De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding HGW 2010 - 2011 SESSIE 3 INTAKE & STRATEGIE Beatrijs Van De Casteele Luc Lemarcq.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding HGW 2010 - 2011 SESSIE 3 INTAKE & STRATEGIE Beatrijs Van De Casteele Luc Lemarcq."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding HGW 2010 - 2011 SESSIE 3 INTAKE & STRATEGIE Beatrijs Van De Casteele Luc Lemarcq

2 sawu bona - shikona

3 Doelen sessie 3 Inzicht krijgen in de intake- en strategiefase binnen HGW. Eigen intakegebeuren kritisch onder ogen nemen binnen zorgcontinuüm. De kwaliteit van schoolspecifieke intake verhogen door er de 7 HGW uitgangspunten in te verwerken. De wensen en verwachtingen afstemmen met de CLB partners.

4 Rondgang 4 5 minuten Verschil intake CLB Feedback sterke punten in deelgroep Plenair : 1 minuut per 4

5 INTAKE & STRATEGIE HGW sessie III Luc Lemarcq & Beatrijs Van De Casteele

6 Verschillende fasen binnen HGW Aanmelding: meer informatie nodig om vraag te beantwoorden? Vraag beantwoorden 1. Intake2. Strategie3. Onderzoek 4. Indicering 5. Advies Interventie- & evaluatiefase Nee Ja 1. Intake2. Strategie3. Onderzoek1. Intake2. Strategie 4. Indicering 3. Onderzoek1. Intake2. Strategie 5. Advies 4. Indicering 3. Onderzoek1. Intake2. Strategie

7 Aanmelding: meer informatie nodig om vraag te beantwoorden? Vraag beantwoorden ->Geen HGW traject nodig Wèl 7 uitgangspunten meenemen Nee Ja 1. Intake

8 Doelstelling intakefase Informatie verzamelen Afstemmen met alle actoren Constructief samenwerken Verwachtingen van iedereen helder en transparant Verantwoordelijkheden van iedereen Strategie bepalen

9 UITGANGSPUNTEN HGW Onderwijsbehoeften van leerlingen Ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders Positieve aspecten van alle betrokken inzetten Alle betrokkenen werken constructief samen Het belang van de wisselwerking Systematisch en transparant werken Doelgericht werken met haalbare adviezen De leerkracht maakt een verschil !

10 HGW : intakefase Structuur  Reden van aanmelding  Hulpvraag  Wensen en verwachtingen  Positieve kenmerken  Attributies of verklaringen  Genomen maatregelen en effecten  Afstemming

11 Hoe samenwerken met ouders, leerkracht en leerling?  Gerichte vraagstelling: Wie? ►Wat ?►Wanneer ?►Waarom ? ►Waarheen  Hulpvraag van de cliënt Verduidelijken ! Verwoord in taal en termen van de cliënt Bevraag van algemeen naar specifiek Zoek naar de “vraag achter de vraag” Vat samen en benoem expliciet : “ hier gaat het over”

12 Brede informatie verzamelen  Vraag naar relevante voorgeschiedenis -verricht onderzoek,…  Verzamel informatie over de aanpak tot nu toe.  Welke zijn de genomen maatregelen ?  Welke zijn de effecten ?  wat werkte wel? Wat werkte niet? En waarom wel of niet?  Wat zegt dat over onderwijsbehoeften van dit kind?  Vraag ook naar gewenste oplossingen.  Doe dit bij alle betrokkenen !

13 Probleemgedrag◄►emotie  Informeer naar wat gaat wél goed bij dit kind welke situaties - op school en thuis –verlopen goed?  Informeer naar gedragingen en situaties die de leerkracht, de ouders, het kind als problematisch beleven.  Communiceer hier open over.  Neem “problemen” serieus. Er zit een zorg achter!  Subjectief: wat de ene als positief ervaart is voor de andere negatief.  Belevingen van leerkrachten ≠ ouders ≠ leerling

14 Attributies  Attributies zijn factoren waaraan iemand een gebeurtenis of een bepaald gedrag aan toeschrijft.  Zij kunnen betrekking hebben op het kind - de onderwijsleersituatie - de opvoedingssituatie.  Ze zijn per definitie subjectief  Ze zijn intern en extern  Neem ze toch serieus :  Ze kunnen een zicht geven op de vraag achter de hulpvraag  Ze kunnen een motivatie zijn voor verandering  Ze zijn belangrijk voor de afstemming  Ze blijven een vermoeden doorheen het proces  Leg je eigen verklaringen ernaast, zonder te overtuigen van je eigen gelijk.

15 Verwachtingen  Zijn de verwachtingen reëel?  Bij iedereen aftoetsen!  Wat verwachten ze?  Welke effecten willen ze zien ?  Hoe schatten ze de gevolgen van de hulpverlening in?  Mogelijke misverstanden nu oplossen! => Communiceer helder en transparant wat wél en niet kan verwacht worden!

16 Einde intakefase heel veel info! over verschillende gebieden brede kijk op wat goed gaat, wat niet info van ouders, leerkrachten, leerling en eventueel andere betrokkenen

17 Aanmelding: meer informatie nodig om vraag te beantwoorden? Vraag beantwoorden 1. Intake2. Strategie Nee Ja 1. Intake2. Strategie1. Intake2. Strategie1. Intake2. Strategie1. Intake 2. Strategie: fase van reflectie Hoe gaan we bij deze casus te werk? Wat weten we al? Wat willen we nog weten? Waarom willen we dat weten?

18 HGW : strategiefase Wat weten we al?  Informatie uit de intake► clusteren Kindkenmerken in 5 clusters : 1.Leerontwikkeling 2.Werkhouding en taakgedrag 3.Cognitief functioneren 4.Sociaal-emotioneel functioneren 5.Lichamelijk functioneren Per cluster bepalen welke aspecten sterk zijn, welke zwak zijn

19 Ook nog te inventariseren !  Inventariseren van de relevante problematische en positieve aspecten : In de onderwijsleersituatie: o pedagogische werkwijze o vakkennis en didactische vaardigheden o klassenmanagement In de opvoedingssituatie: o lichamelijke verzorging o cognitieve stimulering o steun bij sociaal-emotionele ontwikkeling

20 Wat willen we nog weten?  Is de hulpvraag te beantwoorden op basis van de beschikbare gegevens ► dan wordt géén onderzoek verricht of aangevraagd Hebben we onvoldoende informatie om de hulpvraag te beantwoorden ► dan wordt er gericht meer informatie verzameld. ► We formuleren onderzoeksvragen: ► wat moeten we nog weten om verder te kunnen met deze casus? ( doelgericht)

21 Handelingsgerichte onderzoeksvragen Formuleer vragen die gezien de voorinformatie waarschijnlijk zijn en die te beantwoorden zijn Onderkennende vragen: ->om welk type van probleem/stoornis gaat het? Verklarende vragen: ->Waarom zijn deze problemen er? ->Welke factoren van het kind, onderwijsleer- en opvoedingssituatie verklaren het? Indicerende vragen: ->Hoe kan dit kind het beste worden geholpen?

22 Waarom willen we dat weten? Als…dan redenering: Als we weten dat … dan betekent dit voor de aanpak dat … Enkel actie om beter te kunnen handelen

23 Einde strategiefase Alle reeds beschikbare info is geclusterd Er is een planning hoe verder met deze casus aan de slag gegaan wordt : - wat gaat er gebeuren? - wie gaat wat doen? - tegen wanneer? -> afspraak vastleggen Alle betrokkenen worden hiervan op de hoogte gebracht

24 Awareness test hoeveel keer wordt de oranje sinaasappel aangetikt?hoeveel keer wordt de oranje sinaasappel aangetikt?

25 Opdracht Integreer de HGW uitgangspunten in je intake Leg er het analyseschema voor intake op Maak het sterker en schoolspecifiek adhv de conclusies

26 Huistaken. Lees in het Groen Boek de theorie rond intake en strategie van p 57 tot 69. Per school een drietal casussen meebrengen waarmee we tijdens de volgende sessie aan de slag gaan. Breng jullie “wijze van aanmelden door de leerkracht” mee

27 Evaluatie sessie 3! Doel van deze sessie was... We krijgen graag feedback!....


Download ppt "Opleiding HGW 2010 - 2011 SESSIE 3 INTAKE & STRATEGIE Beatrijs Van De Casteele Luc Lemarcq."

Verwante presentaties


Ads door Google