De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmiddag 18 maart 2012. WELKOM op deze vierde lijdenszondag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmiddag 18 maart 2012. WELKOM op deze vierde lijdenszondag."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmiddag 18 maart 2012

2 WELKOM op deze vierde lijdenszondag

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Welkom en mededelingen Zingen ‘Hoe zal ik Hem bezingen’ Stil gebed - votum - groet Zingen psalm 65 : 1, 2 en 3 Gebed Bijbellezing Romeinen 3 : 9 – 31 (uit de Herziene StatenVertaling)

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Zingen ‘De rijkdom van het geloof’ Preek Zingen psalm 71 : 8 en 9 Gebeden Collecten Zingen ‘Ik geloof in God – Hij is de Vader’ Zegen Gebeden

5 Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond. Spreuk van de week (Spreuken van koning Salomo 10 : 32)

6 Welkom en mededelingen

7 Zingen : ‘Hoe zal ik Hem bezingen en loven in mijn lied’. Bron: Gereformeerd Kerkboek. Tekst: Paul Gerhardt (1607 – 1676). Bewerkt: Anka Brands (1918 – 1978). Muziek: Melchior Teschner (1584 – 1635).

8 ‘Hoe zal ik Hem bezingen’ : 1, 2, 3 en 4 Hoe zal ik Hem bezingen en loven in mijn lied, die boven alle dingen troont in zijn rijksgebied? Gods Geest wil ons verlichten, de fakkel van het Woord zal klaar ons onderrichten, hoe Hem de lof bekoort.

9 ‘Hoe zal ik Hem bezingen’ : 1, 2, 3 en 4 Waarom verliet die Koning zijn troon in heerlijkheid, koos Hij bij ons zijn woning: een mens in dienstbaarheid ? De Vader zag bewogen de wereld in haar nood: zijn Zoon kwam uit de hoge tot redding van de dood.

10 ‘Hoe zal ik Hem bezingen’ : 1, 2, 3 en 4 Hem spreidde Sion palmen in geestdrift, gauw gedoofd; nog zingt de kerk haar psalmen en looft haar Heer en Hoofd, gedenkt Hem op zijn paden tot buiten Salems poort, waar ’t Lam, met vloek beladen, het lichaam werd doorboord.

11 ‘Hoe zal ik Hem bezingen’ : 1, 2, 3 en 4 Mijn hart vol boos begeren getuigt steeds tegen mij, het bloed van onze Here spreekt van het oordeel vrij: Hij deed ons met Zich sterven en uit het graf opstaan en om zijn loon te werven is Hij ons voorgegaan.

12 Stil gebed Votum Groet

13 Psalm 65 : 1, 2 en 3 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

14 Psalm 65 : 1, 2 en 3 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

15 Psalm 65 : 1, 2 en 3 Gij antwoordt met geduchte daden, Gij treedt voor ons in 't krijt. God van ons heil, Gij gaat te rade met uw gerechtigheid. O Gij vertrouwen aller landen die ver gelegen zijn, Gij houdt het oordeel in uw handen, de aard' is uw domein.

16 Gebed

17 De lezing uit de Bijbel is Romeinen 3 : 9 - 31 (in de Herziene StatenVertaling).

18 Romeinen 3: 9 Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn, 10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt

19 Romeinen 3: 12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. 13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. 14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, 15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.

20 Romeinen 3: 16 Vernieling en ellende is op hun wegen, 17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen. 19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.

21 Romeinen 3: 20 Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. 21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd:

22 Romeinen 3: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

23 Romeinen 3: 25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.

24 Romeinen 3: 26 Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. 27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof.

25 Romeinen 3: 28 Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. 29 Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen.

26 Romeinen 3: 30 Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. 31 Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.

27 Zingen : ‘De rijkdom van het geloof’. Bron: ‘Wegwijzer naar Christus’. Tekst: Dr. H. van ‘t Veld.

28 ‘De rijkdom van het geloof’ : 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Ik ben zo rijk, omdat ik mag geloven wat ik van Gods genadewerk belijd: het heil dat Christus voor mij heeft bereid, gaat elke aardse rijkdom ver te boven.

29 ‘De rijkdom van het geloof’ : 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Ik, door mijn zonden schuldig en onwaardig, ben rijk, daar Christus al mijn schuld vergeeft. In Hem die ook voor mij geleden heeft, ben ik verlost en in Gods oog rechtvaardig.

30 ‘De rijkdom van het geloof’ : 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Ik heb verdiend, dat ik de dood zal sterven en dat geluk voor altijd van mij wijkt. Om Jezus’ wil mag ik, zo eindloos rijk, eenmaal de eeuwge zaligheid beërven.

31 ‘De rijkdom van het geloof’ : 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Hoezeer mij steeds weer aanklaagt mijn geweten, dat ik niet één van Gods geboden houd, ofschoon mijn boze wil mij nog benauwt, ik mag in Hem mij toch rechtvaardig weten.

32 ‘De rijkdom van het geloof’ : 1, 2, 3, 4, 5 en 6 God ziet mij onverdiend in zijn genade in Christus nu als een rechtvaardge aan, alsof ik nooit één zonde heb gedaan. Hij spreekt mij vrij, mijn Rechter is mijn Vader.

33 ‘De rijkdom van het geloof’ : 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Alleen in waar geloof kan ik aanvaarden wat ik van Gods genadewerk belijd: het heil dat Christus voor mij heeft bereid, een rijkdom groot, oneindig hoog van waarde.

34 Preek (n.a.v. de Heidelbergse Catechismus, zondag 23, vraag en antwoord 59, 60 en 61)

35 Psalm 71 : 8 en 9 Maar ik blijf, Here, op U wachten en ik gewaag altijd van uw gerechtigheid. Uw heil is nooit uit mijn gedachten; want wat Gij mij kunt schenken is meer dan ik kan denken.

36 Psalm 71 : 8 en 9 Ik roem de grootheid van uw daden, ik meld aan iedereen uw recht, uw recht alleen. Gij weest mij reeds als kind uw paden; nog prijs ik U, ik zegen, o HEER, uw wondre wegen.

37 Gebeden

38 Er wordt gecollecteerd voor: 1. de emeritikas, 2. de (Singel)kerk. De emeritikas regelt de oudedags- voorziening voor predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook langdurig zieke predikanten, predikantsweduwen en –wezen ontvangen een uitkering uit deze kas.

39 Zingen : ‘Ik geloof in God - Hij is de Vader’. Bron: Site NGK Assen. Tekst: Casper Kollsbergen.

40 ‘Ik geloof in God – Hij is de Vader’ (1 van 4) ‘k Geloof in God – Hij is de Vader, almachtig Koning op zijn troon, Schepper van hemel en van aarde – en in zijn eengeboren Zoon, die ik als mijn Verlosser eer, in Jezus Christus, onze Heer,

41 ‘Ik geloof in God – Hij is de Vader’ (2 van 4) die, van de Heilge Geest ontvangen, als mens geboren uit een maagd, onder Pilatus heeft geleden, door onze schuld werd aangeklaagd, stierf aan het kruis, lag in het graf, tot in de dood daalde Hij af.

42 ‘Ik geloof in God – Hij is de Vader’ (3 van 4) ‘k Geloof dat Hij ten derde dage weer opgestaan is uit de dood, is naar de hemel opgevaren, zit aan de rechterhand van God, vanwaar Hij met bazuingeschal eenmaal ten oordeel komen zal.

43 ‘Ik geloof in God – Hij is de Vader’ (4 van 4) Ook wordt de Geest door mij beleden. ‘k Geloof een kerk die God ons geeft, ware gemeenschap van de heilgen, dat God mijn zonden steeds vergeeft, mijn lichaam van de dood bevrijdt en dat ik leef in eeuwigheid.

44 Zegen, te beantwoorden met:

45 Volgende week zondag zijn de kerkdiensten in/vanuit dit kerkgebouw: 10.00 uur ds. R.W.J. Soeters, 17.00 uur ds. E.B. Renkema.


Download ppt "Zondagmiddag 18 maart 2012. WELKOM op deze vierde lijdenszondag."

Verwante presentaties


Ads door Google