De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ROCvAmsterdam en ROC Flevoland

Verwante presentaties


Presentatie over: "ROCvAmsterdam en ROC Flevoland"— Transcript van de presentatie:

1 ROCvAmsterdam en ROC Flevoland
Van project naar lijn ROCvAmsterdam en ROC Flevoland Charlotte Lugtenburg, Anke Blacquière 14 november 2013 COE contactpersonen

2 ROCvA ‘Taal, reken maar’! ROCF ‘Reken op taal!’
Samenwerkingsverband ‘klein binnen groot’ 2 roc’s studenten 9 Colleges 650 – 6500 studenten Centraal - kaders Domeinen - onderwijsstandaarden, (inkoop) examen instrumentarium, ondersteuning teams, relatie arb. markt Colleges - uitvoering onderwijs en voldoen wettelijke eisen

3 T+R budget en verantwoordelijkheid
85% budget voor Colleges, verdeeld op basis van studentaantallen, 15% centraal Project (Centraal): T+R actieplan kaders voor Colleges RvB opdrachtgever - (deel-)projectleider en functioneel beheer Adviseren, informeren, verantwoorden, organiseren kennisdeling, implementatie exameninstrument IE (TOA), Examenlogistiek Hoe? College coördinatoren - Platform onderwijs niveauverhoging, professionalisering docenten College toetsleiders - Platform Examenlogistiek COE Examinering voorbereiden, ophoging aantallen, special needs

4 T+R budget en verantwoordelijkheid
Lijn (Colleges) College T+R actieplan - inrichting en uitvoering Intensivering t+r, begeleiden overstappers Educatie, inrichten Examenlokaal, opstellen examenplannen, professionalisering docenten, ondersteuning zwakke studenten, organiseren deelname pilot COE, implementatie TOA en uitvoeren toets- en examenplan

5 Evaluatie ROCF / ROCvA 2010-13
Taal en rekenen T+r niveaus stijgen langzaam maar blijven landelijk achter 2014 Opdracht voor management ; gericht sturen op resultaatverhoging Professionalisering docenten (visie, meerjarenplanning, facilitering) 2014 Interne certificeringsroutes. Prioriteit: rekendocenten Kwaliteit Instellingsexamens - impuls nodig 2014 Plannen, afnamecondities, verminderen ‘examendruk’ ( integratie met beroepsgerichte examens) Algemeen: Publiciteit over roc’s; ‘te weinig, slecht onderwijs’ JOB monitor; ‘te makkelijk’, ‘we leren te weinig’ Teveel kwalificatiedossiers , 8100 opleidingen’, 40% minder dan 18 studenten overheid stuurt mee door additionele budgetten en prestatiebox Staat van de Instelling ; ROCF / ROCvA ; prioriteit examenkwaliteit -

6 Conclusie: Samenhang noodzakelijk! Taal en rekenen als programmalijn
Inzichten Veldraadpleging docenten: gemotiveerd maar missen sturing en consistentie Succesfactoren – rendementsonderzoek ICE betrokken en sturend management, …… Managers ’zien soms door de bomen ….’ Conclusie: Samenhang noodzakelijk! integrale aanpak mbo 2015, Focus op Vakmanschap, Examenkwaliteit, inrichten Entree opleidingen,….. Taal en rekenen als programmalijn

7 Bureau mbo 2015 Focus op Vakmanschap
Afbakening mbo, invoering Entree drempelloze instroom vervalt Aansluiting HBO Minder en vereenvoudigde kwalificaties Schaalgrootte en doelmatigheid Modernisering prikkels en bekostiging Verkorten en intensiveren ( ) Goede docenten – professionaliseren Intensivering onderwijsprogramma’s m.b.t. onderwijstijd; kwaliteit is bepalend! (diplomaresultaat, tevredenheid, leertijd)

8 Bouwstenen T+R – herinrichting mbo 2015
Beoogde effecten: voorsorteren (differentiatie ) ROC breed i.v.m. intensivering; onderwijsinhoud verbinden met beroepscontext (motivatie student) Geen prikkel voor selectie ‘aan de poort ‘ maar keuzebegeleiding eerste helft opleiding Consequenties verbinden aan voortgang taal en rekenen (= succesfactor) Kaders voor differentiatie en vrijstellingenbeleid en inzet van uren is beter te managen Remediëren bijspijkeren Koplopers doorstroom hbo Onderhoud 1e helft opleiding z.s.m. IE en COE

9 Resultaten per MBO College
ned3F Resultaten ROCvA (resultaten zijn gemiddelde cijfers) t/m periode Resultaten 12-13 streefcijfers 13-14 Result 13-14 p1 p2 5,65 p3 5,63 p4 5,72 p5 Resultaten per MBO College 5100 5110 5200 5210 5300 5400 5500 5800 5810 Zuidoost Zuid Westpoort Noord Hilversum Centrum West Airport Amstelland resultaat 12-13 5,08 5,85 5,1 5,29 6,1 6,29 5,59 5,71 5,62 resultaat t/m px % tov streefcijfers #DEEL/0! 4/5/2017

10 wat kan in de lijn en wat moet centraal?
FOCUS 2014 wat kan in de lijn en wat moet centraal? Lijn College; verhoging resultaat - verantwoording in kwartaalgesprekken Examenorganisatie- kwaliteit Kaders en verbinding: Platform toetsleiders, Platform onderwijs Programmalijn t+r in Mbo 2015 Resultaatverhoging Bouwstenen Examenkwaliteit - logistiek Professionalisering; evalueren en implementeren interne certificeringsroutes


Download ppt "ROCvAmsterdam en ROC Flevoland"

Verwante presentaties


Ads door Google