De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sturingsinformatie: monitoring en evaluatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sturingsinformatie: monitoring en evaluatie"— Transcript van de presentatie:

1 Sturingsinformatie: monitoring en evaluatie
Marja van Leeuwen (swv VO Helmond Peelland), Bas Wijnen (NJi), Rob Naarden (PO-raad) Lunteren 2014

2 Opbouw Doel en aanleiding monitoring, sturingsinformatie en verantwoording Voortraject Planning Ervaringen uit Helmond Lunteren najaar 2014

3 Aanleiding Behoefte aan inzicht en sturing op: financiën
leerlingenstromen toelaatbaarheidsverklaringen niveau van basisondersteuning effecten van passend onderwijs samenwerking onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Lunteren najaar 2014

4 Met welk doel? controle sturing op de doelstellingen van het swv
sturing op scholen/ besturen binnen het swv en interne verantwoording sturing op de samenwerking met gemeenten/ jeugdhulp verantwoording (horizontaal/ verticaal) benchmark Lunteren najaar 2014

5 Ontwikkelingen schooljaar 2013-2014
Aparte trajecten: DUO Schoolinfo: inventarisatie met swv’s voor VO-set PO-raad Ontwikkeling en proef set indicatoren onderwijs-jeugd met drie regio’s, vastgesteld in overleg met PO-raad, VO-raad en VNG Lunteren najaar 2014

6 Resultaat één dashboard voor alle swv’s PO en VO
met verschillende modules waarin de verschillende informatiedoelen bij elkaar komen op basis waarvan sturingsmogelijkheden ontstaan voor schoolbesturen/ samenwerkingsverband en gemeenten vergelijkingsmogelijkheid voor regio’s om zich te spiegelen aan elkaar goede praktijken uit te wisselen: leren van elkaar Lunteren najaar 2014

7 Context en samenhang Onderwijs-jeugdhulp-deel is een gezamenlijk traject van swv en gemeenten. Streven: gemeenten ontvangen dezelfde informatie in hun ‘venster’. Lunteren najaar 2014

8 Monitoring principes Zoveel mogelijk bestaande bestanden gebruiken en zo weinig mogelijk vragen Aantal vragenlijsten voor het veld zoveel mogelijk beperkten interactief Onderdeel van lerende omgeving; uitwisselen ervaringen en praktijken Lunteren najaar 2014

9 Planning Schooljaar 2014-2015 Programma van eisen dashboard
Aanbesteding functioneel ontwerp Aanbesteding Voorjaar 2015: pilots Schooljaar : dashboard/ digitale omgeving beschikbaar voor alle swv’s. Lunteren najaar 2014

10 Wat in 2014-2015 bijhouden? uiteraard de financiën (verantwoording)
rechtmatigheid doelmatigheid/soort inzet goede TLV registratie registratie van arrangementen en specifieke voorzieningen (omvang/gebruik) OPDC basisondersteuning (dekkend netwerk). “Thermometer”? Lunteren najaar 2014

11 Wat heb je eraan? Module onderwijs-jeugdhulp
Helpt de samenhang tussen passend onderwijs en zorg voor jeugd goed te gaan regelen; Helpt om te sturen op de transformatie-doelen; Helpt om het gesprek met gemeente beter te voeden door heldere indicatoren; Ondersteunend aan vormgeven eigen beleid swv; Helpt om regie te krijgen op sturingsvraagstuk met gemeente. Helpt om te sturen op effectiviteit Lunteren najaar 2014

12 Opbouw indicatoren onderwijs-jeugdhulp
Context Hulpgebruik Preventie, eigen kracht en normaliseren Participatie Integraliteit, ontschotting, budget-efficiëntie en betere samenwerking Lunteren najaar 2014

13 Module onderwijs-jeugdhulp
Cijfers uit landelijke bestanden Proces-indicatoren (vragenlijsten) Tevredenheid ouders/ zorgcoördinator school/ jeugdhulpmedewerker (vragenlijsten) geduid, door norm of door benchmark Lunteren najaar 2014

14 Wat betekent deelname voor een regio?
bestuurlijke dekking: overeenstemming met gemeenten over deelname tijdsinvestering: partners bevragen en partners laten bevragen Nadenken over benutting en inbedding in je eigen kwaliteitscyclus Lunteren najaar 2014

15 Ervaringen uit de praktijk…
Welk rapportcijfer geeft u de samenwerking met de gemeente? Lunteren najaar 2014

16 Ervaringen uit de praktijk
Op welke manieren werkt u samen? Gezamenlijke aandacht voor preventie en versterken van de basis thuis, op school en in de wijk Casusoverleg waaraan onderwijs en jeugdhulp deelnemen Gezamenlijke toewijzing van hulp Gezamenlijke arrangementen voor jeugdhulp en onderwijs Gezamenlijke scholing Gezamenlijke evaluatie van de uitvoering Lunteren najaar 2014

17 Lunteren najaar 2014

18 Geef aan in hoeverre de volgende afspraken van toepassing zijn:
Ik heb vaste contactpersonen binnen de lokale ondersteuningsstructuur We trekken samen op in signalering, analyse en uitvoering Het functioneren op school maakt onderdeel uit van de jeugd- en gezinsplannen Het functioneren thuis maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsperspectief Ondersteuning en hulp wordt gecoördineerd en gemonitord De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is of wordt geïmplementeerd plannen van aanpak zijn gericht op versterking van de situatie van jeugdige, gezin en school Er is afstemming tussen school, jeugdgezondheidszorg en leerplicht rondom ziekteverzuim Lunteren najaar 2014

19 Lunteren najaar 2014

20 Op welke manieren wordt er samengewerkt?
We hebben een gezamenlijke visie bepaald We hebben gezamenlijke werkprocessen We implementeren gezamenlijk We kopen samen in We verantwoorden gezamenlijk Anders… Lunteren najaar 2014

21 Lunteren najaar 2014

22 Bezoekadres Aidadreef GE Utrecht Kantoorgebouw Forum || Postadres Postbus RG Utrecht T F E Lunteren najaar 2014


Download ppt "Sturingsinformatie: monitoring en evaluatie"

Verwante presentaties


Ads door Google