De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op TOV! Thema: Rouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op TOV! Thema: Rouw."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op TOV! Thema: Rouw

2 Gebed

3 Zingen psalm 130 : 1 Uit diepten van ellende,
Roep ik, met mond en hart, Tot U die heil kunt zenden; O HEER; aanschouw mijn smart; Wil naar mijn smeekstem horen Merk op mijn jammerklacht; Verleen mij gunstig’ oren, Daar ‘k in mijn druk versmacht.

4 Een koffer vol herinneringen
Pesten Verkering uit Geboorte Scheiding Ziekte Verjaardag Leuke vakantie Voetbalkampioen Sterfgeval

5 Lezen Johannes 11 : 11 Dit sprak Hij; en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga heen, om hem uit den slaap op te wekken. 12 Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. 13 Doch Jezus had gesproken van zijn dood; maar zij meenden, dat Hij sprak van de rust des slaaps. 14 Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven. 15 En Ik ben blijde om uwentwil, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt; doch laat ons tot hem gaan.

6 Lezen Johannes 11 : 16 Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laat ons ook gaan, opdat wij met Hem sterven. 17 Jezus dan, gekomen zijnde, vond, dat hij nu vier dagen in het graf geweest was. 18 (Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent vijftien stadiën van daar.) 19 En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. 20 Martha dan, als zij hoorde, dat Jezus kwam, ging Hem tegemoet; doch Maria bleef in huis zitten.

7 Lezen Johannes 11 : 21 Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart Gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven; 22 Maar ook nu weet ik, dat alles, wat Gij van God begeren zult, God U het geven zal.

8 Lezen Johannes 11 : 33 Jezus dan, als Hij haar zag wenen, en de Joden, die met haar kwamen, ook wenen, werd zeer bewogen in den geest, en ontroerde Zichzelven; 34 En zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Heere, kom en zie het. 35 Jezus weende. 36 De Joden dan zeiden: Ziet, hoe lief Hij hem had! 37 En sommigen uit hen zeiden: Kon Hij, Die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken, dat ook deze niet gestorven ware? 38 Jezus dan wederom in Zichzelven zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf; en het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd.

9 Lezen Johannes 11 : 33 Jezus dan, als Hij haar zag wenen, en de Joden, die met haar kwamen, ook wenen, werd zeer bewogen in den geest, en ontroerde Zichzelven; 34 En zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Heere, kom en zie het. 35 Jezus weende. 36 De Joden dan zeiden: Ziet, hoe lief Hij hem had! 37 En sommigen uit hen zeiden: Kon Hij, Die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken, dat ook deze niet gestorven ware? 38 Jezus dan wederom in Zichzelven zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf; en het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd.

10 Gedeelde smart is halve smart….
Om te onthouden… Gedeelde smart is halve smart…. Dat geldt zeker als je het deelt met Jezus!

11 Om te onthouden… Openbaring 21 : 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn…

12 Zingen: Nog voordat je bestond
kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

13 Zingen: Nog voordat je bestond
Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde de Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. De liefde die Hij geeft, Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

14 Zingen: Kerstlied Laat ieder het horen, dat eens werd geboren
de Redder der wereld, de Heer van 't heelal. De engelen meldden in Efrata's velden dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. Komt, laten wij eren de Heere der Heren, zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven, de Heiland der wereld, halleluja.

15 Zingen: Kerstlied En herders zij kwamen bij 'n kribbe tesamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer. De flonk'rende sterre riep wijzen van verre, zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer. Komt, laten wij eren de Heere der Heren, zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven, de Heiland der wereld, halleluja.

16 Zingen: Kerstlied In doeken gewonden, voor al onze zonden,
ligt hier in een kribbe het goddelijk Kind. De sterre gaat stralen voor wie, moe van 't dwalen, bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt. Komt, laten wij eren de Heere der Heren, zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven, de Heiland der wereld, halleluja. 

17 Mededelingen Aanmelden kerstfeest Eetcafé
Morgenavond: Preludium, aanvang uur


Download ppt "Welkom op TOV! Thema: Rouw."

Verwante presentaties


Ads door Google