De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 oktober 2010 Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen & beoordelen Dille Wielakker en Arjenne Bak (Bureau Waardenburg) Willem Faber.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 oktober 2010 Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen & beoordelen Dille Wielakker en Arjenne Bak (Bureau Waardenburg) Willem Faber."— Transcript van de presentatie:

1 12 oktober 2010 Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen & beoordelen Dille Wielakker en Arjenne Bak (Bureau Waardenburg) Willem Faber (RWS)

2 Rijkswaterstaat 212 oktober 2010 Achtergrond Update twee documenten: –Richtlijn Monitoring (2006) –Protocol Toetsen en beoordelen (2007) Proces: 2009: update “wat, wanneer en waar monitoren” 2010: update “hoe monitoren” Resultaat: –De instructie (2009) –“Richtlijnen KRW monitoring oppervlaktewater en Protocol toetsen en beoordelen” (2010)

3 Rijkswaterstaat 312 oktober 2010 Resterende punten voor update 2010 Afstemming Handboek Hydrobiologie (STOWA) QA/QC richtlijn-chemie Quickscan Precisie en Betrouwbaarheid “Wat” voor hydromorfologische parameters Afstemming Handboek Hydromorfologie Monitoring Nader Onderzoek Monitoring in beschermde gebieden (bv N2000)

4 Rijkswaterstaat 412 oktober 2010 Afstemming met Handboek hydrobiologie

5 Rijkswaterstaat 512 oktober 2010 Afstemming met Handboek hydrobiologie Opzet meetnet VeldwerkAnalyse Dataverwerking / -beheer Toetsen en Beoordelen Cyclus en frequentie Richtlijnen monitoring KRW en Protocol Toetsen en Beoordelen Handboek hydrobiologie

6 Rijkswaterstaat 612 oktober 2010 Resultaten Afstemming Handboek Hydrobiologie Afstemming in termen, begrippen en/of monsterperioden Monitoringsinspanning en -methodiek: –Macrofauna:1 ipv 6 meetpunten per deelgebied –Fytoplankton: per meetpunt 2 (ipv 10) monsterpunten. W é l op meerdere dieptes monsteren; –Macrofyten:monstervlak in kleine meren en plassen vlakdekkend bemonsteren; –Diatomee ë n: per meetpunt 4-8 rietstengels (ipv 10-30 stuks)

7 Rijkswaterstaat 712 oktober 2010 Aandachtspunt Afstemming Handboek Hydrobiologie Nieuwe bemonsteringsmethodiek fytoplankton (bemonsteren op meerdere dieptes) aanpassen KRW-deelmaatlat chlf-a?

8 Rijkswaterstaat 812 oktober 2010 QA/QC-richtlijn 2009/90/EC Europese richtlijn over technische specificaties voor chemische analyse en monitoring Kwaliteitszorgsysteem conform en analysemethode overeenkomstig de norm ISO/IEC 17025 of een andere gelijkwaardige norm (art. 3 QA/QC Richtlijn) Géén analysemethode vastgelegd wél minimale prestatie kenmerken –Ruimte voor innovatieve technieken

9 Rijkswaterstaat 912 oktober 2010 QA/QC-richtlijn Afdoende analysemethode welke voldoet aan gestelde criteria (minimale prestatiekenmerken): meetonzekerheid max 50% (k=2) geschat op het niveau van de relevante milieukwaliteitsnormen een rapportagegrens van ten hoogste 30% van de relevante milieukwaliteitsnorm. Indien geen relevante milieukwaliteitseisen / analysemethode –best beschikbare technieken –geen buitensporige kosten (art. 4 QA/QC Richtlijn).

10 Rijkswaterstaat 1012 oktober 2010 Quickscan precisie en betrouwbaarheid. KRW- monitoringsprogramma’s oftewel “Quickscan betrouwbaarheid”

11 Rijkswaterstaat 1112 oktober 2010 Quickscan betrouwbaarheid Betrouwbaarheid en precisie: “kans dat beoordeling “matig” toch in klasse “goed” of klasse “ontoereikend” valt” 1.aggregeren binnen meetjaar en tussen meetjaren; 2.berekening trend; 3.Omgaan met ruimtelijke variatie – Spatio-temporele variatie 4.Stoppen met OM monitoring.

12 Rijkswaterstaat 1212 oktober 2010 Quickscan betrouwbaarheid Berekenen betrouwbaarheid en precisie bij: 1.aggregeren binnen en tussen meetjaar (-jaren); 2.berekening trend; 3.Spatio-temporele variatie Methodiek en formules stroomschema en bijlage

13 Rijkswaterstaat 1312 oktober 2010 Quickscan betrouwbaarheid Ruimtelijke variatie: Spatio-temporele variatie

14 Rijkswaterstaat 1412 oktober 2010 Quickscan betrouwbaarheid 4.Stoppen met OM monitoring biologie en/of chemie: meerjarengemiddelde (2-3 jr) beoordeling “goed” met een –betrouwbaarheid van 90% ó f laatste meetjaar bij een trend een beoordeling “goed” Daarnaast: stopzetten OM-monitoring biologie: de drukken zijn opgeheven.

15 Rijkswaterstaat 1512 oktober 2010 Handboek hydromorfologie - monitoring Hydromorf monitoring = KRW- verplichting Verschillen Handboek hydromorf en KRW-maatlatten natuurlijke wateren Keuze: minimaal hydromorfologische parameters maatlatten meten bij T&T; rest = facultatief –R-typen: 10 parameters –M-typen: 9 parameters –K- en O-typen: 7 parameters

16 Rijkswaterstaat 1612 oktober 2010 Hydromorfologie - toetsing, beoordeling en rapportage Hydromorf monitoring = KRW-verplichting Hydromorf parameters bij KRW-beoordeling alleen gebruikt bij natuurlijke wateren voor onderscheid goed (GET) en zeer goed (ZGET). Echter zeer weinig NL wateren natuurlijk é n in goede toestand! Vooralsnog in Protocol geen voorschrift voor toetsing, beoordeling en rapportage hydromorfologie Hydromorf. Monitoringsresultaten: –gebruik voor EC-rapportage –zinvol gebruik voor waterbeheerder?

17 Rijkswaterstaat 1712 oktober 2010 Monitoring Nader Onderzoek (1) 1.oorzaak overschrijding stofnorm en/of ontoereikende ecologische toestand = onbekend 2.vaststelling omvang en effect incidentele verontreiniging (calamiteit) tbv beperking ongewenste effecten MAATWERK! Satelietfoto Olievlek Golf van Mexico (17 mei 2010)

18 Rijkswaterstaat 1812 oktober 2010 Monitoring Nader Onderzoek (2) Ad 1. Oorzaak onbekend: Hulpmiddelen: Handreiking diagnostiek Leidraad monitoring gewasbeschermingsmiddelen, Bestrijdingsmiddelenatlas Optie: brede screening chemische stoffen

19 Rijkswaterstaat 1912 oktober 2010 Monitoring Nader Onderzoek (3) Ad 2. Incidentele lozing: Def. calamiteit: Negatief effect op KRW-beoordeling chemie / biologie eerste volgende SGBP-rapportage NL: alarmeringssysteem met draaiboeken bij provincies en waterbeheerders Monitoring nader onderzoekverklaring tijdelijke verslechtering in EC-rapportage Rapportage Monitoring nader onderzoek: Kort verslag DG-water tbv rapportage KRW- monitoring en samenvatting voor SGBP

20 Rijkswaterstaat 2012 oktober 2010 Beschermde gebieden - operationele monitoring N2000-gebieden Zwemwateren Oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterwinning Schelpdierwateren en viswateren Doelen beschermde gebieden = KRW-doelen, voor zover betrekking hebbend op chemische en ecologische waterkwaliteit Bij verschillende doelen: strengste geldt! Doel beschermd gebied niet gehaald agv ontoereikende kwaliteit wl Operationele monitoring

21 Rijkswaterstaat 2112 oktober 2010 N2000-gebieden, zwemwater en drinkwater - monitoring, toetsing en beoordeling N2000-gebieden: aanvullende monitoring via N2000- beheerplannen, toetsing conform KRW-systematiek (event. met strengere normen), weergave in KRW- en/of N2000-rapportage Zwemwateren: apart traject met eigen protocollen voor monitoring, toetsing en rapportage (zie o.a. Bkmw en Bhvz) Oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterwinning: ook monitoring en toetsing parameters uit Bkmw, bijlage 3: –tabel 1 (directe onttrekking) –tabel 2 (directe en indirecte onttrekking) Gebruik drinkwatertoetssystematiek indien: –Voldoet niet aan strengere KRW-norm –Bkmw-norm is strenger dan KRW-norm –Aanvullende (niet-KRW)parameter

22 Rijkswaterstaat 2212 oktober 2010 Viswater en schelpdierwater - monitoring, toetsing en beoordeling Viswateren: beschermingsniveau gewaarborgd met KRW- monitoring en -toetsing; KRW-normen gelijkwaardig (pH, O2) aan of strenger (T, N, P, Zn en Cu) dan (oude) Bkmw- normen geen aanvullende monitoring en toetsing Schelpdierwateren: verschillen in beschermingsniveau door andere parameters (pH, saliniteit; bacteri ë n, metalen en gehalogeneerde stoffen in schelpdieren en olie op schelpdieren) voortzetting huidige Schelpdierwater-monitoring als onderdeel van KRW-monitoring K- en O-wateren Voortzetting huidige Schelpdierwater-toetsing in aanvulling op KRW-toetsing

23 Rijkswaterstaat 2312 oktober 2010 Proces Klankbordgroep: RAM-overleg; Conceptrapportage 70% besproken in RAM; 7 oktober 2010: cMRE, conceptrapportage 80%. MRE is akkoord; 12 oktober 2010: landelijke presentatie conceptrapportage 80%; 17 november 2010: Definitieve rapportage Besluitvorming NWO (niet meer naar MRE) Opname in Ministeriële Besluit

24 Rijkswaterstaat 2412 oktober 2010 Vragen? Reacties t/m 22 oktober 2010 naar: Willem Faberwillem.faber@rws.nl Dille Wielakkerd.wielakker@buwa.nl Arjenne Baka.bak@buwa.nl


Download ppt "12 oktober 2010 Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen & beoordelen Dille Wielakker en Arjenne Bak (Bureau Waardenburg) Willem Faber."

Verwante presentaties


Ads door Google