De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Soepele tewerkstellingsvormen in de sector"— Transcript van de presentatie:

1 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector
Gent, 2 juni 2010

2 Soepele tewerkstellingsvormen
Vrijwilligers Kunstenaars Freelancers 25-dagenregel

3 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector
Vrijwilligers (Vrijwilligerswet van 3 juli 2005)

4 Vrijwilligers: statuut
Iemand die onbezoldigd en onverplicht activiteiten verricht ten behoeve van uw organisatie Geen werknemer, geen ao Ev. overeenkomst met vrijwilliger

5 Vrijwilligers: modaliteiten
Informatieplicht (Wet 3 juli 2005) Sociale en onbaatzuchtige doelstelling van de organisatie juridisch statuut van de organisatie verzekering BA mogelijke andere verzekeringen toelichting kostenvergoedingen geheimhoudingsplicht voor vrijwilliger

6 Vrijwilligers: modaliteiten
Verplichte BA-verzekering (sinds 1 januari 2007) Gestructureerde organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor schade die vrijwilliger aan derden veroorzaakt Behalve bij bedrog, zware fout en gewoonlijke lichte fout

7 Vrijwilligers: modaliteiten
Gestructureerde organisatie: Rechtspersonen (vzw’s en publieke rechtspersonen) Feitelijke verenigingen met personeel Feitelijke verenigingen die een specifieke verbondenheid hebben met Een feitelijke vereniging met personeel Rechtspersoon waarvan de feitelijke vereniging als afdeling wordt beschouwd

8 Vrijwilligers: vergoeding
Vrijwilligerswerk is onbezoldigd Onkostenvergoeding Werkelijke onkostenvergoeding Terugbetaling van werkelijke kosten (bewijs!) Forfaitaire onkostenvergoeding (boekhoudkundige lijst en verklaring op eer) Max. 30,22 euro/dag (2010) Max. 1208,72 euro/jaar (2010) Niet cumuleerbaar, één uitzondering Geen fiscale fiche 281

9 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector
Kunstenaars

10 Kunstenaars: modaliteiten
Artistieke prestaties: "de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke werken in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie” Mogelijkheden: onbezoldigd bezoldigd

11 Kunstenaars: modaliteiten
Onbezoldigd Wel onkostenvergoeding werkelijke => bewijs forfaitaire: twee mogelijkheden: onkostenvergoeding vrijwilligers kleinevergoedingsregel: enkel artistieke prestaties

12 Kleinevergoedingsregel: vergoeding
max. 111,74 euro per dag per opdrachtgever (2010) max. 2234,73 euro per jaar per kunstenaar (2010) vrij van rsz en belastingen => geen fiscale fiche 281

13 Kleinevergoedingsregeling: modaliteiten
max. 7 opeenvolgende dagen 30 dagen/jaar per kunstenaar kunstenaarskaart  nog niet beschikbaar verklaring op eer kleine vergoedingsregeling overzicht uitgekeerde kleine vergoedingen

14 Kleinevergoedingsregel: cumulverbod
Cumulverbod met andere onkostenvergoedingen Cumulverbod onkostenvergoeding vrijwilligers Oplossing: artistieke prestaties: kleinevergoedingsregel andere onbezoldigde activiteiten: vrijwilligers Maar niet op dezelfde dag bij dezelfde opdrachtgever

15 Kleinevergoedingen: cumulverbod
Cumulverbod met loon of honorarium: => kunstenaar niet met u verbonden met ao of aannemingsovereenkomst. Tenzij bewijs prestaties van verschillende aard.

16 Bezoldigde kunstenaars: modaliteiten
Zelfstandige Zelfstandigheidsverklaring vragen Aannemingsovereenkomst sluiten Werknemer bij u => ao Via sociaal bureau voor kunstenaars (SBK) Overeenkomst uitzendarbeid (voorwaarden interimarbeid)

17 Bezoldigde kunstenaars: rsz
Vrijstelling van rsz-werkgeversbijdragen: vrijstelling op een forfaitair gedeelte van het gemiddeld dag –of uurloon ten bedrage van 55,67 euro/dag of 7,33 euro/uur Voorwaarde: toekenning minimumloon (64,04 euro/dag of 8,43 euro/uur) Per kwartaal: vrijstelling beperkt tot 50 dagen of 380 uren

18 Bezoldigde kunstenaars: rsz
Jaarlijkse vakantie: Berekening en uitbetaling door Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (cfr. arbeiders). Gezinsbijslag: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

19 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector
Freelancers

20 Freelancers: modaliteiten
= iemand die zijn beroep zelfstandig uitoefent en zelf klanten en losse opdrachten zoekt, i.p.v. in loondienst te werken bij een werkgever Aannemingsovereenkomst  gelijkwaardigheid tussen twee partijen

21 Freelancers: statuut Extern medewerker Zelfstandige In hoofdberoep
In bijberoep

22 Freelancers: statuut Extern medewerker
Geen werknemer, geen zelfstandige Occasionele prestaties Occasioneel? RSVZ  ‘Beroepsbezigheid’: Een bezigheid die winst nastreeft en die gewoonlijk (regelmatig) wordt uitgeoefend Diverse inkomsten  fiscus  RSVZ Regelmatige beroepsactiviteit? Zelfstandige (in bijberoep)

23 Freelancers: statuut Zelfstandige Eigen sociaal statuut
Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds Vanaf 6 maanden vóór aanvang activiteit En uiterlijk de dag van de start van de zelfstandige activiteit 3-maandelijkse bijdragen Onmiddellijk: zo niet zware administratieve boete

24 Freelancers: statuut Zelfstandige in hoofdberoep Sociale rechten
Geringer dan bij werknemers Niet verzekerd voor werkloosheid Vrijwillig bijdragen voor bijkomende sociale rechten

25 Freelancers: statuut Zelfstandige in hoofdberoep Sociale rechten
Gezinsbijslagen Pensioen Ziekte- en invaliditeitsuitkering Aansluiting ziekenfonds Grote risico’s Kleine risico’s Arbeidsongeschiktheidsvergoeding moederschapsverzekering Faillissementsverzekering Vrijstelling van bijdrageplicht bij arbeidsongeschiktheid

26 Freelancers: statuut Zelfstandige in hoofdberoep
Zelfstandige activiteit is voornaamste bezigheid Zelfstandige in bijberoep Loonvervangend inkomen Andere beroepsbezigheid obv arbeidsovereenkomst of statuut

27 Freelancers: statuut Zelfstandige in bijberoep
Andere beroepsbezigheid  hoofdactiviteit: Loontrekkende: minstens de helft van een voltijdse tewerkstelling Ambtenaar: minstens 8 maanden of 200 dagen + minstens de helft van een voltijdse tewerkstelling In het onderwijs: minstens 6/10 van een volledig lesrooster

28 Freelancers: statuut Zelfstandige in bijberoep:
Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds Sociale bijdragen betalen Uitz: referentie-inkomen < 1308,18 euro (bedrag 2010) Geen sociale rechten in het zelfst. statuut

29 Freelancers: statuut Andere basisverplichtingen zelfstandige
Inschrijven bij kbo Inschrijven bij de btw-diensten Niet elke zelfstandige is btw-plichtig  ondernemingsloket!

30 Freelancers: vergoeding
Extern medewerker  vergoeding obv kostennota Zelfstandige  vergoeding obv factuur of ereloonnota Fiscale fiche vanaf 125 euro/jaar Extern medewerker geeft inkomsten aan in de personenbelasting onder diverse inkomsten zelfstandige geeft inkomsten aan in de personenbelasting onder beroepsinkomsten

31 Freelancers: vergoeding
rsz-bijdrage? Extern medewerker: geen sociale bijdragen Zelfstandige in hoofdberoep: sociale bijdragen afhankelijk van hoogte van netto-inkomsten Zelfstandige in bijberoep: sociale bijdragen indien > 1308,18 euro

32 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector
25-dagenregel

33 25-dagenregel: modaliteiten
artikel 17 kb 28/11/1969 (erkende) vzw’s max. 25 arbeidsdagen per jaar per persoon voor bepaalde socioculturele activiteiten en functies

34 25-dagenregel: modaliteiten
voor bepaalde socioculturele activiteiten: - vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen  tijdens schoolvakanties - socioculturele vorming en/of sportinitiatie  tijdens schoolvakanties of buiten hun werk- en schooluren - sportmanifestaties  dag van manifestatie

35 25-dagenregel: modaliteiten
voor bepaalde functies: - beheerder, huismeester, monitor of bewaker - animator, leider of monitor - educatief medewerker

36 25-dagenregel: modaliteiten
vooraf aangifte bij Sociale Inspectie FOD Sociale Zekerheid (model) – geen Dimona - juiste onderdeel van artikel 17 aanduiden - elke dag van prestatie afzonderlijk vermelden - eventuele andere tewerkstellingen met artikel 17 bij u of andere werkgever vermelden

37 25-dagenregel: modaliteiten
sinds kort kan de aangifte ook elektronisch. u doet de aangifte via volgende link

38 25-dagenregel: statuut arbeidsrelatie: afsluiten overeenkomst (eventueel dagcontracten) regeling staat los van statuut medewerker (bv. student, werkloze, gepensioneerde) arbeidsduur - 3-uren regel niet van toepassing - minimum 1/3de van een voltijdse tewerkstelling niet van toepassing

39 25-dagenregel: vergoeding
loon: sectorbarema’s (zo die van toepassing zijn) of ggmmi volledig rsz-vrij (0 %) bedrijfsvoorheffing: 27,25 % bedragen tot en met 500,00 euro 32,30 % bedragen tussen 500,01 en 650,00 euro 37,35% bedragen boven 650,00 euro u levert fiscale fiche af


Download ppt "Soepele tewerkstellingsvormen in de sector"

Verwante presentaties


Ads door Google