De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Gebaseerd op bestuurlijke uitspraken*  Voorbereidende besluitvorming door Stuurgroep  Uitwerking in diverse werkgroepen: -Inhoud -Bestuur -Gemeenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Gebaseerd op bestuurlijke uitspraken*  Voorbereidende besluitvorming door Stuurgroep  Uitwerking in diverse werkgroepen: -Inhoud -Bestuur -Gemeenten."— Transcript van de presentatie:

1  Gebaseerd op bestuurlijke uitspraken*  Voorbereidende besluitvorming door Stuurgroep  Uitwerking in diverse werkgroepen: -Inhoud -Bestuur -Gemeenten -Integrale werkgroep  Proces van aantal jaren  Schrijvers: Wally Marchand, Henk Büscher, Sieb van der Heide  Eindredactie: Roel Weener Ondersteuningsplan OZKNV

2  Agendapunt 7 In verdeelmodel wel besproken welke posten centraal, maar niet de daaraan gekoppelde bedragen in de begroting. *Beslispunten

3  Eigen plan OZKNV  Uiteraard gebruik makend van landelijk ontwikkelde kennis  Leesbaar en duidelijk  Niet af, doorontwikkeling  Inconsistenties en dubbelingen er uit halen  Jaarplannen 14-15 en 15-16 Herkenbaarheid

4 Schoolbestuur verantwoordelijk voor zorgplicht Komt terug in uitwerking:  Inrichting samenwerkingsverband  Verdeelmodel  Financiële en procedurele verantwoordelijkheid plaatsing in sbao en so Hoofdgedachte OZKNV

5  Bestuur  Management en organisatie  Expertise (tot minimaal 2016)  Solidariteitsfonds  Centrale Commissie (onderinstroom) ->  Verantwoording en monitoring  Vanaf nu: Van WAT naar HOE Centraal

6  Beleidsuitspraak: onderinstroom centraal (solidariteitsfonds)  Kleuters met zware ondersteuningsvragen die nu rechtstreeks in sbao en so instromen  Vroegtijdige toelaatbaarheidsverklaring door centrale commissie  Eventueel ondersteuningsmiddelen bij plaatsing basisonderwijs  Geen financieel risico voor scholen  Voorkomen van “doorschuiven” bij aanmelding  Samenwerking met voorschool en CJG Onderinstroom

7  Schoolbestuur  Kwaliteit Basisondersteuning  Schoolondersteuningsprofiel  Ondersteuningsmiddelen  Handelingsgericht arrangeren en arrangementen  Lokale samenwerking Decentraal

8  Versterken basisonderwijs  Handelingsgericht werken  Meer tegemoet komen aan verschillen tussen leerlingen  Andere invulling ambulante begeleiding -> ondersteuning  Co-teaching  “Schotten” weg tussen onderwijssoorten  Op lokaal niveau inrichten tussenvoorzieningen  Tijdelijke en/of parttime plaatsing gericht op terugkeer Inhoud

9  Voorschoolse instellingen  CJG (basisteams)  Voortgezet onderwijs  Doorgaande leer- en ontwikkelingslijn  Warme overdracht Ketenpartners

10  REA= Regionale Educatieve Agenda  LEA = Lokale Educatieve Agenda  OOGO: huisvesting leerlingenvervoer thuiszitters aansluiting onderwijs-jeugdzorg (decentralisatie) Basisteams CJG en contactpersoon Schoolmaatschappelijk werk Gemeenten

11 To do Bestuur/algemeen directeur Wat zou bestuur/bovenschools directeur kunnen gaan doen? In en om de school -Beleid maken en vaststellen rond interne ondersteuningsstructuur -Beleid maken en sturen op de vastgestelde basisondersteuning -Beleid maken en sturen op ondersteuningsmiddelen -Vaststellen van de ondersteuningsprofielen van scholen -Netwerken organiseren met lokale collega-directeuren over * ondersteuningsprofielen * (betalen van) tussenvormen * plaatsing van leerlingen - Netwerken organiseren met sbao en cluster 1,2,3 en 4 over * inzet AB-ers * (betalen van) tussenvormen * OPP * plaatsing van leerlingen

12 To do directeur In en om de school -Zorgen dat de basisondersteuning op peil is n.a.v. de nulmeting, die in voorjaar 2013 is uitgevoerd. -Maken van een ondersteuningsprofiel met zijn team -Overleggen met collega directeuren binnen zijn vereniging om inzicht te hebben in andere ondersteuningsprofielen -Overleggen met collega directeuren op lokaal niveau om inzicht te hebben in andere ondersteuningsprofielen -Overleggen met collega directeuren op lokaal niveau om samen geld vrij te maken voor ‘lichte arrangementen’, bijv. zgn ‘tussenvormen’ als de trajectklas. -Contacten met sbao en clusters 1,2,3 en 4 maken en onderhouden.

13 To do i.b.-er -Het leerlingvolgsysteem op orde hebben i.r.m. het schoolondersteuningsprofiel. -Een goed zicht hebben op de ondersteuningsvragen van de kinderen -Een goed zicht hebben op de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten -Kennis van de verschillende problematieken -Zicht krijgen op de expertise, die inzetbaar is vanuit sbao of so -Kennis ontwikkelen in het opstellen van een arrangement/OPP -Vaardigheid ontwikkelen in het “meenemen en betrekken” van ouders -Contacten met sbao en clusters 1,2,3 en 4 maken en onderhouden.

14 To do leerkrachten -Goed pedagogisch klimaat -Het kind kunnen “lezen” -Om kunnen gaan met (minimaal) drie verschillen in de groep -Kennis van de verschillende problematieken -Kennis van de leerlijnen -Zicht houden op kengetallen -Pro actief kunnen handelen -Ouders vroegtijdig informeren en betrekken

15 2013: Sbao505 70% niet-beïnvloedbaar = 354 x 1/8 = 44 Cat 1303 70% niet-beïnvloedbaar = 212 x 1/8 = 27 Cat 213100%niet beïnvloedbaar = 13 x 1/8 = 1,5 Cat 3 58100%niet beïnvloedbaar = 58 x 1/8 = 7 Sbao44 x € 4200,-€ 185.000,- Cat 1 27 x € 9000,- € 243.000,- Cat 2 1,5 x € 14000,- € 21.000,- Cat 3 7 x € 21000,-€ 147.000,- Totaal€ 596.000,- Solidariteitsfonds Rekenvoorbeeld

16 Jaarlijkse onderinstroom € 600.000,- Na 6 jaar € 3.600.000,- Uitgaande huidige landelijke percentages s.o. en verwacht leerlingenaantal 2,5% krimp per jaar: Cat 1245 x € 9000,-€ 2.200.681,- Cat 2 16 x€ 14000,-€ 229.922,- Cat 3 38 x€ 21000,-€ 804.727,- Totaal€ 3.235.330,- 2020


Download ppt " Gebaseerd op bestuurlijke uitspraken*  Voorbereidende besluitvorming door Stuurgroep  Uitwerking in diverse werkgroepen: -Inhoud -Bestuur -Gemeenten."

Verwante presentaties


Ads door Google