De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 13 januari 2013 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Cors Visser Organist: Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 13 januari 2013 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Cors Visser Organist: Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 13 januari 2013 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Cors Visser Organist: Wim Brunsveld

3 Psalm 46: 1 Psalm 63: 1 Psalm 63: 2 Gezang 21: 1 en 5 Psalm 34: 4 Zoals ik ben, kom ik nabij Gezang 230: 3a+4a en 5 Psalm 119: 3 Psalm 119: 7 Gezang 327 Johannes 1: 19 – 42

4 Welkom en mededeling van overlijden zuster Bep Lakerveld-Rietveld en Janny van der Leij

5 Psalm 46: 1 God is een toevlucht t’ allen tijde, die ons uit nacht en dood bevrijdde. Al zou de aarde ondergaan, wij zien het zonder vrezen aan. Al staat geen berg meer vast, al dreigen de zeeën overhand te krijgen, laat schuimend al hun golven slaan, wij zien het zonder vrezen aan.

6 Overige mededelingen

7 Psalm 63: 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land, waarop de zon verzengend brandt,- schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

8 Stil gebed Votum en groet

9 Psalm 63: 2 Eens zag ik in uw tempelhof U in uw glorie hoogverheven, wiens gunst mij meer is dan het leven, mijn lippen stamelden uw lof. Mijn leven lang wil ik U prijzen, uw naam aanbidden, want Gij voedt mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. O Heer, ik wil U dank bewijzen.

10 Verootmoediging

11 Gezang 21: 1 en 5 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja!

12 Gezang 21: 1 en 5 O gij verdrukte, die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is hier! Hongrige, Hij wil u spijze bereiden, dorstige, zie de heilsrivier! Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; God schenkt genade velerlei. Halleluja!

13 Gebed om de opening van Gods Woord

14 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Johannes 1: 19 – 42.

15 Johannes 1: 19 – 42 Getuigenissen 19 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20 Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21 Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij.

16 Johannes 1: 19 – 42 22 ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24 De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25 vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’

17 Johannes 1: 19 – 42 26 ‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27 hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28 Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. 29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

18 Johannes 1: 19 – 42 30 Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” 31 Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ 32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten.

19 Johannes 1: 19 – 42 33 Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” 34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’ 35 De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36 Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’

20 Johannes 1: 19 – 42 37 De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. 38 Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert u?’ 39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem.

21 Johannes 1: 19 – 42 40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41 Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), 42 en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).

22 Psalm 34: 4 Komt nader, ziet en proeft, opdat men smake naar waardij des H EREN goedheid. Zalig hij die veilig bij Hem toeft. Die thuis hoort in Gods kring, dient met ontzag zijn hoog bewind. Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt wacht u verzadiging.

23 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over de scheiding tussen Abraham en Lot. (Genesis 13: 1 – 18)

24 Preek

25 Zoals ik ben, kom ik nabij Bron: “Tussentijds”, Gezang 109 Tekst: Charlotte Elliott, “Just as I am” Vertaling: Gert Landman Melodie: A.H. Brown

26 Zoals ik ben, kom ik nabij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Zoals ik ben, kom ik nabij, met niets in handen dan dat Gij mij riep en zelf U gaf voor mij- o Lam van God, ik kom.

27 Zoals ik ben, kom ik nabij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Zoals ik ben, met al mijn strijd, mijn angsten en onzekerheid, mijn maskers en mijn ijdelheid- o Lam van God, ik kom.

28 Zoals ik ben, kom ik nabij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Zoals ik ben, verdoofd, verblind, tast ik naar U, die mij bemint, bij wie mijn ziel genezing vindt- 0 Lam van God, ik kom.

29 Zoals ik ben, kom ik nabij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, vervult, verlicht, verwarmt Gij mij- o Lam van God, ik kom.

30 Zoals ik ben, kom ik nabij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Zoals ik ben, in U te zijn en Gij in mij, in brood en wijn: uw ziel, uw levenskracht wordt mijn- o Lam van God, ik kom.

31 Zoals ik ben, kom ik nabij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Zoals ik ben- ja dat ik dan de lengte, breedte, hoogte van uw diepe liefde vatten kan: o Lam van God, ik kom.

32 Zoals ik ben, kom ik nabij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Zoals ik ben: dat ik uw Naam nu al, met alle heiligen saam, en eens ook voor uw troon beaam- o Lam van God, ik kom.

33 Voorbede en dankzegging Inleiding avondmaal (formulier 1)

34 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, …

35 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. …

36 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

37 Gezang 230: 3a+4a en 5 Overal, o Zon der zonnen, straalt Gij in uw heerlijkheid en voedt met uw licht de bronnen van de lichten wijd en zijd. Zou ik, Heer, uw kelk niet drinken, nu ik zo uw glorie zie? Zou mij ooit de moed ontzinken, nu ik uw victorie zie?

38 Gezang 230: 3a+4a en 5 Doe uw Geest ook in mij werken, schenk mij uw genade nu, opdat eindlijk ook de sterke vijand in mij buigt voor U. Hef uw scepter, Heer der heren, overal moet Gij regeren, geef uw heerlijk rijk ruim baan, maak ook mij uw onderdaan.

39 Aangaan aan de tafel Opwekking Gebruik van brood en wijn Lofprijzing (gesproken) Dankzegging

40 Psalm 119: 3 U dank ik, H EER, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

41 Afgaan van de tafel 10 geboden

42 Psalm 119: 7 Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. Open mijn oog, zodat het helder ziet, dat ik de wondren van uw wet ontware. O H EER, verberg mij uw geboden niet: ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

43 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er één collecte zijn die bestemd is voor landelijke evangelisatie.

44 Gezang 327: 1, 2 en 3 Heer Jezus, o Gij dageraad, wend naar ons toe uw licht gelaat. Uw Geest die in de waarheid leidt zij onze gids in deze tijd.

45 Gezang 327: 1, 2 en 3 Geef dat ons hart mag zijn gericht op U die ons verstand verlicht, opdat uw naam ons steeds nabij, uw lof op onze lippen zij,

46 Gezang 327: 1, 2 en 3 totdat met alle englen saam wij zingen: ‘heilig is Gods naam!’, en zien U in het zalig licht van aangezicht tot aangezicht.

47 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met

48 Vanmiddag is er weer een dienst om 17.00 uur in dit kerkgebouw met dominee De Bruijne.


Download ppt "Zondag 13 januari 2013 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. de Bruijne Ouderling:Cors Visser Organist: Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google