De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Provinciaal Coördinatiepunt NAH Zuid Holland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Provinciaal Coördinatiepunt NAH Zuid Holland"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Provinciaal Coördinatiepunt NAH Zuid Holland
Antoinette van der Werff 19 juni 2013

2 Oprichting: 1996 Doelstelling: “Inzichtelijk maken van, respectievelijk knelpunten signaleren in de provinciale infrastructuur van de zorgvraag en het zorgaanbod ten behoeve van mensen met niet aangeboren hersenletsel na ziekte of ongeval en hun verwanten, betrokken hulpverleners en instellingen uit de provincie Zuid Holland. De Stichting verwezenlijkt haar doel door het oprichten en (doen) in standhouden van een meldpunt en een of meerdere hersenletselteams en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt”.

3 Bestuur: Voorzitter: Hans Blom (bestuurder MEE Plus Groep) Secretaris: Marjolijn Lewis (bestuurder MEE Rotterdam) Penningmeester: Hans de Vos (bestuurder MEE ZHN) Senior Coördinator: Antoinette van der Werff Financiering: Subsidie vanuit Stichting Landelijk Overleg Hersenletselteams. Bezetting: 1 senior coördinator voor 24 uur per week

4 Doelstellingen coördinatiepunt NAH Zuid Holland
Consultatiefunctie Coördinatie van 3 Hersenletselteams (ZHZ, Rotterdam en Haaglanden) Afstemming zorgvraag en zorgaanbod Netwerkvorming Voorlichting over NAH en deskundigheidsbevordering Participatie in landelijke ontwikkelingen

5 Resultaten Enquête

6 Doelstellingen enquête
Inventarisatie van ideeën bij deelnemers en samenwerkingspartners Inventarisatie naar regionaal aanbod Mogelijkheden voor verbetering van het aanbod en onderlinge samenwerking. Aanpak enquête 44 vragen die inventariseerden welke zorg in welke fase wordt gegeven en welke hiaten ervaren worden. Enquête is gestuurd naar 32 respondenten. 28 deelnemers hebben gereageerd.

7 Organisaties zonder NAH-aanbod
YULIUS De Blije Borgh De Wielborgh St. Philadelpia Het Spectrum De Merwelanden De Lange Wei Swinhove Groep AV-Zorggroep Dienst Jeugd en Gezin Zuid Holland Zuid

8 Opzet uiteenzetting enquête resultaten

9 Acute Fase Instellingen - Rivas Zorggroep - Albert Schweitzer Ziekenhuis Herstel gericht op: Medische, praktisch en persoonlijk na NAH breed letsel Voor: Volwassenen en K&J Aantal bedden: 43 Fte’s 27

10 Revalidatiefase Instellingen - Rivas Zorggroep Herstel gericht op:
- Zorgwaard - Rijndam RC - Zorggroep Crabbehoff - Het Parkhuis - Internos Thuiszorg - ASVZ Herstel gericht op: Medische, praktisch, maatschappelijk en persoonlijk na NAH breed letsel, TBI en CVA Voor: Volwassenen en K&J Aantal bedden: 97 Fte’s 64 Dagbesteding 7 groepen

11 Chronische Fase Instellingen - Rivas Zorggroep - Zorgwaard
- Het Parkhuis - Internos Thuiszorg - Carante Groep (ASVZ) - Syndion - De Riederborgh - MEE - Zorggroep West-Alblasserwaard - GEMIVA-SVG Groep - Agathos Thuiszorg Herstel gericht op: Medische, praktisch, maatschappelijk en persoonlijk na NAH breed letsel, TBI en CVA, Middelenmisbruik Voor: Volwassenen, naasten en K&J Aantal bedden: 157 Fte’s 78 Dagbesteding 10 groepen Woonunits 7

12 Chronische Fase: Re-integratie fase Instellingen - Rivas Zorggroep
- Rijndam - Zorggroep Crabbehoff - Het Parkhuis - Internos Thuiszorg - GEMIVA-SVG Groep - Agathos Thuiszorg - Van den Dool Thuiszorg Herstel gericht op: Medische, praktisch, maatschappelijk en persoonlijk na NAH breed letsel Voor: Volwassenen en K&J Aantal bedden: 85 Fte’s 54,5 Dagbesteding 1 groep Woonunits 6

13 Chronische Fase: Stabilisatie fase Instellingen - Rivas Zorggroep
- Zorgwaard - Zorggroep Crabbehoff - Het Parkhuis - Internos Thuiszorg - Leger des Heils - Zorggroep West-Alblasserwaard - Aafje - GEMIVA-SVG Groep - Agathos Thuiszorg - Van den Dool Thuiszorg Herstel gericht op: Medische, praktisch, maatschappelijk en persoonlijk na NAH breed letsel Voor: Volwassenen en K&J Aantal bedden: 96 Fte’s 67,5 Dagbesteding 1 groep Woonunits 6

14 Top 5 - Hoe cliënten het zorgaanbod kunnen vinden van ondervraagde zorginstellingen:
Website Huisarts Folders Mond-op-mond reclame Informatie uitwisseling SEH, CVA keten en RC

15 Ervaren hiaten in het zorgaanbod
Diagnosestelling Wachttijden voor begeleid wonen/onvoldoende woonaanbod Bedden niet op tijd vrij in revalidatie Mismatch in aangevraagde zorgindicatie en zorg langere termijn Onvolledige overdracht naar thuiszorg; betere koppeling van behandelplan naar begeleidingsplan Onbekendheid van lange termijn ziektebeeld bij huisarts Te late inzet van MEE en soortgelijke organisaties Geen casus coördinatie Cliënten met AWBZ indicatie niet kunnen plaatsen in werksituatie Onvoldoende externe dagbesteding Eigen bijdrage (NAH+) Afhankelijk van bovenregionaal zorgaanbod Onvoldoende kwalitatief personeel in dienst Te weinig aandacht voor mantelzorger

16 Aanbevelingen om zorg efficiënter en effectiever te maken
Maak een zorgpad Casus coördinator met kennis van de sociale kaart en NAH- problematiek Betere afstemming CIZ indicatie Ziekenhuizen geen huisbezoeken laten maken Huisarts gebruik laten maken van MMSE test Regelmatig overleg tussen huisarts en casus coördinator Meer samenwerking met gemeenten en UWV Duidelijke sociale kaart Netwerkversteviging Werkafspraken tussen behandelende instantie en begeleidingsorganisatie

17 Wat verdient prioriteit?
Betere en snellere diagnosestelling Juiste zorg op de juiste plaats Gezamenlijke opleiding en deskundigheidsbevordering (psychiatrie & verslaving) Betere overdracht Aanstellen casemanager Uitbreiding woonaanbod Overzichtelijke sociale kaart Regionaal netwerk verstevigen

18 Ons voorstel Korte termijn: Sociale kaart verder uitwerken
In najaar nog een netwerkbijeenkomst c.q deskundigheidsbevordering organiseren Middellange termijn: Keuze maken tussen NAH ketenzorg of een NAH netwerk Bepalen welke integratie er mogelijk is met de CVA- keten Regionaal zorgpad NAH vaststellen inclusief overdrachtsformulieren.

19 Wat nu? Welke personen en instellingen werken mee?
Zijn samenwerkingsovereenkomsten of convenanten nodig? Wie zijn beschikbaar? Hoeveel uren zijn er beschikbaar?

20 Sociale kaart

21 Sociale kaart Zuid Holland

22 Invultemplate sociale kaart


Download ppt "Stichting Provinciaal Coördinatiepunt NAH Zuid Holland"

Verwante presentaties


Ads door Google