De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Vereniging tot protestantse gemeente Waddinxveen Voorlichtingsavond gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Vereniging tot protestantse gemeente Waddinxveen Voorlichtingsavond gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 1 Vereniging tot protestantse gemeente Waddinxveen Voorlichtingsavond gemeente

2 2 Agenda  achtergrond in de tijd - proces in De Rank - proces afgelopen halfjaar  wat betekent vereniging tot protestantse gemeente Waddinxveen  vanuit kerkorde  vanuit locale keuzes (plaatselijke regeling)  vervolg proces  planning komende periode  wanneer komen tot afronding

3 Proces in De Rank  1998 Inkadering van De Rank als kerkenraadscommissie van de Immanuëlkerk en participatie in de BFK  2003 Instelling kerkordecommissie, waarvan De Rank deel uit maakt In augustus brengt de commissie advies uit: In oktober wordt dit door de kerkenraad van De Rank aangenomen.  2004 In april wordt de gemeente gekend en gehoord De Federatieovereenkomst wordt getekend  De Rank wordt wijkgemeente van bijzondere aard  Classis Gouda wordt ingelicht

4 Proces in De Rank, vervolg  2008  September  overleg in de kerkenraad over de Vereniging  Oktober  De gemeente wordt gekend en gehoord. Belangrijkste aandachtspunt: waarborg de eigen identiteit  November  De kerkenraad heeft het voornemen te besluiten door te gaan met de vereniging

5 5 Achtergrond in de tijd  Begin 2007:  belangrijk deel van benodigde regelingen klaar  concept verenigingsbesluit beschikbaar voor laatste aanvullingen  positie Ontmoetingskerk onzeker door vertrek Victorparochie  uitstel vereniging, onzekerheid bij De Rank  Daarop volgende periode:  stilstand = achteruitgang  wijkgemeenten concentreren aandacht op eigen zaken  actie om weer vaart en nieuw elan in proces te brengen (werkgroep)

6 6 Proces afgelopen periode  kleine werkgroep :  voorzitters kerkenraden als vertegenwoordigers namens eigen gemeente  ondersteuning experts Dienstencentrum PKN  proces nieuw leven inblazen:  slagkracht bij bespreking belangrijkste onderwerpen  (her)afstemming beleidsuitgangspunten  positie en belangen duidelijk aan bod

7 7 Proces afgelopen periode  voortgang afgelopen maanden  start medio februari 2009  besprekingen (4 dagen) in maart en april  besprekingen met kerkenraden, kerkrentmeesters en diakenen  door alle wijkgemeenten is besluit genomen om te komen tot vereniging tot een protestantse gemeente Waddinxveen  duidelijkheid in de positie Ontmoetingskerk  vandaag:  toelichting op besluiten en keuzes  wat dit betekent en  wat zijn de vervolgstappen en het verdere verloop naar vereniging toe

8 Wat betekent vereniging ?  één protestantse gemeente met 3 wijkgemeenten  één algemene kerkenraad en 3 wijkkerkenraden  vorming en inrichting geregeld in kerkorde en plaatselijke regeling  kerkorde geeft kaders voor invulling protestantse gemeente (hier al veel geregeld)  plaatselijke keuzes op gebied van:  samenstelling, taken en werkwijze (algemene) kerkenraad  samenstelling, taken en werkwijze:  college van kerkrentmeesters (en relatie met wijkraden)  college van diakenen (en relatie met wijkraden)  begroting(en) en jaarrekening(en)  grenzen wijkgemeenten  (overgangs)regeling inschrijving leden wijkgemeenten

9 9 De basis voor “gemeente-zijn” ligt in de wijkgemeentes en dit is in de opzet kerkorde dan ook terug te vinden. Protestantse gemeente met 3 wijkgemeenten

10 10 Taken van de wijkkerkenraad:  zorg voor de dienst van Woord en sacrament  leiding geven aan opbouw gemeente  zorg voor missionaire, diaconale, pastorale arbeid  zorg voor de geestelijke vorming  opzicht over de leden  bespreken zaken van de classis ord 4.7.1. Protestantse gemeente met 3 wijkgemeenten

11 11 Taken algemene kerkenraad en colleges van kerkrentmeesters en diakenen  overleg met wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het geheel  de uitvoering van werk dat aan de algemene kerkenraad is toevertrouwd  voorzieningen voor het geheel van de gemeente  vermogensrechtelijke aangelegenheden  rechtspositie predikanten en medewerkers ord 4.9.4. Protestantse gemeente met 3 wijkgemeenten

12 12 Vermogensrechtelijke aangelegenheden (ord. 11) “heeft een gemeente wijkgemeenten dan dient voor kerkenraad algemene kerkenraad gelezen te worden” (11.4.1) d.w.z.  zorg berust bij de algemene kerkenraad (ord. 11.1.1)  verzorging berust bij het college van kerkrentmeesters (11.1.2) ord 11 Protestantse gemeente met 3 wijkgemeenten

13 13 Begroting en jaarrekening  wijkkerkenraden dienen begroting met daarin beleidskeuzes in - als basis voor begroting protestantse gemeente  college van kerkrentmeesters stelt begroting en jaarrekening protestantse gemeente op  CvKR dient begroting en jaarrekening in bij algemene kerkenraad  algemene kerkenraad stelt begroting en jaarrekening vast ord 11.6 en 7 Protestantse gemeente met 3 wijkgemeenten

14 14 Aandachtpunt voor leden van de algemene kerkenraad en college van kerkrentmeesters Er dient wijkoverstijgend gedacht te worden. Protestantse gemeente met 3 wijkgemeenten

15 15 Invulling plaatselijke regeling: uitgangspunten  perspectief op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de protestantse gemeente  “continuïteit waarborgen en ruimte geven aan verscheidenheid van de gemeente”  kerkelijke gemeenschap moet zichtbaar zijn in hoe we ons organiseren:  wijkoverschrijdend denken: wat is er (vanuit de centrale verantwoordelijkheid) nodig om de wijkgemeentes ruimte te geven voor ontplooiing?  zorg voor elkaar zichtbaar maken in keuzes  gemeenschappelijkheid  groeimodel  ruimte voor eigen identiteit belangrijk

16 16  2 “gewone” wijkgemeenten en één van bijzondere aard bijzonder alleen betrekking op geografische indeling (leden)  predikantsplaatsen: aan iedere wijkgemeente zal ten minste één predikant zijn verbonden  vertegenwoordiging wijkgemeenten in de algemene kerkenraad/college kerkrentmeesters:  elke wijkgemeente 1/3 deel (ongeacht ledental)  samenstelling voor effectuering vereniging bepalen Plaatselijke regeling - gemaakte keuzes

17 17  gebouwen:  huidige situatie gebouwen handhaven komende 10 jaar  wijkgemeente behouden huidige huisvesting  opbrengst ruimten  gebruik primair elkaars (vergader)ruimten tegen vooraf bepaalde prijs  financiële systematiek  protestantse gemeente draagt zorg voor continuïteit én biedt ruimte aan verscheidenheid:  inbreng startvermogen “onder algemene titel”  ingebrachte fondsen blijven behouden voor bestemming (beschikbaar alle wijkgemeenten)  wijkgemeenten dragen zorg voor sluitende begroting  vermogen en exploitatieresultaten bij protestantse gemeente Plaatselijke regeling - gemaakte keuzes

18 18  contact “buitenwereld”  waar bevoegdheid ligt vindt communicatie plaats  “school en kerk”/Ipse De Bruggen/interkelijk overleg: regie vanuit AK  gemeenschappelijke activiteiten: handhaven situatie op basis van de huidige afspraken (startzondag, Souburgh, groot huisbezoek)  kerkblad  gezamenlijk  kerkelijk bureau  gezamenlijk.  uitwerking, in overleg, nader bespreken Plaatselijke regeling - gemaakte keuzes

19 19  ZWO  kerkorde vormt basis voor structuur geldstromen  diaconale invulling (besteding) vanuit wijkgemeenten  vermogensrechtelijke deel ZWO is verantwoordelijkheid – centrale diaconie (kerkorde)  uniformiteit in werkwijze  elke wijk heeft één ZWO-werkgroep  verbonden met ZWO diaken in College v. Diakenen  geldstromen komen centraal binnen en worden per wijkgemeente bijgehouden  bestemming van gelden gebeurt door de ZWO-werkgroepen in de wijkgemeenten  twee maal per jaar  afstemmingsoverleg ZWO-werkgroepen samen met College van Diakenen Plaatselijke regeling - gemaakte keuzes

20 20  inschrijving, lidmaatschap en “perforatie”  overgang:  op datum vereniging: nieuwe geografische indeling van kracht  huidige inschrijving blijft gehandhaafd tenzij een gemeentelid specifiek aangeeft  nieuw ingekomen gemeenteleden: ingeschreven in het register van de wijkgemeente waar zij zich vestigen  gemeenteleden, die aangeven tot de wijkgemeente de Rank te willen behoren, worden op hun schriftelijk verzoek, ingeschreven in het register van de wijkgemeente de Rank  uiterlijk 5 jaar na de verenigingdatum zal deze regeling worden geëvalueerd. Plaatselijke regeling - gemaakte keuzes

21 Financieel  beoordeling meerjarenramingen protestantse gemeente (aanname voor effecten aanschaf Ontmoetingskerk)  conclusie kerkrentmeesters: “financiele ramingen/verwachtingen voor komende jaren staan vereniging niet in de weg” (of: vormen geen beletsel voor vereniging)  status Ontmoetingskerk

22 Status Ontmoetingskerk  recent overeenstemming bereikt  aankoop 50% deel Ontmoetingskerk voor € 507.500 onder voorbehoud akkoord Parochie en Bisdom en akkoord kerkenraad, gemeente OK, verenigingspartners en akkoord PKN  aankoopbedrag past binnen de ramingen zoals die zijn beoordeeld door de kerkrentmeesters op grond hiervan is hun conclusie: “financiele ramingen/verwachtingen voor komende jaren staan vereniging niet in de weg”

23 23 Vervolg proces  (vervolg)stappen om te komen tot vereniging  besluitvorming kerkenraden: goedkeuring alle wijkgemeenten  gemeenteavonden: informeren gemeenten  voorleggen voor goedkeuring aan classis  indien nodig: nogmaals horen gemeenten  verkiezing ambtsdragers: algemene kerkenraad, colleges  civielrechtelijke (juridische ) afronding vereniging

24 24 Proces - tijdlijnen # Actie Klaar 1besluitvorming kerkenraden voor zomer vakantie 2gemeenteavonden: informeren en horen gemeente 3e kwartaal 2009 3indienen stukken ter goedkeuring classis 4e kwartaal 2009 4goedkeuring classis 1e kwartaal 2010 5civielrechtelijke stappen 1e kwartaal 2010 6verkiezing ambtsdragers 1e kwartaal 2010 7verwachte start protestantse gemeente Waddinxveen begin 2e kwartaal 2010

25 25 Vragen ?

26 26 Vereniging tot protestantse gemeente Waddinxveen Dank voor uw aandacht


Download ppt "1 Vereniging tot protestantse gemeente Waddinxveen Voorlichtingsavond gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google