De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Significante Schade bij Zuiderzeeland - 3e Praktijkdag MEPGEP - 1 februari 2007 Rens Huisman (waterschap Zuiderzeeland)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Significante Schade bij Zuiderzeeland - 3e Praktijkdag MEPGEP - 1 februari 2007 Rens Huisman (waterschap Zuiderzeeland)"— Transcript van de presentatie:

1 Significante Schade bij Zuiderzeeland - 3e Praktijkdag MEPGEP - 1 februari 2007 Rens Huisman (waterschap Zuiderzeeland)

2 Leidt KRW tot significante schade?

3 Opbouw presentatie 1.typering gebied 2.afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade 3.Vervolg

4 Keuze Waterlichaam -Tochten Lage Afdeling Noordoostpolder

5 typering gebied (tochten NOP) -wateraan- en afvoerfunctie, landbouwkundige functies -kunstmatige, steile en troebele bak met kwelbeïnvloeding en vast peil -intensief maaibeheer -weinig algen -slechte ontwikkeling waterplanten & soortenarme oevervegetatie, plantminnende soorten.

6 de tochten Lage Afdeling Noordoostpolder in beeld

7 Opbouw presentatie 1.typering gebied 2.afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade 3.kennishiaten

8 Afleiding GEP via Handreiking

9 Statustoekenning -stap 7: niet relevant, want kunstmatig -stap 8: toets nuttige doel met andere middelen geen alternatief voor wateraan- en afvoerfunctie -stap 9: waterlichaam heeft definitief (tot 2015) status kunstmatig

10 Afleiding GEP via Handreiking

11 Inventariseer ‘hydromorfologische ingrepen’ en mogelijke mitigerende maatregelen -Inrichting, beheer & onderhoud -Oeververflauwing, maaibeheer, peilgerelateerde maatregelen

12 studie significante schade 1. operationaliseren criteria sig. schade (functies): -schade is niet gering: > 15% van verzamelinkomen -schade > gangbare variatie: 5 en 95 percentiel vh inkomen -bedreigd in voortbestaan: obv gemiddelde inkomen

13 Sig. schade mbt Milieu: Milieu in ‘brede zin’: -bestaande milieuwetgeving (VHR, Zwemwater) -archeologie -cultuurlandschap -geomorfologie

14 -ecol. relevant, geen maatregelen mbt menselijke beïnvloeding 2. bepaling relevante functies 3. bepaal groslijst van maatregelen

15 -kwantitatief: melkveehouderij, akkerbouw, glastuinbouw, fruitteelt, bloembollenteelt 4. sectoranalyse -kwalitatief: bosbouw, recreatie, scheepvaart, binnenvisserij omvang landbouwsector (# bedrijven, opp., nge, etc.) melkveehouderij

16 gemiddelde gezinsinkomen (per bedrijfstak, per ha) inkomen per sector per waterlichaam (x miljoen €/jaar)

17 5. schade aan functies -inschatten gem. grondwaterstanden in uitgangssituatie grondwatertrap VII -inschatten gem. grondwaterstanden na realisatie verbetermaatregelen verwijderen drainage: van VII naar V (zware gronden) en van VII naar III (lichte gronden)

18 -bepalen omvang schade per maatregel verlaging saldo (€/ha) na verandering Gt inkomensschade (x miljoen €/jaar) na verandering Gt voor ‘tochten NOP’

19 inkomensschade (x miljoen €/jaar) door verwijderen drainage

20 toetsing aan 3 criteria sig. schade a. schade > 15% verzamelinkomen b. variatie (toetsing 5- en 95 percentiel) procentuele verandering van omzet alleen voor bollenteelt op zware gronden buiten de statistische bandbreedte

21 c. bedreigd in voortbestaan inkomenssituatie onder bestaansmin., want slechte inkomenspositie van mn bollen- en fruitteelt

22 sig. schade aan milieu -andere wetgeving: nee -archeologie: nee -geomorfologie: nee -cultuurlandschap: nee

23 bevindingen sig. schade -criterium variatie is weinig onderscheidend -maak gevoeligheidsanalyse -vervolg: clusteren en extrapoleren -alleen schade, geen kosten maatr. -geen emissie-maatregelen

24 Opbouw presentatie 1.typering gebied 2.afleiding GEP via stappenplan handreiking en rol significante schade 3.Vervolg

25 Vervolg -Uitbreiding gevoeligheidsanalyse bij invulling criteria significante schade -Schade vs baten -Advies naar provincie -Nieuwe projecten / studies zijn nodig


Download ppt "Significante Schade bij Zuiderzeeland - 3e Praktijkdag MEPGEP - 1 februari 2007 Rens Huisman (waterschap Zuiderzeeland)"

Verwante presentaties


Ads door Google