweld de laatste vijand velt.

81 O Heer, die onze Koning zijt, laat iets uw rijk verhindren,
Gezang 101 : 5 O Heer, die onze Koning zijt, laat iets uw rijk verhindren, en open voor uw kindren: de poorten van uw woning wijd. Laat, met uw feestkleed aan, ons tot uw bruiloft gaan.

82

83 O Heer, verhef U in uw kracht. Wij zullen U dan prijzen,
Psalm 21 : 7 O Heer, verhef U in uw kracht. Wij zullen U dan prijzen, U altijd eer bewijzen. Bezingen zullen wij U macht, U loven levenslang met psalm en lofgezang

84

85 Zie de stroom van Jezus liefde
Overstelpend als een vloed. Toen de mensenzoon ons vrijkocht Met zijn eigen kostbaar bloed. Wie kan zwijgen van zijn liefde Of vergeten wat Hij deed? Jezus’ naam zij steeds geprezen, Tot in alle eeuwigheid!

86 Aan het kruis werd Jezus’offer
tot een bron die altijd blijft. Door de sluizen van Gods goedheid stroomde zijn barmhartigheid. Een rivier van diepe liefde daalde uit de hemel neer, bracht ons vrede met de Vader, schonk de wereld leven weer.

87 Het is uw volmaakte liefde, Die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen, Waar uw rechterstoel verrijst. Want mijn rechter is mij redder, Mijn verlosser pleit voor mij. Hij heeft zelf mijn straf gedragen; Jezus, mijn gerechtigheid! Wie kan zwijgen van zijn liefde Of vergeten wat Hij deed? Jezus’ naam zij steeds geprezen, Tot in alle eeuwigheid!

88

89 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja prijs de Heer.
Psalm 146 : 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja prijs de Heer. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd 2x

90 Zalig hij die in dit leven Jacobs God tot helper heeft,
Psalm 146 : 3 Zalig hij die in dit leven Jacobs God tot helper heeft, hij die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft, die zijn hoop in 't moeilijkst lot vestigt op de Heer, zijn God 2 x

91 't Is de Heer van alle heren, Sions Koning, groot in macht,
Psalm 146 : 8 't Is de Heer van alle heren, Sions Koning, groot in macht, Die voor eeuwig zal regeren tot het laatste nageslacht. Sion, zing uw God ter eer, Halleluja, loof de Heer. 2 x

92

93 Lof, aanbidding, alle dank in mij stroomt over uit mijn hart; U maakt mij blij. Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw naam. U geeft regen, zon en overvloed. Vader, U bent het geheim van het leven, dat U bloeien doet.

94 U doorgrondt mij en U houdt van mij, wat een wonder, Heer, U bent heilig, hoogverheven maar ook heel dichtbij. Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is Zijn naam. Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is Zijn naam

95 U schiep de zon en maan en sterrenpracht
U schiep de zon en maan en sterrenpracht. Vader, U bent het geheim van het leven, alles toont Uw macht. U bent alles wat mijn hart verlangt. U bezielt mij Heer. U houdt heel mijn leven veilig in Uw sterke hand.

96

97 Opwekking 407 O Heer mijn God
wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voort gebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

98 Opwekking 407 O Heer mijn God
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam. Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

99 Opwekking 407 O Heer mijn God
Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

100

101 Zegenlied De zegen van God onze Vader Zij met ons waar wij ook gaan,
Hij zal ons behoeden, bewaren En legt over ons Zijn Naam. Sjaloom, sjaloom, Jaweh is Zijn Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan. Genade van Christus de Here, Zijn waarheid zij ons tot licht, Om steeds meer Zijn liefde te leren, Te leven op Hem gericht.

102 Sjaloom, sjaloom, Jaweh is Zijn Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan.
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, Met kracht zal Hij naast ons staan, Door vrede en hoop ons verblijden, Zo zendt Hij ons in Zijn Naam. Hij zal er zijn en met ons gaan.(2X)


Download ppt "Na afloop is er koffie!!."

Verwante presentaties


Ads door Google