De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwalificatiedossiers m.i.v. 2015 / 2016 Landstede 14 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwalificatiedossiers m.i.v. 2015 / 2016 Landstede 14 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Kwalificatiedossiers m.i.v. 2015 / 2016 Landstede 14 april 2014

2 De start: Focus op Vakmanschap (februari ‘11) Herziening kwalificatiestructuur Intensivering onderwijs (meer lessen) Inkorting niveau 4 (inkorten en deelnemer op juist niveau) 30+ maatregel Doelmatige leerwegen (bol en bbl; geen deeltijd bol) Modernisering bekostiging (o.a. cascademodel)

3 Brief minister 15 juli 2013 Herziene kwalificatiedossiers uiterlijk per 1 juli 2014 vaststellen (indiening bij SBB 01-02-2014). Per 1 augustus 2015 vrijwillige start implementatie van de herziene kwalificatiedossiers. Verplichte invoering 1 augustus 2016.

4 Wat wordt ingevoerd per 14-15 De wetswijziging doelmatige leerwegen wordt per 1 augustus 2014 ingevoerd. Dit betreft onderdelen van Focus op Vakmanschap Intensivering onderwijstijd Inkorting niveau 4 Entree-opleidingen Bekostigingssystematiek (15-16)

5 Kwalificatiedossiers herzien Wat kan beter in kd’s (OCW): –Minder dossiers en kwalificaties (crebo’s) –Niveau 4 dossiers breder opzetten –Eenvoudiger en transparanter –Kennis en vaardigheden herkenbaar en duidelijk beschreven –Niveau 1 -> samenvoeging alle niveau 1 kwalificaties + AKA

6 Speelveld ‘wie doet wat’ bij ontwikkeling dossiers Kenniscentrum: ontwikkelen en onderhouden de kwalificatiedossiers met en voor sociale partners en mbo-onderwijs SBB is eindverantwoordelijk en heeft regie op de ontwikkeling kwalificatiedossiers (toetsingskamer) De minister van OCW stelt de dossiers vast Meer info: www.kwalificatiesmbo.nl

7 Wie doen wat binnen Calibris GremiumRol/taakStatus/bevoegdheid Bestuur CalibrisBeleid (waaronder herziening kwalificatiestructuur binnen kaders SBB) Vaststellend en doorgeleidend Paritaire CommissieVerantwoordelijk voor gehele proces van herziening KS binnen kaders SBB; samenhang, structuur, vorm en inhoud Adviserend aan bestuur Besluitvormend Sub-paritaire commissies AG, Zorg, Welzijn en Sport Gericht op structuur en inhouden en samenhang kerntaken, werkprocessen Adviserend aan Paritaire Commissie Werkgroepen per (cluster van) dossier(s) Input op inhouden en uitvoerbaarheid Adviserend aan sub- paritaire commissies

8 Structuur kwalificatiedossiers

9 Opleidingstijd (SBU) Keuzedelen 15% Profiel (maximaal 35%) Beroepsgerichte basis (minimaal 35%) Generieke basis ta, re, lb, (En - n4) 15%

10 Trends en ontwikkelingen Stelselwijzigingen Aanbodgericht naar vraaggericht Wijkgericht werken ‘Zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ Afstemming formele en informele zorg Participatie staat centraal Technologie en sociale media steeds belangrijker Welzijn nieuwe stijl

11 Sport en Bewegen Keuzedelen Profiel Sport- en bewegingsleider Profiel Coördinator buurt, onderwijs en sport Profiel Coördinator sport, be- wegen en gezondheid Profiel Coördinator sport en bewegings- agogie Profiel Coördinator sportinstruc- tie, training en coaching Beroepsgerichte basis met differentiatie naar niveau/profiel Generieke basis niveau 3 Generieke basis niveau 4

12 Entree AKA + ZH + 16 andere kd’s Eén brede basis met negen profielen 1.Assistent logistiek 2.Assistent dienstverlening en zorg 3.Assistent procestechniek4.Assistent bouwen en wonen 5.Assistent (groene) verkoop/retail 6.Assistent mobiliteitsbranche 7.Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie 8.Assistent plant en (groene) leefomgeving 9.Assistent installatie- en constructietechniek

13 Assistent dienstverlening en zorg Naast zorg en welzijn zijn beroepscontexten ‘toegevoegd’: Uiterlijke verzorging Schoonmaak Facilitaire dienstverlening

14 Dienstverlening … n. 2 Keuzedelen Profiel Medewerker facilitaire dienstverlening Profiel Helpende Zorg en Welzijn Profiel Medewerker sport en recreatie Beroepsgerichte basis Generieke basis niveau 2

15 Verzorgende-IG Keuzedelen Profiel VVT Profiel GHZ Profiel GGZ Profiel KZ Beroepsgerichte basis Generieke basis niveau 3

16 Mbo-Verpleegkundige Keuzedelen Profiel ZH Profiel VVT Profiel GGZ Profiel GHZ Beroepsgerichte basis Generieke basis niveau 4

17 Pedagogisch werk Keuzedelen Profiel Pedagogisch medewerker kinderopvang Profiel Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Profiel Onderwijsassistent Beroepsgerichte basis met differentiatie naar niveau/profiel Generieke basis niveau 3 Generieke basis niveau 4

18 Sociaal werk Keuzedelen Profiel Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Profiel Sociaal-cultureel werker Beroepsgerichte basis Generieke basis niveau 4

19 Maatschappelijke Zorg Keuzedelen Profiel Begeleider GHZ Profiel Begeleider specifieke doel- groepen Profiel Persoonlijk begeleider GHZ Profiel Agogisch mede- werker GGZ Profiel Thuis- begeleider Profiel Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Beroepsgerichte basis met differentiatie naar niveau/profiel Generieke basis niveau 3 Generieke basis niveau 4

20 Veranderingen in het KD Nieuwe en geactualiseerde BCP’s BCP Agogisch medewerker GGZ BCP Thuisbegeleider Geactualiseerd BCP Gehandicaptenzorg Addendum begeleider specifieke doelgroepen bij beroepscompetentieprofielen Activiteitenbegeleider en Woonbegeleider (voor maatschappelijke opvang, justitiële inrichtingen en verpleeg- en verzorgingshuizen)

21 Beroepscontexten MZ KD-deelBeroepscontexten MZ Basis Ambulant, intramuraal, semimuraal in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in: GHZ, GGZ, VVT en MO, welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra, ziekenhuizen Profiel MZ 3 GHZ Alle leeftijden met een of meer beperkingen in GHZ Profiel MZ 3 BSD Alle leeftijden psychiatrisch en psycho-geriatrisch (chronische) ziekten Profiel MZ 4 GHZ Alle leeftijden met een of meerdere beperkingen in GHZ Profiel MZ 4 GGZ Alle leeftijden met psychische en/of psychiatrische ziektebeelden/stoornissen en/of verslaving Profiel MZ 4 TB Individuele volwassen cliënt en directe omgeving Profiel MZ 4 PB SD Alle leeftijden met meervoudige problematiek

22 Kerntaken Maatschappelijke Zorg KerntakenTitels Basis kt 1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Basis kt 2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid Profiel MZ 3 GHZ kt 1 Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg Profiel MZ 3 SD kt 1 Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen Profiel MZ 4 GHZ kt 1 Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg Profiel MZ 4 GGZ kt 1 Bieden van ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg Profiel MZ 4 TB kt 1 Bieden van specifieke ondersteuning in de thuisbegeleiding Profiel MZ 4 SD kt 1 Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen

23 Verpleegtechnisch handelen MZ 3 GHZ en MZ 4 GHZ hebben werkproces Verpleegtechnisch handelen De verpleegtechnische handelingen: medicijnen checken (dosering etc.), registreren, distribueren; medicijnen toedienen: oraal, rectaal, via de huid, via de slijmvliezen, via de luchtwegen; eerste hulp verlenen bij verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken. Overige verpleegtechnische handelingen in keuzedeel

24 Keuzedelen (3-jarig traject) Keuzedeel X (240 sbu) Keuzedeel X (240 sbu) Keuzedeel X (720 sbu) Keuzedeel X (240 sbu) Keuzedeel X (480 sbu) Keuzedeel X (240 sbu)

25 Voorbeelden van keuzedelen VZ-IGMbo-VPMZ Ondernemerschap (bovensectoraal) (480) XXX Diversiteit (480) XXX (4) Zorg en Technologie, niveau 3 en 4 (480) XXX Veiligheid en Vakmanschap (720) XX Mensen met niet aangeboren hersenletsel (240) XXX Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking (240) XXX (ghz) Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag (240) XX (ghz4) Verplegende handelingen (n3 - 240; n4 - 480) X Arbeidsparticipatie (720) X (4) Jeugdzorg (720) X (4)

26 Voorbeelden van keuzedelen n2PWSW Zorg en Technologie, niveau 2 (240) X Facilitaire dienstverlening (240) X Sport & Recreatie (240) X Ondernemerschap (bovensectoraal) (480) XX Jeugdzorg (720) XX Diversiteit (480) X (4) VVE (720) X (3) Doorstroom PABO X (4) Arbeidsparticipatie (720) X

27 Nog vragen: Informatie op www.calibris.nl Hanny Vroom – h.vroom@calibris.nlh.vroom@calibris.nl Atie Beverdam – a.beverdam@calibris.nla.beverdam@calibris.nl


Download ppt "Kwalificatiedossiers m.i.v. 2015 / 2016 Landstede 14 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google