De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dille Wielakker en Arjenne Bak (Bureau Waardenburg) Willem Faber (RWS)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dille Wielakker en Arjenne Bak (Bureau Waardenburg) Willem Faber (RWS)"— Transcript van de presentatie:

1 Dille Wielakker en Arjenne Bak (Bureau Waardenburg) Willem Faber (RWS)
Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen & beoordelen Dille Wielakker en Arjenne Bak (Bureau Waardenburg) Willem Faber (RWS) 12 oktober 2010

2 Achtergrond Update twee documenten: Richtlijn Monitoring (2006)
Protocol Toetsen en beoordelen (2007) Proces: 2009: update “wat, wanneer en waar monitoren” 2010: update “hoe monitoren” Resultaat: De instructie (2009) “Richtlijnen KRW monitoring oppervlaktewater en Protocol toetsen en beoordelen” (2010) 12 oktober 2010

3 Resterende punten voor update 2010
Afstemming Handboek Hydrobiologie (STOWA) QA/QC richtlijn-chemie Quickscan Precisie en Betrouwbaarheid “Wat” voor hydromorfologische parameters Afstemming Handboek Hydromorfologie Monitoring Nader Onderzoek Monitoring in beschermde gebieden (bv N2000) 12 oktober 2010

4 Afstemming met Handboek hydrobiologie
12 oktober 2010

5 Afstemming met Handboek hydrobiologie
Richtlijnen monitoring KRW en Protocol Toetsen en Beoordelen Opzet meetnet Veldwerk Analyse Dataverwerking / -beheer Toetsen en Beoordelen Cyclus en frequentie Handboek hydrobiologie 12 oktober 2010

6 Resultaten Afstemming Handboek Hydrobiologie
Afstemming in termen, begrippen en/of monsterperioden Monitoringsinspanning en -methodiek: Macrofauna: 1 ipv 6 meetpunten per deelgebied Fytoplankton: per meetpunt 2 (ipv 10) monsterpunten. Wél op meerdere dieptes monsteren; Macrofyten: monstervlak in kleine meren en plassen vlakdekkend bemonsteren; Diatomeeën: per meetpunt 4-8 rietstengels (ipv stuks) 12 oktober 2010

7 Aandachtspunt Afstemming Handboek Hydrobiologie
Nieuwe bemonsteringsmethodiek fytoplankton (bemonsteren op meerdere dieptes) aanpassen KRW-deelmaatlat chlf-a? 12 oktober 2010

8 QA/QC-richtlijn 2009/90/EC Europese richtlijn over technische specificaties voor chemische analyse en monitoring Kwaliteitszorgsysteem conform en analysemethode overeenkomstig de norm ISO/IEC of een andere gelijkwaardige norm (art. 3 QA/QC Richtlijn) Géén analysemethode vastgelegd wél minimale prestatie kenmerken Ruimte voor innovatieve technieken 12 oktober 2010

9 QA/QC-richtlijn Afdoende analysemethode welke voldoet aan gestelde criteria (minimale prestatiekenmerken): meetonzekerheid max 50% (k=2) geschat op het niveau van de relevante milieukwaliteitsnormen een rapportagegrens van ten hoogste 30% van de relevante milieukwaliteitsnorm. Indien geen relevante milieukwaliteitseisen / analysemethode best beschikbare technieken geen buitensporige kosten (art. 4 QA/QC Richtlijn). 12 oktober 2010

10 Quickscan precisie en betrouwbaarheid
Quickscan precisie en betrouwbaarheid. KRW-monitoringsprogramma’s oftewel “Quickscan betrouwbaarheid” 12 oktober 2010

11 Quickscan betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid en precisie: “kans dat beoordeling “matig” toch in klasse “goed” of klasse “ontoereikend” valt” aggregeren binnen meetjaar en tussen meetjaren; berekening trend; Omgaan met ruimtelijke variatie Spatio-temporele variatie Stoppen met OM monitoring. 12 oktober 2010

12 Quickscan betrouwbaarheid
Berekenen betrouwbaarheid en precisie bij: aggregeren binnen en tussen meetjaar (-jaren); berekening trend; Spatio-temporele variatie Methodiek en formules stroomschema en bijlage 12 oktober 2010

13 Quickscan betrouwbaarheid
Ruimtelijke variatie: Spatio-temporele variatie 12 oktober 2010

14 Quickscan betrouwbaarheid
Stoppen met OM monitoring biologie en/of chemie: meerjarengemiddelde (2-3 jr) beoordeling “goed” met een betrouwbaarheid van 90% óf laatste meetjaar bij een trend een beoordeling “goed” Daarnaast: stopzetten OM-monitoring biologie: de drukken zijn opgeheven. 12 oktober 2010

15 Handboek hydromorfologie - monitoring
Hydromorf monitoring = KRW-verplichting Verschillen Handboek hydromorf en KRW-maatlatten natuurlijke wateren Keuze: minimaal hydromorfologische parameters maatlatten meten bij T&T; rest = facultatief R-typen: 10 parameters M-typen: 9 parameters K- en O-typen: 7 parameters 12 oktober 2010

16 Hydromorfologie - toetsing, beoordeling en rapportage
Hydromorf monitoring = KRW-verplichting Hydromorf parameters bij KRW-beoordeling alleen gebruikt bij natuurlijke wateren voor onderscheid goed (GET) en zeer goed (ZGET). Echter zeer weinig NL wateren natuurlijk én in goede toestand! Vooralsnog in Protocol geen voorschrift voor toetsing, beoordeling en rapportage hydromorfologie Hydromorf. Monitoringsresultaten: gebruik voor EC-rapportage zinvol gebruik voor waterbeheerder? 12 oktober 2010

17 Monitoring Nader Onderzoek (1)
oorzaak overschrijding stofnorm en/of ontoereikende ecologische toestand = onbekend vaststelling omvang en effect incidentele verontreiniging (calamiteit) tbv beperking ongewenste effecten MAATWERK! Satelietfoto Olievlek Golf van Mexico (17 mei 2010) 12 oktober 2010

18 Monitoring Nader Onderzoek (2)
Ad 1. Oorzaak onbekend: Hulpmiddelen: Handreiking diagnostiek Leidraad monitoring gewasbeschermingsmiddelen, Bestrijdingsmiddelenatlas Optie: brede screening chemische stoffen 12 oktober 2010

19 Monitoring Nader Onderzoek (3)
Ad 2. Incidentele lozing: Def. calamiteit: Negatief effect op KRW-beoordeling chemie / biologie eerste volgende SGBP-rapportage NL: alarmeringssysteem met draaiboeken bij provincies en waterbeheerders Monitoring nader onderzoek verklaring tijdelijke verslechtering in EC-rapportage Rapportage Monitoring nader onderzoek: Kort verslag DG-water tbv rapportage KRW-monitoring en samenvatting voor SGBP 12 oktober 2010

20 Beschermde gebieden - operationele monitoring
N2000-gebieden Zwemwateren Oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterwinning Schelpdierwateren en viswateren Doelen beschermde gebieden = KRW-doelen, voor zover betrekking hebbend op chemische en ecologische waterkwaliteit Bij verschillende doelen: strengste geldt! Doel beschermd gebied niet gehaald agv ontoereikende kwaliteit wl Operationele monitoring 12 oktober 2010

21 N2000-gebieden, zwemwater en drinkwater - monitoring, toetsing en beoordeling
N2000-gebieden: aanvullende monitoring via N2000-beheerplannen, toetsing conform KRW-systematiek (event. met strengere normen), weergave in KRW- en/of N2000-rapportage Zwemwateren: apart traject met eigen protocollen voor monitoring, toetsing en rapportage (zie o.a. Bkmw en Bhvz) Oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterwinning: ook monitoring en toetsing parameters uit Bkmw, bijlage 3: tabel 1 (directe onttrekking) tabel 2 (directe en indirecte onttrekking) Gebruik drinkwatertoetssystematiek indien: Voldoet niet aan strengere KRW-norm Bkmw-norm is strenger dan KRW-norm Aanvullende (niet-KRW)parameter 12 oktober 2010

22 Viswater en schelpdierwater - monitoring, toetsing en beoordeling
Viswateren: beschermingsniveau gewaarborgd met KRW-monitoring en -toetsing; KRW-normen gelijkwaardig (pH, O2) aan of strenger (T, N, P, Zn en Cu) dan (oude) Bkmw-normen geen aanvullende monitoring en toetsing Schelpdierwateren: verschillen in beschermingsniveau door andere parameters (pH, saliniteit; bacteriën, metalen en gehalogeneerde stoffen in schelpdieren en olie op schelpdieren) voortzetting huidige Schelpdierwater-monitoring als onderdeel van KRW-monitoring K- en O-wateren Voortzetting huidige Schelpdierwater-toetsing in aanvulling op KRW-toetsing 12 oktober 2010

23 Proces Klankbordgroep: RAM-overleg;
Conceptrapportage 70% besproken in RAM; 7 oktober 2010: cMRE, conceptrapportage 80%. MRE is akkoord; 12 oktober 2010: landelijke presentatie conceptrapportage 80%; 17 november 2010: Definitieve rapportage Besluitvorming NWO (niet meer naar MRE) Opname in Ministeriële Besluit 12 oktober 2010

24 Vragen? Reacties t/m 22 oktober 2010 naar:
Willem Faber Dille Wielakker Arjenne Bak 12 oktober 2010


Download ppt "Dille Wielakker en Arjenne Bak (Bureau Waardenburg) Willem Faber (RWS)"

Verwante presentaties


Ads door Google