De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SBHFL Visitatiecommissie NHV Uw kwaliteitsbewaker Johan Koster, UMCG lid visitatiecommissie NHV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SBHFL Visitatiecommissie NHV Uw kwaliteitsbewaker Johan Koster, UMCG lid visitatiecommissie NHV."— Transcript van de presentatie:

1 SBHFL Visitatiecommissie NHV Uw kwaliteitsbewaker Johan Koster, UMCG lid visitatiecommissie NHV

2 SBHF L Visitatie: definitie Dikke van Dale:  Visiteren: onderzoeken op deugdelijkheid Wikipedia:  Visitare (Latijn) = bezoeken, visite Verleden: onderzoek naar de gang van zaken in een bisdom of klooster

3 SBHF L Visitatie: definitie Visitatie is een onderzoek waarbij leden van de beroepsgroep in georganiseerd verband de kwaliteit van de omstandigheden waaronder en de manier waarop de zorg wordt verleend, beoordelen.

4 SBHF L Visitatie: kenmerken Continue kwaliteitsverbetering Educatief en collegiaal Vrijwillig en vertrouwelijk  De visiteurs beoordelen niet het functioneren van hun collega’s! Periodiek

5 SBHF L Doelstelling visitatie Beoordeling over de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het vak wordt uitgeoefend Argumenten in handen geven bij de onderhandeling met de directie over meer of betere faciliteiten Tips geven hoe zaken beter en/of eenvoudiger georganiseerd kunnen worden

6 SBHF L Wat doet de visitatiecommissie Werving en scholing visiteurs Verstuurt blanco vragenlijsten Bepaalt in overleg een visitatiedatum Ontvangt en verspreidt ingevulde vragenlijsten naar de visiteurs Verstuurt het definitieve verslag naar de gevisiteerde

7 SBHF L Wat doet de visiteur Ontvangt de ingevulde vragenlijsten Analyseert gespreksonderwerpen Afstemmen met andere visiteurs Visitatiebezoek Schrijft of geeft commentaar op het verslag

8 SBHF L Wat doet de gevisiteerde Vult de vragenlijsten in Zendt z.n. de gevraagde formulieren mee (bv. jaarverslagen) Bepaalt mede de visitatiedatum en agenda Draagt zorg voor een goede organisatie tijdens de visitatie

9 SBHF L Onderdelen visitatie Papieren visitatie (vooraf) Visitatiebezoek Visitatieverslag (achteraf)

10 SBHF L Papieren visitatie (vooraf) Bestuderen vragenlijsten Bestuderen aangeleverde documenten, b.v. jaarplannen, jaarverslagen Overleg en strategiebepaling visiteurs Opstellen agenda Volgen van het visitatiereglement

11 SBHF L Visitatiebezoek Ontvangst visiteurs en introductie Gesprek(ken) Rondleiding en inzage dossiers Het trekken conclusies en het doen van aanbevelingen Terugkoppeling met gevisiteerde

12 SBHF L Visitatieverslag (achteraf) Feiten staan vermeld in het verslag Feiten leiden naar conclusies Conclusies kunnen naar aanbevelingen leiden Vertrouwelijk!!

13 SBHF L Conclusies Welke aspecten zijn besproken Welke zijn relevant om te vermelden Wat vinden de visiteurs sterk Wat vinden de visiteurs minder sterk

14 SBHF L Aanbevelingen Wat moet, hoort of kan beter Waarom moet, hoort of kan het beter Hoe moet, hoort en kan het beter

15 SBHF L Functies verslag Beschrijving van de situatie (spiegel) Onderbouwen van de aanbevelingen Vergelijking in de tijd Vergelijking andere afdelingen/praktijken Overzicht beroepsgroep

16 SBHF L Hoe het begon voor de HFL Visitatie functieafdeling door cardiologen  Commissie kwaliteit NVCC Vraag vanuit de NVVC en SBHFL 2005 - oproep NHV: commissieleden voor ontwikkelen visitaties voor hartfunctie- afdelingen

17 SBHF L 2005 Eind 2005: oprichting visitatiecommissie

18 SBHF L 2006 De commissie vergadert regelmatig en stelt een reglement vast Overleg met de NVVC om een gezamenlijke visitatie te realiseren In september de eerste proef visitatie in het Scheper Ziekenhuis te Emmen

19 SBHF L 2007 Werving van visiteurs Scholing van visiteurs  Hoe pak je een visitatie aan en wat doe je wel en niet 2 visitaties waarbij een visitatiecommissielid samen met een visiteur de visitatie heeft uitvoerd

20 SBHF L 2008 Borging van kwaliteit visitaties Integreren verslagen cardiologen/laboranten Mee met alle visitaties die de cardiologen zullen gaan uitvoeren

21 SBHF L Profielschets visiteur HFL Is geregistreerd lid van de NHV Is opgeleid in het uitvoeren van visitaties Is een HBO opgeleid/retrograad erkende hartfunctie laborant met specialisatie

22 SBHF L Profielschets visiteur HFL Minimaal 24 uur werkzaam op of leidinggevende van een hartfunctie afdelingen Heeft goede communicatieve eigenschappen Is objectief en accuraat Voert minstens 4 visitaties uit (in maximaal 2 jaar)

23 SBHF L Interesse? Geef je op via de site van de NHV:  www.hartfunctievereniging.nl

24 SBHF L De visitatie - vooraf Voorafgaand aan de visitatie zullen vragenlijsten naar de te visiteren hartfunctieafdeling opgestuurd worden Evt. kan er gevraagd worden naar jaarverslagen ed

25 SBHF L Hoe en wat van de visitatie HFL Door 2 hartfunctielaboranten Zelfde dag als visitatie cardiologen Gezamenlijke start, daarna gescheiden Gesprekken met een aantal medewerkers, aan de hand van vooraf ingevulde lijsten

26 SBHF L Visitatie-bezoek Gesprekken met  Leidinggevende(n)  Hartfunctielaboranten  Leerlingen

27 SBHF L Onderdelen visitatie-bezoek Apparatuur Huisvesting Protocollen (leerling) begeleiding Bij- en nascholing Organisatie/overlegstructuur Aantalen verrichtingen en supervisie Toegangstijden en wachtlijsten

28 SBHF L Visitatieverslag Algemene indruk van de afdeling Organisatie Overlegstructuur Protocollen Communicatie/samenwerking Afdeling/apparatuur/beeldopslag Opleiding Vakinhoudelijke ontwikkeling Toekomst Conclusie/aanbeveling

29 SBHF L Wat zijn de consequenties? Een visitatie beperkt zich tot uitspraken over de organisatie van de zorgverlening Deze toetsing heeft zelden verstrekkende gevolgen

30 SBHF L Wat zijn de consequenties? Wanneer een visitatiecommissie alarmerende zaken constateert dan zijn er verschillende opties:  de praktijk/afdeling na een of twee jaar hervisiteren  Verplichten terugrapportage over de effectuering van de aanbevelingen

31 SBHFL Visitatie Hartfunctie Wil je van elkaar leren? Laat je visiteren!

32 SBHFL Vragen?


Download ppt "SBHFL Visitatiecommissie NHV Uw kwaliteitsbewaker Johan Koster, UMCG lid visitatiecommissie NHV."

Verwante presentaties


Ads door Google