De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting VLAREM-actualisatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting VLAREM-actualisatie"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting VLAREM-actualisatie
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 LNE - Afdeling Milieuvergunningen in samenwerking met de Provinciebesturen

2 Verwelkoming Georges Huau diensthoofd Buitendienst Vlaams-Brabant
afdeling Milieuvergunningen

3 Inleiding en algemene toelichting
Paul Bernaert afdelingshoofd afdeling Milieuvergunningen

4 VLAREM-actualisatie Wat? Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van: Titel I van het VLAREM Titel II van het VLAREM VLAREBO 2. Goedgekeurd: op vrijdag 19 september 2008 3. Van kracht op: - eerste dag van de tweede maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad - datum publicatie: ???

5 Kernprincipes VLAREM-actualisatie
Administratieve vereenvoudiging: indelingscriteria en procedures VLAREM I 2. Actualisatie VLAREM II: conform Europese regelgeving en BBT Zonder in te boeten op de milieudoelstellingen (228 artikelen, tal van bijlagen, 400 à 500 bladzijden!) Volledige tekst:  themas  milieuvergunningen Gecoördineerde versie Vlarem I en II en bijlagen: eerste helft 2009

6 Aanpassing indelingscriteria (GTD)
ARAB VLAREM (’91) Klasse 1 > 10 kW > 200 kW Klasse 2 1 kW < kl2 ≤ 10 kW 10 kW < kl2 ≤ 200 kW Klasse 3 / 5 kW ≤ kl3 ≤ 10 kW Door: - evolutie technologie (BBT) en kennis - strenge EU-regelgeving: invoering vergunningsplicht meest risicovolle inrichtingen gedurende de laatste 2 decennia (afval, water, VOS, GPBV, GGO’s, MER, BKG, SEVESO,…) Optrekken criteria GTD mogelijk Lagere klasse Eenvoudigere procedure Administr. vereenvoudiging Lastenvermindering

7 Nieuwe bijlage 1 titel I VLAREM
Optrekken indelingscriterium klasse 1 Totaal geïnstalleerde drijfkracht > 200 kW wordt: > kW (volledig in industriegebied) > 500 kW (niet volledig in industriegebied) (ten tijde van ARAB: klasse 1 > 10 kW !!) De A van 2A geschrapt – zie hierna ± van de ± bedrijven klasse 1 klasse 2 (±4%)

8 Eerstelijnstoezicht blijft bij AMI Op langere termijn: de A weg ???
Bij al deze klasse 2 staat het symbool A in vierde kolom indelingslijst Milieuvergunning wordt verleend door CBS in plaats van door de Deputatie maar door de A wel altijd advies verplicht van AMV en Stedenbouw Eerstelijnstoezicht blijft bij AMI Op langere termijn: de A weg ??? We zeggen beter niet dat er een nieuwe klasse is. Decreet zegt maar 3.

9 7.000 van de ± 75.000 bedrijven klasse 2 klasse 3 (± 10%)
Optrekken indelingscriterium klasse 2 Voorheen: 10 kW < klasse 2 ≤ 200 kW Nu: 200 kW < klasse 2 ≤ kW (volledig in industriegebied) 100 kW < klasse 2 ≤ 500 kW (niet volledig industriegebied) 7.000 van de ± bedrijven klasse klasse 3 (± 10%)

10 Optrekken indelingscriterium klasse 3
Voorheen: 5 kW ≤ klasse 3 ≤ 10 kW Nu: 5 kW ≤ klasse 3 ≤ 200 kW (volledig in industriegebied) 5 kW ≤ klasse 3 ≤ 100 kW (niet volledig industriegebied) Nieuw: CBS kan bijzondere voorwaarden opleggen bij klasse 3 inrichtingen = pro-actief optreden tegen mogelijk storende effecten

11 Aanpassing artikel 21 VLAREBO (art. 224 en 225)
Bijlage 1 VLAREBO (lijst risico-inrichtingen) wordt opgeheven Integratie VLAREBO-lijst van risico-inrichtingen in kolom 8 van VLAREM-indelingslijst Kolom 8: O = oriënterend onderzoek bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement, vereffening A = idem O + periodiek om de twintig jaar B = idem O + periodiek om de tien jaar

12 Herbevestiging formele afspraken
In de marge van het wijzigingsbesluit herbevestiging volgende formele afspraken: Maken van afspraken (o.a. met provincies en gemeenten) over de digitale indiening van MVAn en meldingen = operationeel maken eMIL-internetloket 2. Verdere actualisering VLAREM-indelingslijst = verder afbouwen hanteren GTD als indelingscriterium = meer indelen op basis van potentiële risico’s en hinder = rekening houden met continuïteit en controleerbaarheid vb: jaarcapaciteit moeilijker te controleren dan GTD = opdracht AMV (TWOL studie 2009) = maatschappelijk debat organiseren (MINA, SERV) = voor volgende regering

13 3. Volgende VLAREM-trein(en):
Implementeren EU-regelgeving Permanent actualiseren VLAREM II (BBT) = taak AMV (expertenwerkgroepen) = via overleg doelgroepen 4. Evaluatie gebruik mogelijkheid CBS tot opleggen bijzondere voorwaarden klasse 3 inrichtingen tegen 31 december 2010 (taak AMV) AMV werkt aan type evaluatiesjabloon (in overleg VVSG) 3. + uitvoeringsbesluit uniek loket MV-BV

14 Individuele afwijkingsaanvragen
Individuele afwijkingsaanvragen in de sectoren papier, rubber en textiel: Voorheen: verbod tot opslaan van andere brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin papier, rubber- of textielwaren worden opgeslagen wordt gewijzigd: Nu: verbod tot opslaan van brandbare gassen of ontvlambare vloeistoffen in lokalen waarin papier, rubber- of textielwaren worden opgeslagen m.a.w : samenopslag met ontvlambare vaste stoffen wordt uit de verbodsbepaling gehaald aantal individuele afwijkingsaanvragen zal dalen (artikelen 164, 165 en 166) (aantal afwijkingsaanvragen zal dalen, maar er zijn wel de hernieuwingen van de piek)

15 Slotbepalingen Meldingen, mededelingen veranderingen, MVA, meldingen van overnames ingediend vóór datum inwerkingtreding actualisatie-besluit: volgens vroegere procedure Inrichtingen die al in bedrijf zijn gesteld op het ogenblik van de inwerkingtreding en vergunningsplichtig waren en die vallen onder de toepassing nieuwe (sub)rubriek indelingslijst: geen milieuvergunningsaanvraag indienen (Idem meldingen)

16 Historiek VLAREM-actualisatietrein
Initiatief tot grondig herschrijven VLAREM (de “GROTE” VLAREM-trein) Snelle start met groot peloton aan deelnemers Massa’s voorgestelde wijzigingen (al dan niet voldoende ‘rijp’) Trein komt tot stilstand In 2005: Nieuw initiatief Beperkte groep ‘Rijpe’ voorstellen worden gebundeld Interne besprekingen AMV en kabinet Allerhande adviesrondes met diverse diensten en federaties Tal van IKW’s Eerste principiële goedkeuring ontwerpbesluit op 21 december 2007 Twee maand publieksconsultatie op AMV-website

17 Bovendien: Bergen opmerkingen Talrijke nieuwe adviesrondes
Tal van nieuwe IKW’s Tweede principiële goedkeuring ontwerpbesluit op 18 juli 2008 Advies RvSt op 2 september 2008 Definitieve goedkeuring VLAREM-trein op 19 september 2008 Bovendien: RIA (reguleringsimpactanalyse) Verslag aan de Vlaamse Regering Legistiek en taalkundig nazicht Advies IF Impact personeel en lokale besturen

18 Aandachtspunten Reguleringsproces
Volume: eerder wagonnetjes i.p.v. treinen Tijdstippen: op regelmatige basis: vb. 1 of 2 x per jaar kort op de bal (nieuwe BBT’s, EU-regelgeving, nieuwe uitdagingen,…) Aanlevering voorstellen: door alle stakeholders groot draagvlak (‘rijp’) goed gemotiveerd en duidelijk omschreven kant en klaar uitgeschreven Aanpak: procesmatig permanent transparant toelichting nieuwe regelgeving

19 Rijpe, gemotiveerde en duidelijk uitgeschreven
VLAREM-wijzigingsvoorstellen zijn welkom op DANK VOOR UW AANDACHT

20 Wijzigingen in de procedure
Anne Teughels diensthoofd Juridische en Technische Ondersteuning Vergunningenbeleid afdeling Milieuvergunningen

21 WIJZIGINGEN IN TITEL I - 1
Definities “belangrijke wijziging van een GPBV-inrichting” “gebied” “ondergrondse opslag van afvalstoffen” Grondwatermeldingen Digitale afschriften (op einde over nieuwe formulieren en eMIL) Over MER en VR Criteria grote verandering n.a.v. wijz. def “belangrijke wijziging” Volg ongeveer volgorde van de wijzigingen. Sommige zaken zullen alleen aangeduid worden maar niet echt besproken. In cursief.

22 WIJZIGINGEN IN TITEL I - 2
Advisering en vertegenwoordiging in de vergunningscommissies Stedenbouw: BBB en ontvoogde gemeenten Mest : geen advies VLM meer – bekendmaking informatie Grondwater: inhoud advies Stopzetting tankstations Vroegtijdige hernieuwing ◄aanpassing aan 2 decreetswijzigingen Wijziging voorwaarden: Bevoegde overheid = 1e aanleg ◄ aanpassing aan decreet Inhoud vraag expliciet

23 WIJZIGINGEN IN TITEL I - 3
Schorsing en opheffing: bevoegde overheid = 1e aanleg ◄ aanpassing aan decreet Verval van de vergunning ◄ aanpassing aan decreet Beroepen: Bevoegde overheid instellen beroep: stedenbouw Schorsende werking: beperkt tot 150 d ◄ aanpassing aan decreet Schrappen eis voor eensluidend verklaard zijn afschrift Toezicht

24 WIJZIGINGEN IN TITEL II
Overgangsbepalingen voor verbods- en afstandsregels bij wijziging bestemmingsplannen

25 belangrijke wijziging van een GPBV-inrichting gebied
1. Definities belangrijke wijziging van een GPBV-inrichting gebied ondergrondse opslag van afvalstoffen

26 1. Definities - GPBV “belangrijke wijziging van een GPBV- inrichting:
drempelwaarden van een rubriek of subrubriek uit de indelingslijst die in de vierde kolom van de indelingslijst is aangeduid met het symbool X , voor zover deze indelingscriteria bestaan .” Vorige tekst: was een omzetting van de aanpassing van de IPPC-RL aan de EG-inspraakrichtlijn 2003/35/EG van 26 mei 2003, maar definitie werd opengetrokken tot alle inrichtingen (conformiteit) Wijziging nu: ”GPBV-inrichting” i.p.v. een “inrichting” Waarom: drempels bij GPBV zijn hoog, voor rubrieken met lage drempels is dit niet gewenst want beantwoorden aan deze definitie is een criterium voor een “grote” verandering (Met” installatie” is een GPBV-inrichting bedoeld.) Vervolg: in criteria grote verandering.

27 1. Definities - gebied Van titel II naar titel I verplaatst
Verwijst nog altijd naar de Gewestplannen, APA’s, BPA’s, verkavelingsvergunningen Verwijst nu ook naar de ruimtelijke uitvoeringsplannen Vertaling van de bestemmingen van de RUP’s naar de klassieke planbestemmingen via de categorieën van gebiedsaanduidingen Valt wanneer er geen categorie is aangeduid terug op de gebiedsaanduiding van het RUP voor zover die duidelijk is en voor zover er bij meervoudige bestemming een hoofdbestemming is Dit zou de meeste problemen moeten opvangen. Zeker niet alles gevat. Advies inzake RO wordt nog belangrijker (maar dat wordt nu juist teruggeschroefd tenminste dat van RWO – zie verder). Volgende dia’s om meer aanschouwelijk te maken.

28 1. Definities – gebied (b)
b) “als er een categorie van gebiedsaanduiding voor een gebied is aangegeven in het RUP: een van de volgende categorieën van gebiedsaanduiding: 1) wonen; 2) bedrijvigheid; 3) recreatie; 4) landbouw; 5) bos; 6) reservaat en natuur; 7) overig groen; 8) lijninfrastructuur; 9) gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen; 10) ontginning en waterwinning.” (met uitz. in de indelingslijst) Die categorieën komen uit het volgende besluit:

29 1. Definities – gebied: Besluit 11 april 2008

30 1. Definities - gebied “Voor de toepassing van dit besluit worden de categorieën van gebiedsaanduiding bedoeld sub b) gelijkgesteld met de overeenkomstige gebieden bedoeld sub a);“ klassieke: categorieën RUP: Woongebieden Wonen Industriegebieden Bedrijvigheid Dienstverleningsgebieden Bedrijvigheid Agrarische gebieden Landbouw Bosgebieden Bos Groengebieden Overig groen en Reservaat en natuur; Recreatiegebieden Recreatie Gebieden voor gemeenschapsvoor- Gemeenschaps- en zieningen en openbare nutsvoorzieningen nutsvoorzieningen Ontginningsgebieden Ontginning cf. Planbatenregeling in nieuwe decreet.

31 1. Definities – gebied (c)
c) ofwel, als er geen categorie van gebiedsaanduiding is aangegeven: een gebied, bepaald in het gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk RUP, met een met de bestemmingsvoorschriften, zoals bepaald in het KB van 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, vergelijkbare hoofdbestemming; Oproep aan alle betrokkenen: (aandringen op) aanduiding van die categorieën voor elk stedenbouwkundig voorschrift in elk RUP.

32 2. Meldingen grondwater Wanneer een [melding of mededeling] betrekking heeft op een inrichting die ingedeeld is in rubrieken 52 tot 56 van de indelingslijst, stuurt de [bevoegde overheid] zonder verwijl een afschrift van het meldingsformulier en zijn bijlage(n) aan de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater – art. 4, §1 en §2 en 6quater,§3 “Wanneer een inrichting bestemd voor het winnen of het kunstmatig aanvullen van grondwater, of een gedeelte ervan, definitief buiten gebruik wordt gesteld, is de exploitant verplicht dit binnen een termijn van drie maanden te melden” – art. 44 voor adequaat beheer van de watervoerende lagen en van de grondwatervoorraden

33 3. Digitale afschriften meldingen
Art. 2, §6 Bijkomende exemplaren van de in de vorige paragrafen bedoelde schriftelijke melding met bijlagen, vermeld in §3, mogen, mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de bevoegde overheid en conform het formaat in open standaard ter zake vastgesteld door de Vlaamse minister, in digitale vorm op elektronische dragers worden ingediend. De schriftelijke melding, vermeld in het eerste lid, bevat een door de aanvrager ondertekende brief waarin deze verklaart dat de digitaal verstrekte gegevens volledig overeenstemmen met de schriftelijke versie.]. Art. 4 Voornoemde afschriften kunnen ook in digitale vorm conform het formaat in open standaard, vermeld in artikel 2, §6, worden verstuurd. subrubrieken 9.3 tot en met 9.8 en/of de subrubriek 28.2 rubrieken 52 tot 56

34 4. MER en VR: nieuwe decretale basis
Art.5 “§ 5. Bij de vergunningsaanvraag voor een inrichting of de verandering van een inrichting als bedoeld in de bepalingen van Titel IV, Hoofdstuk III, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wordt op straffe van onvolledigheid een overeenkomstig dezelfde bepalingen opgesteld en goedgekeurd milieueffectrapport gevoegd. § 6. Bij de vergunningsaanvraag voor een inrichting of de verandering van een inrichting als bedoeld in de bepalingen van Titel IV, Hoofdstuk V, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wordt op straffe van onvolledigheid een overeenkomstig dezelfde bepalingen opgesteld en goedgekeurd veiligheidsrapport gevoegd.” De vroegere decretale basis voor het toevoegen van MER en OVR was te vinden in het MVD. Deze is weggevallen en daarom wordt er hier nu de link gelegd tussen de milieuvergunning en het DABM.

35 4. MER en VR: criteria VR De criteria van het DABM, dat zelf verwijst naar het SWA, worden wel nog altijd overgenomen in VLAREM. Art. 8. § 1. “De exploitant van een inrichting waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid bepaald in bijlage 6, kolom 3 van de delen 1 en 2 gevoegd bij dit besluit, moet, vooraleer over te gaan tot een vergunningsaanvraag, een veiligheidsrapport indienen. ” een correctie van een erratum dat bij de vervanging ervan bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2000 is geslopen in §1 van artikel 8 van VLAREM I. Met name wordt in de verwijzing naar bijlage 6 nu nog enkel naar kolom 3 (hoge drempel) van de delen 1 en 2 verwezen.

36 5. Criteria grote verandering
ART. 6bis “§ 2. Voor de toepassing van de bepalingen van § 1, 3° wordt aangenomen dat elk van de volgende verandering van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot : 1° [een belangrijke wijziging van een GPBV-inrichting;] 3° een uitbreiding van een vergunde inrichting die, of waardoor de inrichting, onderworpen wordt aan een milieu-effectbeoordeling en/of een veiligheidsrapportering; [of een verandering waardoor een vergunde inrichting onder het toepassingsgebied valt van een rubriek of subrubriek van de indelingslijst die in de vierde kolom is aangeduid met een X;] 1° ipv “een belangrijke wijziging van een vergunde inrichting” : de link met def. “aanzienlijke verandering” van art van titel II wordt geschrapt resultaat: 50%-regel voor procedure %-regel voor titel II 3° toevoeging IPPC, naast MER en OVR (vr volledige omzetting IPPC-RL) *( De definitie wordt verder ook nog vr VOS (definities) en grote stookinstallaties gebruikt. (art )) Voor nieuw: t.o.v de lopende basisvergunning.

37 6. Advisering en vertegenwoordiging in de vergunningscommissies – RO (1)
Eerste aanleg: een vergunningsaanvraag, andere dan die van openbare besturen of een door hen opgerichte instelling: het Agentschap R-O Vlaanderen uitz: ontvoogde gemeenten (artikel 193, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening): het college van burgemeester en schepenen, dat hiertoe het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar inwint en in zijn advies opneemt; een vergunningsaanvraag van openbare besturen of van een door hen opgerichte instelling: altijd het Agentschap R-O Vlaanderen;

38 6. Advisering en vertegenwoordiging in de vergunningscommissies – RO (2)
Beroep: tegen een beslissing van het college van burgemeester en schepenen: het Agentschap R-O Vlaanderen uitz: ontvoogde gemeenten (artikel 193, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening): de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar; tegen een beslissing van de deputatie van de provincieraad: de afdeling bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid;

39 6. Advisering en vertegenwoordiging in de vergunningscommissies - VLM
Art. 20 7° […] Geschrapt bij art. 10,2° B.Vl.Reg. 19 september 2008 Art. 22 en 26 §2, 4°,e) […] Geschrapt bij art 13, 1° B.Vl.Reg. 19 september 2008 VLM is geen adviesverlener meer Zit ook niet meer in de milieuvergunningscommissies conform het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen Opletten met zaken die geschrapt worden: vallen niet zo op.

40 6. Advisering en vertegenwoordiging in de vergunningscommissies - VLM
Art. 35, 7° en 37, 7° VLM krijgt afschriften van besluiten enkel nog ter informatie en pas wanneer de vergunning definitief is verleend en wordt dus geacht geen beroep meer te kunnen instellen van wie: van de vergunningverlenende overheid: dus - de OH die in eerste aanleg een vergunning heeft verleend en vastgesteld heeft dat er geen ontvankelijk beroep tegen werd ingesteld, of - de OH die in beroep een vergunning heeft bevestigd of een weigering heeft omgezet in een vergunning; Mag men dan niet vergeten te doen. (art. 50 en 52 werden niet aangepast)

41 6. Advisering en vertegenwoordiging in de vergunningscommissies - VMM
De adviesbevoegdheid van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater wordt uitgebreid: Niet enkel over de capaciteit van de watervoerende lagen, maar ook over - de kwaliteit van het grondwater - de interactie tussen de verschillende watervoerende lagen.

42 7. Stopzetting tankstations
Nieuwe §1bis in artikel 30bis Conform het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering en financiering van bodemsanering van tankstations. Gedurende de termijn waarvoor de eigenaar zich ertoe verbonden heeft dat er geen nieuw tankstation op zijn eigendom mag uitgeoefend worden, mag er geen nieuwe milieuvergunning aangevraagd worden voor de uitbating van een tankstation. In 30bis wordt dan bepaald wanneer de milieuvergunning moet geweigerd worden. als toch in aanmerking denkt te komen voor een vergunning moeten bepaalde stukken bij de aanvraag gevoegd worden .

43 9. Wijziging voorwaarden
Bevoegde overheid: = eerste aanleg ◄aanpassing aan decreet Inhoud aanvraag: er werd verwezen naar artikel 5, dat nu voor grootste deel geschrapt wordt. Wat hier vereist is wordt daarom expliciet vermeld.

44 10. Schorsing en opheffing
opm.: blijft in MVD en VLAREM staan (niet in Handhavingsdecreet) Bevoegde overheid:= eerste aanleg ◄aanpassing aan decreet

45 11. Verval van de vergunning
Art. 46 Uitzonderingen op termijn 2 jaar ◄aanpassing aan decreet

46 12. Beroepen Bevoegde overheid instellen beroep: stedenbouw - met aanpassing van decreet: Schorsende werking beroep: beperkt tot 150 d ◄aanpassing aan decreet Schrappen eis voor eensluidend verklaard zijn afschriften van de ontvankelijke beroepen voor overheden.

47 12. Beroepen – bevoegde overheid
Kunnen beroep instellen: “de adviesverlenende overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20, §1, adviesbevoegdheid hebben over de inrichting, met uitzondering van het Agentschap R-O Vlaanderen, de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar; voor de stedenbouwkundige aspecten wordt dit beroepsrecht toegekend aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar “ “Aangepast aan de nieuwe opties inzake stedenbouwkundige advisering van milieuvergunningendossiers.” GSA geeft niet altijd advies, daarom werd ook het decreet aangepast om toe te laten dat GSA als niet adviesverlenende overheid beroep kan indienen. Voor eerste en tweede klasse. GSA compensatie wegvallen advies administratie.

48 13. Toezicht artikel 58 eerstelijnstoezichtsbevoegdheid afdeling Milieu-inspectie uitgebreid tot de inrichtingen van klasse 2 die in de vierde kolom van de indelingslijst met het symbool A zijn aangeduid toezichtsbevoegdheid van de afdeling Toezicht Volksgezondheid uitgebreid met het hoog toezicht over alle inrichtingen voor wat betreft de gezondheidsaspecten - kunnen zo optreden bij alle klachten met gezondheidsaspect - na vooronderzoek door gemeentelijke milieuambtenaren en/of toezichtsambtenaren van de afdeling Milieu-inspectie

49 Artikel 3.2.2.1 van titel II van het VLAREM Verbods- en afstandsregels
14. Overgangsbepalingen voor verbods- en afstandsregels door wijz plannen Artikel van titel II van het VLAREM Verbods- en afstandsregels gelden niet voor bestaande inrichtingen waarvan de indelingsklasse verandert ingevolge een wijziging van de ruimtelijke bestemmingsplannen. Opm: Voor het beoordelen van de planologische verenigbaarheid moet wel met de nieuwe bestemming op zich moet rekening gehouden worden. Wil de overheid daarbij de bestaande inrichtingen beschermen, dan moet dat gebeuren in een overgangsregeling die wordt neergeschreven in de wijziging van de plannen zelf.

50 ! Aanvraagformulier: deel A en deel B
3. Nieuwe formulieren ! Aanvraagformulier: deel A en deel B ! Meldingsformulier: 1 3

51 3. Nieuwe formulieren Actualisatie inhoudelijk: medewerking van velen
vormelijk: richtlijnen en medewerking cel taaladvies

52 Tot stand gekomen samen met het
3. Nieuwe formulieren Inwerkingtreding: samen met rest van de “trein”! (geen periode dat oude en nieuwe kunnen) Tot stand gekomen samen met het DIGITAAL INVULLEN (en in de toekomst indienen) VAN EEN AANVRAAG OF EEN MELDING

53 3. NIEUWE FORMULIEREN Het nieuwe aanvraagformulier
Gevraagde gegevens nu op één plaats: in nieuw deel B van het formulier gevraagde gegevens artikel 5 gegevens uit het formulier zelf die niet bij elke aanvraag moeten worden gegeven (afhankelijk van een bepaalde rubriek) (met uitzonderingen)

54 3. NIEUWE FORMULIEREN Het nieuwe aanvraagformulier
Wat de overheid al heeft, wordt niet meer gevraagd bv.: Vlarembesluiten eerste klasse Aangepast aan het eMIL-loket (wisselwerking) bv.: ondernemingsnummer wordt gevraagd automatisch invullen identificatiegegevens in eMIL Apart vermelden : - wat wordt aangevraagd - alle rubrieken die op de inrichting van toepassing zijn. Apart vermelden: zowel vr automatisering als praktisch en principiëel.

55 3. NIEUWE FORMULIEREN Het nieuwe aanvraagformulier
Vaste nummering voor de bijlagen (per formulier) vb. gevaarlijke afvalstoffen altijd als bijlage F3 bij aanvraagformulier Label?

56 3. NIEUWE FORMULIEREN Het nieuwe aanvraagformulier
Aanduiding Europese rapporteringsverplichtingen kadertjes Label?

57 … 3. NIEUWE FORMULIEREN Het nieuwe aanvraagformulier
mogelijkheid gegevens mede-exploitant(en) apart in te vullen nieuwe items bv. stopzetting tankstations, winningsafval Apart vermelden: zowel vr automatisering als praktisch en principiëel.

58 3. 4A Het nieuwe aanvraagformulier DEEL A = in te vullen

59 3. 4B Het nieuwe aanvraagformulier DEEL B “Toelichtingsbijlage” verplichte inhoud! = toe te voegen (in) bijlagen vb.:verplichte inhoud van bijlage F3 is te vinden onder het punt F3 in deze tekst (combinatie art. 5 en oude formulier)

60 3. NIEUWE FORMULIEREN De nieuwe meldingsformulieren
Mededeling kleine verandering of melding derde klasse bij een hogere klasse Bijlage 3A

61 3. NIEUWE FORMULIEREN De nieuwe meldingsformulieren
Melding zuivere derde klasse Bijlage 3B

62 3. NIEUWE FORMULIEREN De nieuwe meldingsformulieren Melding overname
Bijlage 3C

63 SLOT We zullen dit allemaal samen verwerken.
Hierna wordt Titel II besproken. Te beginnen met de bepalingen over BIM.


Download ppt "Toelichting VLAREM-actualisatie"

Verwante presentaties


Ads door Google