De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT. Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 22 Hoofdstuk 1 Inleiding tot de sociale zekerheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT. Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 22 Hoofdstuk 1 Inleiding tot de sociale zekerheid."— Transcript van de presentatie:

1 SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

2 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 22 Hoofdstuk 1 Inleiding tot de sociale zekerheid

3  Historisch:  Eerste industriële revolutie – kapitalisme  Armoede → samenlevingsprobleem →Oprichting ‘burgerlijke godshuizen’ en ‘burelen voor weldadigheid’  Nieuwe risico’s →Oprichting ‘maatschappijen voor onderlinge bijstand’→omvorming naar mutualiteiten  Kinderbijslagkassen  Crisis→nationale stakingen (1886): overheidsinterventie !  Subsidiëring van mutualiteiten  Verzekering blijft op vrijwillige basis  Eerste verplichte verzekering: arbeidsongevallenverzekering (1903) 1.1. Historische & ideologische achtergrond * *Bron: Brochure “Sociale Zekerheid. Alles wat je altijd al wilde weten.”- FOD SZ, januari 2013 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 23

4  Historisch (vervolg):  Interbellum: uitbreiding verplichte verzekeringen:  Rust- en overlevingspensioen  Beroepsziekten  Gezinsbijslag  Betaald verlof (nu: jaarlijkse vakantie)  Zelfstandigen: enkel gezinsbijslag  Eerste wet moo gewaarborgd inkomen voor gehandicapten  Tijdens WO II: sociaal pact:  Sociale vrede  solidariteitsgedachte 1.1. Historische & ideologische achtergrond Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 24

5  Historisch (vervolg):  Naoorlogse periode: sterke evolutie SZ-systeem:  1967: sociaal statuut van zelfstandigen  Inbreng van de overheid nam toe  Evolutie van een gewone verzekering tegen sociale risico’s naar een waarborg voor bestaanszekerheid  Economische crisis (‘70):  inkomsten verhogen – sociale uitkeringen verlagen  Einde 20 ste eeuw:  WGbijdragen worden verlaagd en vervangen door alternatieve financieringsbronnen 1.1. Historische & ideologische achtergrond Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 25

6  Ideologisch:  Bismarck (Duitsland):  Duitse kanselier – einde 19 de eeuw  Financiering SZ door WG & WN en staatsbijdrage vr pensioenen  Uitkeringen aan loon verbonden → solidariteit onder de werkenden 1.1. Historische & ideologische achtergrond Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 26

7  Ideologisch (vervolg):  Lord Beveridge (Verenigd Koninkrijk):  eerste helft 20 ste eeuw  Totale bevolking recht op bestaanszekerheid: ongeacht type tewerkstelling: eenzelfde forfaitaire uitkering  Belgisch systeem: kenmerken van beide:  Pensioenen obv betaalde bijdragen (Bi)  Iedereen recht op terugbetaling ziekenhuiskosten (Be)  Regeling van sociale bijstand (Be) 1.1. Historische & ideologische achtergrond Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 27

8 8  Traditioneel 7 takken  + « sociale bijstand » of de « residuaire regelingen »  Sociale risico’s:  Inkomen vermindert  Uitgaven stijgen 1.2. Wat is sociale zekerheid ?

9 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 29  Solidariteitsprincipe  Verplicht karakter 1.3. Kenmerken

10 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 210 1)Stelsel van de loontrekkenden 2)Stelsel van de zelfstandigen 3)Stelsel van de ambtenaren 1.4. Stelsels van sociale zekerheid

11 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 211 1.5. Structuur van de RSZ Sociaal Recht in Essentie - Deel 3 Hoofdstuk 1 Inleiding tot de sociale zekerheid 11 Brutoloon S.Z.-bijdragen Werkgeversbijdragen Werknemersbijdragen Bedrijfsvoorheffing Nettoloon Totale loonkost Totale loonkost Begrippen: brutoloon, nettoloon en totale loonkost

12 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 212 1.5. Structuur van de RSZ Sociaal Recht in Essentie - Deel 3 Hoofdstuk 1 Inleiding tot de sociale zekerheid 12 Werknemers RSZ Overheid Werkgevers RIZIV RVA RKW RVP RJV FBZ FAO Arbeids- ongeval- lenver- zeker- aars Zieken- fondsen Zieken Vakbonden of HVW Kinderbijslag- fondsen Gepensioneerden en langstlevende echtgenoten Vakantie- kassen Zieken Slachtoffers WerklozenGezinnenArbeiders

13  Basiswetgeving:  wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (RSZ-wet)  wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers  Een aantal bijhorende uitvoeringsbesluiten, o.a. het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1967 (RSZ-uitvoeringsbesluit) 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 213

14 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 214  Algemeen: openbare orde !  Territoriaal:  werknemer die in België werkt:  Van wie de WG in België gevestigd is  Van wie de WG in buitenland gevestigd is, maar in België een exploitatiezetel heeft waarvan de WN afhangt. (nationaliteit van geen belang)  Veel afwijkingen 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers

15 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 215

16  Territoriaal:  Werknemer die tewerkgesteld is in één of meer lidstaten van de Europese Unie:  Verordening 883/2004: regelt de onderlinge coördinatie van de sz-stelsels van de landen van de EU  Beginsel van gelijke behandeling: personen die in een lidstaat wonen waarvan zij niet de nationaliteit hebben, hebben toch dezelfde rechten en plichten als onderdanen van die lidstaat  Beginsel van samenvoeging van tijdsvakken 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 216

17  Territoriaal:  Voornaamste bepalingen uit verordening 883/04:  Wetgeving van het land waar het werk in loondienst wordt verricht is van toepassing  Bij een tijdelijke detachering ≤24 maanden: wetgeving van het land waar WN normaal tewerkgesteld is  Gelijktijdige twstelling in ≠ landen voor 1 WG: wetgeving van het land waar WN woont, op vw dat hij een substantieel deel van activiteiten in het woonland uitoefent (≥25%) 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 217

18  Territoriaal:  Voornaamste bepalingen uit verordening 883/04:  In geval van Twstelling bij ≠ WG in ≠ landen: wetgeving van het woonland van de WN  Idem voor WN uit sector van internationaal vervoer  Iemand met activiteit als zelfstandige én als WN= szregeling van de lidstaat waar hij zijn activiteit als WN uitoefent  Bilaterale verdragen 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 218

19 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 219 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers  Personeel: principe: op WN & WG die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst  Zeelieden: eigen regeling !  Gelijkstellingen: vb. studenten, …  Uitbreidingen: vb. kunstenaars, onthaalouders, …  Beperkingen: vb. leerlingen, betaalde sportbeoefenaars, …  Uitsluitingen: vb. vrijwillige brandweerlieden, …

20  Basis waarop bijdragen worden geïnd, verschilt naargelang het gaat om :  Een arbeider:brutoloon + 8% (= enkel vakantiegeld)  Bedienden: brutoloon  Begrip loon:  Geld of elk in geld waardeerbaar voordeel  Dat de WG aan zijn WM toekent  Als tegenprestatie van arbeid krachtens een AOV  Alsook datgene waarop de WM recht heeft ingevolge de dienstbetrekking 1.6. De onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 220

21 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 221  Loontrekkenden:  Werkgevers (globale + bijzondere bijdragen) en werknemers (enkel globale bijdrage = 13,07%)  Tussenkomst van de staat  Vermindering van sociale bijdragen:  Structurele vermindering  Doelgroepverminderingen:  Eerste aanwervingen  Langdurig werklozen – plan activa  Oudere werknemers  Jonge werknemers (19- 26 -activa start - 30 & laag loon)  Collectieve arbeidsduurvermindering & 4-dagenweek)  Herstructurering  mentors 1.7. Financiering van de sociale zekerheid

22 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 222  Inschrijving  DmfA-kwartaalaangifte  Limosa-aangifte  Betaling van de bijdragen  sancties 1.8. Verplichtingen van de werkgever

23 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 223 1.9. Kruispuntbank van de sociale zekerheid  Elektronisch netwerk, uitgebouwd tussen de verschillende instellingen van de sociale zekerheid ≠ databank  1 enkele identificatiesleutel per persoon: INSZ- nummer

24 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 224 1.9. Kruispuntbank van de sociale zekerheid

25 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 225 1.10. Handvest van de sociaal verzekerde  = wet die een aantal belangrijke principes groepeert ivm rechten en plichten van de bevolking in contact met de SZ-instellingen  Doel: bevolking beschermen door een geheel van regels waaraan instellingen zich moeten houden  O.a.: informeren, verplichting tot uitkeren, snel antwoord geven, vermelden beroepsmogelijkheden,...

26 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 226 1.10. E-government  = uitbouw van de dienstverlening van de overheden met maximaal gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën  Voordelen  Via drie kanalen:  DIMONA  ASR  DmfA

27 Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 227 Nuttige websites  www.rsz.be www.rsz.be  www.rsvz.be www.rsvz.be  www.socialsecurity.be www.socialsecurity.be  www. aandeslag.be www. aandeslag.be  www.belgium.be www.belgium.be  www.dosz-ossom.fgov.be www.dosz-ossom.fgov.be  www.limosa.be www.limosa.be


Download ppt "SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT. Academiejaar 2013-2014 Sociaal Recht 22 Hoofdstuk 1 Inleiding tot de sociale zekerheid."

Verwante presentaties


Ads door Google