De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van project naar lijn ROCvAmsterdam en ROC Flevoland Charlotte Lugtenburg, Anke Blacquière 14 november 2013 COE contactpersonen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van project naar lijn ROCvAmsterdam en ROC Flevoland Charlotte Lugtenburg, Anke Blacquière 14 november 2013 COE contactpersonen."— Transcript van de presentatie:

1 Van project naar lijn ROCvAmsterdam en ROC Flevoland Charlotte Lugtenburg, Anke Blacquière 14 november 2013 COE contactpersonen

2 ROCvA ‘Taal, reken maar’! ROCF ‘Reken op taal!’ Samenwerkingsverband ‘klein binnen groot’ 2 roc’s 33.000 studenten 9 Colleges 650 – 6500 studenten  Centraal- kaders  Domeinen - onderwijsstandaarden, (inkoop) examen- instrumentarium, ondersteuning teams, relatie arb. markt  Colleges - uitvoering onderwijs en voldoen wettelijke eisen

3 T+R budget en verantwoordelijkheid 85% budget voor Colleges, verdeeld op basis van studentaantallen, 15% centraal Project (Centraal ): T+R actieplan kaders voor Colleges RvB opdrachtgever - (deel-)projectleider en functioneel beheer Adviseren, informeren, verantwoorden, organiseren kennisdeling, implementatie exameninstrument IE (TOA), Examenlogistiek Hoe?  College coördinatoren - Platform onderwijs niveauverhoging, professionalisering docenten  College toetsleiders -Platform Examenlogistiek COE Examinering voorbereiden, ophoging aantallen, special needs

4 T+R budget en verantwoordelijkheid Lijn (Colleges) College T+R actieplan - inrichting en uitvoering  Intensivering t+r, begeleiden overstappers Educatie, inrichten Examenlokaal, opstellen examenplannen, professionalisering docenten, ondersteuning zwakke studenten, organiseren deelname pilot COE, implementatie TOA en uitvoeren toets- en examenplan

5 Evaluatie ROCF / ROCvA 2010-13 Taal en rekenen T+r niveaus stijgen langzaam maar blijven landelijk achter 2014Opdracht voor management ; gericht sturen op resultaatverhoging Professionalisering docenten (visie, meerjarenplanning, facilitering) 2014Interne certificeringsroutes. Prioriteit: rekendocenten Kwaliteit Instellingsexamens - impuls nodig 2014Plannen, afnamecondities, verminderen ‘examendruk’ ( integratie met beroepsgerichte examens) Algemeen: Publiciteit over roc’s; ‘te weinig, slecht onderwijs’ JOB monitor; ‘te makkelijk’, ‘we leren te weinig’ Teveel kwalificatiedossiers, 8100 opleidingen’, 40% minder dan 18 studenten overheid stuurt mee door additionele budgetten en prestatiebox Staat van de Instelling ; ROCF / ROCvA ; prioriteit examenkwaliteit -

6 Inzichten 1.Veldraadpleging docenten: gemotiveerd maar missen sturing en consistentie 2.Succesfactoren – rendementsonderzoek ICE betrokken en sturend management, …… 3.Managers ’zien soms door de bomen ….’ Conclusie: Samenhang noodzakelijk! integrale aanpak mbo 2015, Focus op Vakmanschap, Examenkwaliteit, inrichten Entree opleidingen,….. Taal en rekenen als programmalijn

7 Bureau mbo 2015 Focus op Vakmanschap Afbakening mbo, invoering Entree drempelloze instroom vervalt 1-8-14 Aansluiting HBO Minder en vereenvoudigde kwalificaties Schaalgrootte en doelmatigheid Modernisering prikkels en bekostiging Verkorten en intensiveren (1-8-2014) Goede docenten – professionaliseren Intensivering onderwijsprogramma’s m.b.t. onderwijstijd; kwaliteit is bepalend! (diplomaresultaat, tevredenheid, leertijd)

8 Bouwstenen T+R – herinrichting mbo 2015 Beoogde effecten:  voorsorteren (differentiatie ) ROC breed  i.v.m. intensivering; onderwijsinhoud verbinden met beroepscontext (motivatie student)  Geen prikkel voor selectie ‘aan de poort ‘ maar keuzebegeleiding eerste helft opleiding  Consequenties verbinden aan voortgang taal en rekenen (= succesfactor)  Kaders voor differentiatie en vrijstellingenbeleid en inzet van uren is beter te managen 1e helft opleiding z.s.m. IE en COE Remediëren bijspijkeren Onderhoud Koplopers doorstroom hbo

9 9/9/20149 ned3F Resultaten ROCvA (resultaten zijn gemiddelde cijfers) t/m periode Resultaten 12- 13 streefcijfers 13-14Result 13-14 p1 p25,65 p35,63 p45,72 p5 Resultaten per MBO College 510051105200521053005400550058005810 ZuidoostZuidWestpoortNoordHilversumCentrumWestAirportAmstelland resultaat 12-13 5,085,855,15,296,16,295,595,715,62 streefcijfers 13-14 resultaat t/m px % tov streefcijfers #DEEL/0!

10 FOCUS 2014 wat kan in de lijn en wat moet centraal? Lijn  College; verhoging resultaat - verantwoording in kwartaalgesprekken  Examenorganisatie- kwaliteit Kaders en verbinding: Platform toetsleiders, Platform onderwijs Programmalijn t+r in Mbo 2015  Resultaatverhoging  Bouwstenen  Examenkwaliteit - logistiek  Professionalisering; evalueren en implementeren interne certificeringsroutes


Download ppt "Van project naar lijn ROCvAmsterdam en ROC Flevoland Charlotte Lugtenburg, Anke Blacquière 14 november 2013 COE contactpersonen."

Verwante presentaties


Ads door Google