De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 februari 2010 Waterbodems in de KRW Wat moeten we er (nog) mee?

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 februari 2010 Waterbodems in de KRW Wat moeten we er (nog) mee?"— Transcript van de presentatie:

1 12 februari 2010 Waterbodems in de KRW Wat moeten we er (nog) mee?

2 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW212 februari 2010 Kaderrichtlijn Water – een opfrisser Richtlijn 2000/60/EG in juni 2005 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd Doelstellingen: –Bescherming aquatische ecosystemen –Verbetering van het watermilieu –Duurzaam gebruik bevorderen –Verontreiniging grondwater verminderen Centraal doel: goede toestand waterlichamen! Stroomgebiedsbenadering Integrale aanpak: chemie, ecologie, hydromorfologie NB geen aparte doelen voor waterbodems

3 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW312 februari 2010 Instrumenten KRW DOELEN Normstelling en maatregelen voor categorieën stoffen in water: –Prioritaire (gevaarlijke) stoffen => Richtlijn Prioritaire Stoffen –Stroomgebiedrelevante stoffen –Als gevolg van ecologische doelstellingen (nutrienten) –Normen voor stoffen in grondwater => Grondwaterrichtlijn Normen voor biologie en hydromorfologie ivm de goede ecologische toestand van natuurlijke wateren (bijlage V KRW) Geen achteruitgang chemie en ecologie Allemaal op waterlichaamniveau en in toestandsklassen MAATREGELEN Stroomgebiedbeheersplannen elke 6 jaar (SGBP1 22 december 2009) Monitoring

4 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW412 februari 2010 De goede chemische toestand – prioritaire stoffen Alleen prioritaire stoffen bepalen chemische toestand Goed = alle stoffen voldoen aan Europese normen uit Richtlijn Prioritaire Stoffen (RPS) => one out, all out Stofnorm = klassengrens => normopvulling binnen klasse volgens KRW toegestaan Slecht Goed Stofnorm NB De zwarte lijst vervalt op Europees niveau in 2013. Zwarte lijst stoffen zijn doorgaans ook priostoffen, maar veel priostoffen zijn geen zwarte lijst stof! NB2 Dit zijn allemaal totaal-waternormen, excl zwevend stof, er zijn geen waterbodemkwaliteitsnormen aan vastgehangen!

5 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW512 februari 2010 De goede ecologische toestand Biologie = leidend: vissen+waterplanten+macrofauna+algen Ondersteunende parameters: –Fysisch-chemisch: Nutrienten (stikstof en fosfaat) Temperatuur Overige verontreinigende stoffen (stroomgebiedsrelevant + nationaal relevant) => hier zitten de grijze lijst stoffen in PH Doorzicht –Hydromorfologie Goede Ecologische Toestand = Europees vastgesteld voor natuurlijke wateren => LS mogen Goed Ecologisch Potentieel afleiden voor kunstmatige en sterk veranderde wateren Goed = alle parameters op orde => maar: als biologie duurzaam goed, dan mag iets anders toch slechter zijn

6 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW612 februari 2010 De Grondwaterrichtlijn Doel = goede grondwatertoestand –Chemisch: LS moeten voor een beperkt aantal stoffen normen stellen + mag grondwaterafhankelijke functies als drinkwaterwinning niet belemmeren –Prevent + limit voor nieuwe verontreiniging (met uitzondering voor verwaarloosbaar kleine hoeveelheden en buitendijkse baggerspeciedepots ongeacht de hoeveelheid) –Kwantitatief: grondwaterpeil moet hoog genoeg zijn voor afhankelijke functies Voor grondwater moet hetzelfde als oppervlaktewater in de KRW: in sgbp doelen en maatregelenpakket opnemen NB voor RWS vooral relevant m.h.o.o. baggerspeciedepots

7 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW712 februari 2010 Doelen KRW = doelstellingen Waterwet HOOFDSTUK 2. DOELSTELLINGEN EN NORMEN § 1. Doelstellingen Artikel 2.1 1. De toepassing van deze wet is gericht op: a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 2. De toepassing van deze wet is mede gericht op andere doelstellingen dan genoemd in het eerste lid, voor zover dat elders in deze wet is bepaald.

8 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW812 februari 2010 Artikel 2.10 Normen voor de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen worden vastgesteld op de voet van hoofdstuk 5 van de Wet Milieubeheer, in overeenstemming met het stelsel van milieudoelstellingen, opgenomen in artikel 4 van de kaderrichtlijn water. Dit is het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (Bkmw) Uitgangspunten Bkmw: –Minimumimplementatie => geen nationale koppen –Naar KRW verwijzen waar mogelijk –Voorkomen luchtkwaliteit II

9 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW912 februari 2010Waterwet en Kaderrichtlijn Water99 november 2009 Wettelijk stramien implementatie doelen Doelstellingen KRW (GCT/GET) Doelen Grondwaterichtlijn Doelen Richtlijn prioritaire stoffen Doelen drinkwatergebieden Uitwerking geen achteruitgang Uitzonderingen KRW Mogelijkheid GEP af te leiden Schelpdier- en viswater (tot 2013): oude Bkmw Doelstellingen die NL nationaal afleidt (nationale / sgbrelevante stoffen, fysisch-chemische parameters ecologie) => MR Monitoring GEP-doelen + uitzonderingen KRW + maatregelen => plannen van waterbeheerders Hoe meet je dat en beoordeel je meetresultaten => Protocol Toetsen en Beoordelen => MB Monitoringsprogramma NB geen aparte doelen voor waterbodemkwaliteit meer! Implementatie in Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (Bkmw 2010)

10 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW1012 februari 2010 Geen achteruitgang nader bekeken Geen achteruitgang is geen richtwaarde, maar een uitwerking van artikel 5.2b lid 4 Wm, waar dit principe is geimplementeerd Bkmw regelt: –Achteruitgang adhv toestandsklassen beoordelen => normopvulling in de goede toestand toegestaan –Achteruitgang gemiddeld over planperiode beoordelen => alleen structurele achteruitgang = relevant –Achteruitgang per stof of kwaliteitselement beoordelen => dus geen one out, all out! –In slechtste klasse geen verdere verslechtering toegestaan => als norm overschreden is, geen verdere opvulling => RISICO –Uitzondering voor fysieke projecten van groot openbaar belang en tijdelijke achteruitgang => verwijzing naar KRW-tekst

11 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW1112 februari 2010 Nieuwe verplichtingen RWS ogv Bkmw In BPRW GEP afleiden en onderbouwen voor alle sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen Rekening houden met KRW-doelen bij opstellen BPRW => moet maatregelenpakket bevatten, dat afdoende is om doelen te halen Ingreep in waterbodem is mogelijke maatregel => afwegen in gebiedsproces, maar: geen automatisme meer als >I Rekening houden met principe van geen achteruitgang bij opstellen van BPRW en achteruitgang evt. compenseren KRW-uitzonderingen per waterlichaam opnemen en onderbouwen in BPRW => let op: geen achteruitgang! Rekening houden met richtwaardes voor viswater, schelpdierwater en drinkwater bij opstellen BPRW Streefwaarde voor waterwingebieden betrekken bij opstellen plannen Gevolg: status plannen (iig BPRW) enorm verhoogd

12 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW1212 februari 2010 Nieuwe verplichtingen RWS ogv Bkmw II Indirect rekening houden met Bkmw bij vergunningverlening => indirecte doorwerking via plannen = toetsen of je incl. aangevraagde vergunning je doelen nog wel haalt Evt. negatieve effecten van eigen projecten compenseren (principe van geen achteruitgang) Gevolg: BPRW kaderstellend voor vergunningverlening en voor projectplannen voor eigen werken Uitkomst = Toetsingskader BPRW NB Vergunningenbeleid aanscherpen = mogelijke KRW-maatregel maar niet verplicht, idem met ingreep in bodemkwaliteit Dus niet zo: Maar zo: Doelen NormenVergunningen DoelenNormenBPRWVergunningen

13 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW1312 februari 2010Waterwet en Kaderrichtlijn Water139 november 2009 Toepassingsbereik toetsingskader Van toepassing op nieuwe initiatieven van RWS en derden Geen dwang bestaand gebruik opnieuw te beoordelen Wel bij periodieke actualisatie (rekening houdend met bestaande rechten) Niet in het BPRW opgenomen KRW-maatregelen (zijn al getoetst) => NB ogv andere wetgeving wel beoordeling nodig, (Nbwet Wtw) Algemene regels: alleen als dat mogelijk is Voor stoffen buiten Bkmw alleen het bestaande emissiebeleid Kan ook van toepassing zijn op ingrepen in de waterbodem

14 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW1412 februari 2010 Toetsingskader bij lozingen/emissies van stoffen Centrale vraag = ik had doelen voor stoffen in dit waterlichaam, haal ik die nog als ik dit toesta? Waterbodems: kijken naar emissie naar oppervlaktewater als achterblijvende kwaliteit > I-waarde Huidig beleid => emissie aanvaardbaar? NB gebruik wel de juiste stofnormen! Wat is toestand water lichaam? GOED: er is nog emissieruimte => check of het ook goed blijft SLECHT: er is maar heel beperkt emissieruimte => nadere afweging + evt aanvullende maatregelen JA Nee, tenzij

15 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW1512 februari 2010Waterwet en Kaderrichtlijn Water159 november 2009 Beslisschema biologie Toetsing algemeen Toetsing per watertype Rivieren en overgangswater: (vis)optrekbaarheid, stromingscondities (snelheid, debiet, variatie) Meren: Areaal planten (oever en water) en doorzicht Kanalen: (vis)optrekbaarheid en doorzicht Kustwateren: Areaal schorren, kwelders en zeegras, getijdenstroming locatie Altijd toegestaan Alleen positieve efffecten Negatief effect KRW-maatregel

16 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW1612 februari 2010Waterwet en Kaderrichtlijn Water169 november 2009 Benodigde info bij dit alles (voorbeelden) Waterlichamen (brondocumenten) Watertype en biologische kwaliteitselementen (programma BPRW) Emissie-eisen (Relevante regelgeving) Doelen (Bkmw) –Goede chemische toestand (PS en PGS) –Goede ecologische toestand (ORS, BIO, FC) Doelen (BPRW) –Sterk veranderde en kunstmatige wateren –Afleiding van een Goed ecologisch potentieel (BIO en FC) Beschermde gebieden: –Drinkwater (Bkmw, bron voor bereiding drinkwater) –Zwemwater (Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) –Schelpdierwater en zalmachtigen (Bkmw oud) –Natura 2000 (aanwijzingsbesluiten of beheerplannen)

17 Rijkswaterstaat Waterbodems en Bkmw/BPRW1712 februari 2010 En waar zitten nu dan die waterbodems? Ingreep in waterbodem vanuit chemische kwaliteit is mogelijke KRW- maatregel => handreiking in de maak voor maken afweging KRW kan eisen stellen aan hydromorfologie => kan leiden tot wijziging van vorm van de bak als KRW-maatregel Nieuwe ingrepen in waterbodem (bijvoorbeeld t.g.v. uitvoering RvdR of vanuit scheepvaart) toetsen aan BPRW indien vergunning- /projectplanplichtig: –Als achterblijvende kwaliteit > I => kijken naar gevolgen waterkwaliteit; –Kijken naar effecten op ecologie => m.n. parameters als areaal waterplanten en kwetsbare gebieden als vispaaiplaatsen, mosselbanken en kwelders, toetsing verschilt naar gelang watertype


Download ppt "12 februari 2010 Waterbodems in de KRW Wat moeten we er (nog) mee?"

Verwante presentaties


Ads door Google