De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op TOV! thema = de kerkdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op TOV! thema = de kerkdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op TOV! thema = de kerkdienst

2 Bidden

3 De kerkdienst

4 Wat gebeurt er in de kerk?

5

6 Exodus 29 42 Het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslachten, aan de deur van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des HEEREN; aldaar zal Ik met ulieden komen, dat Ik aldaar met u spreke. 43 En daar zal Ik komen tot de kinderen Israëls; opdat zij geheiligd worden door Mijn heerlijkheid. 45 En Ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. 46 En zij zullen weten, dat Ik de HEERE hun God ben, Die hen uit Egypteland uitgevoerd heb, opdat Ik in het midden van hen wonen zou; Ik ben de HEERE, hun God.

7 Wat gebeurt er in de kerk?
Zojuist gelezen: ‘Ik wil je ontmoeten, tot je spreken, jou Mijn heerlijkheid laten zien, je heiligen, bij je wonen, jou God zijn, je leiden uit ‘Egypte’.’ Hoe? Door alles wat er in de kerk gebeurt / alle onderdelen van de liturgie (orde van de dienst).

8 Voorbereiding Het gaat in de kerkdienst om de eer van God. Daarom moet alles zorgvuldig voorbereid worden en met ‘orde’ gebeuren (1 Korinthe 14:40). Het volk Israël moest zich ook voorbereiden op de ontmoetingen met God: afzonderen, kleren wassen, etc. Voor de tempeldienst was alles tot in de puntjes geregeld. Dominee Koster Organist Ouderling van dienst Gemeente

9 votum en groet ‘Onze hulp is in de naam des Heeren, Die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en Die niet loslaat het werk van Zijn handen’ Plechtige verklaring Belijdend gebed ‘Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest’ Groet jij iemand soms niet? God groet ons wel!

10 zingen Zingen hoort helemaal bij de dienst aan God en is een belangrijk onderdeel van de kerkdienst. God ‘troont’ op de lofzangen van Israël (Psalm 22:4). God loven en prijzen, antwoorden op wat God ons te zeggen heeft, ‘klagen’, danken, aanroepen om hulp, je geloof tot uitdrukking brengen, elkaar bemoedigen, gebed: ‘zingen is twee keer bidden’ (Augustinus). Maarten Luther: ‘zingen maakt het hart vrolijk en de duivel gaat ervoor op de loop’.

11 tien geboden Spiegel Richtingwijzer

12 geloofsbelijdenis Twaalf artikelen / apostolische geloofsbelijdenis
‘Dit is wat we geloven en in dit geloof zijn we samengekomen’ ‘In gemeenschap / verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen’  we zijn niet alleen, er is een geweldige menigte van jongeren en ouderen die dezelfde God dienen. Wat een bemoediging!

13 gebed Het eerste gebed Het tweede gebed

14 Schriftlezing Hoogtepunt van de kerkdienst!
Waarom? We luisteren naar Gods eigen Woord, Hij spreekt zelf tot ons. Bijbel: OT & NT 1 Timotheus 4: ‘houd aan in het lezen’.

15 preek

16 collecte / ‘dienst der offeranden’
Waarvoor wordt er gecollecteerd? Diaconie en het werk in de gemeente. Offer of fooitje?

17 collecte / ‘dienst der offeranden’
1 Kronieken 29 9. En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven; want zij gaven met een volkomen hart den HEERE vrijwillig; 14. Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand. 2 Korinthe 8/9 - Jezus Christus. - Je mag naar vermogen geven, het is niet de bedoeling dat je zelf in moeilijkheden raakt. - God kijkt naar je hart en de manier waarop je geeft (blijmoedig, uit dankbaarheid en in liefde voor God en je naaste). - Brengt dankzegging en verheerlijking aan God teweeg.

18 zegen ‘Ga nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt Zijn zegen’ ‘De genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige geest zij met u allen’

19 Tips om actief mee te doen
Bereid je voor Stel je erop in iets te ontvangen, ga met verwachting Meebidden bij het stille gebed Geloofsbelijdenis voor jezelf meezeggen Meelezen tijdens de Schriftlezing Collectegeld bewust geven Aantekeningen maken tijdens de preek Ga eens samen met een vriend/vriendin en bespreek daarna jullie ervaringen met elkaar Doe er iets mee, breng het in praktijk ……

20 Psalm 27 Och, mocht ik in die heilige gebouwen, De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog; Zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen! Hier weidt mijn ziel met een verwond'rend oog. Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt', In ramp en nood versteken in Zijn hut; Mij bergen in 't verborgen van Zijn tent en op een rots verhogen uit d' ellend'.

21 Psalm 84 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, O Heer' der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen. Hoe branden mijn genegenheen, Om 's Heeren voorhof in te treen! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, En aan mijn ziel het leven geeft.

22 Mededelingen Inleveren briefjes eetcafé
Vragen n.a.v. de inleiding? Stel ze gerust!

23

24 Kerstlied: Laat ieder het horen
Dat eens werd geboren, De Redder der wereld, De Heer’ van ’t heelal. De engelen melden, In Efratha’s velden, Dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. Refrein: Komt, laten wij eren, De Here der Heren, Zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven, Dicht bij Hem te leven. De Heiland der wereld, Halleluja!

25 Kerstlied: Laat ieder het horen
En herders, zij kwamen Bij ’n kribbe tezamen, Omringden eerbiedig het Kindeke teer. De flonk’rende sterre, Riep wijzen van verre; Zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer. Refrein: Komt, laten wij eren, De Here der Heren, Zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven, Dicht bij Hem te leven. De Heiland der wereld, Halleluja!

26 Kerstlied: Laat ieder het horen
In doeken gewonden, Voor al onze zonden, Ligt hier in een kribbe het Godd’lijk Kind. De sterre gaat stralen, Voor wie moe van ’t dwalen, Bij ’t wonder van Bethlehem vrede vindt. Refrein: Komt, laten wij eren, De Here der Heren, Zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven, Dicht bij Hem te leven. De Heiland der wereld, Halleluja!


Download ppt "Welkom op TOV! thema = de kerkdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google