De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KD Pedagogisch werk 16 JUNI 2014 © Calibris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KD Pedagogisch werk 16 JUNI 2014 © Calibris."— Transcript van de presentatie:

1 KD Pedagogisch werk 16 JUNI 2014 © Calibris

2 Partijen bij ontwikkeling dossiers
Kenniscentrum: ontwikkelen en onderhouden de kwalificatiedossiers met en voor sociale partners en mbo-onderwijs SBB is eindverantwoordelijk en heeft regie op de ontwikkeling kwalificatiedossiers (Toetsingskamer) De minister van OCW stelt de dossiers vast Meer info:

3 Wie doen wat binnen Calibris
Gremium Rol/taak Status/bevoegdheid Bestuur Calibris Beleid (waaronder herziening kwalificatiestructuur binnen kaders SBB) Vaststellend en doorgeleidend Paritaire Commissie Verantwoordelijk voor gehele proces van herziening KS binnen kaders SBB; samenhang, structuur, vorm en inhoud Adviserend aan bestuur Besluitvormend Sub-paritaire commissies AG, Zorg, Welzijn en Sport Gericht op structuur en inhouden en samenhang kerntaken, werkprocessen Adviserend aan Paritaire Commissie Werkgroepen per (cluster van) dossier(s) Input op inhouden en uitvoerbaarheid Adviserend aan sub- paritaire commissies

4 Toekomst wettelijke taken
OCW: opdrachtgever SBB: opdrachtnemer SBB heeft één uitvoeringsorganisatie (Kenniscentra worden opgeheven/samengevoegd) Sectorkamers (vastgesteld bestuur SBB, half mrt 2014) 1.    Gebouwde Omgeving en Techniek                            2.    Mobiliteit, Transport en Maritiem       3.    Zorg, Welzijn en Sport                      4.    Handel                                            5.    Creatieve Industrie en ICT                6.    Voedsel, Groen en Hospitality 7.    Economische en Administratieve beroepen 8.    Specialistische Ambachten en Kleine beroepen

5 Invoering per 14-15 De wetswijziging doelmatige leerwegen wordt per 1 augustus 2014 ingevoerd. Dit betreft onderdelen van Focus op Vakmanschap Intensivering onderwijstijd Inkorting niveau 4 Entree-opleidingen N.B. Bekostigingssystematiek (1 januari 2015)

6 Invoering herziening Herziene kwalificatiedossiers uiterlijk per 1 juli 2014 vaststellen (indiening bij SBB ). Per 1 augustus 2015 vrijwillige start implementatie van de herziene kwalificatiedossiers. Verplichte invoering 1 augustus 2016.

7 Kwalificatiestructuur Z&W
Zorg Welzijn Niveau 4 Mbo-VP Mbo-VP Ziekenhuis Mbo-VP VVT Mbo-VP GGZ Mbo-VP GHZ Sociaal Werk Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Sociaal Cultureel Werker Pedagogisch Werk Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Onderwijsassistent Maatschappelijke Zorg Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Agogisch medewerker GGZ Thuisbegeleider Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Niveau 3 Begeleider gehandicaptenzorg Begeleider specifieke doelgroepen Verzorgende-IG VVT GHZ GGZ Kraamzorg Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Niveau 2 Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn

8 Structuur kwalificatiedossiers

9 Verhouding onderdelen KD
Keuzedelen 15% Profiel – beroepsgericht  Maximaal 35% Basis – beroepsgericht  minimaal 35% Basis – generiek N.B. De verhouding basis-profiel kan per dossier enigszins verschillen.

10 Pedagogisch werk Keuzedelen Profiel Pedagogisch medewerker
Keuzedelen Profiel Pedagogisch medewerker kinderopvang Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Onderwijsassistent Beroepsgerichte basis met differentiatie naar niveau/profiel Generieke basis niveau 3 Generieke basis niveau 4

11 Beroepscontexten PW KD-deel Beroepscontexten PW Basis
(integraal) kindercentrum (kdv, psz, bso), onderwijs (po, vo, mbo, brede school, speciaal onderwijs) Profiel PW 3 (geïntegreerd) kindercentrum (kdv, psz, bso) Profiel GPM Basis + VVE + organisaties gericht op opvoedingsondersteuning + ontwikkelingsondersteuning Profiel OA onderwijs (po, vo, mbo, brede school, speciaal onderwijs)

12 Opzet KD PW KD heeft een hoog aggregatieniveau
In dit kwalificatiedossier is 'kind' ook te lezen als: leerling, jeugdige, jongere of student (p.8 kwalificatiedossier) Kwalificatiedossier PW biedt ruimte voor inkleuring

13 Basis beroepsspecifiek
B1-K1 Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling Opmerkingen: ‘kind' is ook te lezen als: leerling, jeugdige, jongere of student heeft kennis van de cognitieve, motorische, sociale, emotionele, zintuiglijke, seksuele en creatieve ontwikkeling van een kind ( jaar) B1-K1-W1 Inventariseert behoeften en wensen van het kind B1-K1-W2Bereidt de uitvoering van activiteiten voor B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten B1-K1-W4 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten B1-K1-W6 Ondersteunt bij verzorgende taken B1-K1-W7 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

14 Profiel 1 Pedagogisch medewerker kinderopvang
P1-K1 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang Opmerkingen: - Gericht op kinderopvang - heeft specialistische kennis van de cognitieve, motorische, sociale, emotionele, zintuigelijke, seksuele en creatieve ontwikkeling van een kind van jaar P1-K1-W1 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders van het kind P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een dagprogramma P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging P1-K1-W6 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden

15 Profiel 2 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
P2-K1 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen Opmerking: werkt met kinderen, jongeren, leerlingen of studenten aan hun ontwikkeling en draagt bij aan hun opvoeding. P2-K1-W1 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders van het kind P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op P2-K1-W3 Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan P2-K1-W4 Biedt (gespecialiseerde) opvang P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging P2-K1-W6 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan P2-K2 Organiseren van de werkzaamheden P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit P2-K2-W2 Bouwt en onderhoudt een netwerk P2-K2-W3 Voert beleidsondersteunende taken uit P2-K2-W4 Voert beheertaken uit

16 Profiel 3 Onderwijsassistent
P3-K1 Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar P3-K1-W1 Bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor P3-K1-W2 Voert lesactiviteiten uit P3-K1-W3 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan P3-K2 Uitvoeren van taken rondom de lessen Opmerking: werkzaam in basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs, volwasseneneducatie, integraal kindcentrum of kindercentrum waar opvang en onderwijs gecombineerd worden (combinatiefunctionaris). P3-K2-W1 Voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma P3-K2-W2 Voert administratieve taken uit P3-K2-W3 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen P3-K2-W4 Voert coördinerende taken binnen de school uit

17 Niveau beschrijving KD
Niveaubeschrijving in KD gekoppeld aan NLQF Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is een manier om opleidingsniveaus te vergelijken. Het is gebruikt om niveau van de opleiding weer te geven.. mbo 1 NLQF 1 mbo 2 NLQF 2 mbo 3 NLQF 3 mbo 4 NLQF 4

18 De beginnend beroepsbeoefenaar heeft….
NLQF bij vakkennis Kennis De beginnend beroepsbeoefenaar heeft…. NLQF Niveau Diepgang Inhoud 1 Basale kennis Eenvoudige feiten en ideeën 2 Basiskennis Feiten, ideeën, processen, materialen, middelen en begrippen 3 + Kernbegrippen, eenvoudige theorieën, methoden en processen 4 Brede en specialistische kennis + Abstracte begrippen, theorieën

19 Keuzedelen Keuzedeel X (240 sbu) Keuzedeel X (720 sbu)
Keuzedeel X (720 sbu) Keuzedeel X (480 sbu)

20 Overzicht VASTGESTELDE keuzedelen
Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 VVE (Voor- en Vroegschoolse educatie) Duits in de beroepscontext A2 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 Jeugdzorg Diversiteit Instroom PABO Aardrijkskunde Instroom PABO Geschiedenis Instroom PABO Natuur en techniek Ondernemerschap (bovensectoraal) Onderwijsassistent

21 Overzicht TE ONTWIKKELEN keuzedelen
Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 BSO 1 (4-7 jaar) BSO 2 (8-12 jaar) Werken met baby’s Muzisch en creatieve activiteiten voor jonge kind Muzisch en creatieve activiteiten voor oudere kind Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 Combifunctionaris brede school (integraal kindercentra) Wijkgericht werken Doorstroom HBO Gezondheidszorg Doorstroom HBO Mens en Maatschappij Onderwijsassistent Verdieping VO en MBO Sport en bewegen

22 Keuzedeel VVE 720 sbu Taalnorm 3F voor luisteren, gesprekken voeren, spreken, lezen (bij afronding keuzedeel) Keuzedeel Voor- en Vroegschoolse Educatie D1-K1 Bieden van voorschoolse educatie D1-K1-W1 Oriënteert zich op de situatie en achtergrond van voor- en vroegschoolse educatie D1-K1-W2 Grijpt en creëert kansen voor ontwikkeling D1-K1-W3 Volgt de ontwikkeling en legt deze vast D1-K1-W4 Werkt aan ouderbetrokkenheid

23 Aanvraag keuzedeel Initiatief: onderwijsinstellingen met  bedrijfsleven of (sub-)paritaire commissie Paritaire commissie geeft op basis van aanvraagformulier al dan niet toestemming voor ontwikkeling Ingangstoets Toetsingskamer SBB: Toegevoegde waarde van het keuzedeel (verbreding, verdieping of doorstroom) Overlap met KD en keuzedelen. Draagvlak bij onderwijs en bedrijfsleven

24 Informatie Zie website Calibris: voor o.a. ontwikkelingen, concept-kwalificatiedossiers Kwalificatiedossiers en keuzedelen worden gepubliceerd op Vragen? Frontdesk Calibris: 030 – of of


Download ppt "KD Pedagogisch werk 16 JUNI 2014 © Calibris."

Verwante presentaties


Ads door Google