De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Betere waterkwaliteit, een schone taak” -Presentatie Zomernota 2006-

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Betere waterkwaliteit, een schone taak” -Presentatie Zomernota 2006-"— Transcript van de presentatie:

1 “Betere waterkwaliteit, een schone taak” -Presentatie Zomernota 2006-
Deelstroomgebied Rijn-West Rijn-Oost Rijn-Oost “Betere waterkwaliteit, een schone taak” Op weg naar het 1e Stroomgebiedbeheerplan -Presentatie Zomernota 2006-

2 Deelstroomgebied Rijn-West
Werkproces Beleidsproces 2x decentraal doorlopen √ ‘grof’ per beheersgebied: : Product Nota 2006  ‘fijn’ per waterlichaam: : Product voorjaar 2008 Opstellen/herzien regionale plannen: 2008 Inspraak en vaststelling plannen en SGBP: 2009

3 Producten werkproces:
Deelstroomgebied Rijn-West Producten werkproces: Waterlichamen in beeld Effectieve maatregelen en maatregelenpakketten in beeld Haalbare en betaalbare beleidsdoelen in beeld

4 HOOFDOEL GLOBALE VERKENNING:
Halverwege bepalen: Zijn we op de goede weg? Wat moet anders? Wat moeten we doen en welke keuzes moet we maken voor het vervolgproces?

5 Wat hebben we hiervoor nodig?
Globaal beeld van: Doelbereik Mogelijke maatregelen Kosten Leerervaringen Nog uit te werken onderwerpen

6 Planproces BEELD Een breed en intensief planproces is op gang gebracht
Gemeenten, belangenorganisaties, e.d. wisselend betrokken Bij grondwater en rijkswateren betrokkenheid nog zeer beperkt BEELD

7 Wat is er gedaan? Globale verkenningen: Acht regionale watersystemen
Rijkswateren Grondwater Totaal 10 rapporten Samengevat in de Zomernota

8 Mogelijke maatregelen
Oplossingsrichtingen: Brongericht End-of-pipe Watersysteem Ruimtelijke ordening Maatregelen worden uitgevoerd of uitvoering is gepland Beleidsvarianten: I: Autonome uitvoering II: Fors Alle maatregelen min “niet reëel”

9 Mogelijke maatregelen

10 Verwacht doelbereik BEELD Beleidsvariant I: Autonome uitvoering:
Ecologisch: 5 tot 20% Chemisch: zeer beperkt Grondwater: beperkt Beleidsvariant II: Fors Ecologisch: 30 tot 60% Chemisch: zeer beperkt Grondwater: %

11 Verwacht doelbereik BEELD I: autonoom II: Fors

12 Verwacht doelbereik

13 Verwacht doelbereik Gebieden nu goed mbt stoffen
1. Bevestiging samenhang stoffen, structuur, stroming CONCLUSIES Verwacht doelbereik Gebieden nu goed mbt stoffen Hoog doelbereik mogelijk Watersysteemmaatregelen zijn effectief en hoog doelbereik mogelijk Voorwaarde: Combinatie met generiek stoffenbeleid en RO

14 Wat zijn de kosten BEELD Beleidsvariant I: Autonome uitvoering:
Regionaal: 2 – 3 miljard Rijkswateren: 500 miljoen (budget H&I excl. megaprojecten Grondwater: 125 miljoen Beleidsvariant II: Fors Regionaal: ca miljard (dus ca. 2 miljard extra) Rijkswateren: ca. 2 miljard (4 X budget H&I) Grondwater: 350 miljoen

15 { Deelstroomgebied Rijn-West
Kosten beheer en onderhoud watersysteem 2 miljard Var II: Extra kosten KRW { Var I: Kosten reeds voorgenomen extra maatregelen 2,5 miljard 8 miljard Kosten huidig beheer en onderhoud waterkwaliteit (CBS: Kosten beheer en onderhoud riolering totaal voor 200 gemeenten Rijn-West in 2006: 450 mln)

16 globale verkenning Conclusies a) Voortzetten van het gezamenlijke KRW- proces op basis van beleidsvariant II b) een slimme combinatie van watersysteemmaatregelen, lokale aanpassing riolering en awzi’s met bovenregionale uitwerking van bronaanpak en ruimtelijke ordening c) Haalbare concepteinddoelen 2027 in beeld brengen en uitvoerbare en betaalbare tussendoelen voor (fasering)

17 A B C 1 2 3 Vrije impressie KRW problematiek Globale verkenning
Vervolgfase met Detailverkenningen 1 A B C Globale verkenning 2 3

18 Maatregelen uit de vier oplossingsrichtingen
B Doelverlaging: - Onomkeerbaarheid - Significante schade C A Fasering: Fysieke uitvoerbaarheid Disproportionele kosten Maatregelen uit de vier oplossingsrichtingen 2027: einddoelen 2015: tussendoelen

19 1 Afspraken Waterbeheerders ism provincies en gemeenten:
Beleidsvariant II per waterlichaam uitwerken. Uitwerken verlagen kosten (selecteren, faseren en prioriteren Afspraken maken over taken en rol van gemeenten Indirecte kosten in beeld te brengen Afwenteling in beeld brengen en verwerken

20 2 Afspraken Provincies ism waterbeheerders en gemeenten:
1.   Inzet RO instrumentarium en functie toekenning 2.   Bestuurlijke speelruimte duidelijk maken voor het regionale proces 3. Interactie met integrale gebiedsprocessen en beleidsvelden landbouw, natuur, stedelijke ontw. 3.   uitwerken verdrogingsbestrijding, grondwaterbescherming en bodemsanering.

21 3 Afspraken Rijk ism provincies en waterbeheerders:
1.   Aanscherping van het stoffenbeleid uitwerken 2.   Uitgangspunten en richtlijnen opstellen voor het aanpassen en/of verplaatsen van ruimtelijke functies. Invulling geven aan de begrippen ‘onomkeerbaarheid, disproportionele kosten, significante schade, stand-still, afwenteling’. Met de EU in gesprek gaan over fasering , en het ‘aanpassen van het one out, all out principe’.

22 Agendering Decembernota 2006:
1. Weergave van de (regionale) inzichten over doelen, maatregelen en kosten: Combinatie van de vier oplossingsrichtingen; 2. Voorstel fasering, prioriteitstelling, kostentoedeling en rijksbijdrage ; 3. Voorstel aanscherping van het stoffenbeleid, o.a. bepalen datum ingang evenwichtsbemesting, zoneringsbeleid nutrientenemissie, niveau generiek stoffenbeleid 2009 aangeven, voorstel voor aanpassen toelatingenbeleid bestrijdingsmiddelen; 4. Beleidsregels voor ‘onomkeerbaarheid, disproportionele kosten, significante schade, stand-still en afwenteling’ invulling geven; 5. Uitgangspunten en richtlijnen opstellen voor het aanpassen en/of verplaatsen van ruimtelijke functies; 6. Samenwerking rijk-regio’s bij MKBA detailanalyses; 7. Met de EU in gesprek gaan over fasering met ‘concepteinddoelen en tussendoelen 2015’, en het ‘aanpassen van het one out - all out principe’.


Download ppt "“Betere waterkwaliteit, een schone taak” -Presentatie Zomernota 2006-"

Verwante presentaties


Ads door Google