De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oktober 2010 Sociaal- en fiscaalrechtelijke gevolgen van inkomsten uit artistieke activiteit Kathleen Deboutte Consulent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oktober 2010 Sociaal- en fiscaalrechtelijke gevolgen van inkomsten uit artistieke activiteit Kathleen Deboutte Consulent."— Transcript van de presentatie:

1 Oktober 2010 Sociaal- en fiscaalrechtelijke gevolgen van inkomsten uit artistieke activiteit Kathleen Deboutte Consulent

2 Enkele mythes de wereld uit… “Kunstenaar”: geen apart statuut binnen sociale zekerheid of belastingen Essentie van “het” statuut is NIET gegarandeerde uitkering in combinatie met artistieke activiteit

3 Essentie van “het” statuut “ Hoe wordt inkomen uit artistieke activiteit gekwalificeerd binnen sociale zekerheid & door fiscus ?”  Aanknopingspunt ≠ hoedanigheid persoon die de activiteit uitoefent, maar type van activiteit  Al dan niet professioneel karakter van de activiteit ≠ relevant

4 Deel 1 SOCIALE ZEKERHEID

5 Sociale zekerheid: wat ? Sociale zekerheid Rechten : sociale bescherming Plichten : sociale bijdragen

6 Aanknopingspunten Sociale zekerheid: 3 regimes (“statuten”) Werknemer/ Uitzendkracht (SBK) ZelfstandigeAmbtenaar Belang: verschillende rechten & plichten naargelang statuut

7 Werknemer versus zelfstandige: rechten WERKNEMERZELFSTANDIGE ziekteverzekering gezinsbijslag uitkering bij arbeids- ongeschiktheid pensioen arbeidsongevallen & beroepsziekten werkloosheidsuitkering vakantiegeld ziekteverzekering gezinsbijslag uitkering bij arbeids- ongeschiktheid, pensioen faillissement (uitkeringen < werknemers) MAAR geen werkloosheidsuitkerin geen arbeidsongevallen & beroepsziekten

8 Werknemer versus zelfstandige: plichten WERKNEMERZELFSTANDIGE Sociale bijdragen: WN: 13,07 % brutoloon WG: min. 32,44 % bovenop brutoloon Sociale bijdragen: Basistarief:22 % netto geherwaardeerd inkomen 3 jaar voordien Hoofdberoep min.bijdrage Bijberoep: < € 1.263,48 netto/jr geen bijdragen

9 Werknemer versus zelfstandige: plichten (vervolg) WERKNEMERZELFSTANDIGE Andere verplichtingen: Dimona-aangifte Verzekering arbeidsongevallen Dienst preventie & bescherming op het werk Loonsberekening (bruto  netto) Inhouding/doorstoring sociale zekerheid & bedrijfsvoorheffing Uitbetaling nettoloon (termijn !) Afleveren sociale documenten (o.a. C4)  werkgever Andere verplichtingen: Facturatie Boekhouding BTW (aanrekenen, aangifte, doorstorten) Voorafbetalingen (belastingen) Kwartaalbijdragen …  zelfstandige

10 Sociale zekerheid & artistieke prestaties Hoe wordt inkomen uit artistieke activiteit ondergebracht in de verschillende statuten van de sociale zekerheid ?

11 Sociale zekerheid & artistieke prestaties (vervolg)  Aanknopingspunt ≠ hoedanigheid van de persoon die de activiteit uitoefent (“kunstenaar”)  Al dan niet professioneel karakter van de activiteit ≠ relevant  Criteria: 1.type van activiteit (artistiek) 2.modaliteit (in opdracht of niet)

12 1. Type van activiteit ACTIVITEIT = “ARTISTIEK”  wat ? Creatie of uitvoering of interpretatie van artistiek oeuvre Audiovisuele en beeldende kunsten, muziek, literatuur, spektakel, theater, choreografie Tegen betaling van een loon

13 “Artistiek oeuvre”: wat ? Feitenkwestie Nog geen rechtspraak Advies Commissie Kunstenaars (niet bindend) bv. niet: geven van artistieke cursussen, architect, mannequin, grafisch ontwerper, journalist,… tenzij wordt bewezen dat het creatieve aspect primeert

14 “Loon” – wat ? Elke vergoeding die wordt toegekend als tegenprestatie voor het leveren van artistieke prestatie of produceren van artistiek werk Uitzondering : KOSTENVERGOEDING - reëel - forfaitair (vrijwilligersvergoeding & kleine vergoedingsregeling kunstenaars)

15 Kostenvergoeding Reële kostenvergoeding kosten bewijzen Forfaitaire kostenvergoeding Vrijwilligersvergoeding: ≤ € 30,22 / dag ≤ € 1.208,72 / jaar Kleine vergoedingsregeling: ≤ € 111,74 / dag ≤ € 2.234,73/ jaar ≤ 30 dagen/jaar ≤ 7dagen achtereen bij zelfde opdrachtgever

16 2. Modaliteit: opdracht of niet ? Onderscheidend criterium → modaliteit van de prestatie A. Artistieke prestatie in opdracht B. Artistieke prestatie niet in opdracht C. Exploitatie van auteursrechten

17 2. Modaliteit (vervolg) IN OPDRACHT => principieel statuut van werknemer TENZIJ bewijs socio- economische onafhan- kelijkheid  zelfstandige (uitsluitingen: opvoering in familiekring; mandataris van rechtspersoon) NIET IN OPDRACHT => regelmatig: zelfstandige OF occasioneel: buiten toepassingsgebied RSVZ

18 Combinatie van statuten Zelfstandig in bijberoep Hoofdactiviteit als: Loontrekkende (50 %voltijdse betrekking) Ambtenaar (8m of 200 d/j + 50 %/m) Vastbenoemde leerkrachten (60 % voltijds uurrooster) Loonvervangend inkomen uit SZ Gelijkgestelde met Bijberoepers ≤ € 5.982,48: - studenten < 25 j. - gehuwden ten laste - weduwen recht overlevingspensioen - Vastbenoemde leerkrachten (uurrooster tss. 50 en 60 %)

19 Werknemer of zelfstandige ? (vervolg) Specifiek voordeel gekoppeld aan statuut van werknemer: verlaging loonlast (Vrijstelling patronale bijdrage van € 55,67 v/h bruto dagloon of € 7,33 v/h bruto uurloon / voorwaarde minimuminkomen @ ≥ € 60,44 /dag of ≥ € 7,95 /uur)

20 Werknemer of zelfstandige ? (vervolg) Explotatie van auteursrechten Werknemer : Geen sociale bijdragen, tenzij verdoken loon Zelfstandige: Geen sociale bijdragen voorwaarde: sociale bescherming ≥ zelfstandigenstatuut

21 Deel 2 BELASTINGEN

22 A. Belastbare categorieën

23 Niet belastbaar: KVR, vrijw. en kostenverg.

24 B. Kosten (forfaitaire vs. werkelijke kosten)

25 B.1. Forfaitaire kosten Forfaitaire beroepskosten:percentage per inkomensschijf

26 B.2. Werkelijke kosten Voorwaarden – Verband houden met de beroepswerkzaamheid – Tijdens het belastbaar tijdperk gedaan of gedragen – Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden – Echtheid en bedrag bewezen (eventueel een redelijke raming)

27 C. Tarief

28 Inkomsten & belasting Onroerende inkomsten: KI Roerende inkomsten: Afzonderlijk belast 15 % Diverse inkomsten: Occasionele inkomsten Afzonderlijk belast 33 % Prijzen en subsidies 16,5 % (€ 3.310 vrijgesteld) Beroeps- inkomsten: Progressief in schijven 25 - 50 %

29 Samenvatting Onbezoldigde activiteiten (geen belastingen en sociale bijdragen) Reële kostenvergoeding Forfaitaire kostenvergoeding Vrijwilligers- vergoeding Kleine vergoedingsregeling Bezoldigde activiteiten (geen kostenvergoeding) Inkomstenbelasting Roerende inkomsten Onroerende inkomsten Diverse inkomsten Beroepsinkomsten (ev. sociale bijdragen) Sociale zekerheid Artistiek in opdracht (werknemer, keuze zelfstandige) Niet artistiek of geen opdracht (gezag: werknemer, geen gezag: diverse ink./zelfst) Auteursrechten (vrijstelling, zie vw.’en) Socio-culturele prestaties (vrijstelling, zie vw.’en)

30 Beschermingsmechanismen van de sociale zekerheid

31 Doel van sociale zekerheid: “sociale bescherming” bieden Gegarandeerd basisinkomen in geval van bv. ziekte, invaliditeit, pensioen, … Indien men als werknemer heeft gewerkt: ook bescherming tegen werkloosheid

32 Werkloosheid – toegangsvoorwaarden Voorwaarden voor werkloosheidsuitkering = dezelfde voor alle beroepen (geen specifieke regeling voor kunstenaars Algemene toegangsvoorwaarden: - bepaald # dagen in loondienst - wachttijd hebben doorlopen - in het verleden rechten opgebouwd

33 één uitzondering voor podiumkunstenaars: aantal dagen kan worden bewezen aan de hand van fictief dagloon i.p.v. reëel gepresteerde dagen = “cachetregeling”

34 Bijzondere regels voor kunstenaars Indien een uitkering wordt bekomen: regels zijn dezelfde voor iedereen Twee bijzondere regels voor kunstenaars: - “voordeelregeling” (korte contracten) - vrijstelling niet-artistiek werk (156 ‘artistieke’ arbeidsdagen/18 maanden)

35 Werkloosheid & activiteit Zelfstandigen: hoofdberoep = uitgesloten Bijberoep: alleen artistiek !! Werknemers: aanduiden op stempelkaart Formaliteiten: - C1 Artiest - bepaalde gevallen aanduiden op stempelkaart - cumul max. 3.722,16 Eur netto/jaar

36 Werkloosheid & activiteit Vrijwilligers: voorafgaande toelating Reële onkosten: toelating RVA KVR: aanduiden op stempelkaart

37 Nog vragen? 1.Meer informatie vindt u op www.kunstenloket.be www.kunstenloket.be 2.Kunstenloket organiseert: Individuele consultaties in Gent, Antwerpen en Brussel (op afspraak) Telefonische permanenties op maandag- en donderdagnamiddag Infosessies & themanamiddagen


Download ppt "Oktober 2010 Sociaal- en fiscaalrechtelijke gevolgen van inkomsten uit artistieke activiteit Kathleen Deboutte Consulent."

Verwante presentaties


Ads door Google