De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DCMR Milieudienst Rijnmond - de organisatie - van MPP naar MAP

Verwante presentaties


Presentatie over: "DCMR Milieudienst Rijnmond - de organisatie - van MPP naar MAP"— Transcript van de presentatie:

1 DCMR Milieudienst Rijnmond - de organisatie - van MPP naar MAP
Frank Faber Hoofd Bureau Handhaving Noord Afdeling Regiogemeenten

2 Inhoud presentatie Regio Rijnmond Wat doen we zoal? Waarom regionaal?
Organisatie DCMR Bestuur DCMR Hoe leggen we vast wat we doen en hoe wordt dat gecontroleerd? Van MPP naar MAP

3 Regio Rijnmond ± 1.2 miljoen inwoners 22.000 bedrijven
80 raffinaderijen / chemische industrie 400 afvalsector 21520 bedrijven onder gemeentelijk bevoegd gezag

4 Wat doen we zoal? Vergunning / meldingen / nadere eisen
Toezicht en handhaving Preventieve controles Inventariserende controles Signaaltoezicht Repressieve controles, onder andere n.a.v. klachten Bestuursrechtelijke handhaving Strafrechtelijke handhaving (OM) Meldkamer 24 uur per dag (klachten, chemisch advies)

5 Wat doen we zoal? (vervolg)
RO-advisering Uitvoering Wbb-taak Steunpunt BRZO Milieubeleidsadvisering etc.

6 Waarom regionaal? Borging deskundigheidsniveau
Klantvriendelijkheid bedrijven: alle bedrijven dezelfde voorschriften Eenmalig implementatie nieuwe wet- en regelgeving, en landelijk en provinciaal beleid Milieuproblematiek heeft vaak een regionaal karakter

7 Bodem Lucht Veiligheid Geluid Monitoring
Organisatie DCMR Regio- gemeenten VV en RO (1 x) Toez en HH (2 x) Staf en beleid Rotterdam VV (1x) Toez. en HH (3 x) Staf en Beleid (1 x) RO (1 x) Industrie VV PI / RES HH PI / RES Meldkamer Chem. Adv. Expertisecentrum Bodem Lucht Veiligheid Geluid Monitoring

8 Bestuur Dagelijks bestuur, 5 leden Voorzitter Provincie Zuid-Holland
Gemeente Rotterdam 2 leden van de regiogemeenten (1 van de gemeenten ten zuiden van de Nieuwe Waterweg/Nieuwe Maas en 1 ten noorden)

9 Algemeen bestuur, 22 leden
Bestuur (vervolg) Algemeen bestuur, 22 leden 3 leden van de provincie Zuid-Holland 2 leden van de gemeente Rotterdam 1 lid van elke regiogemeente

10 Hoe controle? Trimesterrapportage Kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN-ISO 9001:2000 certificaat voor de primaire processen vergunningverlening en handhaving Audits Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s)

11 Hoe leggen we vast wat we doen?
Beleidsbegroting Vaststelling door de gemeenteraden Financiële kaders en regionale beleidskader Werkplannen Jaarlijks

12 Van MPP naar MAP, aanleiding
Verandering in wet en regelgeving, zoals: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Activiteiten AMvB Landelijk beleid, zoals - Professionalisering handhaving en vergunningverlening Aansluiten bij landelijke SBI/VNG systematiek Regionale en lokale ambities, zoals: Inzet richten op milieudoelen Verbetering dienstverlening en klantgerichtheid naar burger en bedrijf

13 Uitgangspunten MAP Nieuwe naam: Milieu Activiteiten Programma
Realisatie van (concrete) milieudoelen Borgen van (huidig) adequaat niveau Flexibiliteit in Milieu Activiteiten Programma en methodiek Efficiënte en effectieve inzet van instrumenten Monitoring voor jaarlijkse bijstelling milieudoelen Van een kwantitatieve naar een kwalitatieve benadering Modernisering systematiek bedrijfsgerichte taken (werkplan berekening) Aanvullen gebiedsgerichte en beleidsondersteunende taken

14 Schets oud MPP

15 Schets nieuw MAP

16 Milieudoelen Afval Afvalwater Bodem Energie (externe) Veiligheid
Geluid Geur Licht Lucht Maatwerk voorschriften

17 Adequaat niveau (1) Bedrijven voldoen aan de milieuregels, waarbij ontwikkelingen in wet-en regelgeving en beleid worden gevolgd, toegepast en voorgelicht Vergunningen en meldingen worden op tijd aangevraagd en ingediend; Vergunningen en meldingen worden binnen termijn verleend en geaccepteerd; Bedrijven worden op naleving van verplichtingen gecontroleerd, gebaseerd op milieurisico’s en gedrag/houding van bedrijf; Incidenten en klachten worden onderzocht en geëvalueerd; Nieuwe verplichtingen worden pro-actief gecommuniceerd; Bij vestiging en uitbreiding worden verplichtingen vroegtijdig aangegeven; Het bedrijvenbestand is volledig en voldoende actueel; Vergunningen en meldingen zijn actueel; Overheid is zichtbaar bij bedrijven; Bijdrage aan RO taken wordt geleverd vanuit overzicht en kennis van bedrijven. Strikte handhaving bij notoire overtreders.

18 Adequaat niveau (2) Adequaat niveau vertaald in beheersniveau:
Geen vergunning ouder dan 10 jaar; Elke 10 jaar meldingsplichtig bedrijf bezocht; Minimaal één contactmoment per bedrijf per 4 bedrijf (m.u.v. type A bedrijf); Type C, milieucategorie 4 bedrijf eens per jaar contact.

19 Flexibiliteit! Beheersbudget per milieucategorie voor 4 jaar
Flexibele inzet van instrumenten per branche/per milieucategorie Verdeling budget in % voor regulering, toezicht, monitoring, analyse, beleid etc. Voorstel: budget verdeling op basis van verdeelsleutel, gebaseerd op aantal bedrijven in specifieke milieudoel klasse (per participant)

20 Milieudoelen: cyclisch MAP
Cyclisch karakter doelstellingen betekent formuleren indicatoren, registreren, monitoren en jaarlijks bijstellen Uitwerking in projectplannen en vertaling in werkplannen Lokale milieudoelen en/of prioriteiten in werkplannen opnemen Regionale milieudoelen op projectbasis opnemen

21 Activiteitenbesluit: in uitvoering
Activiteiten AMvB brengt verschuiving van vergunning naar melding Type A bedrijven in beeld houden (argumenten RO, correcte typering, milieudoel gerelateerd, zichtbaarheid overheid) Geen toezichtinzet, maar wel inzet om regelgeving te toetsen dan wel op klachten te reageren (piepsysteem) Implementatie Activiteiten AMvB vraagt komende periode extra inzet voor omzetting vergunningvoorschriften en toetsing gelijkwaardige maatregelen

22 Kengetallen MAP Kengetallen als ‘onderlegger’ voor beheerbudget, werkplannen en verantwoording. Maar…….. ……. niet meer als vertrekpunt voor afspraken met participanten Nieuwe melding is breder dan oude melding: huidig kengetal + 2 uur Geen aanpassing nodig van huidige kengetallen toezicht/handhaving Kengetal type A inrichting: 2 uur voor inventarisatiebezoek, en 1 uur voor brief Kengetallen type C (vergunning) inrichtingen nog toetsen Voorlichting: ca. 40 – 60 uur voor (branche, gemeente, bedrijventerrein) traject Toetsen rapporten bij melding: inschatting ca uur per rapport

23 Instrumenten (1) Type A inrichtingen (vrnl milieucategorie 1)
Vaststellen regelgeving (= bezoek en brief) Klachten/incidenten Maatwerkvoorschrift Milieudoelen, zoals keuringstermijnen Toezicht en handhaving (als niet cat.1) Informatie uitwisseling en analyse Beleid in stimulerende zin

24 Instrumenten (2) Type B inrichtingen (vrnl milieucategorie 2 en 3)
Instrumenten van type A inrichtingen plus… Melding Geluid en bodem en evt. energie rapporten Toezicht en handhaving Besluiten gelijkwaardige voorziening Maatwerkvoorschriften Aanvullende instrumenten Contactmomenten Geluidsklachten meten (horeca)

25 Instrumenten (3) Type C inrichtingen (vrnl milieucategorie 3)
Instrumenten van type A en B inrichtingen plus…… Vergunningverlening Opleveringscontrole Wabo coördinatie 10 % beheer vergunningen (vigerend) En voor categorie 4 en 5 bedrijven, aanvullend milieujaarverslagen en BRZO inspecties

26 Maar ook ……… Draaiboeken voor:
Informatie, voorlichting en communicatie Subsidie onderzoek Intermediair en mediation Beleidsvoorstellen Bestuurlijk gevoelige communicatie Beleidsbeïnvloeding vanuit praktijkervaring (lokaal, regionaal, landelijk, EU) Registratie, monitoring en analyse (milieudoelen)

27 Kengetallen in MAP Kengetal per bedrijf op basis van oude MPP kentallen en frequenties Behalve: type A in beeld (2 uur per bedrijf/4jaar) Actualisatietoets meldingen en vergunningen eens per 10 jaar (5 en 10 uur per toets) Ophoging kengetal meldingen met 2 uur (voorlichting) Toepassing op nieuwe VNG indeling en Activiteiten AMvB type inrichtingen

28 Kengetallen nader uitgewerkt
Kengetal in uren per type en cat. Cat. 1 2 3 4 5 Vergunning (type C) 5,5 8,5 16,8 44,1 91 Melding (type B) 3,6 5,6 10,5 29,3 40,3 Niet-melding (Type A) 1,8 2,8

29 Toedeling tijd/budget
60-70 % van tijdsinzet voor: Regulering (meldingen en vergunningaanvragen, toets vergunning en melding elke 10 jaar) Toezicht (klachtenbehandeling, nalevingsindex per branche, categorie 4 en 5 bedrijf eens per jaar controle, dwangsommen en PVs) Minimaal één contactmoment per bedrijf per 4 jaar (m.u.v. type A bedrijf); Inventarisatie type A bedrijven Juridische toetsing 30-40 % van tijdsinzet voor: Milieudoelen met hoogste prioriteit (15%) Milieudoelen met gemiddelde prioriteit (15 %) Milieudoelen met lagere prioriteit worden regulier behandeld Monitoring en jaarlijkse bijstelling milieudoelen Implementatie wet- en regelgeving

30 Vragen?


Download ppt "DCMR Milieudienst Rijnmond - de organisatie - van MPP naar MAP"

Verwante presentaties


Ads door Google