De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Thomas DESMEDT en Martine VAN LAETHEM Domein Kerngegevens FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Thomas DESMEDT en Martine VAN LAETHEM Domein Kerngegevens FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 Thomas DESMEDT en Martine VAN LAETHEM Domein Kerngegevens FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

3 2 1.Situering binnen EU, binnen België 2.Organisatie sociale zekerheid 3.Financieringsbronnen 4.Financiering gezondheidszorgen 5.Begrotingscyclus

4 3 •Sociale bescherming = sociale zekerheid + sociale bijstand –sociale zekerheid: bijdragen, solidariteitsprincipe –sociale bijstand: geen bijdragen, toelagen toegekend op basis hulpbehoevendheid (vb. leefloon, uitkeringen aan gehandicapten, …) 1.Situering binnen EU, binnen België

5 4 Sociale bescherming in % BBP Bron: Eurostat - ESSPROS 2001200220032004 EU-1527,127,427,727,6 B27,328,029,129,3 DE29,329,930,229,5 FR29,630,430,931,2 NL26,527,628,328,5

6 5

7 6 •Sociale bescherming in België = 72,8 miljard euro –96,5% Sociale zekerheid •55,8 miljard euro voor de werknemers •10 miljard euro voor ambtenarenpensioenen •4,5 miljard euro voor de zelfstandigen –3,5% sociale bijstand •Begroting federale staat = 115 miljard euro 1.Situering binnen EU, binnen België

8 7

9 8 2. Organisatie sociale zekerheid 1.Globaal Beheer Werknemers 2.Globaal Beheer Zelfstandigen 3.Buiten Globaal Beheer 4.Ambtenarenpensioenen

10 9 2. Organisatie sociale zekerheid Globaal Beheer –Tot midden jaren ‘90: alle takken afzonderlijk gefinancierd Gevolg: takken met tekorten, andere met overschotten –Sindsdien: globale financiering –Alle ontvangsten komen toe bij RSZ / RSVZ –Takken worden gefinancierd op basis van hun behoeften

11 10 2. Organisatie sociale zekerheid 1. Globaal Beheer Werknemers –Verzekering tegen ziekte (gezondheidszorgen) en invaliditeit –Rust- en overlevingspensioenen –Gezinsbijslag –Arbeidsongevallen –Beroepsziekten –Werkloosheid (+ brugpensioen en loopbaanonderbreking) –Mijnwerkers – invaliditeit –Zeelieden

12 11 2. Organisatie sociale zekerheid 2. Globaal Beheer Zelfstandigen –Verzekering tegen ziekte (gezondheidszorgen) en invaliditeit –Rust- en overlevingspensioenen –Gezinsbijslag (incl. moederschapshulp) –Faillissementsverzekering

13 12 2.Organisatie sociale zekerheid Bron: begroting 2005 (in mio EUR)

14 13 2. Organisatie sociale zekerheid 3. Buiten Globaal Beheer –Behoren tot sector sociale zekerheid in nationale rekeningen –Vallen niet onder Globaal Beheer –Voorbeelden: jaarlijkse vakantie, overzeese sociale zekerheid, … 4. Ambtenarenpensioenen –Pensioenen statutaire ambtenaren

15 14 2.Organisatie sociale zekerheid Uitgaven per stelsel

16 15 3. Financieringsbronnen 3.1. Bijdragen 3.2. Staatstoelagen 3.3. Alternatieve financiering 3.4. Andere

17 16 3.Financieringsbronnen

18 17 3.Financieringsbronnen

19 18 3.Financieringsbronnen

20 19 3.Financieringsbronnen 3.1. Bijdragen 1.Werknemersbijdragen 2.Werkgeversbijdragen 3.Specifieke bijdragen Bijdragenverminderingen

21 20 3. Financieringsbronnen 3.1. Bijdragen

22 21 3.Financieringsbronnen 3.1. Bijdragen Specifieke bijdragen •Bijdrage op dubbel vakantiegeld •Bijdrage op bedrijfsvoertuigen •Bijdrage op premies groepsverzekeringen •Werkgeversbijdrage tijdelijke werklozen •Werkgeversbijdrage bruggepensioneerden •…

23 22 3.Financieringsbronnen 3.1. Bijdragenverminderingen Belangrijkste bijdragenverminderingen •Structurele vermindering •Sociale maribel •Werkbonus (daling persoonlijke bijdragen) •Doelgroepen –Langdurig werkzoekenden –Jonge werknemers –Oudere werknemers

24 23 3.Financieringsbronnen 3.1. Bijdragen

25 24 3.Financieringsbronnen 3.1. Bijdragenverminderingen

26 25 3.Financieringsbronnen 3.2. Staatstoelagen Universaliteitsprincipe begroting Uit de Rijksmiddelenbegroting (= algemene ontvangsten v/d staat) Toelagen voor de sociale zekerheid Begrotingsartikels in de Algemene uitgavenbegroting

27 26 3.Financieringsbronnen 3.2. Staatstoelagen

28 27 3.Financieringsbronnen 3.3. Alternatieve financiering Uitzondering op universaliteitsprincipe begroting Fiscale ontvangsten v/d staat toegewezen aan sociale zekerheid •23,5% netto BTW-ontvangsten •15% roerende voorheffing •Accijnzen •Personen- en vennootschapsbelasting (sinds 2007)

29 28 3.Financieringsbronnen 3.3. Alternatieve financiering

30 29 3.Financieringsbronnen 3.3. Alternatieve financiering

31 30 3.Financieringsbronnen 3.4. Andere •Ontvangsten toegewezen aan specifieke tak –Vb: heffing op omzet geneesmiddelenproducenten –Vb: heffing op hospitalistatieverzekeringen •Overdrachten vanuit organisaties buiten Globaal Beheer –Vb: overdracht van verzekeringsmaatschappijen naar arbeidsongevallen (FAO) •Opbrengsten beleggingen

32 31 4. Financiering gezondheidszorgen •Principe globaal beheer: alle ontvangsten komen toe bij RSZ •Takken vragen middelen aan RSZ volgens thesauriebehoeften •Behoeften = uitgaven – eigen ontvangsten •Tot en met 2007: ook voor gezondheidszorgen

33 32 4. Financiering gezondheidszorgen •Vanaf 2008: afzonderlijk systeem voor tak gezondheidszorgen •Reden: steeds groter deel middelen globaal beheer naar gezondheidszorgen •Financiering gekoppeld aan groei bijdrageontvangsten globaal beheer •Maar: hogere groei uitgaven gezondheidszorgen •Verschil via alternatieve financiering

34 33 5. Begrotingscyclus Voogdij minister Commissie financiële problemen Initiële begroting Thesaurie tabellen Instellingen Begrotings -conclaaf Verslag aan de regering Beslissingen Instituut Nationale Rekeningen InstellingenEconomische begroting Minister van begroting Omzendbrief Comité sociale zekerheid (RSZ) Vooraf- beelding Exposé général

35 34 MS AccessSemi- Automatische upload Excel files Ad Hoc Queries Standaard Rapporten Bronsystemen: Access bestanden, Excel files en fax Semi- Automatische upload Manuele input ARCHITECTUUR Fax, … Essbase ImportExport

36 35 Het model “Opdrachtenbegroting”. De ESSBASE-structuur

37 36 Het model “Opdrachtenbegroting”. 2. Voordelen ten opzichte van EXCEL •Het stockeren van de gegevens op een unieke plaats; •Gecentraliseerde aanpassingen (formules, links, rubrieken); •Het risico op het maken van fouten minimaliseren; •Integratie van budgettaire en boekhoudkundige regels, alsook van consolidatieregels: - Berekening van de overdrachten globaal beheer (behoeften) - Overdrachten tussen de verschillende takken en stelsels

38 37 Andere modellen. •Beheersbegroting (ook opvolging per kwartaal); •Thesaurie (maandelijkse opvolging); •Alternatieve financiering; •Indexering (opvolging van de spilindexen + integratie vooruitzichten Fed. Planbureau)

39 38 Contact en links  Contact thomas.desmedt@minsoc.fed.be martine.vanlaethem@minsoc.fed.be  Meer info : www.socialsecurity.bewww.socialsecurity.be  Everything you have always wanted to know about social security : http://socialsecurity.fgov.be/EN/documents/belgian_soc ial_security_2007.pdf http://socialsecurity.fgov.be/EN/documents/belgian_soc ial_security_2007.pdf

40 39 Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "1 Thomas DESMEDT en Martine VAN LAETHEM Domein Kerngegevens FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID."

Verwante presentaties


Ads door Google