De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kinderdienst!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kinderdienst!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kinderdienst!
Voorganger: Ds. Henk de Bruijne Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Wim Brunsveld

2 Zondag 15 juni 2013 Welkom en mededelingen Opwekking 462 Stil gebed Votum en groet Ps. 123:1 10 geboden Gezang 473: 1, 6, 7 en 10 Gebed

3 Zondag 15 juni 2013 Schriftlezing Lukas 7:36-50 (NBV) Psalm 61:3 en 5 Preek Psalm 56:3 Gebeden Collecte Gezang 330 Amen door gemeente (drievoudig)

4 Spreuk van de week: “De verlangens van een luiaard worden niet vervuld, een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd.” Spreuken 13:4

5 WELKOM & MEDEDELINGEN

6 Refrein

7 Opwekking 462

8 Refrein

9 Opwekking 462

10 Refrein

11 Opwekking 462

12

13 STIL GEBED VOTUM EN GROET

14 Psalm 123: 1 Tot U, die zetelt in de hemel hoog, hef ik vol hoop mijn oog. Zoals een knecht let op zijns heren wenken of hij zijn gunst wil schenken, zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen rust op de hand der vrouwe, zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij ons weer genadig zij.

15 Welkom en mededelingen
We horen naar Gods wil ten leven en verootmoedigen ons met Gez.285

16 Voorgelezen door Sarah / Eunice Rink
10 geboden Voorgelezen door Sarah / Eunice Rink

17 10 geboden

18 Welkom en mededelingen
We horen naar Gods wil ten leven en verootmoedigen ons met Gez.285

19 Gezang 473: 1, 6, 7 en 10 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

20 Gezang 473: 1, 6, 7 en 10 Neem mijn zonden en mijn schuld in 't beleid van uw geduld. Maak dat ik, opstandig kind, steeds de weg tot U hervind.

21 Gezang 473: 1, 6, 7 en 10 Neem, o Trooster, mijn verdriet, Gij veracht mijn tranen niet. Maak dat ook in mij uw kracht steeds in zwakheid wordt volbracht.

22 Gezang 473: 1, 6, 7 en 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

23 Welkom en mededelingen
GEBED horen naar Johannes 1,1-13 (NBV)

24 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Lukas 7:36-50 Voorgelezen door Steven Geurtsen

25 Lukas 7 : (NBV) 36 Een van de farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de farizeeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. 37 Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie.

26 Lukas 7 : (NBV) 38 Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. 39 Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is.

27 Lukas 7 : (NBV) 40 Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. 41 ‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. 42 Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’

28 Lukas 7 : (NBV) 43 Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’ 44 Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd.

29 Lukas 7 : (NBV) 45 Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46 Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. 47 Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’

30 Lukas 7 : (NBV) 48 Toen zei hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 49 Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? 50 Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

31 Welkom en mededelingen

32 Psalm 61: 3 en 5 Laat mij als een kleine vogel / schuilen mogen waar G' uw vleuglen om mij slaat. Want Gij weet wien ik mij wijdde, / dat ik zeide: Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

33 Psalm 61: 3 en 5 Dan zal ik uw naam vereren, / Here, Here, psalmen zingen dat het schalt! Dagelijks zal ik U geven / heel mijn leven, door uw lichtglans overstraald.

34 Welkom en mededelingen
PREEK

35

36 Welkom en mededelingen

37 Psalm 56:3 Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld en al de tranen, in mijn oog geweld, bijeengegaard en in uw boek geteld: alles ligt voor U open. Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen! Mijn vijanden zijn haastig afgedropen. Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: de Here is mijn held!

38 Welkom en mededelingen
GEBEDEN

39 De kinderen komen terug uit de bijbelklas
Daarna zijn de collecten voor: Diaconie Emeritikas

40 Welkom en mededelingen
Danken en bidden

41 Gezang 330 : 1, 2 en 3 Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend, dat Gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefd' ons toegewend. Nu rijst uit elke nacht uw morgen, nu wijkt uw troost niet meer van de aard, en wat voor wijzen bleef verborgen werd kinderen geopenbaard.

42 Gezang 330 : 1, 2 en 3 En of een mens al diep verloren en ver van U verzworven is, Gij noemt zijn naam, hij is herboren, vernieuwd door uw getuigenis. Uw woord, dat spreekt in alle talen, heeft uit het graf ons opgericht, doet ons in vrijheid ademhalen en leven voor uw aangezicht.

43 Gezang 330 : 1, 2 en 3 Gemeente, aan wier aardse handen dit hemels woord is toevertrouwd, o draag het voort naar alle landen, vermenigvuldigd duizendvoud. Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen op mensengunst of heerlijkheid? 't Verwaait als gras en weidebloemen. Gods woord bestaat in eeuwigheid!

44 Welkom en mededelingen
ZEGEN

45 Zegen Te beantwoorden met

46 Vanmiddag om uur Gezamenlijke dienst met de NGK alhier Voorganger: ds. H. de Bruijne.


Download ppt "Welkom in deze kinderdienst!"

Verwante presentaties


Ads door Google