De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Hebreeën 10 De preek gaat over Hebreeën10: 19 - 21, 24 - 25 samen geloven & samen geloven.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Hebreeën 10 De preek gaat over Hebreeën10: 19 - 21, 24 - 25 samen geloven & samen geloven.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Hebreeën 10 De preek gaat over Hebreeën10: 19 - 21, 24 - 25 samen geloven & samen geloven.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Voorlezer: Mark Treurniet Voorganger: ds. E.J. Sytsma

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

4 Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Als een wolk die veertig jaren mensen voorging op het pad, zo laat zich de Heer ervaren, zo heeft Hij ons liefgehad. Als een schaduw in de hitte, als een vuurgloed in de kou; Hij geleidt ons naar de witte poorten in de stad van goud. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

5 Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Looft God, gij vorsten overal, looft, volken, Hem die heersen zal. Gij koningen, bekleed met mach, Gij richters die het recht betracht. Looft, jonge mannen, looft de HERE, looft, jonge vrouwen, brengt Hem ere. Looft Hem, gij ouden met de jeugd, weest samen in de HEER verheugd.

6 Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Looft, halleluja, looft te zaam des HEREN hoogverheven naam. De luister van zijn majesteit ligt over alles uitgespreid. Hij heeft zijn volk een hoorn verheven, een lofzang Israël gegeven. Dit volk is steeds nabij de HEER. Looft halleluja, geeft Hem eer.

7 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Wet = kidsmoment Zingen:Psalm 19: 5, 6 Gebed Lezen: Hebreeën 10 Zingen:Gezang 177: 1, 2 Preek: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 Zingen:Gezang 116 (V/M)

8 Psalm 19: 5, 6 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan; het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Maar, HEER, wie kent de maat van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

9 Psalm 19: 5, 6 Houd alle overmoed, die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij. Maak mij ootmoedig, HEER; dan leef ik tot uw eer, van grove zonden vrij. O, laat al wat ik zeg en wat ik overleg, U welgevallig wezen. U, HEER, die mij verblijdt en die mijn rotssteen zijt, verlosser, hoog geprezen!

10 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Wet = kidsmoment Zingen:Psalm 19: 5, 6 Gebed Lezen: Hebreeën 10 Zingen:Gezang 177: 1, 2 Preek: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 Zingen:Gezang 116 (V/M)

11 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Wet = kidsmoment Zingen:Psalm 19: 5, 6 Gebed Lezen: Hebreeën 10 Zingen:Gezang 177: 1, 2 Preek: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 Zingen:Gezang 116 (V/M)

12 Gezang 177: 1, 2 Hoor, trouwe Vader, ons gebed, zie op uw Zoon, want Hij verliet de hemeltroon om onze straf te dragen. Wij bidden: schenk ons hier uw Geest die schijnen doet uw Woord, een lamp voor onze voet, het licht voor alle dagen. Geef aan uw knecht vrijmoedigheid om naar uw wil te preken en laat hem, door uw hand geleid, de volle waarheid spreken, rust hem zo toe, dat hij ons weidt en niets ons zal ontbreken.

13 Gezang 177: 1, 2 Drieënig God, genadig Vorst, U die ons ziet en luistert naar gebed en lied, kom ons verstand verlichten. Geef ons ook inzicht in uw Woord, een open oor, een hart dat graag uw wetten hoort, om zich ernaar te richten. Verkondig Hem die overwon en satan kwam onttronen; schenk levend water uit uw bron dat helder toe komt stromen, laat blinkend als de zomerzon uw boodschap tot ons komen.

14 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 2 Psalm 148: 4, 5 Wet = kidsmoment Zingen:Psalm 19: 5, 6 Gebed Lezen: Hebreeën 10 Zingen:Gezang 177: 1, 2 Preek: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 Zingen:Gezang 116 (V/M)

15 Tekst: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 1. Twee keer Jezus Verboden toegang?

16 Tekst: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 1. Twee keer Jezus Verboden toegang? Verboden toegang!!

17 Tekst: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 1. Twee keer Jezus Verboden toegang? Verboden toegang!! Hartelijk welkom!!! 'Wij kunnen zonder schroom binnengaan in het heiligdom'

18 Tekst: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 1. Twee keer Jezus Verboden toegang? Verboden toegang!! Hartelijk welkom!!! 'Wij kunnen door het bloed van Jezus zonder schroom binnengaan in het heiligdom'

19 Tekst: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 Samen geloven … Christelijk geloof is relatie, verbondenheid, ontmoeting, jij en God, jij en Jezus

20 Tekst: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 1. Twee keer Jezus 2. Eerst Jezus, dan jij We hebben Jezus, (19-21) laten we dan tot God naderen met een oprecht hart, (22) laten we blijven belijden waarop we hopen (23) laten we opmerkzaam blijven en elkaar aansporen. (24,25) → Let op de volgorde!

21 Tekst: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 1. Twee keer Jezus 2. Eerst Jezus, dan jij 3. Elkaar opscherpen We hebben Jezus, laten we dus opmerkzaam blijven op elkaar en elkaar aansporen lief te hebben en goed te doen

22 Tekst: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 3. Elkaar opscherpen laten we, in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, elkaar bemoedigen

23 Tekst: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 3. Elkaar opscherpen samenkomen om elkaar te bemoedigen 1. Open deur → De hele Bijbel gaat uit van de gedachte dat je geloven samen doet

24 Tekst: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 3. Elkaar opscherpen samenkomen om elkaar te bemoedigen 1. Open deur 2. Verzameling → Laten we elkaar bemoedigen, in plaats van op te houden elkaar te verzamelen

25 Tekst: Hebreeën 10: 19 - 21, 24 - 25 samenkomen om elkaar te bemoedigen 1. Open deur 2. Verzameling 3. Elkaar bemoedigen → Wie bemoedig jij en wie krijgt de kans om jou te bemoedigen?

26 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O koning, hoor uw onderdaan: U die de aarde deed ontstaan, U die uw volk de eeuwen door De weg wijst als een lichtend spoor, Laat schitteren met glans en kracht Uw koningschap in volle kracht vrouwen

27 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Laat schitteren in glans en pracht uw koningschap in volle pracht; geef dat wij eren weg en wet door U bevolen, uitgezet; regeer door Woord en Geest uw kerk, verbreek de macht van satans werk. mannen

28 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Regeer door Woord en Geest uw kerk, verbreek de macht van satans werk. Leer ons te spreken met een mond die roemt het hart van uw verbond: uw stem, die licht en liefde is, blijft klinken in de duisternis. vrouwen

29 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uw stem, die licht en liefde is, blijft klinken in de duisternis; de zonde is een zwarte nacht, een tegenkracht een helse macht; hoor: Christus, die geleden heeft, brengt eeuwig zon, de dode leeft. mannen

30 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hoor: Christus, die geleden heeft, brengt eeuwig zon, de dode leeft. Groot is uw toorn en zwaar de straf: maak ons toch rein, was zonden af. Red hen die pleiten op het recht: vergeving is ons toegezegd. vrouwen

31 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Red hen die pleiten op het recht: vergeving is ons toegezegd. Genadig God, vergeef! Verhoor het bidden van ons zingend koor: volmaak uw heerschappij en toon de luister van uw hemeltroon. mannen

32 Gezang 116: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Volmaak uw heerschappij en toon de luister van uw hemeltroon. vrouwen

33 Zingen:Gezang 116 (V/M) Toewijding Zingen:Liedboek 473: 1, 3, 10 Gebed Collecte Zingen:Gezang 147: 3, 4 Zegen

34 Liedboek 473: 1, 3, 10 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

35 Liedboek 473: 1, 3, 10 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

36 Liedboek 473: 1, 3, 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

37 Zingen:Gezang 116 (V/M) Toewijding Zingen:Liedboek 473: 1, 3, 10 Gebed Collecte Zingen:Gezang 147: 3, 4 Zegen

38 Na de collecte zingen we: Gezang 147: 3, 4 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

39 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 147: 3, 4 Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

40 Gezang 147: 3, 4 Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten -tel de sterren, Abraham- brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

41 Gezang 147: 3, 4 Heer, blijf bij ons als te voren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

42 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

43 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.

44 Nieuw Seizoen Nieuwe Cursus De Alphacursus! Een kennismaking met het christelijk geloof zou misschien iets zijn voor….. (?) Kom samen met iemand uit je omgeving of gun je eigen geloof een opfrisser. Meld je aan bij Carolien Boeije (0118 – 616883 / c.boeije@orange.nl)

45 Catechisatie tijden Arjen van Wijk Aanvang dinsdag 13 september groep 3 16.30 -17.15 groep 4 18.45 – 19.30 groep 5 19.30 – 20.15 groep 6 20.15 – 21.00


Download ppt "We lezen: Hebreeën 10 De preek gaat over Hebreeën10: 19 - 21, 24 - 25 samen geloven & samen geloven.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd."

Verwante presentaties


Ads door Google