De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT. Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 22 Hoofdstuk 1 Inleiding tot de sociale zekerheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT. Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 22 Hoofdstuk 1 Inleiding tot de sociale zekerheid."— Transcript van de presentatie:

1 SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

2 Academiejaar Sociaal Recht 22 Hoofdstuk 1 Inleiding tot de sociale zekerheid

3  Historisch:  Eerste industriële revolutie – kapitalisme  Armoede → samenlevingsprobleem →Oprichting ‘burgerlijke godshuizen’ en ‘burelen voor weldadigheid’  Nieuwe risico’s →Oprichting ‘maatschappijen voor onderlinge bijstand’→omvorming naar mutualiteiten  Kinderbijslagkassen  Crisis→nationale stakingen (1886): overheidsinterventie !  Subsidiëring van mutualiteiten  Verzekering blijft op vrijwillige basis  Eerste verplichte verzekering: arbeidsongevallenverzekering (1903) 1.1. Historische & ideologische achtergrond * *Bron: Brochure “Sociale Zekerheid. Alles wat je altijd al wilde weten.”- FOD SZ, januari 2013 Academiejaar Sociaal Recht 23

4  Historisch (vervolg):  Interbellum: uitbreiding verplichte verzekeringen:  Rust- en overlevingspensioen  Beroepsziekten  Gezinsbijslag  Betaald verlof (nu: jaarlijkse vakantie)  Zelfstandigen: enkel gezinsbijslag  Eerste wet moo gewaarborgd inkomen voor gehandicapten  Tijdens WO II: sociaal pact:  Sociale vrede  solidariteitsgedachte 1.1. Historische & ideologische achtergrond Academiejaar Sociaal Recht 24

5  Historisch (vervolg):  Naoorlogse periode: sterke evolutie SZ-systeem:  1967: sociaal statuut van zelfstandigen  Inbreng van de overheid nam toe  Evolutie van een gewone verzekering tegen sociale risico’s naar een waarborg voor bestaanszekerheid  Economische crisis (‘70):  inkomsten verhogen – sociale uitkeringen verlagen  Einde 20 ste eeuw:  WGbijdragen worden verlaagd en vervangen door alternatieve financieringsbronnen 1.1. Historische & ideologische achtergrond Academiejaar Sociaal Recht 25

6  Ideologisch:  Bismarck (Duitsland):  Duitse kanselier – einde 19 de eeuw  Financiering SZ door WG & WN en staatsbijdrage vr pensioenen  Uitkeringen aan loon verbonden → solidariteit onder de werkenden 1.1. Historische & ideologische achtergrond Academiejaar Sociaal Recht 26

7  Ideologisch (vervolg):  Lord Beveridge (Verenigd Koninkrijk):  eerste helft 20 ste eeuw  Totale bevolking recht op bestaanszekerheid: ongeacht type tewerkstelling: eenzelfde forfaitaire uitkering  Belgisch systeem: kenmerken van beide:  Pensioenen obv betaalde bijdragen (Bi)  Iedereen recht op terugbetaling ziekenhuiskosten (Be)  Regeling van sociale bijstand (Be) 1.1. Historische & ideologische achtergrond Academiejaar Sociaal Recht 27

8 8  Traditioneel 7 takken  + « sociale bijstand » of de « residuaire regelingen »  Sociale risico’s:  Inkomen vermindert  Uitgaven stijgen 1.2. Wat is sociale zekerheid ?

9 Academiejaar Sociaal Recht 29  Solidariteitsprincipe  Verplicht karakter 1.3. Kenmerken

10 Academiejaar Sociaal Recht 210 1)Stelsel van de loontrekkenden 2)Stelsel van de zelfstandigen 3)Stelsel van de ambtenaren 1.4. Stelsels van sociale zekerheid

11 Academiejaar Sociaal Recht Structuur van de RSZ Sociaal Recht in Essentie - Deel 3 Hoofdstuk 1 Inleiding tot de sociale zekerheid 11 Brutoloon S.Z.-bijdragen Werkgeversbijdragen Werknemersbijdragen Bedrijfsvoorheffing Nettoloon Totale loonkost Totale loonkost Begrippen: brutoloon, nettoloon en totale loonkost

12 Academiejaar Sociaal Recht Structuur van de RSZ Sociaal Recht in Essentie - Deel 3 Hoofdstuk 1 Inleiding tot de sociale zekerheid 12 Werknemers RSZ Overheid Werkgevers RIZIV RVA RKW RVP RJV FBZ FAO Arbeids- ongeval- lenver- zeker- aars Zieken- fondsen Zieken Vakbonden of HVW Kinderbijslag- fondsen Gepensioneerden en langstlevende echtgenoten Vakantie- kassen Zieken Slachtoffers WerklozenGezinnenArbeiders

13  Basiswetgeving:  wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (RSZ-wet)  wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers  Een aantal bijhorende uitvoeringsbesluiten, o.a. het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1967 (RSZ-uitvoeringsbesluit) 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers Academiejaar Sociaal Recht 213

14 Academiejaar Sociaal Recht 214  Algemeen: openbare orde !  Territoriaal:  werknemer die in België werkt:  Van wie de WG in België gevestigd is  Van wie de WG in buitenland gevestigd is, maar in België een exploitatiezetel heeft waarvan de WN afhangt. (nationaliteit van geen belang)  Veel afwijkingen 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers

15 Academiejaar Sociaal Recht 215

16  Territoriaal:  Werknemer die tewerkgesteld is in één of meer lidstaten van de Europese Unie:  Verordening 883/2004: regelt de onderlinge coördinatie van de sz-stelsels van de landen van de EU  Beginsel van gelijke behandeling: personen die in een lidstaat wonen waarvan zij niet de nationaliteit hebben, hebben toch dezelfde rechten en plichten als onderdanen van die lidstaat  Beginsel van samenvoeging van tijdsvakken 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers Academiejaar Sociaal Recht 216

17  Territoriaal:  Voornaamste bepalingen uit verordening 883/04:  Wetgeving van het land waar het werk in loondienst wordt verricht is van toepassing  Bij een tijdelijke detachering ≤24 maanden: wetgeving van het land waar WN normaal tewerkgesteld is  Gelijktijdige twstelling in ≠ landen voor 1 WG: wetgeving van het land waar WN woont, op vw dat hij een substantieel deel van activiteiten in het woonland uitoefent (≥25%) 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers Academiejaar Sociaal Recht 217

18  Territoriaal:  Voornaamste bepalingen uit verordening 883/04:  In geval van Twstelling bij ≠ WG in ≠ landen: wetgeving van het woonland van de WN  Idem voor WN uit sector van internationaal vervoer  Iemand met activiteit als zelfstandige én als WN= szregeling van de lidstaat waar hij zijn activiteit als WN uitoefent  Bilaterale verdragen 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers Academiejaar Sociaal Recht 218

19 Academiejaar Sociaal Recht De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers  Personeel: principe: op WN & WG die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst  Zeelieden: eigen regeling !  Gelijkstellingen: vb. studenten, …  Uitbreidingen: vb. kunstenaars, onthaalouders, …  Beperkingen: vb. leerlingen, betaalde sportbeoefenaars, …  Uitsluitingen: vb. vrijwillige brandweerlieden, …

20  Basis waarop bijdragen worden geïnd, verschilt naargelang het gaat om :  Een arbeider:brutoloon + 8% (= enkel vakantiegeld)  Bedienden: brutoloon  Begrip loon:  Geld of elk in geld waardeerbaar voordeel  Dat de WG aan zijn WM toekent  Als tegenprestatie van arbeid krachtens een AOV  Alsook datgene waarop de WM recht heeft ingevolge de dienstbetrekking 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers Academiejaar Sociaal Recht 220

21 Academiejaar Sociaal Recht 221  Loontrekkenden:  Werkgevers (globale + bijzondere bijdragen) en werknemers (enkel globale bijdrage = 13,07%)  Tussenkomst van de staat  Vermindering van sociale bijdragen:  Structurele vermindering  Doelgroepverminderingen:  Eerste aanwervingen  Langdurig werklozen – plan activa  Oudere werknemers  Jonge werknemers ( activa start - 30 & laag loon)  Collectieve arbeidsduurvermindering & 4-dagenweek)  Herstructurering  mentors 1.7. Financiering van de sociale zekerheid

22 Academiejaar Sociaal Recht 222  Inschrijving  DmfA-kwartaalaangifte  Limosa-aangifte  Betaling van de bijdragen  sancties 1.8. Verplichtingen van de werkgever

23 Academiejaar Sociaal Recht Kruispuntbank van de sociale zekerheid  Elektronisch netwerk, uitgebouwd tussen de verschillende instellingen van de sociale zekerheid ≠ databank  1 enkele identificatiesleutel per persoon: INSZ- nummer

24 Academiejaar Sociaal Recht Kruispuntbank van de sociale zekerheid

25 Academiejaar Sociaal Recht Handvest van de sociaal verzekerde  = wet die een aantal belangrijke principes groepeert ivm rechten en plichten van de bevolking in contact met de SZ-instellingen  Doel: bevolking beschermen door een geheel van regels waaraan instellingen zich moeten houden  O.a.: informeren, verplichting tot uitkeren, snel antwoord geven, vermelden beroepsmogelijkheden,...

26 Academiejaar Sociaal Recht E-government  = uitbouw van de dienstverlening van de overheden met maximaal gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën  Voordelen  Via drie kanalen:  DIMONA  ASR  DmfA

27 Academiejaar Sociaal Recht 227 Nuttige websites     www. aandeslag.be www. aandeslag.be   


Download ppt "SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT. Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 22 Hoofdstuk 1 Inleiding tot de sociale zekerheid."

Verwante presentaties


Ads door Google