De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PASSIVA Eigen vermogen Kapitaalsubsidies

Verwante presentaties


Presentatie over: "PASSIVA Eigen vermogen Kapitaalsubsidies"— Transcript van de presentatie:

1 PASSIVA Eigen vermogen Kapitaalsubsidies
Voorzieningen en uitgestelde belastingen Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen

2 1. EIGEN VERMOGEN 1.1. Kapitaal 1.2. Uitgiftepremies
1.3. Herwaarderingsmeerwaarden 1.4. Reserves 1.5. Overgedragen winst of verlies

3 1. EIGEN VERMOGEN 1.1. Kapitaal 1.1.1. Bepaling en classificatie
- compensatie geplaatst en niet-opgevraagd kapitaal - onderscheid geplaatst / toegestaan kapitaal Controle-aspecten - mutatietabel – wijzigingen via notariële akte – historiek permanent dossier - alarmbelprocedure (art W.Venn.) bijzonder verslag bestuursorgaan - jaarverslag bestuursorgaan (art. 96, 6° lid W.Venn.)

4 1. EIGEN VERMOGEN 1.1. Kapitaal 1.1.3. Toelichting
Special items - minimum geplaatst/vol te storten inbreng in geld/inbreng in natura - kapitaalverhoging: gelijkheid aandeelhouders - uitgiftepremie - voorkeurrecht - verbod uitgifte aandelen beneden fractiewaarde oude aandelen

5 1. EIGEN VERMOGEN 1.1. Kapitaal 1.1.4. Special items
kapitaalverhoging: incorporatie reserves of herwaarderingsmeerwaarden kapitaalvermindering: bescherming schuldeisers

6 1. EIGEN VERMOGEN 1.2. Uitgiftepremies
Bepaling en classificatie Verschil tussen uitgifteprijs nieuwe aandelen en gedeelte omgezet kapitaal. Controle-aspecten notariële akte Special topics onmiddellijk volgestort

7 1. EIGEN VERMOGEN 1.3. Herwaarderingsmeerwaarden
Bepaling en classificatie !! Voorwaarden voor herwaardering Behouden zolang activa niet gerealiseerd Uitz. - overboeking naar reserve tbv afschrijv. - omzetting in kapitaal Controle-aspecten toetsen aan voorwaarden duurzaamheid, nut en rentabiliteitseis Toelichting

8 1. EIGEN VERMOGEN 1.4. Reserves 1.4.1. Bepaling en classificatie
Wettelijke reserve Onbeschikbare reserve Belastingvrije reserve Beschikbare reserve Wettelijke reserve Jaarlijks 5% van te bestemmen winst tot 10% kapitaal

9 1. EIGEN VERMOGEN 1.4. Reserves 1.4.1.2. Onbeschikbare reserve
inkoop eigen aandelen (art W.Venn.) andere: statuten of toevoeging via AV aanwending vergt buitengewone AV Belastingvrije reserve Meest voorkomend: gerealiseerde meerwaarden Controle-aspecten wettelijke reserve - mutaties - statuten

10 1. EIGEN VERMOGEN 1.5. Overgedragen winst - verlies
Controle-aspecten Afstemmen met AV Boekingen dividenden/tantièmes Inhouding RV of BV Special topics - Uitkeerbare winst (art. 617 W.Venn.): geen uitkering als netto-actief < kapitaal + onbeschikbare reserves netto-actief = actief minus voorzieningen en schulden, alsook BW oprichtingskn. & kn. O&O

11 1. EIGEN VERMOGEN 1.5. Overgedragen winst - verlies
Special topics Interimdividenden: art W.Venn. uitsluitend: winst lopend boekjaar +/- overgedragen winst/verlies staat van activa en passiva: controle commissaris (verslag te voegen bij jaarlijks verslag commissaris) besluit Raad van Bestuur: max. 2 maanden na opstellen staat van activa en passiva uitkering: min. 6 maanden na afsluiten vorig boekjaar en 3 maanden na vorig interimdividend interimdividend > finaal dividend => voorschot Tussentijdse dividenden: alternatief?

12 2. KAPITAALSUBSIDIES 2.1. Boekhoudkundige aspecten
Op passief balans en in resultaat boeken volgens ritme afschrijvingen gesubsidieerde investeringen Uitgestelde belastingen 2.2. Controle-aspecten Geboekt op moment van toekenning (niet: betaling) => beslissing toekennende overheid (kopie!) Uitsplitsing naar uitgestelde belastingen Opschortende voorwaarden: personeelsbestand / vestigingsplaats

13 2. KAPITAALSUBSIDIES 2.3. Toelichting 2.4. Special topics
Kapitaalsubsidie voor verwerving terreinen: behouden zolang terrein in vennootschap Terugbetaling overheidssubsidies: zolang opbindende voorwaarde niet vervuld, geen schuld of voorziening boeken

14 3. VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN
Bepaling en classificatie duidelijk omschreven verliezen of kosten op balansdatum waarschijnlijk of zeker waarvan het bedrag niet vaststaat pensioenen grote herstellings- of onderhoudswerken uit persoonlijke of zakelijke zekerheden

15 3. VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN
Waardering moeilijk: exact bedrag niet gekend waarderingsregels: consistent en niet wijzigen normen voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw Boekhoudkundige aspecten vorming – terugneming - besteding gewone bedrijfsexploitatie uitzonderlijke aard

16 3. VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN
Controle-aspecten => volledigheid en verantwoording verantwoording: bedrijfseconomisch en fiscaal groot onderhoud: documenten en consistentie technische garanties: statistieken en consistentie technische en juridische geschillen: info advocaten, directie, personeel. Na balansdatum! afloop vrijgevallen voorzieningen Toelichting

17 3. VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN
Bepaling en classificatie op kapitaalsubsidies op gerealiseerde meerwaarden Buitenlandse Waardering nieuw: normaal bedrag belasting op … aanpassen: bij wijziging fiscale toestand

18 3. VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN
Boekhoudkundige aspecten overboeking / onttrekking via resultatenrekening niet via resultaatverwerking Controle-aspecten basis: zie overeenstemmende rubriek (kapitaalsubsidies – belastingvrije reserves) normale belastingvoet: wijzigingen mutaties

19 4. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR
=> Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Correcte uitsplitsing + 1 jaar t.o.v. – 1 jaar

20 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
5.1. Financiële schulden Bepaling en classificatie identieke onderverdeling op KT en LT: achtergestelde leningen niet achtergestelde obligatieleningen leasingschulden en soortgelijke schulden kredietinstellingen overige leningen

21 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
5.1. Financiële schulden Bepaling en classificatie achtergesteld karakter converteerbare lening meest gangbare kredietvormen: investeringskrediet – kaskrediet – straight loans – discontokrediet – cedentendisconto – leveranciersdisconto – acceptkrediet overige leningen: intercompany-leningen

22 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
5.1. Financiële schulden Waardering nominale waarde omrekening vreemde valuta Controle-aspecten algemene controleobjectieven reële schulden tijdige registratie en juiste rubricering volledigheid

23 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
5.1. Financiële schulden Controle-aspecten Kopie contracten voor permanent dossier Uitsplitsing tussen KT en LT Intrestlast: volledig Omrekening vreemde valuta Speciale clausules: waarborgen (ook via hypothecair getuigschrift)

24 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
5.1. Financiële schulden Toelichting Toelichting X.A.: uitsplitsing naar looptijd Toelichting X.B.: gewaarborgde schulden Toelichting XVII.: niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen: A.1. Persoonlijke zekerheden A.2. Zakelijke zekerheden Toelichting XVIII.: betrekkingen met verbonden ondernemingen

25 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
5.2. Handelsschulden Bepaling en classificatie leveranciersschulden te ontvangen facturen / creditnota’s Controle-aspecten aansluiting met subadministratie leveranciers analyse oude posten leveranciers met debetsaldi intercompany-schulden

26 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
5.2. Handelsschulden Controle-aspecten wisselkoersrisico confirmatie leveranciers sociale en fiscale schulden t.o.v. sociaal secretariaat volledigheid te ontvangen facturen Toelichting Toelichting XVIII.: schulden aan verbonden ondern.

27 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
5.3. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Bepaling en classificatie betalingen van / facturen aan klanten of derden zolang levering of prestatie niet gebeurd Controle-aspecten detail openstaande posten klanten link met projectbeheer, leveringen (cut off)

28 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
5.4. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Bepaling en classificatie naar aard: vast en zeker op het einde van het boekjaar naar voorwerp: oorsprong in arbeidscontracten en sociale en fiscale wetgeving Controle-aspecten detail sociale schulden (BV – RSZ: vvd.) voorziening voor vakantiegeld: arbeiders – bedienden: mutaties – sectoriële verschillen – gebroken boekjaar

29 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
5.4. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Controle-aspecten voorziening eindejaarspremie: gebroken boekjaar te betalen lonen: afloopcontrole te betalen belastingen soorten: lokale, Ven.B., BTW, buitenlandse afstemmen met onderliggende documenten controle berekeningen Toelichting: uitsplitsing post 450/3 en 454/9 – gemiddeld personeelsbestand - BTW

30 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
5.5. Overige schulden Bepaling en classificatie borgtochten ontvangen in contanten andere: R/C, dividend- of tantième-uitkeringen Controle-aspecten analyse belangrijkste mutaties afstemmen met onderliggende documenten confirmaties

31 6. OVERLOPENDE REKENINGEN
6.1. Bepaling en classificatie toe te rekenen kosten over te dragen opbrengsten 6.2. Controle-aspecten detail beoordeling volledigheid analyse resultatenrekening 6.3. Toelichting


Download ppt "PASSIVA Eigen vermogen Kapitaalsubsidies"

Verwante presentaties


Ads door Google