De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PASSIVA 1.Eigen vermogen 2.Kapitaalsubsidies 3.Voorzieningen en uitgestelde belastingen 4.Schulden op meer dan één jaar 5.Schulden op ten hoogste één jaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PASSIVA 1.Eigen vermogen 2.Kapitaalsubsidies 3.Voorzieningen en uitgestelde belastingen 4.Schulden op meer dan één jaar 5.Schulden op ten hoogste één jaar."— Transcript van de presentatie:

1 PASSIVA 1.Eigen vermogen 2.Kapitaalsubsidies 3.Voorzieningen en uitgestelde belastingen 4.Schulden op meer dan één jaar 5.Schulden op ten hoogste één jaar 6.Overlopende rekeningen

2 1. EIGEN VERMOGEN 1.1. Kapitaal 1.2. Uitgiftepremies 1.3. Herwaarderingsmeerwaarden 1.4. Reserves 1.5. Overgedragen winst of verlies

3 1. EIGEN VERMOGEN 1.1. Kapitaal 1.1.1. Bepaling en classificatie - compensatie geplaatst en niet-opgevraagd kapitaal - onderscheid geplaatst / toegestaan kapitaal 1.1.2. Controle-aspecten - mutatietabel – wijzigingen via notariële akte – historiek permanent dossier - alarmbelprocedure (art. 633-634 W.Venn.) bijzonder verslag bestuursorgaan - jaarverslag bestuursorgaan (art. 96, 6° lid W.Venn.)

4 1. EIGEN VERMOGEN 1.1. Kapitaal 1.1.3. Toelichting 1.1.4. Special items - minimum geplaatst/vol te storten inbreng in geld/inbreng in natura - kapitaalverhoging: gelijkheid aandeelhouders - uitgiftepremie - voorkeurrecht - verbod uitgifte aandelen beneden fractiewaarde oude aandelen

5 1. EIGEN VERMOGEN 1.1. Kapitaal 1.1.4. Special items - kapitaalverhoging: incorporatie reserves of herwaarderingsmeerwaarden - kapitaalvermindering: bescherming schuldeisers

6 1. EIGEN VERMOGEN 1.2. Uitgiftepremies 1.2.1. Bepaling en classificatie Verschil tussen uitgifteprijs nieuwe aandelen en gedeelte omgezet kapitaal. 1.2.2. Controle-aspecten notariële akte 1.2.3. Special topics onmiddellijk volgestort

7 1. EIGEN VERMOGEN 1.3. Herwaarderingsmeerwaarden 1.3.1. Bepaling en classificatie !! Voorwaarden voor herwaardering Behouden zolang activa niet gerealiseerd Uitz.- overboeking naar reserve tbv afschrijv. - omzetting in kapitaal 1.3.2. Controle-aspecten toetsen aan voorwaarden duurzaamheid, nut en rentabiliteitseis 1.3.3. Toelichting

8 1. EIGEN VERMOGEN 1.4. Reserves 1.4.1. Bepaling en classificatie -Wettelijke reserve -Onbeschikbare reserve -Belastingvrije reserve -Beschikbare reserve 1.4.1.1. Wettelijke reserve Jaarlijks 5% van te bestemmen winst tot 10% kapitaal

9 1. EIGEN VERMOGEN 1.4. Reserves 1.4.1.2. Onbeschikbare reserve -inkoop eigen aandelen (art. 620-626 W.Venn.) -andere: statuten of toevoeging via AV aanwending vergt buitengewone AV 1.4.1.3. Belastingvrije reserve Meest voorkomend: gerealiseerde meerwaarden 1.4.2. Controle-aspecten wettelijke reserve - mutaties - statuten

10 1. EIGEN VERMOGEN 1.5. Overgedragen winst - verlies 1.5.1. Controle-aspecten -Afstemmen met AV -Boekingen dividenden/tantièmes -Inhouding RV of BV 1.5.2. Special topics - Uitkeerbare winst (art. 617 W.Venn.): geen uitkering als netto-actief < kapitaal + onbeschikbare reserves netto-actief = actief minus voorzieningen en schulden, alsook BW oprichtingskn. & kn. O&O

11 1. EIGEN VERMOGEN 1.5. Overgedragen winst - verlies 1.5.2. Special topics -Interimdividenden: art. 618-619 W.Venn. uitsluitend: winst lopend boekjaar +/- overgedragen winst/verlies staat van activa en passiva: controle commissaris (verslag te voegen bij jaarlijks verslag commissaris) besluit Raad van Bestuur: max. 2 maanden na opstellen staat van activa en passiva uitkering: min. 6 maanden na afsluiten vorig boekjaar en 3 maanden na vorig interimdividend interimdividend > finaal dividend => voorschot -Tussentijdse dividenden: alternatief?

12 2. KAPITAALSUBSIDIES 2.1. Boekhoudkundige aspecten -Op passief balans en in resultaat boeken volgens ritme afschrijvingen gesubsidieerde investeringen -Uitgestelde belastingen 2.2. Controle-aspecten -Geboekt op moment van toekenning (niet: betaling) => beslissing toekennende overheid (kopie!) -Uitsplitsing naar uitgestelde belastingen -Opschortende voorwaarden: personeelsbestand / vestigingsplaats

13 2. KAPITAALSUBSIDIES 2.3. Toelichting 2.4. Special topics -Kapitaalsubsidie voor verwerving terreinen: behouden zolang terrein in vennootschap -Terugbetaling overheidssubsidies: zolang opbindende voorwaarde niet vervuld, geen schuld of voorziening boeken

14 3. VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN 3.1. Voorzieningen 3.1.1. Bepaling en classificatie duidelijk omschreven verliezen of kosten op balansdatum waarschijnlijk of zeker waarvan het bedrag niet vaststaat a)pensioenen b)grote herstellings- of onderhoudswerken c)uit persoonlijke of zakelijke zekerheden

15 3. VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN 3.1. Voorzieningen 3.1.2. Waardering -moeilijk: exact bedrag niet gekend -waarderingsregels: consistent en niet wijzigen -normen voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw 3.1.3. Boekhoudkundige aspecten vorming – terugneming - besteding a)gewone bedrijfsexploitatie b)uitzonderlijke aard

16 3. VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN 3.1. Voorzieningen 3.1.4. Controle-aspecten => volledigheid en verantwoording verantwoording: bedrijfseconomisch en fiscaal -groot onderhoud: documenten en consistentie -technische garanties: statistieken en consistentie -technische en juridische geschillen: info advocaten, directie, personeel. Na balansdatum! -afloop vrijgevallen voorzieningen 3.1.5. Toelichting

17 3. VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN 3.2. Uitgestelde belastingen 3.2.1. Bepaling en classificatie -op kapitaalsubsidies -op gerealiseerde meerwaarden -Buitenlandse 3.2.2. Waardering nieuw: normaal bedrag belasting op … aanpassen: bij wijziging fiscale toestand

18 3. VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN 3.2. Uitgestelde belastingen 3.2.3. Boekhoudkundige aspecten overboeking / onttrekking via resultatenrekening niet via resultaatverwerking 3.2.4. Controle-aspecten -basis: zie overeenstemmende rubriek (kapitaalsubsidies – belastingvrije reserves) -normale belastingvoet: wijzigingen -mutaties

19 4. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR => Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Correcte uitsplitsing + 1 jaar t.o.v. – 1 jaar

20 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 5.1. Financiële schulden 5.1.1. Bepaling en classificatie identieke onderverdeling op KT en LT: -achtergestelde leningen -niet achtergestelde obligatieleningen -leasingschulden en soortgelijke schulden -kredietinstellingen -overige leningen

21 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 5.1. Financiële schulden 5.1.1. Bepaling en classificatie -achtergesteld karakter -converteerbare lening -meest gangbare kredietvormen: investeringskrediet – kaskrediet – straight loans – discontokrediet – cedentendisconto – leveranciersdisconto – acceptkrediet -overige leningen: intercompany-leningen

22 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 5.1. Financiële schulden 5.1.2. Waardering nominale waarde omrekening vreemde valuta 5.1.3. Controle-aspecten -algemene controleobjectieven ▪reële schulden ▪tijdige registratie en juiste rubricering ▪volledigheid

23 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 5.1. Financiële schulden 5.1.3. Controle-aspecten -Kopie contracten voor permanent dossier -Uitsplitsing tussen KT en LT -Intrestlast: volledig -Omrekening vreemde valuta -Speciale clausules: waarborgen (ook via hypothecair getuigschrift)

24 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 5.1. Financiële schulden 5.1.4. Toelichting -Toelichting X.A.: uitsplitsing naar looptijd -Toelichting X.B.: gewaarborgde schulden -Toelichting XVII.: niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen: ▪A.1. Persoonlijke zekerheden ▪A.2. Zakelijke zekerheden -Toelichting XVIII.: betrekkingen met verbonden ondernemingen

25 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 5.2. Handelsschulden 5.2.1. Bepaling en classificatie -leveranciersschulden -te ontvangen facturen / creditnota’s 5.2.2. Controle-aspecten -aansluiting met subadministratie leveranciers -analyse oude posten -leveranciers met debetsaldi -intercompany-schulden

26 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 5.2. Handelsschulden 5.2.2. Controle-aspecten -wisselkoersrisico -confirmatie leveranciers -sociale en fiscale schulden t.o.v. sociaal secretariaat -volledigheid te ontvangen facturen 5.2.3. Toelichting Toelichting XVIII.: schulden aan verbonden ondern.

27 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 5.3. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 5.3.1. Bepaling en classificatie betalingen van / facturen aan klanten of derden zolang levering of prestatie niet gebeurd 5.3.2. Controle-aspecten -detail openstaande posten klanten -link met projectbeheer, leveringen (cut off)

28 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 5.4. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 5.4.1. Bepaling en classificatie naar aard: vast en zeker op het einde van het boekjaar naar voorwerp: oorsprong in arbeidscontracten en sociale en fiscale wetgeving 5.4.2. Controle-aspecten -detail sociale schulden (BV – RSZ: vvd.) -voorziening voor vakantiegeld: arbeiders – bedienden: mutaties – sectoriële verschillen – gebroken boekjaar

29 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 5.4. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 5.4.2. Controle-aspecten -voorziening eindejaarspremie: gebroken boekjaar -te betalen lonen: afloopcontrole -te betalen belastingen soorten: lokale, Ven.B., BTW, buitenlandse ▪afstemmen met onderliggende documenten ▪controle berekeningen 5.4.3. Toelichting: uitsplitsing post 450/3 en 454/9 – gemiddeld personeelsbestand - BTW

30 5. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 5.5. Overige schulden 5.5.1. Bepaling en classificatie -borgtochten ontvangen in contanten -andere: R/C, dividend- of tantième-uitkeringen 5.5.2. Controle-aspecten -analyse belangrijkste mutaties -afstemmen met onderliggende documenten -confirmaties

31 6. OVERLOPENDE REKENINGEN 6.1. Bepaling en classificatie -toe te rekenen kosten -over te dragen opbrengsten 6.2. Controle-aspecten -detail -beoordeling volledigheid -analyse resultatenrekening 6.3. Toelichting


Download ppt "PASSIVA 1.Eigen vermogen 2.Kapitaalsubsidies 3.Voorzieningen en uitgestelde belastingen 4.Schulden op meer dan één jaar 5.Schulden op ten hoogste één jaar."

Verwante presentaties


Ads door Google