De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Gent, 2 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Gent, 2 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Gent, 2 juni 2010

2 2 Soepele tewerkstellingsvormen 1.Vrijwilligers 2.Kunstenaars 3.Freelancers 4.25-dagenregel

3 3 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Vrijwilligers (Vrijwilligerswet van 3 juli 2005)

4 4 Vrijwilligers: statuut  Vrijwilliger: Iemand die onbezoldigd en onverplicht activiteiten verricht ten behoeve van uw organisatie  Geen werknemer, geen ao  Ev. overeenkomst met vrijwilliger

5 5 Vrijwilligers: modaliteiten  Informatieplicht (Wet 3 juli 2005)  Sociale en onbaatzuchtige doelstelling van de organisatie  juridisch statuut van de organisatie  verzekering BA  mogelijke andere verzekeringen  toelichting kostenvergoedingen  geheimhoudingsplicht voor vrijwilliger

6 6 Vrijwilligers: modaliteiten  Verplichte BA-verzekering (sinds 1 januari 2007) Gestructureerde organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor schade die vrijwilliger aan derden veroorzaakt Behalve bij bedrog, zware fout en gewoonlijke lichte fout

7 7 Vrijwilligers: modaliteiten  Gestructureerde organisatie:  Rechtspersonen (vzw’s en publieke rechtspersonen)  Feitelijke verenigingen met personeel  Feitelijke verenigingen die een specifieke verbondenheid hebben met  Een feitelijke vereniging met personeel  Rechtspersoon waarvan de feitelijke vereniging als afdeling wordt beschouwd

8 8 Vrijwilligers: vergoeding  Vrijwilligerswerk is onbezoldigd  Onkostenvergoeding  Werkelijke onkostenvergoeding  Terugbetaling van werkelijke kosten (bewijs!)  Forfaitaire onkostenvergoeding (boekhoudkundige lijst en verklaring op eer)  Max. 30,22 euro/dag (2010)  Max. 1208,72 euro/jaar (2010)  Niet cumuleerbaar, één uitzondering  Geen fiscale fiche 281

9 9 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Kunstenaars

10 10 Kunstenaars: modaliteiten  Artistieke prestaties: "de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke werken in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie”  Mogelijkheden:  onbezoldigd  bezoldigd

11 11 Kunstenaars: modaliteiten  Onbezoldigd  Wel onkostenvergoeding  werkelijke => bewijs  forfaitaire: twee mogelijkheden:  onkostenvergoeding vrijwilligers  kleinevergoedingsregel: enkel artistieke prestaties

12 12 Kleinevergoedingsregel: vergoeding  max. 111,74 euro per dag per opdrachtgever (2010)  max. 2234,73 euro per jaar per kunstenaar (2010)  vrij van rsz en belastingen => geen fiscale fiche 281

13 13 Kleinevergoedingsregeling: modaliteiten  max. 7 opeenvolgende dagen  30 dagen/jaar per kunstenaar  kunstenaarskaart  nog niet beschikbaar  verklaring op eer kleine vergoedingsregeling  overzicht uitgekeerde kleine vergoedingen

14 14 Kleinevergoedingsregel: cumulverbod  Cumulverbod met andere onkostenvergoedingen  Cumulverbod onkostenvergoeding vrijwilligers Oplossing:  artistieke prestaties: kleinevergoedingsregel  andere onbezoldigde activiteiten: vrijwilligers Maar niet op dezelfde dag bij dezelfde opdrachtgever

15 15 Kleinevergoedingen: cumulverbod  Cumulverbod met loon of honorarium: => kunstenaar niet met u verbonden met ao of aannemingsovereenkomst. Tenzij bewijs prestaties van verschillende aard.

16 16 Bezoldigde kunstenaars: modaliteiten  Zelfstandige  Zelfstandigheidsverklaring vragen  Aannemingsovereenkomst sluiten  Werknemer bij u => ao  Via sociaal bureau voor kunstenaars (SBK)  Overeenkomst uitzendarbeid (voorwaarden interimarbeid)

17 17 Bezoldigde kunstenaars: rsz  Vrijstelling van rsz-werkgeversbijdragen: vrijstelling op een forfaitair gedeelte van het gemiddeld dag –of uurloon ten bedrage van 55,67 euro/dag of 7,33 euro/uur  Voorwaarde: toekenning minimumloon (64,04 euro/dag of 8,43 euro/uur)  Per kwartaal: vrijstelling beperkt tot 50 dagen of 380 uren

18 18 Bezoldigde kunstenaars: rsz Jaarlijkse vakantie: Berekening en uitbetaling door Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (cfr. arbeiders). Gezinsbijslag: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

19 19 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Freelancers

20 20 Freelancers: modaliteiten  = iemand die zijn beroep zelfstandig uitoefent en zelf klanten en losse opdrachten zoekt, i.p.v. in loondienst te werken bij een werkgever  Aannemingsovereenkomst  gelijkwaardigheid tussen twee partijen

21 21 Freelancers: statuut  Extern medewerker  Zelfstandige  In hoofdberoep  In bijberoep

22 22 Freelancers: statuut  Extern medewerker  Geen werknemer, geen zelfstandige  Occasionele prestaties  Occasioneel?  RSVZ  ‘Beroepsbezigheid’: Een bezigheid die winst nastreeft en die gewoonlijk (regelmatig) wordt uitgeoefend  Diverse inkomsten  fiscus  RSVZ  Regelmatige beroepsactiviteit?  Zelfstandige (in bijberoep)

23 23 Freelancers: statuut  Zelfstandige  Eigen sociaal statuut  Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds  Vanaf 6 maanden vóór aanvang activiteit  En uiterlijk de dag van de start van de zelfstandige activiteit  3-maandelijkse bijdragen

24 24 Freelancers: statuut  Zelfstandige in hoofdberoep  Sociale rechten  Geringer dan bij werknemers  Niet verzekerd voor werkloosheid  Vrijwillig bijdragen voor bijkomende sociale rechten

25 25 Freelancers: statuut  Zelfstandige in hoofdberoep  Sociale rechten  Gezinsbijslagen  Pensioen  Ziekte- en invaliditeitsuitkering  Aansluiting ziekenfonds  Grote risico’s  Kleine risico’s  Arbeidsongeschiktheidsvergoeding  moederschapsverzekering  Faillissementsverzekering  Vrijstelling van bijdrageplicht bij arbeidsongeschiktheid

26 26 Freelancers: statuut  Zelfstandige in hoofdberoep  Zelfstandige activiteit is voornaamste bezigheid  Zelfstandige in bijberoep  Loonvervangend inkomen  Andere beroepsbezigheid obv arbeidsovereenkomst of statuut

27 27 Freelancers: statuut  Zelfstandige in bijberoep  Andere beroepsbezigheid  hoofdactiviteit:  Loontrekkende: minstens de helft van een voltijdse tewerkstelling  Ambtenaar: minstens 8 maanden of 200 dagen + minstens de helft van een voltijdse tewerkstelling  In het onderwijs: minstens 6/10 van een volledig lesrooster

28 28 Freelancers: statuut  Zelfstandige in bijberoep:  Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds  Sociale bijdragen betalen Uitz: referentie-inkomen < 1308,18 euro (bedrag 2010)  Geen sociale rechten in het zelfst. statuut

29 29 Freelancers: statuut  Andere basisverplichtingen zelfstandige  Inschrijven bij kbo  Inschrijven bij de btw-diensten Niet elke zelfstandige is btw-plichtig  ondernemingsloket!

30 30 Freelancers: vergoeding  Extern medewerker  vergoeding obv kostennota Zelfstandige  vergoeding obv factuur of ereloonnota  Fiscale fiche 281.50 vanaf 125 euro/jaar  Extern medewerker geeft inkomsten aan in de personenbelasting onder diverse inkomsten zelfstandige geeft inkomsten aan in de personenbelasting onder beroepsinkomsten

31 31 Freelancers: vergoeding  rsz-bijdrage?  Extern medewerker: geen sociale bijdragen  Zelfstandige in hoofdberoep: sociale bijdragen afhankelijk van hoogte van netto-inkomsten  Zelfstandige in bijberoep: sociale bijdragen indien > 1308,18 euro

32 32 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector 25-dagenregel

33 33 25-dagenregel: modaliteiten  artikel 17 kb 28/11/1969  (erkende) vzw’s  max. 25 arbeidsdagen per jaar per persoon  voor bepaalde socioculturele activiteiten en functies

34 34 25-dagenregel: modaliteiten  voor bepaalde socioculturele activiteiten: -vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen  tijdens schoolvakanties -socioculturele vorming en/of sportinitiatie  tijdens schoolvakanties of buiten hun werk- en schooluren -sportmanifestaties  dag van manifestatie

35 35 25-dagenregel: modaliteiten  voor bepaalde functies: - beheerder, huismeester, monitor of bewaker -animator, leider of monitor -educatief medewerker

36 36 25-dagenregel: modaliteiten  vooraf aangifte bij Sociale Inspectie FOD Sociale Zekerheid (model) – geen Dimona -juiste onderdeel van artikel 17 aanduiden -elke dag van prestatie afzonderlijk vermelden -eventuele andere tewerkstellingen met artikel 17 bij u of andere werkgever vermelden

37 37 25-dagenregel: modaliteiten  sinds kort kan de aangifte ook elektronisch.  u doet de aangifte via volgende link https://www.socialsecurity.be/site_nl/App lics/article_17/index.htm https://www.socialsecurity.be/site_nl/App lics/article_17/index.htm

38 38 25-dagenregel: statuut  arbeidsrelatie: afsluiten overeenkomst (eventueel dagcontracten)  regeling staat los van statuut medewerker (bv. student, werkloze, gepensioneerde)  arbeidsduur -3-uren regel niet van toepassing -minimum 1/3 de van een voltijdse tewerkstelling niet van toepassing

39 39 25-dagenregel: vergoeding  loon: sectorbarema’s (zo die van toepassing zijn) of ggmmi  volledig rsz-vrij (0 %)  bedrijfsvoorheffing: -27,25 % bedragen tot en met 500,00 euro -32,30 % bedragen tussen 500,01 en 650,00 euro -37,35% bedragen boven 650,00 euro  u levert fiscale fiche 281.10 af


Download ppt "1 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Gent, 2 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google