De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEMIDDELING en RUIMTELIJKE ORDENING

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEMIDDELING en RUIMTELIJKE ORDENING"— Transcript van de presentatie:

1 BEMIDDELING en RUIMTELIJKE ORDENING
Eric LANCKSWEERDT

2 WAT IS BEMIDDELING ? ADR Gesprek waarbij neutrale persoon optreedt als procesbegeleider Samenwerking is belangrijk Zoeken naar wederzijds begrip

3 EEN VOORBEELD Slachthuis wil uitbreiden Omwonenden zijn ertegen
Vroeg genoeg in gesprek gaan

4 SITUERING overleg bemiddeling Bindend advies arbitrage rechtspraak
Onder- handelen therapie

5 KENMERKEN Vrijwillig, niet vrijblijvend Neutraliteit bemiddelaar
Zelf oplossen Communicatie Samen zoeken Op basis van belangen Vertrouwelijk Niet strikt juridische benadering Op basis van gelijkwaardigheid Toekomstgericht Oriëntatie op subject, context, relatie en conflict

6 Wat is typisch voor bemiddeling in ruimtelijke ordening
Het is een bemiddeling in bestuurszaken Bemiddeling en participatie kunnen overlappen Vaak worden op bemiddeling geïnspireerde methodieken ingezet

7 Bemiddeling in bestuurszaken
Overheden moeten opereren binnen dwingend publiekrechtelijk kader : niet vrij beschikken over bevoegdheden wetgeving respecteren algemeen belang nastreven beginselen van behoorlijk bestuur openbaarheid van bestuur mandaat Publiekrechtelijk kader niet onoverkomelijk Art Ger.W.: overheden mogen geen partij zijn bij bemiddeling voor burgerlijke rechtbanken

8 Bemiddeling en participatie
Participatie is breder Soms overlapping (interactief beleid) Vaak dezelfde achterliggende filosofie Geef mensen ruimte om creatieve oplossingen te zoeken Omgaan met diversiteit Communicatie en wederzijds begrip essentieel Beleidsmediation en multipartijsamenwerking

9 Op bemiddeling geïnspireerde methodieken
Op bemiddeling geïnspireerde gespreksvormen, maar zonder bemiddelaar Neutrale derde speelt faciliterende rol Gesprekken onder leiding van plannende of vergunningverlenende overheid

10 Bemiddeling en het opmaken van plannen
Voorafgaand aan de opmaakprocedure Tijdens de (juridisch geregelde) opmaakprocedure Nadat het plan is vastgesteld

11 Bemiddeling en het verlenen van vergunningen
Voorafgaand aan de vergunningsprocedure Tijdens de (juridisch geregelde) vergunningsprocedure Nadat de beslissing genomen is

12 Bemiddeling en handhaving
Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid Streven naar minnelijke schikking tussen overtreder en stedenbouwkundig inspecteur

13 Wanneer zinvol ? Bereidheid partijen Behoud relatie belangrijk
Communicatieproblemen Emotionele aspecten Privacy Niet juridisch te vertalen belangen Snelheid procesmoeheid

14 Wanneer niet zinvol ? Geen bereidheid Te sterke escalatie
Principiële uitspraak nodig Openbare uitspraak nodig Te grote machtsongelijkheid Gewone onderhandelingen volstaan Aantrekkelijk BAZO Geen onderhandelingsruimte

15 Voordelen Snelheid – kostenbesparend – effectief - efficiënt
Menselijker benadering – plaats voor emoties Beantwoordt aan nood aan erkenning Naar kern van de zaak : belangen Behoud of herstel relatie Tevredenheid – duurzame en geaccepteerde oplossingen Betrokkenen nemen eigen verantwoordelijkheid op Creativiteit Vermindering taaklast rechter – vermijden juridisering Van rechtmatigheid naar doelmatigheid

16 Nadelen Niet zeker dat er resultaat komt
Normen en waarden rechtsstaat onderuit Nieuwe afhankelijkheid van een deskundige Versterking ongelijkheid Controle afspraken moeilijker Minder transparant

17 De bemiddelaars Er zijn geen echte bemiddelaars in bestuurszaken
Opleiding in methodiek van de bemiddeling wenselijk Kennis van de materie wordt meestal als een voordeel beschouwd

18 Buitenlandse ervaringen
V.S Nederland Andere landen

19 Informatie en sensibilisatie
Vele spelers informeren en sensibiliseren Beperkte wetswijzigingen Experimenten, proefprojecten, wetenschappelijk onderzoek Kenniscentrum voor bemiddeling met openbare besturen

20 Slotbeschouwingen Ruimtelijke ordening is strijdtoneel : hoe omgaan met conflicten Van scheidingsdenken naar verbindend denken Samen zoeken naar oplossingen die voor iedereen werken Cultuuromslag, ander paradigma Naar een aanvulling en heelwording van ons rechtssysteem Juiste keuze maken uit verschillende methodes van conflictaanpak Meer menselijkheid en creativiteit


Download ppt "BEMIDDELING en RUIMTELIJKE ORDENING"

Verwante presentaties


Ads door Google