De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Nijmegen Inhoud 1.Aanleiding 2.Onderzoekskader en probleemstelling 3.Methode 4.Theorie 5.Empirie 6.Theorie versus empirie 7.Conclusies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Nijmegen Inhoud 1.Aanleiding 2.Onderzoekskader en probleemstelling 3.Methode 4.Theorie 5.Empirie 6.Theorie versus empirie 7.Conclusies."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Nijmegen Inhoud 1.Aanleiding 2.Onderzoekskader en probleemstelling 3.Methode 4.Theorie 5.Empirie 6.Theorie versus empirie 7.Conclusies

2 Gemeente Nijmegen 1. Aanleiding Masteropleiding Planologie Duaal-traject Specialisatie locatie- en gebiedsontwikkeling Vraag vanuit de gemeente Nijmegen

3 Gemeente Nijmegen Meervoudig ruimtegebruik Commissie Dagarrangementen Multifunctionele accommodaties Gemeentelijk vastgoed Corporaties Krachtwijken: krachtwijkenbeleid Kosten mfa’s Financiering mfa’s Netwerk en proces 2. Onderzoekskader en probleemstelling

4 Gemeente Nijmegen Doelstelling: Het onderzoeken van de theoretische mogelijkheden en de werking van de praktijk van gebiedsontwikkeling / financiële verevening in (kracht)wijken waarbij het toevoegen van functies en/of vrijkomende locaties van meerdere betrokken partijen in financiële zin bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van nieuwe multifunctionele accommodaties (mfa’s), om aan de hand daarvan bouwstenen te ontwerpen waarmee het proces tot realisatie van mfa’s met gebruikmaking van financiële verevening kan worden vormgegeven. 2. Onderzoekskader en probleemstelling

5 Gemeente Nijmegen Vraagstelling: Wat is de actuele praktijk van financiële verevening in (kracht)wijken bij de realisatie van multifunctionele accommodaties en op welke manier kan dit proces worden ingericht om tot een maximaal haalbare financiële verevening te komen op de locatie van de nieuwe mfa en/of tussen vrijkomende locaties en de nieuwe mfa? 2. Onderzoekskader en probleemstelling

6 Gemeente Nijmegen 3. Methode Bureauonderzoek Literatuur Documenten Casestudy Selectie van cases Criteria De Kopgroep

7 Gemeente Nijmegen 3. Methode Cases

8 Gemeente Nijmegen 4. Theorie Gebiedsontwikkeling –Synchroniseren van belangen, financieel koppelen van dossiers Wijken van waarde –Integrale business case Financiële verevening –Op locatie –Tussen locaties

9 Gemeente Nijmegen 4. Theorie Op locatie Tussen locaties

10 Gemeente Nijmegen 4. Theorie Grondexploitatiewet –Vrijwillige samenwerking (privaatrechtelijke overeenkomst) –Exploitatieplan Kostensoortenlijst Bro Toetsingscriteria Netwerkbenadering –Actoren netwerk –Rollen van partijen in een netwerk

11 Gemeente Nijmegen 4. Theorie Netwerkbenadering –Verdringen of verdichten –Participatieniveau

12 Gemeente Nijmegen 4. Theorie Procesmanagement –Fasen van een proces –Kernelementen van een proces Openheid Bescherming van core values Voortgang Inhoud

13 Gemeente Nijmegen 4. Theorie Operationalisatie van kernelementen –Van kernelementen naar variabelen –Theoretisch wenselijke invulling –Interview vragen

14 Gemeente Nijmegen 5. Empirie Per case –Beschrijving wijk –Partijen –Programma –Ruimtebehoefte –Investering –Betrokken locaties –Potentiële vereveningsmogelijkheden Op locatie en tussen locaties –Beleidskaders –Vereveningsmogelijkheden gezien en benut

15 Gemeente Nijmegen Betrokken locaties M = maatschappelijke functies $ = commerciële functies Vrijkomende locatie 3 Mogelijke locatie mfa Vrijkomende locatie 2 Vrijkomende locatie 1 $ M M M M M M

16 Gemeente Nijmegen 5. Empirie Vereveningsmogelijkheden in de zes cases

17 Gemeente Nijmegen 5. Empirie Bevindingen uit de interviews in de zes cases Vereveningsmogelijkheden gezien / benut Project informatie Invulling van de procesvariabelen Welke procesvariabelen bijdragen aan het zien en benutten van vereveningsmogelijkheden

18 Gemeente Nijmegen 6. Theorie versus empirie Overeenkomsten / verschillen tussen theorie en empirie m.b.t. procesvariabelen Succes procesmanagement in de zes cases –Succes financiële verevening –Succes verdichting Verklarende variabelen zien en benutten van vereveningsmogelijkheden Zien: 1.Alle relevante partijen moeten betrokken zijn. 2.Het moet mogelijk zijn om nieuwe partijen bij het proces te betrekken. 3.Er dienen middelen aanwezig te zijn die voor de verevening ingezet kunnen worden. 4.Het proces moet open en transparant zijn vormgegeven.

19 Gemeente Nijmegen 6. Theorie versus empirie Verklarende variabelen zien en benutten van vereveningsmogelijkheden Benutten: 1.Het proces dient een hoge mate van openheid te kennen. 2.De mate van beleidsvrijheid is bepalend om tot benutting te komen. 3.De beleidsuitgangspunten moeten ruimte laten om te kunnen verevenen. 4.Partijen kunnen elkaar prikkels geven om zich coöperatief te gedragen. 5.Er dienen middelen aanwezig te zijn om daadwerkelijk te kunnen verevenen. 6.Er dienen partijen (personen) aanwezig te zijn welke de vereveningslink weten te leggen en die andere partijen hiervan weten te overtuigen. Zien = procesvariabelen Benutten= procesvariabelen + context

20 Gemeente Nijmegen 7. Conclusies Wat is de actuele praktijk van financiële verevening in (kracht)wijken bij de realisatie van multifunctionele accommodaties en op welke manier kan dit proces worden ingericht om tot een maximaal haalbare financiële verevening te komen op de locatie van de nieuwe mfa en/of tussen vrijkomende locaties en de nieuwe mfa? Op locatie: –het toevoegen van commerciële functies (kinderopvang, bso, horeca, fitness, fysiotherapeut, middelbaar beroepsonderwijs, etc.); –het verhuren van multifunctionele ruimtes; –het toevoegen van woningen; –gedeeld ruimtegebruik. Tussen locaties: –directe verevening van gelden uit herontwikkeling vrijkomende locaties naar de mfa; –indirecte verevening van gelden uit herontwikkeling vrijkomende locaties via beleidsprogramma (onderwijshuisvesting) of via een Raadsbesluit naar de mfa; –gelden uit gebiedsontwikkeling inzetten voor bekostiging van onderdelen van de mfa; –indirecte verevening doordat investeringen worden gedaan en de opbrengsten hiervan later in andere kasstromen (vastgoedwaarde, woningmutaties, vernielingen, etc.) terug zullen komen.

21 Gemeente Nijmegen Invulling van de procesvariabelen op basis van theoretische én empirische inzichten Bouwstenen 7. Conclusies Wat is de actuele praktijk van financiële verevening in (kracht)wijken bij de realisatie van multifunctionele accommodaties en op welke manier kan dit proces worden ingericht om tot een maximaal haalbare financiële verevening te komen op de locatie van de nieuwe mfa en/of tussen vrijkomende locaties en de nieuwe mfa?

22 Gemeente Nijmegen Bouwsteen openheid

23 Gemeente Nijmegen Bouwsteen bescherming core values

24 Gemeente Nijmegen Bouwsteen voortgang

25 Gemeente Nijmegen Bouwsteen inhoud

26 Gemeente Nijmegen 7. Conclusies Bouwstenen geschakeld: Aanbevelingen voor proces tot realisatie van een mfa

27 Gemeente Nijmegen Tot slot Vragen / opmerkingen?

28 Gemeente Nijmegen Case Hatert De wijk Hatert Wijkactieplan Hatert: `Hatert Ontmoet´ Betrokken partijen Beoogd programma

29 Gemeente Nijmegen Case Hatert

30 Gemeente Nijmegen Case Hatert: betrokken locaties

31 Gemeente Nijmegen (Potentiële) vereveningsmogelijkheden case Hatert

32 Gemeente Nijmegen Openheid - betrokken partijen - participatiegraad - procesafspraken - transparantie - inzicht in afwegingen - inbreng middelen Bescherming - core values beschermd - commitment aan proces - uitstel commitment mogelijk - exit-regels Voortgang - winstmogelijkheden - prikkels coöperatiefgedrag - personele bezetting - omgeving proces benutten - conflicten diep wegleggen - command and control als aanjager - noodzaak tot samenwerking Inhoud - wijze van gebruik in het proces - inhoud staat vooraf niet vast - randvoorwaarden zijn vooraf duidelijk - verloop van variëteit naar selectie


Download ppt "Gemeente Nijmegen Inhoud 1.Aanleiding 2.Onderzoekskader en probleemstelling 3.Methode 4.Theorie 5.Empirie 6.Theorie versus empirie 7.Conclusies."

Verwante presentaties


Ads door Google