De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds H. Biesma Ouderling: Jacob Rink

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds H. Biesma Ouderling: Jacob Rink"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds H. Biesma Ouderling: Jacob Rink
Organist: Krijn van Veen

2 ELB 161 Psalm 81 Psalm 33 ELB 357 Psalm 97 Gezang 98 Nehemia 8:1-3 Nehemia 8: 6-13

3 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, Waar komt mijn hulp vandaan?
Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, Waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, Die mij bij zal staan.

4 Die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val.
Opwekking 640 Mijn hulp is van U, Heer, Die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer Die over mij waakt, Die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren Door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd.

5 Bewaart heel mijn leven, Mijn komen en gaan,
Opwekking 640 Bewaart heel mijn leven, Mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer. O, van U!

6 Op elk moment van mijn leven In voor- of tegenspoed
Opwekking 630 Op elk moment van mijn leven In voor- of tegenspoed Aanbid ik U, mijn Jezus En dank U voor uw bloed.

7 Ik vind kracht in U, mijn Vader, Als ik heel dichtbij U ben.
Opwekking 630 Ik vind kracht in U, mijn Vader, Als ik heel dichtbij U ben. Mijn hart en mijn gedachten Worden warm als ik bedenk:

8 U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot,
Opwekking 630 Refrein: Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U En ik zing met heel mijn hart: ‘Ik hou van U’.

9 Op elk moment van mijn leven Bij dag en bij nacht
Opwekking 630 Op elk moment van mijn leven Bij dag en bij nacht Wil ik uw woorden lezen En dragen in mijn hart. In de stormen van mijn leven, In de regen, in de kou, Wil ik schuilen in uw vrede, Wil ik rusten in uw trouw.

10 U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot,
Opwekking 630 Refrein: Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U En ik zing met heel mijn hart: ‘Ik hou van U’.

11 Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U En ik zing met heel mijn hart:
Opwekking 630 Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U En ik zing met heel mijn hart: ‘ik hou van U’.

12 Opwekking 599 Nog voordat je bestond kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield gaf hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

13 Opwekking 599 En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt gaf hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt.

14 Opwekking 599 Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

15 Opwekking 599 En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon En nu is alles klaar wanneer jij komt

16 Opwekking 599 Kom tot de Vader Kom zoals je bent Heel je hart, al je pijn Is bij Hem bekend De liefde die Hij geeft De woorden die Hij spreekt Daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x)

17 De Leeuw maar ook het Lam, Gezeten op de troon. Bergen buigen neer,
Opwekking 638 Wie is als Hij? De Leeuw maar ook het Lam, Gezeten op de troon. Bergen buigen neer, De zee verheft haar stem Voor de allerhoogste Heer.

18 Alle naties van de aard’, Alle heiligen; aanbid Hem.
Opwekking 638 Prijs Adonai, Wanneer de zon opkomt Totdat zij onder gaat. Alle naties van de aard’, Alle heiligen; aanbid Hem.

19 Welkom en mededelingen
Begroeting Mededeling van overlijden

20 1 Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep.
ELB 161: 1-3 1 Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep. Die bloemen, vissen, vogels uit niets tot leven riep; met nevels als een sluier de groene aarde tooit, zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit.

21 2 Die heuvels schiep en dalen waar Hij de aard' betrad,
ELB 161: 1-3 2 Die heuvels schiep en dalen waar Hij de aard' betrad, die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad. Looft Hem dan die de mensen tot vreugd' geschapen heeft, en die ons onze schulden om Jezus' wil vergeeft.

22 3 O, God die ons in Christus een machtig Vader zijt,
ELB 161: 1-3 3 O, God die ons in Christus een machtig Vader zijt, verlos ons van het kwade nu en in eeuwigheid. Leer ons als kind'ren leven en spelen in uw hof, en met de eng'len zingen uw glorie en uw lof.

23 Moment van inkeer Votum en groet Welkom en mededelingen

24 Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem springen op voor Hem
Psalm 81: 1, 2, 4 1 Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte! Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

25 2 Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Viert bij volle maan
Psalm 81: 1, 2, 4 2 Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Viert bij volle maan met muziek en mond een hernieuwd verbond volgens oude wetten.

26 4 God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen. Heilig is 't en recht
Psalm 81: 1, 2, 4 4 God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen. Heilig is 't en recht nu en t' allen tijd Hem die ons bevrijdt vrolijk toe te zingen.

27 Gebed om vergeving Gebed om Gods zegen over de dienstLezing van de Tien Geboden

28 8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
Psalm 33: 8 8 Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten, nu en voor altijd.

29 Gebed van het Woord Gebed om Gods zegen over de dienstLezing van de Tien Geboden

30 We lezen uit de Bijbel Nehemia 8:1-3 Nehemia 8: 6-13

31 Nehemia 8:1-3 en 6-13 1 verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had opgelegd. 2 Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen, en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand.

32 Nehemia 8:1-3 en 6-13 3 Op het plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet.

33 Nehemia 8:1-3 en 6-13 6 Ezra prees de HEER, de grote God, en heel het volk antwoordde ‘Amen, amen,’ en ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de HEER. 7 Vervolgens legden de Levieten Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan en Pelaja de wet uit aan het volk, dat weer was gaan staan.

34 Nehemia 8:1-3 en 6-13 8 De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het gelezene. 9 Nehemia – hij was de landvoogd –, Ezra, de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan de HEER, uw God; rouw dus niet, en huil niet!’ Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde.

35 Nehemia 8:1-3 en 6-13 10 Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’ 11 De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: ‘Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.’

36 Nehemia 8:1-3 en 6-13 12 Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld.

37 1. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
ELB 357: 1, 5 1. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugde, bron van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in 't duister, vindt het licht bij U alleen.

38 voor het ware vreugdelicht, opdat wij uw Naam verhogen,
ELB 357: 1, 5 Open nu ook onze ogen voor het ware vreugdelicht, opdat wij uw Naam verhogen, juichend voor uw aangezicht. Want in Christus komt Gij nader hem, die onder zonde zucht. leder wilt Gij zijn een Vader, die in Jezus tot U vlucht.

39 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over de schepping (Genesis 1: 1-13)

40 ‘Nieuwjaarsaanrader’
Preek ‘Nieuwjaarsaanrader’ Preek

41 1.God heerst als Opperheer; Dat elk Hem juichend eer'.
Psalm 97: 1, 7 1.God heerst als Opperheer; Dat elk Hem juichend eer'. Gij, aarde, zee en eiland, Verheugt u in uw Heiland. Hem dekt met majesteit Der wolken donkerheid. Hij vestigt Zijnen troon Op heil'ge rijksgeboôn, Vol recht en wijs beleid

42 7.Gods vriend'lijk aangezicht, Heeft vrolijkheid en licht
Psalm 97: 1, 7 7.Gods vriend'lijk aangezicht, Heeft vrolijkheid en licht Voor all' oprechte harten, Ten troost verspreid in smarten. Juicht, vromen, om uw lot; Verblijdt u steeds in God, Roemt, roemt Zijn heiligheid; Zo word' Zijn lof verbreid Voor al dit heilgenot.

43 Gebeden ‘Vermaan tot vreugde’ Dankzegging en voorbeden

44 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor
1)Diaconie 2)Kerk

45 1 Verblijdt u in de Heer te allen tijd!
Gezang 98: 1, 2, 3 1 Verblijdt u in de Heer te allen tijd! Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u! Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij, de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

46 2 Weest niet bezorgd, maar bidt en smeekt de Heer,
Gezang 98 : 1, 2, 3 2 Weest niet bezorgd, maar bidt en smeekt de Heer, weest niet bezorgd, maar mild en toegenegen, want Hij brengt in uw ballingschap een keer; zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend.

47 3 Daarom, dankt God! De vrede die Hij geeft
Gezang 98 : 1, 2, 3 3 Daarom, dankt God! De vrede die Hij geeft gaat alle redelijk verstand te boven. Hij die uw harten in zijn hoede heeft, is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.

48 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds H. Biesma Ouderling: Jacob Rink"

Verwante presentaties


Ads door Google