De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationaliseringsproject ‘Paramaradio’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationaliseringsproject ‘Paramaradio’"— Transcript van de presentatie:

1 Internationaliseringsproject ‘Paramaradio’
Scholen Paramaribo / Suriname Scholen Dordrecht / Nederland

2 Het project beoogt een langdurige samenwerking op te zetten tussen scholen in Paramaribo en Dordrecht

3 Waarom webradio? Radio is een krachtig medium Radio verbindt
Radio kan zowel live als on demand worden aangeboden Radio maken biedt mogelijkheden voor een vakoverstijgend lesprogramma Radio is hip

4 Projectresultaten Een online radioplatform waarop leerlingen uit Nederland en Suriname gezamenlijk radio kunnen maken Een serie lesbrieven voor het maken van radioprogramma’s rond een bepaald thema Een professionaliseringsaanbod voor leerkrachten voor het werken in internationaliseringsprojecten Studiereizen Een langdurig samenwerkingsverband tussen de deelnemende scholen

5 De deelnemende basisscholen in Nederland zullen scholen zijn die vallen onder de
Stichting H3O te Dordrecht Beoogde scholen: Dr. H. Bavinckschool P.C. Basisschool De Sterrekijker P.C.Basisschool De Regenboog P.C. Basisschool Prinses Juliana Evangelische Basisschool Eden

6 De deelnemende lagere scholen in Paramaribo zullen scholen zijn die worden benaderd door
Natascha Wong-A-Ton

7 Voorbeelden van internationale, succesvolle samenwwerkingsprojecten vanuit Mastery Education:
Scholen in Hoogvliet-R’dam <> Palangkaraya / Borneo / Indonesië Scholen in Spijkenisse <> Paramaribo / Suriname Scholen in Kralingen-Crooswijk-R’dam <> Copàn / Honduras Scholen in Den Haag <> Muscat / Oman Scholen Schiebroek-R’dam <> Monticello / Arkansas / VS

8 Radioprogrammering op Leerlingniveau
In dit project zal er worden samengewerkt op: Radioprogrammering op Leerlingniveau Paramaribo <> Dordrecht “Mijn school en ik” “Mijn toekomst en ik” “Mijn woonplaats en ik” “Armoedebestrijding” “Vrijetijdsbesteding” “Tradities en gebruiken” “Goed omgaan met ons milieu” Verdere suggesties van leerlingen en leerkrachten zijn heel welkom. De coördinatie van de samenwerking op leerlingniveau is in handen van Mastery Education

9 Doel van het samenwerkingsproject voor leerlingen:
Een eigentijds en aantrekkelijk internationaliseringsaanbod Het aanleren van (instrumentele) ICT-vaardigheden krijgt op elke school aandacht Dit samenwerkingsprojcet maakt het mogelijk om de wereld in de klas te halen en om met de klas de wereld in te gaan. Online ontstaat (internationaal) samenwerking over vastgestelde thema’s.

10 Leerkrachtniveau In dit project zal er worden samengewerkt op:
Pedagogisch handelen in de klas Grip op de groep Vakinhoudelijk en Didactisch handelen in de klas Werken met het Directe Instructie Model (DIM) Het verhogen van de leeropbrengsten Effectief klassenmanagement Verdere suggesties van leerlingen en leerkrachten zijn heel welkom. De coördinatie van de samenwerking op leerkrachtniveau is in handen van Mastery Education

11 Doel van het samenwerkingsproject voor leerkrachten:
Dit samenwerkingsproject maakt het mogelijk leerkrachten te laten samenwerken op het gebied van onderwijskundige- en internationaliseringsvaardigheden. Het project maakt het mogelijk elkaar te versterken in vaardigheden met betrekking tot het op de juiste manier werken met pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden. Elke deelnemende leerkracht beschikt over talenten, de sterke competenties en door deze uit te wisselen wordt er gewerkt aan versterking van wederzijdse competenties.

12 Pedagogisch handelen in de klas
Een leerkracht die pedagogisch competent is, creëert een veilige leeromgeving in zijn/haar klas en zijn lessen. Als leerkracht zorg je er dus voor dat de kinderen: weten dat ze erbij horen en welkom zijn; weten dat ze gewaardeerd worden; op een respectvolle manier met elkaar omgaan; uitgedaagd worden verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar; initiatieven kunnen nemen en naar vermogen zelfstandig kunnen werken.

13 Grip op de groep (1) Regels en Routines:
Er dienen specifieke regels en routines te worden vastgesteld voor de groep ten aanzien van: Het algemene gedrag in de groep, Het begin van de dag en het begin van de lessen, Overgangen en onderbrekingen, Het gebruik van materialen en andere benodigdheden, Groepswerk (een latere stap, maar groep is straks wel klaar voor de opbouw van coöperatief leren), Zelfstandig werken en leerkrachtgeleide / begeleide activiteiten.

14 Omgaan met ordeverstorend gedrag:
Grip op de groep (2) Omgaan met ordeverstorend gedrag: Er dienen strategieën gehanteerd te worden, waarmee gewenst gedrag wordt beloond en ook wordt benoemd. Er dienen strategieën gehanteerd te worden om ongewenst gedrag te benoemen en daaraan ook negatieve consequenties te verbinden. De reactie van beide leerkrachten, Tastbare beloningen, Groepsbeloningen, Straffen en beloningen met hulp, en in overleg met thuis.

15 Relatie leerkracht / kinderen:
Grip op de groep (3) Relatie leerkracht / kinderen: Er dienen specifieke technieken toegepast te worden voor de juiste mate van dominantie in de groep: Constructief en assertief optreden Er dient specifiek gedrag gehanteerd te worden, dat de juiste mate van coöperatie laat zien: Persoonlijke interesse tonen in de kinderen, Rechtvaardig en positief gedrag vertonen, Passend reageren op onjuiste antwoorden van kinderen. Er dient bewustzijn te worden gecreëerd m.b.t. de verschillen tussen de kinderen: Passieve kinderen, Kinderen met een zekere mate van agressiviteit (vijandig, opstandig), Kinderen met aandachtsproblemen (hyperactief, onoplettend), Perfectionisten, Sociaal zwakke kinderen.

16 Mentale instelling van de leerkracht:
Grip op de groep (4) Mentale instelling van de leerkracht: Er dienen specifieke strategieën toegepast te worden om het bewustzijn, van wat er in de groep gebeurt, te verhogen (alertheid !): Onmiddellijk reageren, Problemen voorspellen. Er dienen specifieke strategieën toegepast te worden om een gezonde emotionele objectiviteit te bewaren ten aanzien van de kinderen: Zoeken naar achterliggende redenen, Controle uitoefenen op de eigen gedachten van negatief naar positief.

17 Vakinhoudelijk en Didactisch handelen in de klas
Een leerkracht die didactisch competent is, ontwerpt een krachtige leeromgeving in zijn/haar klas en zijn/haar lessen. Dat wil zeggen dat hij/zij: de lessen (leerinhouden) afstemt op de leerlingen en rekening houdt met individuele verschillen van de kinderen; de kinderen motiveert voor hun leertaken, hen uitdaagt om er het beste van te maken en hen helpt om ze met succes af te ronden; de kinderen leert leren, ook van en met elkaar, om daarmee onder andere hun zelfstandigheid te bevorderen.

18 Werken met het Directe Instructie Model (DIM)
Het werken in de les met verschillende lesfasen: Het ophalen van voorkennis Het stellen en visualiseren van het lesdoel / de lesdoelen Het geven van de basisinstructie Het geven van verlengde instructie De verwerkingsfase Het evalueren van de gestelde doelen

19 Het verhogen van de leeropbrengsten
Bij Opbrengstgericht Werken werkt een leerkracht op basis van de verzamelde leeropbrengsten planmatig en resultaatgericht aan het verhogen van de opbrengsten waarbij vooraf een ambitie wordt vastgesteld. Deze manier van werken levert informatie op over het effect van de aanpak van de leerkracht. Opbrengstgericht Werken legt het accent meer op de leeropbrengsten op groeps- en schoolniveau en op het onderwijskundig handelen van de leerkracht op basis van deze opbrengsten .

20 Effectief klassenmanagement
Klassenmanagement omvat alle maatregelen die een leerkracht neemt om een ideaal leer- en werkklimaat te creëren. Met andere woorden: klassenmanagement is de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt. Het gaat hierbij niet alleen om regels, maar om veel meer aspecten: de lesinhoud, de methoden, de manier van werken, de instructie en de relatie tussen de leerkracht en de kinderen. Bij goed klassenmanagement zijn de competenties van de leerkracht belangrijk, hij/zij moet bijvoorbeeld duidelijk en consequent zijn. En ervoor zorgen dat de lestijd effectief gebruikt wordt. Bij goed klassenmanagement gaat het niet alleen om het goed oplossen van problemen, maar vooral om het voorkomen van problemen

21 Doel van het samenwerkingsproject voor leerkrachten:
Dit samenwerkingsproject maakt het mogelijk leerkrachten te laten samenwerken op het gebied van onderwijskundige vaardigheden. Het project maakt het mogelijk elkaar te versterken in vaardigheden met betrekking tot het op de juiste manier werken met pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden. Elke deelnemende leerkracht beschikt over talenten, de sterke competenties en door deze uit te wisselen wordt er gewerkt aan versterking van wederzijdse competenties.

22 Technologie Online samenwerkingsomgeving (Basecamp, Moodle, Elgg, etc.) Online webradioplatform (Sourcefabric) Editing en storage tools (Mixx, Soundcloud, etc.)

23

24

25 Aan het begin van het project zal per school moeten worden geïnventariseerd welke leerkrachten en welke klassen/groepen in een periode van twee schooljaren ( / ) gaan deelnemen aan het project. 1. Deze leerkrachten krijgen vanuit De Heer Projecten een training over het gebruik van Moodle. 2. Deze leerkrachten krijgen vanuit Mastery Education een training over de volgende onderwerpen: ☼ ☼ Pedagogisch handelen in de klas Grip op de groep Vakinhoudelijk en Didactisch handelen in de klas Werken met het Directe Instructie Model (DIM) De keuze van onderwerpen voor de Het verhogen van de leeropbrengsten kinderen Effectief klassenmanagement

26 3 perioden in 2014-2015 3 perioden in 2015-2016
De periode van de twee beschikbare schooljaren zal worden onderverdeeld in 6 perioden van samenwerking: 3 perioden in 3 perioden in Na elke periode van online samenwerking zullen er fysieke uitwisselingen gaan plaatsvinden tussen leerkrachten, die gedurende een periode met elkaar hebben samengewerkt

27 Voorwaarden voor deelname: Bereidheid tot tijdinvestering
Basis ict voorzieningen ENTHOUSIASTE LEERKRACHTEN

28 Beleidskader Twinningfaciliteit Suriname-Nederland
Voor de financiering van dit plan wordt een aanvraag gedaan binnen de subsidieregeling uit het Beleidskader Twinningfaciliteit Suriname-Nederland Aangevuld met in-kind uren van de deelnemende scholen. De aanvraag voor de beschikbare subsidie zal moeten plaatsvinden vanuit de deelnemende scholen / schoolbesturen. De scholen / schoolbesturen zullen bij de totstandkoming van de subsidie-aanvraag volledig worden ondersteund door De Heer Projecten en Mastery Education.


Download ppt "Internationaliseringsproject ‘Paramaradio’"

Verwante presentaties


Ads door Google