De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 1 september 2013 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 1 september 2013 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 1 september 2013 morgendienst

2 Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: J. Bonhof Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Psalm 97: 1, 3 en 6 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 97: 1, 3 en 6 Stil gebed, votum en groet Gezang 467 Tien geboden Psalm 32: 2 en 3 Gebeden Schriftlezing: Matteüs 8: Psalm 42: 3, 4 en 5

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Psalm 93: 2, 3 en 4 Gebeden
Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Psalm 93: 2, 3 en 4 Gebeden De kinderen komen terug Video bijbelklaskamp Collectes: werelddiaconaat en kerk Psalm 89: 4 en 8 Zegen

5 De eerste collecte is vanmiddag voor Jemima, een tehuis voor Arabische kinderen en jongvolwassen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Het huis heeft het financieel erg moeilijk. Zie

6 zal daarvoor de prijs betalen,
Spreuk van de week “Wie een gebod veracht, zal daarvoor de prijs betalen, wie het in acht neemt, wordt beloond.” Spreuken 13: 13

7 Welkom en mededelingen

8 Psalm 97: 1, 3 en 6 1 Groot Koning is de Heer. Volken, bewijst Hem eer, breek uit in jubel, aarde, nu Hij de macht aanvaardde. De landen wijd en zijd zijn in zijn naam verblijd. Op recht en op gericht heeft Hij zijn troon gesticht in de verborgenheid.

9 Psalm 97: 1, 3 en 6 3 De hemel, HEER, verbreidt alom uw majesteit, uw glorie komt getogen voor aller volken ogen. Hen, die zich wendden tot een beeld, een leugengod, hebt Gij beschaamd, o Heer; gij goden, buigt u neer: Hij heeft uw macht geknot.

10 Psalm 97: 1, 3 en 6 6 Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren. en vreugde van de HEER stroomt in hun harten neer. Gij die rechtvaardig zijt, weest in de HEER verblijd. Zijn naam zij lof en eer!

11 Stil gebed Votum en groet

12 Gezang 467: 1, 2, 3 en 4 1 O eeuw'ge Vader, sterk in macht, wiens arm betoomt der baren kracht, die wijst de grond'looz' oceaan de hem gestelde perken aan, o wil verhoren onze bee voor hen die zijn in nood op zee!

13 Gezang 467: 1, 2, 3 en 4 2 O Christus, wiens bestraffend woord door wind en water werd gehoord, die onder 't stormen rustig sliep en wandeld' over 't schuimend diep, o wil verhoren onze bee voor hen, die zijn in nood op zee!

14 Gezang 467: 1, 2, 3 en 4 3 O Geest, die op de grote vloed gelijk een vogel hebt gebroed, breng Gij 't geweld der zee tot staan en laat de mens met vrede gaan. O wil verhoren onze bee voor hen, die zijn in nood op zee!

15 Gezang 467: 1, 2, 3 en 4 4 O God, die ons behoeden wilt, bescherm de broeders, wees hun schild in storm en strijd, ga met ze mee en red ze van 't geweld der zee, dat land en water wijd en zijd lofzingen uw barmhartigheid.

16 Tien geboden

17 Psalm 32: 2 en 3 2 Nu heb ik, HEER, mijn zonde U beleden: ik weet dat ik uw wet heb overtreden. Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld. Laat daarom tot U komen uw beminden, stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. Duistere vloeden stormen op hen aan, Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

18 Psalm 32: 2 en 3 3 Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, Gij zult aan mij al uw beloften staven. Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, omringt met liedren van bevrijding mij! Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

19 Gebeden

20 Schriftlezing Matteüs 8:

21 Het volgen van Jezus 18 Toen Jezus een grote menigte om Zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat.

22 20 En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.

23 21 Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Here, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. 22 Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.

24 De storm gestild 23 En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem. 24 En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep.

25 25 En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Here, red ons, wij vergaan! 26 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte.

26 27 De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

27 Psalm 42: 3, 4 en 5 3 Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel. Eens verschijn ik voor den Heer, vindt mijn ziel het danklied weer. Hij mijn God, Hij heeft mijn leven dikwijls aan de dood ontheven.

28 Psalm 42: 3, 4 en 5 4 Zie, gekerkerd in verlangen, balling ver van waar Gij woont, houden bergen mij gevangen, waar uw heerlijkheid niet troont. Watervloed roept watervloed. Aller diepten euvelmoed heeft mij met geweld bedolven: al uw baren, al uw golven!

29 Psalm 42: 3, 4 en 5 5 Laat zijn trouw de dag verblijden en zijn lied de duisternis. Tot Hem roep ik in mijn lijden, die de God mijns levens is: Vaste grond van mijn bestaan, waarom ziet Gij mij niet aan? Moet ik onder 's vijands slagen thans dit somber rouwkleed dragen?

30 De kinderen gaan naar de bijbelklas.
Daar wordt verteld over het bezoek van de koningin van Seba aan Salomo uit 1 Koningen 10.

31 Preek

32 Jezus volgen in de storm
Geen kalme reis Wel een behouden aankomst

33 Jezus volgen in de storm

34

35 Psalm 93: 2, 3 en 4 2 Uw troon staat van de aanvang af gesteld op vaste pijlers in het oergeweld. Rivieren slaan, rivieren slaan, o HEER, het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

36 Psalm 93: 2, 3 en 4 3 Geweldiger dan water en dan wind is in de hoogte God die overwint. Geweldig is de HERE die zijn voet plant op de nek van deze watervloed.

37 Psalm 93: 2, 3 en 4 4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. Tot sieraad is uw hoge heiligheid en in die glans trotseert uw huis de tijd.

38 Gebeden

39 De kinderen komen terug.
Er wordt een video vertoond. Collectes

40

41 Collectes: Werelddiaconaat Kerk

42 De eerste collecte is voor Jemima, een tehuis voor Arabische kinderen en jongvolwassen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Het huis heeft het financieel erg moeilijk. Zie

43 Psalm 89: 4 en 8 4 Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk? Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk. De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden, de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede. Wat ooit aan vijandschap de kop heeft opgestoken is door uw sterke arm geslagen en gebroken.

44 Psalm 89: 4 en 8 8 Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt, geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. Gij Heilge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

45 Zegen te beantwoorden met

46 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur.
Voorganger: J. Bonhof


Download ppt "Zondag 1 september 2013 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google