De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studieochtend Basiskwaliteit en basisondersteuning 1 november 2012 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studieochtend Basiskwaliteit en basisondersteuning 1 november 2012 1."— Transcript van de presentatie:

1 Studieochtend Basiskwaliteit en basisondersteuning 1 november 2012 1

2 AGENDA 9.00 uur – 9.10 uur: Welkom en mededelingen 9.10 uur – 9.45 uur: Toelichting basiskwaliteit, basisondersteuning, extra ondersteuning en zware ondersteuning. 9.45 uur - 10.45 uur: Pauze 10.15 uur – 11.45 uur: Ronde tafelgesprekken 11.45 uur – 12.00 uur: Afsluiting 2

3 Uitgangspunten: De eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg ligt bij de scholen en schoolbesturen. Het samenwerkingsverband steunt dat en vult dat aan waar nodig; Wij streven met elkaar naar schoolnabije en laagdrempelige oplossingen met een zorgcontinuüm dat kinderen steunt op hun individuele behoefteniveau en met zo weinig mogelijk bureaucratische belemmeringen; Hierbij sluiten wij aan op de (jeugd) zorg(kolom) en zullen het aanbod daarvan ook beïnvloeden waar dat noodzakelijk is. 3

4 Elementen bij de uitgangspunten: Ondersteuningsprofiel en basisondersteuning van de school belangrijk uitgangspunt; Ondernemerschap van de school bij het invullen van de zorgplicht; In de besteding van ondersteuningsmiddelen het zwaartepunt op de scholen, vervolgens leerlinggebonden inzetten van specifieke deskundigheid en een tenslotte een beperkt ondersteuningsaanbod van het SWV 4

5 Basiskwaliteit Elke school voldoet aan de basiskwaliteit op basis van de toezicht indicatoren van de inspectie: Opbrengsten Leerstofaanbod Onderwijstijd Schoolklimaat Didactisch handelen Afstemming Begeleiding Zorg Kwaliteitszorg Basiskwaliteit is fluctuerend. 5

6 Fluctuerende basiskwaliteit. 6

7 Basisondersteuning Uitgaan van de ondersteuningsprofielen van alle scholen; Moet je uitgaan van de grootste gemene deler (standaard); Wat is de ambitie naar de toekomst, m.a.w. wordt de g.g.d. bijgesteld? Zijn de ondersteuningsprofielen van het SBO en SO hierbij ook relevant? 7

8 Kernpunten ondersteuningstoewijzing Zorgplatform is de spil bij ondersteuningstoewijzing. Zorgplatform bestaat uit leerkracht, ouders, IB, orthopedagoog en een CJG-medewerker; Belangrijkste vraag kan de ondersteuningsbehoefte binnen de basisondersteuning plaats vinden; Zorgplatform bepaalt in afstemming onderwijsarrangement; Bij niet bepalen van onderwijsarrangement wordt trajectbegeleiding ingeschakeld; 8

9 Extra ondersteuning: De school kan basisondersteuning geven aan een kind mits er sprake is van extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband Vormen van extra ondersteuning kunnen zijn AB, vormen van inclusief onderwijs zoals hoogbegaafdengroep, schakelklas, rebound, leespaleis, opvang cluster 3 Groen. 9

10 Zware ondersteuning Dit betreft verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Binnen de bekostiging voor het SWV is 2 % normbekostiging voor het SBO het aantal plaatsen voor het SO wordt bepaald door het SWV Daarnaast moet rekening gehouden worden met kinderen die rechtstreeks instromen in het SBO (bijvoorbeeld vanuit MKD of door verhuizing) Wettelijk voorschrift is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 10

11 11 Bekostiging Niveau 1: De middelen die beschikbaar zijn voor de basisondersteuning op school. Dit kunnen zijn een vast bedrag per leerling, de bekostiging van een orthopedagoog, ondersteuning deelnemers aan zorgplatform ( IB, leerkracht), zakgeld ten behoeve van ondersteuning of scholing. Niveau 2: De extra ondersteuning die mogelijk wordt gemaakt door AB, inclusief onderwijs. Niveau 3: De verwijzingen naar het SBO en SO. Hiervoor moeten aparte bedragen worden gereserveerd. Afroming van een bedrag voor kinderen die rechtstreeks instromen vanuit het geografisch gebied in het SO.

12 Randvoorwaarden Voorwaarde 1 Hoe wordt het deskundige advies (TLV) georganiseerd. Afweging daarbij is die de mate waarin de scholen in hun kracht worden gezet versus de gezaghebbendheid van het advies. De positie van het deskundige advies moet zodanig zijn dat deze zoveel mogelijk aansluit bij de wens van de besturen van het samenwerkingsverband dat de scholen in hun kracht komen en het zorgplatform zoveel mogelijk gepositioneerd wordt als spil van de ondersteuning. Het deskundige advies moet een zo gezaghebbend mogelijk advies geven, voorafgaand aan de SO/SBO verwijzing. Het moet dus onafhankelijk gepositioneerd worden. 12

13 13 Randvoorwaarden: Voorwaarde 2: Is een beheersmatige vraag en gaat in op de manier waarop wordt voorkomen dat het aanvragen van arrangementen de vorm van een openeinde financiering krijgt. Het samenwerkingsverband is van ons allen en wij zijn dus met elkaar verantwoordelijk.

14 2. bekostiging zware ondersteuning normatieve ondersteuningsbudget normbekostiging verevening€ 297 (bedrag per leerling bao en sbao) € 3.204.063 normbekostiging totaal€ 323€ 3.486.349 ondersteuningskosten (Prijzen op basis van personeel 2012-2013 en materieel 2012) so jonger dan 8so 8 jaar en ouder so cat 1 (CLUSTER 4, ZMLK,. LZ)€ 9.111€ 8.385 so cat 2 (LG)€ 13.594€ 14.716ondersteuningskosten so so cat 3 (MG)€ 20.558€ 21.595€ 1.404.800 rugzak bekostiging in baoin sbao CLUSTER 4€ 11.869€ 7.607 LG€ 11.921€ 7.659 MG€ 18.312€ 14.050 LZ€ 11.869€ 7.607 ondersteuningskosten rugzakken ZMLK€ 11.660€ 7.398 ZMLK bovenbouw€ 6.739 € 870.582+/+ in het P&A budgetPreventieve ambulante begeleiding overige ambulante begeleiding€ 13.249€ 38.393€ 51.642 totaal zware ondersteuningskosten € 2.327.024 verevening normatieve ondersteuningsbudget minus totaal zware ondersteuningskosten € 877.039 gecorrigeerd normatief ondersteuningsbudget bij gelijkblijvende leerlingen aantallen schooljaarcorrectiepercentagenormatieve ondersteuningsbudgetcorrectie bedrag gecorrigeerd normatief ondersteuningsbudget 2015-2016100%€ 3.486.349€ 877.039€ 2.609.310 2016-201790%€ 3.486.349€ 789.335€ 2.697.014 2017-201875%€ 3.486.349€ 657.779€ 2.828.570 2018-201960%€ 3.486.349€ 526.224€ 2.960.126 2019-202030%€ 3.486.349€ 263.112€ 3.223.237 2020-20210%€ 3.486.349€ 0€ 3.486.349 FUNCTIES 14

15 Kengetallen leerlingen o.b.v. 1-10-2011 1. leerlingen: bao sbao totaal (s)bao 10.646 153 10.799 so cat 1 so cat 2 so cat 3 so cat 4 so totaal Jonger dan 8 32 4 5 41 82 Ouder dan 8 83 3 10 44 140 Rugzakken. Cluster 4 LG MG LZ ZMLK totaal rugzakken In bao 51 9 0 4 5 69 In sbao 5 0 0 0 1 6 Deelname % sbao so cat. 1 so cat 2. so cat 3 so totaal rugzakken PO 28.05 1,42 % 1,06% 0,08 % 0,14 % 1,27 % 0,69 % Landelijk 2,68 % 1,35 % 0,09 % 0,21 % 1,65 % 1,00 % 15

16 Gesprekspunten ronde tafelgesprekken 1. Wat is nodig om als school arrangerend te denken en te werken ? 2.Wat is de basis voor een school om te kunnen voldoen aan de basisondersteuning? 3.Hoe blijft de verdeling van de middelen beheersbaar, zodat op alle voorzieningenniveaus optimaal gewerkt kan worden? 4.Hoe spreken wij elkaar aan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij hebben voor het SWV? 5.Welke aanvullingen zijn nodig vanuit de lokale overheden om passend onderwijs en zorg voor jeugd te laten aansluiten en wat kunnen wij bieden? 16


Download ppt "Studieochtend Basiskwaliteit en basisondersteuning 1 november 2012 1."

Verwante presentaties


Ads door Google