De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deelstroomgebied Rijn-West Deelstroomgebied Rijn-West Rijn-Oost “Betere waterkwaliteit, een schone taak” Op weg naar het 1 e Stroomgebiedbeheerplan -Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deelstroomgebied Rijn-West Deelstroomgebied Rijn-West Rijn-Oost “Betere waterkwaliteit, een schone taak” Op weg naar het 1 e Stroomgebiedbeheerplan -Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 Deelstroomgebied Rijn-West Deelstroomgebied Rijn-West Rijn-Oost “Betere waterkwaliteit, een schone taak” Op weg naar het 1 e Stroomgebiedbeheerplan -Presentatie Zomernota 2006- Rijn-Oost

2 Werkproces 2005-2009  Beleidsproces 2x decentraal doorlopen √ ‘grof’ per beheersgebied: 2005-2006: Product Nota 2006  ‘fijn’ per waterlichaam: 2006-2007: Product voorjaar 2008  Opstellen/herzien regionale plannen: 2008  Inspraak en vaststelling plannen en SGBP: 2009 Deelstroomgebied Rijn-West Deelstroomgebied Rijn-West

3 Producten werkproces: Waterlichamen in beeld Effectieve maatregelen en maatregelenpakketten in beeld Haalbare en betaalbare beleidsdoelen in beeld Deelstroomgebied Rijn-West Deelstroomgebied Rijn-West

4 Halverwege bepalen: Zijn we op de goede weg? Wat moet anders? Wat moeten we doen en welke keuzes moet we maken voor het vervolgproces? HOOFDOEL GLOBALE VERKENNING:

5 Wat hebben we hiervoor nodig? Globaal beeld van: Doelbereik Mogelijke maatregelen Kosten Leerervaringen Nog uit te werken onderwerpen

6 Planproces Een breed en intensief planproces is op gang gebracht Gemeenten, belangenorganisaties, e.d. wisselend betrokken Bij grondwater en rijkswateren betrokkenheid nog zeer beperkt BEELD

7 Wat is er gedaan? Globale verkenningen: Acht regionale watersystemen Rijkswateren Grondwater Totaal 10 rapporten Samengevat in de Zomernota

8 Mogelijke maatregelen Oplossingsrichtingen: Brongericht End-of-pipe Watersysteem Ruimtelijke ordening Beleidsvarianten: I: Autonome uitvoering II: Fors Maatregelen worden uitgevoerd of uitvoering is gepland Alle maatregelen min “niet reëel”

9 Mogelijke maatregelen

10 Verwacht doelbereik Beleidsvariant I: Autonome uitvoering: Ecologisch: 5 tot 20% Chemisch: zeer beperkt Grondwater: beperkt BEELD Beleidsvariant II: Fors Ecologisch: 30 tot 60% Chemisch: zeer beperkt Grondwater: 75-100%

11 Verwacht doelbereik I: autonoomII: Fors BEELD

12 Verwacht doelbereik

13 Gebieden nu goed mbt stoffen Hoog doelbereik mogelijk Watersysteemmaatregelen zijn effectief en hoog doelbereik mogelijk CONCLUSIES 1. Bevestiging samenhang stoffen, structuur, stroming Voorwaarde: Combinatie met generiek stoffenbeleid en RO

14 Wat zijn de kosten BEELD Beleidsvariant I: Autonome uitvoering: Regionaal: 2 – 3 miljard Rijkswateren: 500 miljoen (budget H&I excl. megaprojecten Grondwater: 125 miljoen Beleidsvariant II: Fors Regionaal: ca. 4-5 miljard (dus ca. 2 miljard extra) Rijkswateren: ca. 2 miljard (4 X budget H&I) Grondwater: 350 miljoen

15 Var II: Extra kosten KRW Var I: Kosten reeds voorgenomen extra maatregelen Kosten huidig beheer en onderhoud waterkwaliteit Deelstroomgebied Rijn-West Deelstroomgebied Rijn-West 8 miljard 2,5 miljard Kosten beheer en onderhoud watersysteem 2009 - 2015 (CBS: Kosten beheer en onderhoud riolering totaal voor 200 gemeenten Rijn-West in 2006: 450 mln) 2 miljard

16 a)Voortzetten van het gezamenlijke KRW- proces op basis van beleidsvariant II b)een slimme combinatie van watersysteemmaatregelen, lokale aanpassing riolering en awzi’s met bovenregionale uitwerking van bronaanpak en ruimtelijke ordening c) Haalbare concepteinddoelen 2027 in beeld brengen en uitvoerbare en betaalbare tussendoelen voor 2015 (fasering) Conclusies globale verkenning

17 Vrije impressie KRW problematiek Globale verkenning 2 1 3 Vervolgfase met Detailverkenningen

18 Doelverlaging: - Onomkeerbaarheid - Significante schade 2015: tussendoelen Fasering: Fysieke uitvoerbaarheid Disproportionele kosten 2027: einddoelen

19 Waterbeheerders ism provincies en gemeenten: 1.Beleidsvariant II per waterlichaam uitwerken. 2.Uitwerken verlagen kosten (selecteren, faseren en prioriteren 3.Afspraken maken over taken en rol van gemeenten 4.Indirecte kosten in beeld te brengen 5.Afwenteling in beeld brengen en verwerken 1 Afspraken

20 Provincies ism waterbeheerders en gemeenten: 1. Inzet RO instrumentarium en functie toekenning 2. Bestuurlijke speelruimte duidelijk maken voor het regionale proces 3.Interactie met integrale gebiedsprocessen en beleidsvelden landbouw, natuur, stedelijke ontw. 3. uitwerken verdrogingsbestrijding, grondwaterbescherming en bodemsanering. 2 Afspraken

21 Rijk ism provincies en waterbeheerders: 1. Aanscherping van het stoffenbeleid uitwerken 2. Uitgangspunten en richtlijnen opstellen voor het aanpassen en/of verplaatsen van ruimtelijke functies. 3.Invulling geven aan de begrippen ‘onomkeerbaarheid, disproportionele kosten, significante schade, stand- still, afwenteling’. 4.Met de EU in gesprek gaan over fasering 2015-2027, en het ‘aanpassen van het one out, all out principe’. 3 Afspraken

22 Agendering Decembernota 2006: 1. Weergave van de (regionale) inzichten over doelen, maatregelen en kosten: Combinatie van de vier oplossingsrichtingen; 2. Voorstel fasering, prioriteitstelling, kostentoedeling en rijksbijdrage 2009- 2015; 3. Voorstel aanscherping van het stoffenbeleid, o.a. bepalen datum ingang evenwichtsbemesting, zoneringsbeleid nutrientenemissie, niveau generiek stoffenbeleid 2009 aangeven, voorstel voor aanpassen toelatingenbeleid bestrijdingsmiddelen; 4. Beleidsregels voor ‘onomkeerbaarheid, disproportionele kosten, significante schade, stand-still en afwenteling’ invulling geven; 5. Uitgangspunten en richtlijnen opstellen voor het aanpassen en/of verplaatsen van ruimtelijke functies; 6.Samenwerking rijk-regio’s bij MKBA detailanalyses; 7. Met de EU in gesprek gaan over fasering 2015-2027 met ‘concepteinddoelen 2027 en tussendoelen 2015’, en het ‘aanpassen van het one out - all out principe’.


Download ppt "Deelstroomgebied Rijn-West Deelstroomgebied Rijn-West Rijn-Oost “Betere waterkwaliteit, een schone taak” Op weg naar het 1 e Stroomgebiedbeheerplan -Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google